Onderzoek

Het lectoraat Engels van Driestar hogeschool (2010-2014) heeft onderzoek gedaan naar de achterlopende prestaties op het vlak van Engels en heeft een bijdrage geleverd aan het verbeteren van Engels op de reformatorische scholen. Lector van het lectoraat was Dr. J. (Johan) van Wijk.

 

Lectoraten in het hoger beroepsonderwijs duren vier jaar. Het lectoraat Engels van Driestar hogeschool wil de resultaten ervan echter niet verloren laten gaan. Van Wijk: „Daarom wordt er een kerngroep gevormd die de nog altijd tegenvallende resultaten bij Engels op onze scholen verder hoopt te bestrijden. We gaan door met het implementeren van de bevindingen van het lectoraat. We blijven met collega’s, wetenschappers en ouders zoeken naar ”best practices” om onze leerlingen te helpen.”

Onderzoek

Concreet heeft het lectoraat zich met het volgende bezig gehouden:
  • Onderzoek naar de voornaamste oorzaken van het probleem;
  • Onderzoek naar de interventies die reeds gedaan zijn, de effectiviteit ervan en de belangrijkste succes- en faalfactoren;
  • Het vertalen van relevante wetenschappelijke kennis naar praktisch hanteerbare strategie├źn voor de school- en lespraktijk;
  • Het voorbereiden en begeleiden van experimenten/ pilots in de praktijk van de lerarenopleiding en de vo-scholen.

Rapportages

Download de verschenen rapportages van het lectoraat Engels:

De kloof
In De kloof wordt het verschil tussen reformatorische en niet-reformatorische scholen cijfermatig in beeld gebracht. Het betreft het vak Engels op de verschillende reformatorische scholen, naar verschillende afdelingen. Het verschil is het grootste bij het vmbo, kader/beroeps, en het kleinst op het vwo. 

De zijden
Met De zijden heeft het lectoraat Engels verslag gedaan van een grootscheeps onderzoek onder leerlingen, ouders en docenten. De zijden is bedoeld als inhoudelijke onderbouwing van De kloof. In beeld komen bijvoorbeeld de tijd die besteed wordt aan de verschillende vaardigheden, de manier waarop er gewerkt wordt en de belevingskant van het vak of de taal Engels. 

De bruggen
Wat scholen de afgelopen tien jaar hebben gedaan om het onderwijs Engels op een hoger plan te tillen, staat beschreven in De bruggen. Verschillende onderwerpen zijn geclusterd weergegeven. Algemene uitkomst is dat er veel opgepakt is, maar om verschillende redenen niet afgemaakt. Vaak gaat het om persoonlijke initiatieven die niet verbreed en ook niet beschreven zijn. 

De aanloop
In De aanloop staan de basisscholen centraal. Zij leveren de jongeren aan in groep 1 van het voortgezet onderwijs. Zowel docenten/leidinggevenden als ouders zijn bevraagd. Het rapport geeft een beeld van Engels in het basisonderwijs: werkelijkheid en verwachtingen. 

De polsstok
Bovenstaande rapportages zijn samengevat in een publicatie voor docenten: De polsstok.

Het voertuig
Met Het voertuig doet het lectoraat verslag van literatuurstudie. Kernvraag is: wat vinden hedendaagse taalwetenschappers van idioomverwerving, van grammaticaonderwijs, van het aanleren van luistervaardigheid en  het bevorderen van leesvaardigheid?

De aanjager
Toen Het voertuig gepubliceerd werd, had de kenniskring het idee daarmee het laatste rapport op de markt gebracht te hebben. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 groeide het besef dat dit niet juist kon zijn. Waar moesten we rapporteren over de pilots die dat jaar uitgevoerd werden? Uit het veld kregen we het verzoek duidelijk te maken hoe de scholen er anno 2014 cijfermatig voorstaan. Zou er al wat gewijzigd zijn sinds het rapport De kloof, was de vraag. Zelf hadden we behoefte aan het in kaart brengen van de stand van zaken op de scholen, zodat de implementatiefase na afloop van het lectoraat des te beter starten kon. Al met al besloten we dus opnieuw een rapport uit te brengen, waarmee we fase 1, die vier jaar geduurd heeft (2010-2014), afronden en fase 2 (2014-2016) kunnen beginnen. Het voertuig moet gaan rijden. Soms is daarvoor een aanjager nodig.