De Master Passend Meesterschap leid je op tot een deskundige professional die met een flexibele en onderzoekende houding adequaat kan handelen in complexe onderwijssituaties.

Deze master bieden we aan in samenwerking met diverse hogescholen.

Vind jij het ook belangrijk om passend onderwijs aan alle leerlingen te bieden, aansluitend bij hun kwaliteiten en mogelijkheden? Wil je ook een vakbekwame leraar zijn, die goed met complexe situaties in de groep om kan gaan?

Met de masteropleiding Passend Meesterschap ontwikkel je competenties van een excellente leraar, die kan omgaan met de vele complexe situaties in de groep. Je ontwikkelt de kwaliteiten die nodig zijn om goed onderwijs te kunnen geven aan álle leerlingen, hoe divers de onderwijsbehoeften ook zijn.

Passend onderwijs voor alle leerlingen
In 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingevoerd. Eén van de doelen van passend onderwijs is dat leerlingen zoveel mogelijk in het reguliere onderwijs les krijgen, alleen als er intensieve begeleiding nodig is, kan een leerling naar het speciaal onderwijs. Een inherent gevolg hiervan is dat de diversiteit aan leerlingen in de groep is toegenomen. Leraren staan voor de uitdaging om hun onderwijs meer te differentiëren. Scholen hebben behoefte aan goed opgeleide professionals die vanuit een gefundeerde visie op inclusief onderwijs professioneel met complexe situaties in de groep om kunnen gaan.

 

Excellente leraar
Met de masteropleiding Passend Meesterschap ontwikkel je competenties van een excellente leraar. Daarnaast leer je de leerling, ouders, collega’s en ketenpartners te zien als ‘learning partners’. Het gaat niet alleen om het inzetten van persoonlijke, individuele vaardigheden, maar ook om de klas als geheel en als deel van de school en de gemeenschap. Samenwerken, communiceren en zorg dragen voor elkaar zijn daarbij belangrijke vaardigheden. Daarvoor is het nodig dat leerlingen, leerkrachten en ouders zich competent en ondersteund weten. Inzichten vanuit de positieve psychologie worden hierbij ingezet. Het uitgangspunt is om ieder leerling toe te rusten op deelname aan de maatschappij binnen zijn of haar mogelijkheden.

Studiejaar Thema's Lintmodules
1 1. Pedagogische visie op inclusief onderwijs in 21e eeuw De leraar als persoon
  2. De leraar en de klas; partnerschap in leren  
2 3. De leraar in de keten Externe oriëntatie
  4. Masterthesis Onderzoek


De focus in de Master Passend Meesterschap ligt op de leraar als persoon. Het gaat om het toerusten van de leraar tot een professional die bekwaam is in het omgaan met complexe situaties in de eigen groep. Dit vraagt een onderzoekende houding gericht op de eigen attitude, kennis en vaardigheden in relatie tot de groep, school en keten. Reflectie op het eigen handelen in de praktijk is onderdeel van de bijeenkomsten. Op deze wijze wordt continu de relatie met de beroepspraktijk gelegd. Tijdens de opleiding ontdek je hoe je vanuit een onderzoekende en oplossingsgerichte houding in complexe onderwijssituaties ondersteuningsbehoeften van leerlingen kunt formuleren, gericht op het behalen van doelen. Je leert hoe je juist de sterke kanten en van leerlingen kunt gebruiken als inzet voor de ontwikkeling van de hele groep en hoe je de leeromgeving zo optimaal mogelijk in kunt richten voor alle leerlingen. Tevens leer je de sterke kanten van collega's, ouders en externe professionals in te zetten, gericht op versterking van de leeromgeving van de leerlingen.
Daarbij horen de volgende competenties:

  • Van waarderen van diversiteit bij leerlingen naar profiteren van diversiteit.
  • Leerlingen worden gezien als learning partners en krijgen met betrekking tot de eigen ontwikkeling een stem in het onderwijsproces. De leraar blijft hierbij de regisseur en neemt een meer coachende rol in.  
  • Samenwerking met anderen, gericht op de ontwikkeling van alle leerlingen.

Werkwijze
De Master Passend Meesterschap sluit aan bij de dagelijkse praktijk in de groep, school en de keten. Tijdens de opleiding sta je als professional centraal. Complexe situaties uit je beroepspraktijk worden tijdens de bijeenkomsten uitgewerkt. Leervragen, dilemma’s en casuïstiek uit je eigen onderwijspraktijk neem je mee naar de opleiding en na gezamenlijk onderzoek neem je inzichten en ideeën mee terug naar de school en je groep.
Het is een competentiegerichte opleiding, waarbij de student zelf verantwoordelijk is voor het leerproces. Tijdens de lesdagen worden diverse werkvormen en daarbij behorende organisatieprincipes ingezet. Je kunt hierbij denken aan colleges, thema-netwerken, begeleide intervisie en begeleide leerkring. Opdrachten voer je uit in je eigen beroepspraktijk.

Docenten
De opleiding wordt verzorgd door lectoren en docenten van de meewerkende hogescholen. Zij hebben ruime ervaring op het gebied van passend onderwijs.

Radiant
De Master Passend Meesterschap wordt aangeboden door Radiant, een coöperatie van negen Nederlandse hogescholen. Bij de ontwikkeling en uitvoering van de Master Passend Meesterschap werken CHE, Hogeschool De Kempel, Driestar hogeschool, Iselinge Hogeschool, Katholieke Pabo Zwolle, de Marnix Academie, Hogeschool Thomas More en Viaa Zwolle nauw samen.

Kwaliteit
De opleiding is ter accreditatie aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) aangeboden. Zodra de opleiding is geaccrediteerd ontvang je, na voldoende beoordeling op alle opdrachten en toetsen, de mastergrad Master of Education (MEd).
 
Doelgroep
De Master is ontwikkeld voor alle leraren (speciaal) basisonderwijs.
Voorwaarden voor toelating tot het eerste jaar zijn:

  • ten minste een afgeronde bacheloropleiding voor het onderwijs;
  • een werkplek die voldoet aan de eisen van de leerwerkplek*;

* Na aanmelding is er een intakeprocedure en worden ook de eisen die aan de leerwerkplek gesteld worden, besproken.
 
Leerroute
Deeltijdopleiding van twee jaar
Studiebelasting: 30 EC (840 uur) per jaar
Studiedag: dinsdag
Start: januari 2018

Locatie
De uitvoeringslocatie voor de master is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Als er voldoende studenten zijn voor een Gouda-groep, worden de colleges gegeven in Gouda en gedeeltelijk in Utrecht. Als er te weinig aanmeldingen zijn om een groep in Gouda te starten, worden de colleges gegeven op de Marnix Academie in Utrecht.

Aanmelding en informatie
Driestar hogeschool
Dr. N.J. (Neely-Anne) de Ronde
Telefoon: 0182 540 333/0652581181
E-mail: N.J.deRonde@driestar-educatief.nl
Website aanmelden: Marnix Onderwijscentrum


Het collegegeld is € 2.006,- per jaar indien je geen eerdere master op het gebied van onderwijs of zorg hebt gevolgd. Heb je wél eerder een master op dit gebied gevolgd, dan bedraagt het collegegeld € 6.995,- per jaar. Dit is inclusief materiaalkosten, maar exclusief verblijfkosten van de tweedaagse (€ 300,- inclusief btw), de kosten voor de boeken (ongeveer € 350,- per jaar) en eventuele studiereis. De lerarenbeurs is van toepassing na accreditatie door de NVAO.

Lerarenbeurs/Teambeurs

Voor deze master kan vanaf 1 april 2017 een Lerarenbeurs bij DUO of Teambeurs bij de DUS-I worden aangevraagd. Het CROHO-nummer is nu nog niet bekend. Daarom word je verzocht handmatig de naam van de opleiding, Master Passend Meesterschap, in te vullen. Ook dien je aan te geven dat het gaat om ‘een master in afwachting van de CROHO-registratie’, zodat de aanvraag niet per omgaande wordt afgekeurd.  Het BRIN-nummer van de Marnix Academie is 10 IZ.

Je aanvraag wordt door DUO/DUS-I geregistreerd op de datum dat deze binnenkomt en wordt gereserveerd tot dat jij het CROHO-nummer aan DUO/DUS-I doorgeeft. Daarna ontvang je van bericht van DUO-DUS-I of de beurs is toegekend. Heb je je bij ons ingeschreven voor de opleiding, dan ontvang je het CROHO-nummer van de Marnix Academie zodra we dit weten. Check hier of je in aanmerking komt voor subsidie.