Aanpak

Bij Driestar educatief kun je terecht voor diagnostiek en behandeling van (ernstige) dyslexie. Driestar educatief heeft overeenkomsten gesloten met 20 zorgregio’s. De gemeenten in deze regio’s vergoeden de zorg. 

Driestar educatief is lid van de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL). Wij gebruiken de ONL behandelmethode. Deze behandelmethode is bewezen effectief. Onderwijszorg Nederland is marktleider op het gebied van dyslexie. Onze gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen werken  intensief samen met leerkrachten, intern begeleiders, ouders en kinderen. Daardoor kunnen ze de dyslexiezorg goed afstemmen. Driestar educatief is aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie en beschikt over het keurmerk van dit instituut.

Leerlingdossier

De basisscholen hebben van de gemeenten de rol van poortwachter gekregen. Bij een vermoeden van dyslexie geeft de school zelf gedurende zes maanden intensieve begeleiding aan de leerling, op zorgniveau 3. Wanneer dat niet tot verbetering van de resultaten leidt, stelt de school een leerlingdossier samen. Na de aanmelding toetst Driestar educatief aan de hand van dit dossier of de leerling voor vergoeding van een dyslexieonderzoek in aanmerking komt. Is dat het geval, dan maakt een van onze dyslexieonderzoekers een afspraak met de school voor de afname van het onderzoek. Het voortraject op school en het dyslexieonderzoek door Driestar educatief worden uitgevoerd conform het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0 (PDDB 2.0).
 Aanmelden voor diagnostiek en behandeling van dyslexie gebeurt door de ouders, in overleg en samenwerking met de school.
 
De school dient een leerlingdossier aan te leveren. Bij dit dossier hoort onder andere het Aanmeldformulier plus vragenlijst voor ouders en de Vragenlijst lees- en spellingsproblemen (in te vullen door school).
 
Het diagnostisch onderzoek vindt bij voorkeur plaats op de school waar het kind onderwijs ontvangt. Als op grond van het onderzoek wordt vastgesteld dat er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie, wordt er een indicatie afgegeven voor behandeling. Het traject van ongeveer 40 behandelingen wordt vooraf besproken met de ouders en de school. Meer informatie over de procedures, de eisen van het leerlingdossier en de onderdelen van het diagnostisch onderzoek kunt u vinden in de brochure 'Toelichting op de aanmelding'.

Behandeling

De behandeling is bedoeld als remedie tegen de lees- en spellingproblemen van een dyslectisch kind. Het doel van de dyslexiebehandeling is dat het kind niet alleen correct leert spellen, maar ook zichzelf aanwent om zijn tekst te corrigeren. Daarnaast is het streven dat het kind vlotter en met minder fouten gaat lezen. Een belangrijk doel bij het lezen is het motiveren van het kind: lezen moet weer een plezierige ervaring worden.
 
De wekelijkse behandeling van 45 minuten wordt onder schooltijd gegeven. Daarnaast maakt het kind op school iedere week twee spellingopdrachten (vijftien minuten per keer). Verder is het kind thuis vijf keer per week bezig met het computerprogramma Flits (vijf minuten per keer) en met lezen volgens de Ralfi-methode (twintig minuten per keer). De mensen in de directe omgeving van het kind zijn actief bij de behandeling betrokken: niet alleen de ouders, maar ook de leerkracht, de intern begeleider en eventueel de logopedist. Ook het kind zelf is er bewust mee bezig.

Toetsen

Periodiek neemt de behandelaar toetsen af. Onderwijszorg Nederland gebruikt de bekende, genormeerde toetsen EMT, Klepel, DMT, AVI en het PI-dictee. Bij het PI-dictee wijst de foutenanalyse uit welke spellingcategorieën de grootste problemen opleveren voor het kind. Samen met de ouders, intern begeleider en (zo mogelijk) de leerkracht evalueert de behandelaar de achterliggende periode. Deze evaluatie is hét moment om te bepalen of behandeling zinvol is, of er voldoende motivatie aanwezig is, of er vooruitgang geboekt is en of het behandelingsplan bijgesteld moet worden.