Een gebed tot God, ons Schild en onze Sterkte 19 maart 2020 Door L.N. (Rens) Rottier

Wat een enorme impact heeft de coronacrisis op de samenleving en op het onderwijs. In deze blog vertelt Rens Rottier hoe we binnen Driestar educatief bemoedigd werden door een psalm en een gebed.


Wie had een paar maanden terug kunnen denken dat er een moment zou komen waarop alle scholen leeg zouden zijn, alle kinderen thuis onderwijs ontvangen en studenten niet in hun school of universiteit mogen komen. Niemand kan nog overzien waar dit alles toe zal leiden. Duidelijk is nu al dat dit tot een enorme ontwrichting van onze samenleving en deze wereld leidt. Iedereen voelt op een heel diep niveau dat hier dingen aan de orde zijn die ons denken en doen ver te boven gaan. Dat we stil gezet worden en onze nietigheid en broosheid ervaren. 

Bij Driestar educatief hebben we de traditie om op maandagmorgen de week te beginnen met de dan aanwezige collega’s. Dat deden we ook afgelopen maandag. We hebben met elkaar gezongen. Ik heb psalm 28 gelezen. Een gebed in nood tot God die ons Schild en onze Sterkte is. Wat een kracht gaat er van zo’n weekstart uit. Hoe belangrijk ook voor het gemeenschapsgevoel in deze barre en bange tijd. En wat een zegen dat we ons ogen mogen opheffen tot omhoog en God om hulp mogen bidden.  

Psalm 28 

"Een psalm van David. Tot U roep ik, HEERE! mijn Rotssteen, houd U niet als doof van mij af; opdat ik niet, zo Gij U van mij stil houdt, vergeleken worde met degenen, die in den kuil nederdalen. Hoor de stem mijner smekingen, als ik tot U roep, als ik mijn handen ophef naar de aanspraakplaats Uwer heiligheid. Trek mij niet weg met de goddelozen, en met de werkers der ongerechtigheid, die van vrede spreken met hun naasten, maar kwaad is in hun hart. Geef hun naar hun doen, en naar de boosheid hunner handelingen; geef hun naar hunner handen werk; doe hun vergelding tot hen wederkeren. Omdat zij niet letten op de daden des HEEREN, noch op het werk Zijner handen, zo zal Hij hen afbreken en zal hen niet bouwen. Geloofd zij de HEERE, want Hij heeft de stem mijner smekingen gehoord. De HEERE is mijn Sterkte en mijn Schild; op Hem heeft mijn hart vertrouwd, en ik ben geholpen; dies springt mijn hart van vreugde, en ik zal Hem met mijn gezang loven. De HEERE is hunlieder Sterkte, en Hij is de Sterkheid der verlossingen Zijns Gezalfden. Verlos Uw volk, en zegen Uw erve, en weid hen, en verhef hen tot in eeuwigheid."

Ik sloot af met een gebed uit de zaterdagkrant van het Nederlands Dagblad: 

Gebed bij COVID-19 

God, hoe vaak zegt U het niet in de Bijbel: 
‘Wees niet bang’. 
Maar het lukt ons niet. 
Geef ons Uw vrede, Heer, moedig ons aan. 
Wij bidden: genees de zieken, 
wees in quarantaine hen nabij. 
Zegen het eten dat hun wordt gebracht, 
de telefoontjes die zeggen: je bent niet alleen. 
Bescherm degenen voor wie ziekenzorg hun werk is. 
Geef wijsheid aan het RIVM, aan de overheid, 
laat er een vaccin gevonden worden, 
help degenen die inkomen mislopen. 
God, zie om naar álle mensen in nood. 
Midden in het leven zijn wij door de dood omvangen, 
maar meer nog: Ú omsluit ieder van ons, 
U legt uw hand op ons. 
Doe ons wonen in uw beschutting. 
En troost ons met het uitzicht op een nieuwe aarde 
waar geen pest meer rondwaart in het donker, 
waar de volken genezing vinden. 

Wim Houtman

Ik wens iedereen op zijn eigen post de zegen van God toe! 

Rens Rottier, voorzitter college van bestuur Driestar educatief