Bestuur en toezicht

Structuur

Driestar educatief heeft de organisatie ingericht volgens de branchecode governance van de Vereniging Hogescholen. Dit bestuursmodel bestaat uit een raad van toezicht en een college van bestuur. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Driestar educatief. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de instelling. De statuten en het bestuursreglement zijn in lijn met deze branchecode. Zo is in de statuten een aantal wezenlijke beginselen van goed bestuur vastgelegd. Daarnaast kent de organisatie een klokkenluiderregeling, een klachtenregeling ongewenst gedrag en een integriteitscode.

College van Bestuur

Het college van bestuur bestaat uit drs. J. (Jan) Kloosterman MBA en drs. R.W. (Robert) Zoutendijk. Het college is te bereiken via secretariaatcvb@driestar-educatief.nl.

Toezichtvisie

Als raad van toezicht richten we onze wettelijke toezichtstaak in volgens een toezichtvisie die aansluit bij onze missie en ons instellingsplan. We hanteren daarbij de hierboven genoemde branchecode. Onderdeel van onze toezichtvisie zijn het toezicht- en toetskader, waarin spelregels zijn opgenomen die we bij het uitvoeren van onze taak willen volgen. Het toetskader is niet uitputtend, maar beoogt sturing en richting te geven. Het kader is dynamisch en zal daarom periodiek worden herijkt.

De leden van de raad van toezicht zijn: 

  • Drs. S. Stoop, voorzitter (Protestantse Kerk Nederland, burgemeester gemeente West Betuwe)
  • Drs. J.N. van de Poel, vicevoorzitter (Gereformeerde Gemeenten, zelfstandig organisatieadviseur)
  • Drs. Ing. W.J. Punt (Protestantse Kerk Nederland, directeur Sint Jozefmavo Vlaardingen)
  • Dr. C.A. Rietveld (Protestantse Kerk Nederland, universitair hoofddocent Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam)
  • Ir. B.  Visser (Herstelde Hervormde Kerk, zelfstandig organisatieadviseur)
  • Ds. W. Visscher (Gereformeerde Gemeenten, predikant)
  • Mr. C.G. Van der Staaij (Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland)

Organogram

In het organogram(pdf) van Driestar educatief zie je hoe onze organisatie is opgebouwd. In het organogram van de stichting Driestar educatief zie je daarnaast uit welke onderdelen de organisatie bestaat.