Subsidie voor samenwerking Driestar hogeschool en Koninklijk Conservatorium rondom muziekonderwijs Geplaatst op 3 juli 2018

Driestar hogeschool heeft een subsidie ontvangen voor een structurele verbetering van het muziekonderwijs op de pabo. Het bestuur van het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft een positieve beschikking verleend in het kader van de regeling Professionalisering muziekonderwijs op pabo's.

Deze regeling maakt deel uit van de inzet van het ministerie van OCW voor meer en beter muziekonderwijs en sluit aan bij de beweging Méér Muziek in de Klas. Leraren missen vaak het zelfvertrouwen om bijvoorbeeld te zingen voor of met de klas. Dit is een belangrijke belemmering voor het realiseren van goed muziekonderwijs op basisscholen. De regeling Professionalisering Muziekonderwijs op pabo’s draagt eraan bij dat toekomstige groepsleerkrachten zich wel handelingsbekwaam voelen op dit gebied.
Ton van Driel, docent muziek aan Driestar hogeschool: “Slechts 11% van de afgestudeerde pabostudenten vond zich bekwaam genoeg om muziekonderwijs te geven. Hoewel dit bij Driestar hogeschool ruim 60% is, hebben we toch deze subsidie aangevraagd. We zien namelijk zeker mogelijkheden om ons muziekonderwijs verder te verbeteren.”

Zelfvertrouwen

De subsidie wordt gebruikt om alle pabostudenten meer zelfvertrouwen te geven om muzieklessen te geven. De eerste- en tweedejaarsstudenten gaan in kleine groepjes een dagdeel muziek geven in de basisscholen onder leiding van een muziekdocent of vakspecialist die het coaching geeft. De derdejaars muziekspecialisten krijgen een jaar lang speciale stagebegeleiding voor het vak muziek.

Samenwerking Koninklijk Conservatorium

De subsidie wordt ook ingezet voor de nieuwe samenwerking met de opleiding Master Music Education according to the Kodály Concept van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Samen met het conservatorium biedt Driestar hogeschool op de pabo de opleiding Vakspecialist muziek aan. In dit tweejarige traject ontwikkelt de aanstaande leerkracht zich vanuit zijn passie voor muziek tot een leerkracht die gecertificeerd en gespecialiseerd is in het verzorgen van muziekonderwijs. De student behaalt zo niet alleen het diploma leraar basisonderwijs, maar ook een erkend diploma vakspecialist muziek. De opleiding Vakspecialist muziek is bedoeld voor pabostudenten die affiniteit hebben met muziek en cultuur en extra scholing willen op muzikaal gebied. De student met deze opleiding kan ook collega’s coachen bij het geven van goede muzieklessen binnen het primair onderwijs.

Meer nieuws

  • Verbeterde meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

   Je weet waarschijnlijk wel dat het werken met de meldcode verplicht is voor iedereen die een taak in het onderwijs heeft. Dat betekent dat iedereen die een taak heeft in het onderwijs alert moet zijn op signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld bij leerlingen. Deze meldcode verandert per 1 januari 2019. Lees wat er allemaal verandert!

  • Opleiding rekencoördinator: stimulans voor ontwikkeling

   Het eerste jaar van de huidige opleidingsgroep rekencoördinatoren zit er alweer bijna op. Deze groep heeft voor het eerst met de gereviseerde opzet van de opleiding gewerkt. Annemiek Broere, leerkracht op de Koningin Wilhelminaschool in Lekkerkerk: ‘De opleiding heeft mijn visie op rekenen echt gevormd.’

  • De aarde zit bomvol hemel

   Hoe kun je als leraar de inhoud van de schoolvakken samen met je didactische aanpak op zo’n manier inzetten, dat leerlingen meer expliciet verband gaan ervaren met een christelijke kijk op de werkelijkheid? Lector Piet Murre probeert in DRS Magazine een antwoord te formuleren op deze vraag.

  • Vernieuwde handleidingen module leerlijnen

   De handleidingen voor de module leerlijnen zijn recent herzien. Het betreft zowel de handleiding voor de beheerder als voor de leerkracht. De belangrijkste aanpassing betreft de gewijzigde kleuren op het planscherm.

  • Lees hier het eerste hoofdstuk van Dordt dichtbij.

   Wat een schat hebben reformatorische en christelijke scholen in hun grondslag verankerd! Bijbel en belijdenis… De rijkdom daarvan moet natuurlijk doorwerken in de dagelijkse lespraktijk. Vanuit dat verlangen is Dordt dichtbij geschreven.