Hodos

Hodos is de gezamenlijke opleidingsschool van Driestar hogeschool en het Hoornbeeck College.

Hodos biedt jou de mogelijkheid om een groot deel van je opleiding tot docent in het middelbaar beroepsonderwijs in de praktijk te volgen onder begeleiding van een ervaren schoolopleider.

Over de achtergrond en visie van Hodos lees je meer onder Over Hodos. Onder Studie-informatie lees je welke opleidingen wij voor wie aanbieden en wat deze opleidingen inhouden.

Mocht je geïnteresseerd zijn geraakt en nog wat meer willen weten, neem dan Contact met ons op, maar je direct aanmelden voor Hodos mag natuurlijk ook! Hoe dat kan lees je onder Aanmelden
 
We zien je graag terug bij Hodos!

In 2013 zijn de tweedegraads lerarenopleidingen van Driestar hogeschool en de mbo-instelling het Hoornbeeck College een samenwerking aangegaan in opleidingsschool Hodos.

Onze naam

De naam Hodos (dat voluit staat voor Hoornbeeck-Driestar opleidingsschool) is afgeleid van een Grieks woord dat ‘de weg’ betekent. We dragen bij aan ‘de weg’ die onze studenten (de beginnende (toekomstige) mbo-docenten) afleggen in hun leven en school- of loopbaan. Ons doel is gezamenlijk studenten op te leiden tot mbo-docenten die in hun hele persoonlijkheid en handelen een (christelijk) voorbeeld zijn voor mbo-studenten en competent zijn onderwijs aan deze mbo-studenten te geven. We zijn dus gezamenlijk verantwoordelijk voor de opleiding, begeleiding en beoordeling van de beginnende (toekomstige) mbo-docenten. Hierbij is het Woord van God onze Bron waardoor we geïnspireerd worden en Die ons ‘de weg’ wijst bij het uitvoeren van onze opdracht.
 

Onze visie

Hodos wordt gekenmerkt door vijf aspecten. Vanuit haar christelijke identiteit wil Hodos voor alle geledingen (toekomstige docenten, zittende docenten, management en overige personeelsleden) een leven lang leren stimuleren in een praktijkgerichte context en binnen en volgens een professionele kwaliteitscultuur- en structuur. Haar kleinschaligheid en de brede betrokkenheid die dat met zich meebrengt biedt daarbij een veilige en krachtige leeromgeving.

Onze gemeenschappelijke visie op leren is nog verder te concretiseren. Ze is te kenmerken als ‘praktijkgericht leren van en door Hodos-betrokkenen’. Deze visie wordt verwoord in ons didactisch concept dat uit de volgende zeven kernelementen bestaat: leidende, actuele pedagogische thema’s, SBL-competentiegericht onderwijs, contextrijk leren, voorbeeldige docenten, gedeeld eigenaarschap, veilige en krachtige leeromgeving en een leven lang leren. Het didactisch concept vormt de basis van onze opleidingsprogramma’s en biedt opleiders handvatten hoe te handelen overeenkomstig onze onderwijsvisie. 
 

Onze opleidingen en locaties

Driestar hogeschool in Gouda biedt binnen het traject ‘Opleiden in de School’ (OidS) zowel het PDG-traject aan (Pedagogisch Didactisch Getuigschrift) als zes tweedegraads lerarenopleidingen. Te weten Duits, economie, Engels, geschiedenis, Nederlands en wiskunde. Deze zes opleidingen staan hoog aangeschreven in de Keuzegids hbo.
De samenwerking in Hodos bestaat eruit dat een deel van deze opleidingen, zoals bijvoorbeeld verschillende praktijkopdrachten, in de praktijk van het mbo worden uitgevoerd onder begeleiding van een schoolopleider. De locaties van het Hoornbeeck College die meedoen binnen de samenwerking, de zogeheten schoollocaties, zijn Amersfoort, Apeldoorn, Gouda, Kampen en Rotterdam.
 
Download hier het opleidingsplan.

Onder Studie-informatie vind je meer concrete informatie over de inhoud van de opleidingen.
 

Ons opleidingsteam en andere betrokkenen

De instituutsdocenten en schoolopleiders vormen de kern van het opleidingsteam. De instituutsdocenten zijn verbonden aan Driestar hogeschool. Zij verzorgen onder andere de lessen van de tweedegraads lerarenopleidingen en voor een deel die van het PDG-traject en begeleiden bij enkele opdrachten. De schoolopleiders verzorgen ook een deel van het PDG-traject en zijn daarnaast je begeleider in de praktijk op één van de locaties van het Hoornbeeck College. Zij begeleiden je bij praktijkopdrachten, voeren begeleidingsgesprekken met je en zijn altijd beschikbaar als je vragen hebt.  
 
De overheid is enkele jaren geleden begonnen met het bevorderen van samenwerkingsverbanden tussen lerarenopleidingen en mbo-scholen met als doel om op termijn de status van ‘erkende opleidingsschool’ te krijgen. Omdat dit aansloot bij onze ambities zijn wij zo’n samenwerkingsverband aangegaan en op weg om van aspirant-opleidingsschool een erkende opleidingsschool te worden. Voor deze ontwikkeling zijn er een kernteam en stuurgroep aangesteld. Zij staan aan de basis van de ontwikkelingen binnen Hodos. In het kernteam zitten zowel vertegenwoordigers vanuit Driestar hogeschool als vanuit het Hoornbeeck College. De stuurgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van het management van beide scholen.

Onze studenten

We hopen natuurlijk dat jij daartoe behoort of wilt gaan behoren! Onder Studie-informatie vind je meer informatie over onze opleidingen. Neem ook gerust contact met ons op als je vragen of opmerkingen hebt.
 
Daarnaast is Hodos er ook voor zittende docenten en ander personeel van het Hoornbeeck College die zich willen professionaliseren of gecoacht willen worden. Behoor je tot deze groep, dan kun je ook contact met ons opnemen.
 

Hodos biedt het traject ‘Opleiden in de School’ (OidS) aan. Hierbinnen zijn er twee opleidingsvarianten: het PDG-traject (Pedagogisch Didactisch Getuigschrift) en een tweedegraads lerarenopleiding (lvo).
Lees hieronder wat beide opleidingsvarianten inhouden en of je tot de doelgroep behoort.

PDG-traject

Doelgroep

Het PDG-traject wordt aangeboden door Driestar hogeschool en is bedoeld voor beginnende, onbevoegde docenten binnen het mbo. Het behalen van het PDG-traject (60 studiepunten) geeft je lesbevoegdheid voor het mbo. Daarvoor leg je een aantal meesterproeven af waaronder een eindassessment op basis van je portfolio. Na  succesvolle afronding ontvang je een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend Pedagogisch Didactisch Getuigschrift.

 

Opzet

Het PDG-traject bestaat uit 16 bijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden maandelijks plaats op donderdag van 9.00-16.00 uur aan Driestar hogeschool in Gouda, de instituutslocatie.
De bijeenkomsten worden zowel door instituutsopleiders (van Driestar hogeschool) als door schoolopleiders (van het Hoornbeeck College) verzorgd. Tijdens de bijeenkomsten staat de theorie en praktijk van goed lesgeven centraal. Daarnaast is er ruime aandacht voor werkplekleren. Hiervoor zijn onder andere specifieke praktijkopdrachten geformuleerd die je in de praktijk van het mbo, op een schoollocatie, uitvoert en waarbij je wordt begeleid door een schoolopleider.
 

Duur

Het PDG-traject duurt anderhalf jaar.
 
 
Voor meer informatie over het PDG-traject kun je terecht bij de instituutscoördinator OidS-PDG, de heer A. (Arie) van Groningen.
 
Lees onder Aanmelden hoe je je kunt aanmelden voor het PDG-traject.
 
 

Lvo (OidS - duaal)

Doelgroep

De OidS-route van de tweedegraads lerarenopleidingen van Driestar hogeschool is bedoeld voor iedereen die graag een lesbevoegdheid wil halen op zowel vakgebied als op pedagogisch-didactisch vlak en die graag leren en werken wil combineren. Het succesvol afronden van een tweedegraads lerarenopleiding (240 studiepunten) geeft je lesbevoegdheid voor het vo en mbo.

Opzet

Studeren via OidS betekent dat je leren en werken combineert. Je doet dat bij Driestar hogeschool in Gouda en op je schoollocatie. Je schoollocatie is een van de locaties van het Hoornbeeck College.
Op de hogeschool in Gouda, de instituutslocatie, krijg je vooral onderwijs in het vak waarin je wilt lesgeven. Op je schoollocatie leer je in de praktijk, via stages en opdrachten. Zo doe je al tijdens je studie veel ervaring op en leer je heel praktijkgericht. Je wordt daarbij goed begeleid door een schoolopleider op locatie.   
 
De opleiding bestaat uit een vakinhoudelijk programma en een pedagogisch-didactisch programma. Bij het vakinhoudelijke programma verdiep je je in het vak waarin je wilt lesgeven. Informatie hierover is te vinden op de website van Driestar educatief op de pagina’s van de vakken. De lessen van het vakinhoudelijke programma zijn op de donderdagavond in Gouda van 17.00-22.00 uur.
Daarnaast bestaat er een samenwerking met de Cursus Godsdienst Onderwijs (CGO), waar je een bachelor voor godsdienst kunt behalen. Bij CGO volg je op woensdagavond het vakinhoudelijk programma en bij Driestar hogeschool en op de schoollocatie volg je het pedagogisch-didactisch programma.

Bij het pedagogisch-didactisch programma leer je hoe je als een goede en christelijke docent lesgeeft. Hiervoor ben je twee dagen per week op je schoollocatie: op dinsdag en één in overleg te bepalen andere dag. Daarnaast kom je één keer per maand voor een centraal college op de dinsdag naar de hogeschool. Je bent zelf ‘eigenaar’ van je leerproces en studeert zelfstandig (onder begeleiding). Je ontwikkeling staat centraal. Via het opbouwen van een portfolio bewijs je dat je bepaalde vaardigheden beheerst. Het betekent dus dat je de hele week met je opleiding bezig bent en het in die zin vergelijkbaar is met een voltijdopleiding.

Voor deze opleiding ontvang je een OV-jaarkaart en kun je gebruik maken van het  leenstelsel. (dat geldt niet voor CGO-studenten)

Duur

De opleiding duurt vier jaar.
 
De eerste twee jaar bereiden je voor op het zelfstandig voor de klas staan. In de eerste twee jaar geef je minimaal 75 lessen op je schoollocatie. Ook loop je stage in het buitenland en doe je daarnaast één dag per week maatschappelijke ervaring op in een (soms betaalde) baan buiten het onderwijs.
 
In het derde en vierde jaar loop je stages in het (niet-christelijk) middelbaar beroepsonderwijs en in de vierde klas van een vmbo-school. Je leert het leraarschap van meer kanten kennen en doet veel ervaring op. Daarnaast werk je voor een beperkt aantal uren als leraar in opleiding (lio) of als onbevoegd docent op je schoollocatie. Dan geef je les aan je ‘eigen’ klassen en word je ook betaald voor je werk door het Hoornbeeck College.
 
Voor meer informatie over de OidS-route van een tweedegraads lerarenopleiding kun je terecht bij de instituutscoördinator OidS-lvo, de heer J.M. (Johan) Strijbis.
 
Lees onder Aanmelden hoe je je kunt aanmelden voor de OidS-route van een tweedegraads lerarenopleiding.

Lvo (deeltijd)

Doelgroep

Heb je werkervaring in een andere sector, maar wil je graag overstappen naar het onderwijs of heb je een havo-diploma of een opleiding op (minimaal) mbo niveau 4? Dan kun je kiezen voor de deeltijdopleiding. Deze opleiding biedt de mogelijkheid om naast het volgen van de studie te werken. Voor hodos studenten betekent dit als docent in opleiding werkzaam zijn aan één van de locaties van het Hoornbeeck College. 

Opzet

Deeltijdopleidingen leiden op voor hetzelfde diploma als voltijdopleidingen. De studielast is ook hetzelfde als bij een voltijdopleiding, maar er zijn minder contactmomenten. De colleges vinden ’s avonds plaats, van 17.00 uur tot 22.00 uur. Op deze manier is het mogelijk om de studie naast het werk te doen.

Het vakinhoudelijke deel

Dit programma geven we op dertig donderdagavonden per jaar. Het telt 36 studiepunten in de eerste drie jaar en 13 studiepunten in het vierde jaar.

Het pedagogisch-didactisch deel

Dit programma geven we op 12 dinsdagavonden per jaar. Het telt 24 studiepunten in de eerste drie jaar en 47 studiepunten in het vierde jaar.
 
Op de werkplek, één van de locaties van het Hoornbeeck College word je begeleid door een schoolopleider en een werkplekbegeleider. Zij begeleiden jou in het pedagogisch didactische deel van je studie.

Duur

De opleiding duurt vier jaar.
De totale studiebelasting is dus 60 studiepunten, dat wil zeggen 1680 studie-uren per jaar. Dit is voor (vrijwel) alle bacheloropleidingen in Nederland de wettelijke standaard. Naast de college-uren moet je rekenen op een behoorlijk aantal zelfstudie-uren per week. Dat geldt zowel voor de modules uit het vakdeel, als voor de modules uit het pedagogisch-didactisch programma. Bij ieder leerjaar hoort een stage. Als je al voldoende uren werkt in het werkveld waarvoor je wordt opgeleid, kun je je stageopdrachten, in overleg, in werktijd doen.
 
Voor meer informatie over de deeltijd-route van een tweedegraads lerarenopleiding kun je terecht bij  de heer G.J. Beunk MA, studieleider pd.
 
Als je besluit om bij Driestar hogeschool een opleiding te gaan volgen, kun je je aanmelden via het centrale aanmeldsysteem van alle hogescholen en universiteiten: Studielink.

Maak hier je keuze voor welke opleiding je je wilt aanmelden. 

PDG-traject

Toelatingseisen

Toegelaten tot de opleiding worden:
  • Zij-instromers met een afgeronde hbo-opleiding;
  • Zij-instromers met aantoonbaar hbo-werk- en denkniveau;
  • Docenten die werkzaam zijn binnen het mbo, maar nog geen lesbevoegdheid hebben.

Aanmelding en intake

Wil je graag het PDG-traject volgen, vul dan het aanmeldformulier in. Hierbij wordt je onder andere gevraagd de volgende bestanden mee te sturen:
  • Kopie van geschiktheidsverklaring (deze heb je eerder ontvangen van de afdeling P&O van het Hoornbeeck College).
  • Kopieën van diploma’s.
  • Recente pasfoto.
Nadat je op ‘verzenden’ hebt geklikt, komt het aanmeldformulier bij de afdeling Studentzaken van Driestar hogeschool terecht. Zij nemen contact op met de instituutscoördinator OidS-PDG, de heer A. (Arie) van Groningen. Via hem zal je worden uitgenodigd voor een intakegesprek.

Lvo (Oids - duaal)

Toelatingseisen

Voor de algemene toelatingseisen tot een tweedegraads lerarenopleiding aan Driestar hogeschool verwijzen we je naar het tabblad ‘Aanmelden’ op de pagina van elk vak. Daarnaast geldt de toelatingseis dat je met positief resultaat de intakeprocedure hebt gevolgd.
  

Aanmelding en intake

Wil je graag de OidS-route van de opleiding volgen dan stuur je voor aanmelding een e-mail naar de instituutscoördinator OidS-lvo, de heer J.M. (Johan) Strijbis, met daarin en elk geval:
1. je motivatie;
2. het vak waarvoor je opgeleid wilt worden;
3. je curriculum vitae (cv);
4. drie referenten, met toestemming (bijvoorbeeld huidige mentor + vakdocent + decaan);
5. voorkeur schoollocatie;
6. huidige school/locatie;
Ook ontvangen we graag een recente pasfoto van je.
 
Hoe eerder je je aanmeldt (graag uiterlijk 1 maart), hoe beter we een passende schoollocatie voor jou kunnen zoeken en alles daar omheen goed kunnen regelen. Aanmelding voor 1 mei is voor een gerichte plaatsing sterk aan te bevelen.
 
Na aanmelding zal de heer Strijbis contact met je opnemen en zal er een intakeprocedure, inclusief geschiktheidsassessment, worden gestart. Na toelating heb je ook een gesprek met de studieleider van het vak waarvoor je opgeleid wilt worden. Daarnaast schrijf je een brief naar de locatie waar je geplaatst bent. Ook daar heb je een gesprek. Nádat je met goed gevolg de intakeprocedure hebt afgesloten, kun je je via Studielink aanmelden. Informatie hierover vind je op de pagina’s van de vakken op de website van Driestar educatief.
 

Lvo (deeltijd)

Toelatingseisen

Voor de algemene toelatingseisen tot een tweedegraads lerarenopleiding aan Driestar hogeschool verwijzen we je naar het tabblad ‘Aanmelden’ op de pagina van elk vak. Daarnaast geldt de toelatingseis dat je met positief resultaat de intakeprocedure hebt gevolgd.

Aanmelding en intake

In het programma Studielink vul je al jouw gegevens in. Zorg dat je alle gevraagde informatie goed invult. Aangemeld zijn is overigens nog iets anders dan ingeschreven zijn. We schrijven je pas officieel in, als je je collegegeld hebt betaald. 

Hoe eerder je je aanmeldt (graag uiterlijk 1 maart), hoe beter we een passende schoollocatie voor jou kunnen zoeken en alles daar omheen goed kunnen regelen. Aanmelding voor 1 mei is voor een gerichte plaatsing sterk aan te bevelen.
 
Na aanmelding zal de heer Strijbis contact met je opnemen en zal er een intakeprocedure, inclusief geschiktheidsassessment, worden gestart. Na toelating heb je ook een gesprek met de studieleider van het vak waarvoor je opgeleid wilt worden. Daarnaast schrijf je een brief naar de locatie waar je geplaatst bent. Ook daar heb je een gesprek. Nádat je met goed gevolg de intakeprocedure hebt afgesloten, kun je je via Studielink aanmelden. Informatie hierover vind je op de pagina’s van de vakken op de website van Driestar educatief.
 

Heb je een vraag of opmerking, mail dan naar Studentzaken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.