Bestuur en toezicht

Structuur

Driestar educatief heeft de organisatie ingericht volgens de branchecode governance van de Vereniging Hogescholen. Dit bestuursmodel bestaat uit een raad van toezicht en een college van bestuur. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Driestar educatief. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de instelling. De statuten en het bestuursreglement zijn in lijn met deze branchecode. Zo is in de statuten een aantal wezenlijke beginselen van goed bestuur vastgelegd. Daarnaast kent de organisatie een klokkenluiderregeling, een klachtenregeling ongewenst gedrag en een integriteitscode.

College van Bestuur

Het college van bestuur bestaat uit drs. J. (Jan) Kloosterman MBA en drs. R.W. (Robert) Zoutendijk. Het college is te bereiken via mevrouw W. (Wietske) Pas, tel. 0182-540355.

Raad van Toezicht en toezichtkaders

De raad van toezicht hanteert de volgende toezichtkaders ten behoeve van de toezichthoudende rol: identiteit, strategisch beleid, personeelsbeleid, opleiding en kennisontwikkeling, onderwijsadvies en leerlingenzorg en financiën.

De leden van de raad van toezicht zijn: 

  • W. Büdgen, voorzitter (Gereformeerde Gemeenten, voormalig voorzitter college van bestuur Wartburg College)
  • Drs. J.N. van de Poel (Gereformeerde Gemeenten, zelfstandig organisatieadviseur)
  • Drs. Ing. W.J. Punt (Protestantse Kerk Nederland, directeur Sint Jozefmavo Vlaardingen)
  • Dr. C.A. Rietveld (Protestantse Kerk Nederland, universitair hoofddocent Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam)
  • Drs. S. Stoop (Protestantse Kerk Nederland, burgemeester gemeente West Betuwe)
  • Ir. B.  Visser (Herstelde Hervormde Kerk, zelfstandig organisatieadviseur)
  • Ds. W. Visscher (Gereformeerde Gemeenten, predikant)

Organogram

In het organogram(pdf) van Driestar educatief zie je hoe onze organisatie is opgebouwd. In het organogram van de stichting Driestar educatief zie je daarnaast uit welke onderdelen de organisatie bestaat.