Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem, wanneer neem je die nu af? 23 april 2020

Normaliter neem je als leerkracht de laatste Cito-LVS toetsen af in juni. Nu het onderwijs op afstand is vorm gegeven, doet de vraag zich voor of je deze toetsen nog wel kunt afnemen en wanneer je ze het beste kunt afnemen.

Onderstaand staan gedachten en overwegingen hoe je hiermee zou kunnen omgaan als school. De overwegingen zijn tot stand gekomen na overleg met een groep onderwijsadviseurs van Driestar educatief en gebruik makend van wat de Cito-groep hier zelf van zegt:

1. Besef dat de afname van de Cito-LVS toetsen nu geen plicht is. De Centrale Eindtoets primair onderwijs voor groep 8 gaat ook niet door. Niemand zal je iets verwijten als je een ronde van de LVS-toetsen zou overslaan. De uitslag zal namelijk niet zoveel zeggen als in de gewone situatie. Daarbij komt, dat als de leerlingen terug zullen komen op school er vooreerst meer prioriteit gegeven zal moeten worden aan de opvang van de leerlingen en aspecten van groepsvorming. In dat licht staan de LVS-toetsen echt op plan B. Bovendien geldt dat het beeld van een leerling niet staat of valt met een paar toetsen.

2. Een meting met de Cito-LVS toetsen van juni 2020 (de zgn. E-toetsen) kan wel een goede meting van de beginsituatie zijn waarmee de kinderen weer op school starten. Dus in dit opzicht kan afname zinvol zijn. Je moet de uitslag van de toetsen op de verschillende vakgebieden dan vooral analytisch bekijken. Leidende vragen daarbij kunnen zijn.

 • Waar staan de leerlingen nu?
 • Waar hebben ze nog moeite mee?
 • Wat lukt juist wel?
Bedenk in deze situatie wel dat dit communicatie met de ouders van de school zal vragen, omdat de uitslagen op de LVS-toetsen minder absoluut geïnterpreteerd kunnen worden (dit is mijn kind en hier staat mijn kind t.o.v. leeftijdgenoten). Maar de meting zoals in deze optie beschreven, geeft de leerkracht een beeld waar de groep zich bevindt na een poos geen regulier onderwijs te hebben ontvangen.
 
3. Als de scholen in de eerste helft van mei weer open gaan, is het een goede mogelijkheid om de LVS toetsen wat verderop in de maand juni of begin juli af te nemen (de E-toetsen). Zo hebben de leerlingen half juni ongeveer een maand onderwijs op school gehad. Interpreteer de uitkomsten vooral met als doel je onderwijsaanbod in de laatste periode van dit schooljaar vorm te geven en wat de start in het nieuwe schooljaar dan van het onderwijs in de volgende jaargroep vraagt. 

4. Je kunt de afname van de Cito-LVS E toetsen vooruit schuiven naar het begin van het volgende cursusjaar (denk bijv. aan een afname in september of begin oktober 2020). De Cito zorgt in dit geval zelf voor aangepaste normeringen, die deze afname ondersteunen. Met die informatie van september/oktober 2020 kan je dan op weg naar D.V. januari/februari 2021. 

5. Met betrekking tot de leerlingen die nu in groep 7 zitten, is het volgende nog de overdenking waard i.v.m. de totstandkoming van het (voorlopig) schooladvies. Een tip is om voor deze groep naast de LVS E-afname in juni de Entreetoets af te nemen in september 2020 om zo een evenwichtiger basis te krijgen voor het (voorlopig) schooladvies. De Entreetoets meet alle basisvaardigheden en geeft een goede voorspelling van een passend brugklastype. De Cito zorgt er zelfs voor dat de Entreetoets nog tot de herfstvakantie afgenomen kan worden.

6. Cito zelf noemt drie mogelijke opties (afhankelijk voor wanneer de scholen weer open gaan):
Scenario 1: de scholen gaan na de meivakantie weer open. Neem de Entreetoets groep 7 af in september, dus begin groep 8. Neem de LVS E-toetsen van groep 7 ook af, in juni. Als je de LVS-afnames in juni hebt gedaan, kun je voor de Entreetoets in september volstaan met de module Basis. Deze geeft een vooruitblik met het best passende brugklastype. Eventueel kun je ook juist nu de module Intelligentietest inzetten, waarmee een verschil tussen capaciteiten en leervorderingen opgemerkt kan worden

Scenario 2: de scholen gaan pas na 1 juni weer open. Neem, als het niet meer haalbaar is om de LVS E-afnames in juni te doen, de Entreetoets groep 7 – module Basis én Verdieping – af in begin groep 8.

Scenario 3: de scholen gaan niet meer open dit schooljaar. Dan geldt hetzelfde advies als bij scenario 2: de Entreetoets voor groep 7 neem je aan het begin van groep 8 af.
Zie hiervoor de volgende handige website met nog meer uitgebreide informatie: https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/coronavirus-ondersteuning-thuiswerken-onderwijs.

7. Cito adviseert om als school sterker te overwegen om op maat te toetsen. Toets op maat bij leerlingen die bijvoorbeeld thuis minder of niet gebruik hebben kunnen maken van het thuisonderwijs. Kies een (tussen)toets die een kwartjaar boven de laatste toets ligt. Bijvoorbeeld i.p.v. E6 de M6/E6 toets. Doordat al de toetsen op dezelfde vaardigheidsschaal liggen, krijg je een mooie doorgaande lijn zonder de leerling te frustreren.

8. Cito heeft zelfs nagedacht over het thuis afnemen van de Cito toetsen. Ze hebben besloten dit niet te doen door het ontbreken van een gecontroleerde afname-omgeving.

Zoals je zult bemerken zal de vraag vooral moeten zijn wanneer je de Cito-LVS toetsen wilt afnemen: met welk doel doen we dit nu? Waarom willen we de betreffende toets afnemen? En welke van bovengenoemde opties (of mix van opties) past daar het beste bij? Wijsheid gewenst in het maken van de keuze voor de in jullie situatie best passende optie.

Vragen?
Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen of wil je graag meer informatie? Neem dan even contact op met onderwijsadviseur Arie Visser.

>> download hier de handreiking Verder met Cito-toetsen

Meer nieuws

  • Ouderbetrokkenheid bij de dyslexiebehandeling

   Het onderzoekscentrum van Driestar educatief heeft onderzoek gedaan naar de meerwaarde van de begeleiding die dyslexiebehandelaren gaven aan ouders. De begeleiding vond plaats aan de hand van een kijkwijzer met aandachtspunten die in de literatuur als belangrijke elementen van de interactie tussen ouder en kind worden genoemd.

  • Tijdelijk extra leerkracht nodig?

   Er ontstaat langzaam weer perspectief in deze coronatijd. Basisscholen en ook middelbare scholen openen langzaam de deuren weer. De afgelopen tijd is meer dan ooit gebleken dat onderwijs een vitale sector is voor onze samenleving. Al een tijd heeft het onderwijs last van personeelstekort. Driestar onderwijsadvies biedt scholen graag ondersteuning door aanbod van interim-leerkrachten.

  • Het nieuwe nascholingsaanbod staat online!

   Verder leren: welke stap ga jij zetten? Als leraar ben je je leven lang gericht op leren, niet alleen voor je leerlingen maar ook voor jezelf. Jouw nascholing komt ten goede aan de kinderen in je klas, en aan je collega’s in je team.

  • 75 'bezoekers' online open avond

   Gisteravond vond de tweede online open avond plaats van onze deeltijdopleidingen (pabo, pedagogiek en AD-PEP) en masteropleidingen plaats. 75 virtuele bezoekers schakelden in voor de livestream(s)!

  • Christelijke identiteit in het onderwijs - boekenactie!

   Wij zijn een christelijk praktijkgericht kenniscentrum dat graag een inspirerende bijdrage levert aan het onderwijs. We doen dat onder andere door het uitgeven van boeken. Graag lichten we er vier boeken uit waarin de christelijke identiteit in het onderwijs specifiek naar voren komt. Bestel nu een combinatie van deze boeken met korting!