Onderzoekscentrum publiceert artikel over samenwerking school en ouders 29 februari 2024

‘Ouders en leraren in het PO vertrouwen elkaar, maar wisselen weinig informatie uit over godsdienstige opvoeding’. Dat is een van de conclusies uit een onderzoek dat door het onderzoekscentrum werd uitgevoerd, met als eerste verantwoordelijke onze voormalige regisseur Nico Broer. Het artikel dat nu is gepubliceerd, doet er uitgebreid verslag van.

Samenwerking

Het onderzoek staat niet op zichzelf. In de voorgaande jaren zijn er bij het lectoraat Persoonsvorming en Identiteit diverse onderzoeken uitgevoerd naar de samenwerking tussen school en ouders. We gingen bijvoorbeeld na hoe welkomstgesprekken in het Voortgezet Onderwijs worden ervaren, hoe de inzet van ouders bij dyslexie bevorderd kan worden en welke praktijken van samenwerking er zijn op het gebied van godsdienstige opvoeding. Naar aanleiding van het laatstgenoemde onderzoek wilden we preciezer weten wat ouders en school van elkaar verwachten. We hadden ook aanwijzingen dat er verschillen waren tussen reformatorische en protestants christelijke scholen.

Kwantitatief onderzoek

Met zijn expertise op het gebied van kwantitatief onderzoek kon Nico Broer een online vragenlijst ontwerpen, die ingevuld werd door 1346 respondenten uit beide doelgroepen (reformatorische en protestants christelijke scholen). De verschillen bleken op diverse punten inderdaad significant. Reformatorische ouders en leraren hechten sterker aan eenheid in de benadering van godsdienstige opvoeding, maar wisselen er ook minder over uit. Als er een grotere diversiteit is in leerlingenpopulatie is er meer interactie over de godsdienstige opvoeding.

Artikel

Het gepubliceerde artikel rapporteert over de resultaten. We zijn Nico enorm erkentelijk voor het werk dat hij hiervoor heeft gedaan. De afronding heeft hij na zijn pensionering, in eigen tijd gerealiseerd. Een publiekssamenvatting van het onderzoek is te vinden in onze kennisbank.

Meer nieuws