Nieuwe subsidieregeling IFO - Internationalisering en Engels in PO 8 april 2020

Vanaf 15 april kun je als school de IFO-subsidie aanvragen. IFO staat voor 'internationalisering funderend onderwijs' en is de opvolger van IPV. Ben je leerkracht, coördinator Engels of schoolleider en wil je na de zomer nascholing Engels, nieuw materiaal aanschaffen of internationalisering breder gaan inzetten? Vraag dan deze subsidie aan.

De regeling Internationalisering funderend onderwijs heeft als doel om scholen te motiveren om internationalisering duurzaam te integreren in het schoolbeleid, met een doordachte visie en aanpak.

Voorwaarden

De activiteiten moeten plaatsvinden in het schooljaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
 • De aanvrager toont aan een plan te hebben om internationalisering te verankeren in schoolbeleid of heeft internationalisering al verankerd in het schoolbeleid.
 • De aanvrager geeft aan dat de activiteiten plaatsvinden binnen het reguliere onderwijsprogramma.
 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn niet al gesubsidieerd vanuit het subsidieprogramma Erasmus+.
 • Er is door de aanvrager niet al in de drie aaneengesloten voorafgaande jaren subsidie ontvangen op grond van deze regeling of de Subsidieregeling Internationalisering po en vo.
 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd hebben geen betrekking op Tweetalig primair onderwijs.
 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd vallen niet onder de reguliere bekostiging.
Meer informatie vind je op: Internationalisering funderend onderwijs (IFO)
Zoek je tips voor de aanvraag, kijk dan eens bij: Tips voor subsidie aanvragen (Nuffic)

Subsidie aanvragen voor de huidige cursus

De IFO-subsidie komt in de plaats van IPV. Tot 11 mei kun je als school nog de IPV-subsidie aanvragen. Voorwaarde is wel dat de subsidie (voor een deel) dit schooljaar moet worden besteed. Meer informatie vind je op: Internationalisering po en vo (IPV)

Vraag ons advies

Wij denken graag mee over de aanvraag die je als school wilt doen. We bieden diverse cursussen nascholing Engels aan en adviseren scholen hoe ze het vak Engels het beste kunnen neerzetten in de school (belangrijk voor de aanvraag!). Neem contact op met Sjoerd van den Berg (Onderwijsadvies Engels) voor een telefoon- of videogesprek of kijk voor ons aanbod van cursussen op aanbod nascholing Engels.

Meer nieuws

  • Regie op onderwijskwaliteit

   Goed kwaliteitsbeleid en een bijpassende kwaliteitscultuur zijn belangrijke graadmeters voor de onderwijskwaliteit op scholen. In het bestuursakkoord is afgesproken dat alle besturen hun kwaliteit(szorg) verder versterken.

  • Maakt jouw school al gebruik van het vacatureplatform Endanwordjeleraar.nl?

   Op dit vacatureplatform van de gezamenlijke christelijk-reformatorische scholen kunnen scholen hun vacatures plaatsen: van primair onderwijs tot middelbaar beroepsonderwijs. Is jouw school aangesloten bij de stichting Meer personeel in het onderwijs? Dan plaats je gratis vacatures op dit platform!

  • Herziening Wonderlijk gemaakt gestart!

   Onze christelijke methode voor relationele en seksuele vorming wordt vernieuwd. Veel lessen en afbeeldingen zijn gedateerd en nieuwe inhouden zijn nodig. Dat vinden ook de vele scholen die Wonderlijk gemaakt gebruiken, zo weten we uit een uitgebreide procesevaluatie.

  • Nieuw! Geaccrediteerd aanbod voor orthopedagogen en psychologen

   Theorieën over het gedrag van kinderen, jongeren en hun omgeving wijzigen regelmatig of worden bijgesteld omdat wetenschappelijke ontwikkelingen doorgaan. Voor academici als orthopedagogen en psychologen is het dan ook van groot belang hun kennisniveau op peil te houden en op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen.

  • Schoolleidersdag 2020: een vooruitblik

   Op 2 oktober vindt de schoolleidersdag 2020 plaats, met als thema: de school na(ar) de crisis. Hoogleraren Paul ’t Hart en Jelle Jolles zullen ook een bijdrage leveren aan de dag. Wij vroegen hen alvast een tipje van de sluier op te lichten. U kunt zich nog aanmelden voor de schoolleidersdag 2020.