Driestar educatief - organisatie

Driestar educatief

Op 1 januari 2005 ontstond er een nieuwe organisatie voor het protestants-christelijk en reformatorisch onderwijs in Nederland: Driestar educatief. De nieuwe organisatie blijft vasthouden aan de oorspronkelijke betekenis die de oprichters met de naam Driestar tot uitdrukking wilde brengen: de instelling bevindt zich in het midden van kerk, gezin en maatschappij.

Hoe het begon

Christelijke Hogeschool de Driestar is in 1944 gestart in het Zeeuwse Krabbendijke, als onbekostigde kweekschool op reformatorische grondslag. De school is enorm gegroeid, zowel in studentenaantal als in studiemogelijkheden. Sinds de verhuizing naar Gouda in 1954 namen de mogelijkheden toe. De groei was zo sterk dat de school in 1982 gesplitst moest worden in een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs (het huidige Driestar College) en een pedagogische academie. Deze laatste is uitgegroeid tot christelijke hogeschool de Driestar. Vanaf 1985 verzorgde de hogeschool ook lerarenopleidingen voor voortgezet onderwijs en een opleiding pedagogiek.

Schoolbegeleidingsdienst BGS/DGS

Het begeleidingscentrum Gereformeerd Schoolonderwijs (BGS) begon in 1982 als onbekostigde reformatorische schoolbegeleidingsdienst voor het primair onderwijs. Nadat ouders, schoolbesturen en kerkenraden drie jaar deze dienst hadden bekostigd, werd er in 1985 subsidie verkregen. Daarmee kon de schoolbegeleidingsdienst voor 130 scholen in het reformatorisch onderwijs uitgroeien tot een volwaardige organisatie. Vanaf 1985 worden er ook diensten verleend aan het reformatorisch voortgezet onderwijs. Dit werd gedaan vanuit de stichting Dienstverlening Gereformeerd Schoolonderwijs (DGS). Deze stichting stond onder hetzelfde bestuur als het BGS.

Driestar educatief

Al in de jaren ’80 werkten Christelijke hogeschool de Driestar en schoolbegeleidingsdienst BGS/DGS samen. Zij herkenden elkaar in het ideaal van kwalitatief goed onderwijs op reformatorische grondslag. In het begin beperkte de samenwerking zich tot het samen verzorgen van nascholingsactiviteiten. In 2001 richtten de organisaties een gezamenlijke contractstichting op, Stichting Talent. Een onderzoek in 2003 naar mogelijkheden tot verdere samenwerking resulteerde in het besluit tot fusie. Een belangrijk argument voor dit besluit was de meerwaarde die samenwerking van opleiding, onderwijsadvies en hulpverlening voor het onderwijsveld oplevert.

Structuur

Driestar educatief heeft de organisatie ingericht volgens de branchecode governance van de Vereniging Hogescholen. Dit bestuursmodel bestaat uit een raad van toezicht en een college van bestuur. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Driestar educatief. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de instelling. De statuten en het bestuursreglement zijn in lijn met deze branchecode. Zo is in de statuten een aantal wezenlijke beginselen van goed bestuur vastgelegd. Daarnaast kent de organisatie een klokkenluiderregeling, een klachtenregeling ongewenst gedrag en een integriteitscode.

College van Bestuur

Het college van bestuur bestaat uit drs. L.N. (Rens) Rottier (voorzitter) en drs. R.W. (Robert) Zoutendijk. Het college is te bereiken via mevrouw mr. P.A.L. (Petra) Wendt-Bustraan, tel. 0182-540355.

Raad van Toezicht en toezichtkaders

De raad van toezicht hanteert de volgende toezichtkaders ten behoeve van de toezichthoudende rol: identiteit, strategisch beleid, personeelsbeleid, opleiding en kennisontwikkeling, onderwijsadvies en leerlingenzorg en financiën.

De leden van de raad van toezicht zijn: 

 • W. Büdgen, voorzitter (Gereformeerde Gemeenten, voormalig voorzitter college van bestuur Wartburg College)
 • Ds. G.W.S. Mulder (Gereformeerde Gemeenten, predikant)
 • Drs. J.N. van de Poel (Gereformeerde Gemeenten, zelfstandig organisatieadviseur)
 • Drs. Ing. W.J. Punt (Protestantse Kerk Nederland, directeur Sint Jozefmavo Vlaardingen)
 • Dr. C.A. Rietveld (Protestantse Kerk Nederland, universitair hoofddocent Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Drs. S. Stoop (Protestantse Kerk Nederland, burgemeester gemeente West Betuwe)
 • Ir. B.  Visser (Herstelde Hervormde Kerk, zelfstandig organisatieadviseur)

Organogram

In het organogram(pdf) van Driestar educatief zie je hoe onze organisatie is opgebouwd. In het organogram van de stichting Driestar educatief zie je daarnaast uit welke onderdelen de organisatie bestaat.

Bezoldiging college van bestuur

Specificatie bezoldiging topfunctionarissen 2015 (WNT)

 
Leidinggevende topfunctionarissen  drs. L.N. Rottier  drs. R.W. Zoutendijk
Functie(s) Voorzitter Lid
Duur dienstverband in 2014 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0
Gewezen topfunctionaris? nee nee
(Fictieve) dienstbetrekking? nee nee
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam? nee nee
     
Bezoldiging    
Beloning 130.061 117.192
Belastbare onkostenvergoedingen 0 0
Beloningen betaalbaar op termijn 15.380 15.012
Totaal bezoldiging 145.441 132.204
Toepasselijk WNT-maximum 178.000 178.000
Declaraties* 1.229 1.912

*De leden van het college van bestuur ontvangen geen vaste onkostenvergoeding, maar declareren de werkelijke kosten.
 

Samenwerking

Driestar educatief vindt het belangrijk samen te werken met verschillende partners. Hiermee bundelen we de krachten die organisaties hebben. Het doel van deze samenwerking is dat dit ten goede komt aan het christelijke onderwijs in binnen-en buitenland.

Algemeen

Driestar educatief heeft een strategische alliantie gesloten met verschillende christelijke hogescholen; de Viaa te Zwolle en de Christelijke Hogeschool Ede .

Bestuur- en branchorganisaties

Driestar educatief is aangesloten bij de Vereniging Hogescholen. Voor onderwijs- en managementadvies zijn wij aangesloten bij Onderwijsontwikkeling Nederland, een brancheorganisatie voor educatieve dienstverlening.
Daarnaast zijn wij aangesloten bij twee besturenorganisaties, namelijk de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS)  te Ridderkerk en Verus, vereniging voor christelijk onderwijs te Woerden.

Internationaal

Met Woord en Daad werken we samen op het gebied van de ontwikkeling van het onderwijs in ontwikkelingslanden en binnen de eigen achterban. Met de stichtingen Hulp Oost Europa  en Ondersteuning Gereformeerd Onderwijs  in Oost Europa trekken we gezamenlijk op bij projecten in Oost-Europa, zoals een lerarenopleiding in Oekraïne.

Bezinning en media

 • Uitgeverij Boekencentrum : uitgave liedbundel Stichting Geestelijk lied voor de gereformeerde gezindte.
 • VGS  en RMU/GOLV:  magazine De Reformatorische School (DRS),  diverse seminars en stuurgroepen rondom de vrijheid van onderwijs.
 • Reformatorische Maatschappelijke Unie (RMU)   samenwerken rondom het thema ‘Christenzijn en leidinggeven’.
 • Jeugdbonden HGJB,  HHJO, JBGG, LCJ : terugkerende jeugdwerkdagen.
 • Erdee Media Groep: studiedagen in het kader van ons Studium Generale programma.
 • Refo 500: binnen dit project wordt tot en met de 500e geboortedag van de Reformatie in 2017 op allerlei manieren aandacht te geven aan de Reformatie.
 • Digibron: met verschillende partijen bouwen aan een digitaal archief de gereformeerde gezindte te digitaliseren.

Driestar hogeschool

 • De hogeschool werkt samen met diverse opleidingsscholen voor primair en voortgezet onderwijs. In 2009 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de besturen van scholen voor primair onderwijs in het noorden. Daarnaast is er een samenwerking met mbo-onderwijsinstellingen ter bevordering van de doorstroming in de beroepskolom. Een deel van onze lerarenopleidingen kan op deze manier worden aangeboden op de scholen zelf.
 • Driestar hogeschool heeft een overeenkomst gesloten met de reformatorische basisscholen voor speciaal basisonderwijs waardoor pabo-studenten tijdens hun opleiding betaald stage kunnen lopen.
 • Cursus Godsdienstonderwijs (CGO)  Gereformeerde Gemeenten: samenwerking met onze lerarenopleidingen voor het voorgezet onderwijs in het beroepsgerichte deel.
 • Penta Nova  een samenwerking tussen de CHE, Viaa, InHolland en marnixacademie. Het gezamenlijk aanbieden van de masteropleiding Educational leadership en opleidingen voor schoolmanagement.
 • Samenwerking op het gebied van masteropleiding Leren & innoveren met de Viaa te Zwolle en de Christelijke Hogeschool Ede.
 • Met de Hogeschool Utrecht  hebben we een samenwerkingsovereenkomst voor de masteropleiding Special educational needs.  
 • De managers pabo en LVO maken deel uit van respectievelijk het LOBO (Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs) en ADEF (Algemeen Directeuren Overleg van Educatieve Faculteiten), beide gelieerd aan de Vereniging Hogescholen.
 • Als hogeschool participeren wij in het expertisecentrum Persoonlijk Meesterschap van Radiantopleidingen. Door te participeren in onderzoeken en projecten kunnen we de laatste ontwikkelingen op dit gebied toepassen in ons onderwijs. Hierdoor zijn onze studenten niet alleen goed in het doorgeven van kennis maar worden zij ook inspirerende, moedige en krachtige leerkrachten! 

Jeugdhulp

Driestar educatief participeert in de Samenwerking Christelijke Jeugdhulp. De SCJ biedt een netwerk van landelijk dekkend aanbod van jeugd- en opvoedhulp. 

Primair en voortgezet onderwijs

Just Care  heeft Driestar hogeschool ontwikkeld samen met Tear, Woord en Daad, ZOA-Vluchtelingenzorg en evangelische, gereformeerde, protestants-christelijke en reformatorische scholen voor voorgezet onderwijs. Het doel is jongeren (nog) meer bewust te maken van de armoede in de wereld. Just Care ontwikkelt lessen rond armoedeproblematiek.
Daarnaast maken Driestar onderwijsadvies en Driestar hogeschool deel uit van DORVO (Directieoverleg Reformatorisch Voortgezet Onderwijs).

Internationale samenwerking met hogescholen

Driestar onderwijsadvies

 • Met ICT-dienstverlener Topicus werken we samen rondom ZIEN! en ParnasSys (webbased leerling volgsysteem) Driestar Onderwijsadvies verzorgt de scholing met betrekking tot de softwarepakketten van Topicus.
 • Driestar onderwijsadvies kan door de coöperatie met Onderwijszorg Nederland diagnoses en behandelingen aanbieden op het gebied van dyslexie.
 • Samen met de uitgeverij Groen Educatief  geven we diverse boeken en methodes uit.
 • Met het Ds. G.H. Kerstenonderwijscentrum hebben we goede contacten wat betreft de wederzijdse dienstverlening.
 • Met Eleos uit Dordrecht en SGJ uit Amersfoort stemmen we dienstverlening af in het kader van ketenzorg.
 • Met VGS hebben we een franchiseorganisatie uitgedacht onder de naam Dunamis. Dunamis is een organisatie waarbij kleine scholen hun krachten bundelen maar hun autonomie behouden.

Overige samenwerkingsverbanden

Naast bovenstaande samenwerkingsverbanden heeft Driestar educatief voor verschillende trajecten overeenkomsten gesloten met diverse andere partners zoals culturele instellingen, gemeenten, uitgeverijen, scholen en educatieve organisaties.

Jaarverslag

Zijn we als organisatie op koers? Dat is een vraag die we regelmatig aan onszelf stellen. Plannen maken is één, kritisch terugblikken of ze verwezenlijkt zijn is iets anders. Door dit te doen, constateren we wat goed gaat en waarover we tevreden mogen zijn én welke zaken we juist kunnen verbeteren.
In het jaarverslag blikken we uitgebreid terug op het voorbijgegane jaar en kun je lezen hoe Driestar educatief gevaren is.

Wil je het jaarverslag downloaden als pdf? Klik hieronder op de links om de verschillende jaarverslagen/bestuursverslagen te downloaden.