Reformatorisch onderwijs versterkt regiefunctie ontwikkeling lesmethoden 30 oktober 2019

Het is meer dan ooit nodig om de krachten te bundelen rond eigen lesmethodes voor het christelijk en reformatorisch onderwijs. Daarom gaat de werkgroep methodeontwikkeling basisonderwijs, hun regiefunctie versterken. De werkgroep bestaat uit Driestar educatief, VGS, VBSO, KOC Diensten en reformatorische scholen. Op 29 oktober droeg de Stichting Initiatief Taalmethode hun werkzaamheden over aan de werkgroep.

Stichting Initiatiefgroep Taalmethode
De Stichting Initiatiefgroep Taalmethode werd opgericht in 1987 en had als doel een christelijke taalmethode te ontwikkelen. Woord voor Woord, Tong&Teken, Taalfontein en Schrijffontein werden ontwikkeld en soms is van een bestaande methode een eigen versie gemaakt. Recent werd de nieuwe methode TaalOceaan, ontwikkeld bij uitgeverij Groen educatief gepresenteerd. Door de overdracht aan de werkgroep methodeontwikkeling ontstaat er meer ruimte voor een breder palet aan methoden.
 
Brede opdracht
De werkgroep methodeontwikkeling ziet een brede opdracht voor zichzelf, gericht om ervoor te zorgen dat methoden en leermiddelen passen bij de visie en missie van christelijk en reformatorisch onderwijs. Daarbij zijn methoden en leermiddelen geen doel op zich, maar het zijn middelen die leerkrachten helpen om kinderen voor te bereiden op de toekomst.
 
Draagvlak en eigenaarschap
Projectleider Leen Ruijgrok zal zich tot februari volgend jaar bezig houden met visie op methodeonderwijs en de werkwijze van de werkgroep. Het is een gezamenlijk project, waarbij ook gewerkt wordt aan draagvlak onder scholen. Het eigenaarschap van de ontwikkeling van methoden ligt vooral bij de scholen.
 
Verbinding tussen Bijbel en leven van alle dag
De inspanning hebben tot doel om onderwijs naar Gods Woord vorm en inhoud te geven op de scholen. Dit gebeurt door een Bijbels kijkvenster te openen op de wereld om ons heen en de verbinding te leggen tussen de Bijbelse waarden en wat kinderen op school dienen te leren en tegenkomen in het leven van alle dag.

foto-werkgroep-methodeontwikkeling.png

Meer nieuws

  • Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

   Tijdens de zomervakantie is Driestar educatief vier weken volledig gesloten, van week 30 tot en met 33. Als je in die periode contact zoekt met Driestar educatief geldt het volgende:

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!