Informatie voor ouders

Driestar educatief ondersteunt scholen bij de invulling van hun leerlingenzorg. Daarnaast verlenen we psychologische hulp aan kinderen en hun ouders.

Door die combinatie kunnen we helpen de zorg op school en thuis goed op elkaar af te stemmen. De school vindt dat belangrijk en biedt ons daarom de mogelijkheid praktijk te houden in een ruimte in school. Zo kun je dicht bij huis terecht met de hulpvraag, bij een christelijke hulpverlener. Uiteraard is alles wat je met onze hulpverleners bespreekt vertrouwelijk. We stemmen niets met school of andere instanties af zonder jouw toestemming.

Bij welke klachten kun je hulp vragen?

Onze hulpverleners zijn gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met lichte tot matige psychische aandoeningen. Voorbeelden daarvan zijn angst, depressie, ADHD en stoornissen in het autistisch spectrum.

Relatief lichte stoornissen, met grote kans op herstel

Kinderen met relatief lichte problemen kunnen we vaak in een kort traject al helpen. Maak je je zorgen over jouw kind? Denk niet dat je overal zelf uit moet komen of dat de problemen eerst groter moeten worden, maar zoek tijdig hulp. De kans op herstel is dan groot.

Ernstiger, stabiele problematiek

Kinderen met ernstiger, maar stabiele problematiek hebben vaak geen specialistische zorg nodig, maar moeten wel goed gevolgd worden. Onze hulpverleners kunnen hen begeleiden.

Nazorg en terugvalpreventie

Als jouw kind behandeld is in de specialistische GGZ, kunnen wij dicht bij huis zorgen voor nazorg en terugvalpreventie.

Hoe kun je onze hulp vragen?

Als jouw kind ook op school wordt gehinderd door zijn problemen en de orthopedagoog denkt dat een behandeling door Driestar educatief kan helpen, zal de school dat met je bespreken. Het kan zijn dat de problematiek thuis meer tot uiting komt dan op school. In dat geval kun je zelf contact leggen met de intern begeleider van de school. Deze zal dan met de orthopedagoog overleggen of een behandeling door Driestar educatief vermoedelijk tot de mogelijkheden behoort.

Wat kost onze hulp?

Behandelingen in de basis GGZ worden bekostigd via (het CJG/sociaal team van) de gemeente. Driestar educatief is gecontracteerd in verschillende zorgregio’s. Wij rekenen de kosten rechtstreeks met hen af.

U bent voor onze zorg geen eigen bijdrage verschuldigd. 

Waaruit bestaat onze hulp?

De behandeling start met een intake. Als dat niet eerder is gebeurd, volgt het stellen van een diagnose. Het kan zijn dat je daarvoor vragenlijsten moet invullen of dat we jouw kind willen observeren. In overleg met je stellen we een behandelplan op. In de behandeling gebruiken we erkende methodieken. Er kunnen consulten zijn met jouw kind. Meestal zijn er ook gesprekken met je als ouder(s), waarin we je inzicht geven in de beleving van jouw kind en je handvatten aanreiken om te ondersteunen. Soms is het zinvol de school bij (delen van) gesprekken uit te nodigen. Zo nodig kunnen we ook andere deskundigen bij de hulp betrekken. Als jouw kind bijvoorbeeld medicijnen nodig heeft, vragen we de huisarts of een collega uit de specialistische GGZ deze voor te schrijven. 
 
De maximale duur van de behandeling is afhankelijk van de zwaarte van de zorgvraag. De basis GGZ kent vier varianten:

  • Kort (max. 5 uur per behandeltraject);
  • Middel (max. 8,25 uur per behandeltraject);
  • Intensief (max. 12,5 uur per behandeltraject);
  • Chronisch (max. 12,5 uur per behandeltraject).

Verwijzing door huisarts of jeugdarts

Om jouw kind te behandelen, hebben we een verwijzing nodig van de huisarts. Deze geeft in zijn verwijzing aan van welke problematiek er volgens hem sprake is. Bij voorkeur vermeldt hij ook hoe hij dit heeft vastgesteld. In de verwijzing moet staan dat de behandeling moet plaatsvinden in de basis GGZ. Soms kan de verwijzing ook gegeven worden door een jeugdarts, bijvoorbeeld uit het ondersteuningsteam van de school. We overleggen vooraf met je welke route je het beste kunt lopen. Misschien adviseert de huisarts of jeugdarts je een bepaalde zorgaanbieder in de basis GGZ. Je bent echter vrij om zelf de behandelaar te kiezen.

Contact

Als  je belangstelling hebt voor onze hulp of daarover vragen wilt stellen, kun je dit aangeven bij de intern begeleider op school. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.