Rapportenvergadering: Zien!vo geeft inhoud 15 januari 2021

Een bonte verzameling van activiteiten en meningen: de rapportenvergadering. Waar de een constructief probeert bij te dragen is de ander bijna in slaap gesukkeld. Weer een ander doet wat nakijkwerk, terwijl een vierde de tijd tot het weekend aftelt en alleen reageert als hem wat gevraagd wordt. Herkenbaar?

Het klinkt zo misschien als een vermakelijk tafereel. Echter, de beslissingen die uit zo’n vergadering voortvloeien hebben voor de leerling vaak wel veel impact. Een telefoontje naar het thuisfront met ‘hij moet meer gaan doen’, een gesprek met docent of mentor met eventuele verwijzingen naar een zorgadviesteam, of een overplaatsing naar een lager niveau als gevolg van ‘het ontbreken van inzicht’. Deze beslissingen kunnen veel impact hebben op de ontwikkeling van de leerling. Hoe zorg je dat deze beslissingen verantwoord zijn? Belangrijk hierbij is dat docenten niet langs elkaar heen praten, maar dezelfde taal spreken. Het kijken naar de leerling achter de resultaten is daarbij van groot belang.

Het spreken van één taal

Wanneer je het beeld van meerdere betrokkenen over een leerling samenvoegt, krijg je al een beter beeld van de situatie. Nog beter wordt dit beeld, wanneer al deze betrokkenen dezelfde taal spreken. Het gaat dan niet om meningen van docenten, of onderbuikgevoelens van ouders, maar iedereen observeert dezelfde punten bij de leerling. Zo vergelijk je de observaties van verschillende docenten met elkaar en wordt het gedrag van de leerlingen veel beter inzichtelijk.
 
Door Zien!vo te gebruiken, zorg je dat iedereen deze zelfde taal spreekt. Doordat Zien! inzicht geeft in de leerling achter de cijfers zou het mogelijk kunnen leiden tot andere conclusies. Zien! geeft de grondstoffen voor onderbouwde uitspraken over betrokkenheid, gedrag of veiligheidsbeleving van de leerling.
 
In onderstaande afbeelding zie je de cockpit voor een leerling in Zien!vo. De vragenlijsten, ingevuld door de verschillende betrokkenen, kunnen onder elkaar worden getoond. De kleuren geven aan in welke mate een leerling het gedrag laat zien.
zienvo.png


Leerling achter de resultaten

De basis bij veel rapportenvergaderingen is vaak de cijfers die een leerling behaald heeft op de toetsen. Tijdens de vergadering wordt geprobeerd duiding te geven aan de cijfers: hoe kan het dat een leerling lage cijfers behaalt? Docenten denken na over de leerling achter de resultaten. Hoe staat het met de betrokkenheid van de leerling op het werk? Kan de concentratie in de les verbeterd worden, of is er sprake van een ‘plafondkwestie’ (maximale voor deze leerling is bereikt)?

Observaties

Om erachter te komen hoe het met de leerling gaat, kunnen resultaten van vragenlijsten je helpen bij het vormen van een objectief beeld. Hoe de leerling zelf zijn functioneren ervaart, geeft daarbij veel informatie. Heb je naar aanleiding van wat je als mentor observeert of wat de leerling heeft ingevuld nog meer informatie nodig, dan kun je ervoor kiezen de vragenlijst ook door andere docenten in te laten vullen. De betrokkenheid van een leerling kan best wisselend zijn bij verschillende docenten. Wellicht dat er een betere klik is met de ene docent, de leerling het andere vak interessanter vindt, of dat de praktijkopdrachten van een derde vak hem makkelijker afgaan. Het beste beeld van een leerling krijg je dan door de observaties van verschillende docenten met elkaar te vergelijken en verschillen te bespreken.

Tot slot…

Geïnteresseerd? Nodig mij gerust uit om hierover wat te vertellen op uw Teams/Zoom vergadering. Zien! is niet alleen heel bruikbaar bij een rapportenvergadering, maar geeft ook hele mooie aanknopingspunten voor de ouder- en leerlinggesprekken.
 

Meer nieuws

  • Omgaan met energiebronnen

   Grondstoffen hebben we nodig. Maar ze zijn niet onuitputtelijk en het winnen ervan heeft gevolgen. In deze lessen over aardgaswinning leren leerlingen nadenken over de voor- en nadelen ervan.

  • Webinars burgerschapsonderwijs van start

   Het was een bont gezelschap dat zich via Teams aansloot bij het webinar Introductie burgerschapsonderwijs. Collega’s uit primair en voortgezet onderwijs, directeuren en teamleiders, leraren en ib-ers. Allemaal staan ze voor de taak om het burgerschapsonderwijs in hun school een boost te geven.

  • Webinars burgerschapsonderwijs

   Kort voor de kerstvakantie publiceerde Driestar onderwijsadvies samen met VGS en KOC Diensten de routekaart burgerschapsonderwijs. Dat initiatief is positief ontvangen en voor diverse scholen een aanleiding om stappen te gaan zetten. Een mooie eerste stap is deelname aan de webinars burgerschapsonderwijs.

  • Mag ik ook iets zeggen? Webinar over gesprek tussen school, ouders en leerlingen

   Een essentieel gesprek tijdens de schoolperiode van ieder kind: het driehoeksgesprek, tussen docenten, ouders én leerlingen. Want juist dát gesprek, waar iedereen een stem heeft, helpt kinderen verder en bevordert een goede relatie tussen school en ouders.

  • Met meer zelfvertrouwen Engels spreken, schrijven, luisteren en lezen

   Thuis in de avonduren je Engelse taalvaardigheden verbeteren? Begin maart gaan er twee online cursussen Engels van start! Daarnaast is er speciaal voor deelnemers aan het Cambridge examen B2 First een korte cursus van vijf bijeenkomsten ter voorbereiding op het examen. De cursussen zijn geschikt voor docenten, studenten en middelbare scholieren die met meer zelfvertrouwen Engels willen leren spreken, schrijven, luisteren en lezen.