Leraren en religieuze diversiteit

Religieuze diversiteit is een belangrijk thema binnen burgerschapsonderwijs.​

In dit onderzoeksproject focussen we erop in hoeverre startende leraren zich competent voelen om op een goede manier om te gaan met zowel interne als externe religieuze diversiteit.  ​Met interne religieuze diversiteit bedoelen we de verschillende kerkelijke stromingen binnen de school. Bij externe religieuze diversiteit gaat het om het christelijk geloof versus andere levensbeschouwelijke stromingen in de samenleving. We willen onderzoeken hoe lerarenopleiders hier een bijdrage aan kunnen en/of willen leveren. Dit project sluit aan bij het promotieonderzoek van Hanna Markus. In dit onderzoek komt naar voren hoe leraren in basisscholen over religieuze diversiteit denken en waarin zij zoeken naar manieren om hiermee om te gaan.

Kern van dit project: onderzoeken hoe lerarenopleiders een bijdrage kunnen leveren aan het competent voelen van startende leraren om op een goede manier om te gaan met interne en externe religieuze diversiteit.