Evaluatie en versterking kwaliteitsbeleid en -cultuur basisonderwijs 5 maart 2020

Goed kwaliteitsbeleid en een bijpassende kwaliteitscultuur zijn belangrijke graadmeters voor de onderwijskwaliteit op scholen. In het bestuursakkoord is afgesproken dat alle besturen hun kwaliteit(szorg) verder versterken. De PO-Raad voert daartoe het project Regie op Onderwijskwaliteit uit. Vanuit dit project stelt de PO-Raad subsidie beschikbaar om besturen te ondersteunen in de volgende stap in hun onderwijskwaliteit.

Driestar onderwijsadvies voert momenteel samen met besturen en directies diverse trajecten uit om de regie op onderwijskwaliteit te evalueren en versterken. Dit levert een analyse op van het kwaliteitssysteem en de bijbehorende cultuur van het onderwijs op school. Hierbij wordt zowel intern als extern geëvalueerd hoe het er voor staat met de kwaliteitscultuur van het onderwijs. Alle lagen van de organisatie komen hierbij aan bod.
 
Het traject spitst zich toe op de opbrengsten op school- en groepsniveau en de mate waarin sprake is van een professionele cultuur met gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid bij teamleden. In het bijzonder focussen we op de rol van het bestuur, gericht op de regie op onderwijskwaliteit.  Het resultaat daarvan is een gesprek over de eindrapportage waarin de bevindingen worden voorzien van concrete aanbevelingen voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs in de school. Middels dit traject krijgt het bestuur concrete adviezen en handreikingen om deze rol te versterken. Hierbij hanteren we de 17 standaarden uit het Onderzoekskader van de Inspectie als uitgangspunt en onderzoeken wij samen met alle betrokkenen hoe deze in de praktijk functioneren en versterkt kunnen worden.

Meer informatie

Wil je op bestuurlijk niveau handreikingen krijgen met betrekking tot de mogelijkheden voor versterking van zowel het stelsel van kwaliteitszorg als het handelen van alle betrokkenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op door een e-mail te sturen naar onderwijsadviseur Arjan Meerkerk.

Meer nieuws