Internationalisering

Samenwerken en –leven met anderstaligen, christenen wereldwijd, andere culturen. Kennisuitwisseling of op de hoogte blijven van trends binnen je vakgebied: steeds vaker worden we uitgedaagd om over grenzen heen te kijken.

Internationalisering is een must, we kunnen en willen er niet meer om heen. Zo zijn we als Driestar educatief gemotiveerd en genoodzaakt om internationalisering steeds meer vorm te geven binnen ons instituut en het te voeren beleid.

Missie en visie op internationalisering

Voor ons, het scholenveld en de aankomende leraar is internationalisering van belang, of we nu buiten Nederland de arbeidsmarkt op gaan of hier blijven. Wij, Driestar educatief, zijn voorstander van een sterkere internationale oriëntatie in ons onderwijs en de spiegelende en inspirerende werking hiervan. Internationalisering zien we als een impuls voor de kwaliteit van het onderwijs.

  • Internationalisering als onderdeel van de wereldwijde christelijke gemeenschap.
  • Internationalisering zorgt voor blikverruiming op het vakgebied.
  • Internationalisering zorgt voor kennisverwerving, kennisontwikkeling en kennisverbreiding.
  • Internationalisering zorgt voor identiteitsvorming.
  • Internationalisering draagt bij aan mondiaal burgerschap en sociale integratie.

Door de ontmoeting met de ander, door middel van internationalisering, ontstaat er een inspirerende leeromgeving. We streven naar verbetering van de interculturele competenties van de betrokkenen.

Strategisch beleidsplan

Internationalisering is een strategisch beleidspunt van Driestar educatief en draagt bij aan de bredere ambitie van Driestar educatief. Dat uit zich in de volgende koersuitspraak:  'Bijdragen aan goed christelijk onderwijs wereldwijd, waarbij internationale activitenten een substantieel onderdeel vormen van de werkzaamheden van Driestar educatief.'

Van nationaal... naar internationaal...
Hoewel Driestar educatief al een lange historie heeft van internationale contacten en samenwerking, willen we dat de activiteiten en de samenwerking met partners in het buitenland qua omvang en impact de komende jaren fors zullen groeien.

Erasmus Charter for Higher Education

Driestar hogeschool heeft de Erasmus University Charter for Higher institutions (ECHE - Driestar educatief) toegekend gekregen. Een nieuwe kans om samenwerking en uitwisseling in het buitenland tot stand te brengen. Voor de uitwisseling van studenten en docenten hebben wij momenteel met de onderstaande partneruniversiteiten een interinstitutionele overeenkomst:

In de toekomst hopen we met meerdere partners binnen het Erasmus netwerk samen te werken.
Lees meer over het Erasmus programma in het Erasmus Policy Statement.

Erasmus-(1).jpg

Internationalisering betekent samenwerken over de grenzen heen. Samen met verschillende instituten uit binnen- en buitenland bezinnen we ons op de vraag hoe de christelijke identiteit gestalte kan krijgen in het onderwijs.

Internationale partners

(Hoge)scholen en universiteiten
Met onderstaande instellingen zijn samenwerkingsovereenkomsten uitgewerkt in onderwijsprogramma’s, waarin de uitwisseling van docenten en studenten en het delen van kennis centraal staan:

Daarnaast hebben wij nog contacten met scholen/instituten over heel de wereld.

Netwerk
Wij zijn lid van het wereldwijde netwerk INCHE (International Network for Christian Higher Education).
 

Samenwerkingsverbanden

Strategische alliantie met stichting Woord en Daad
Driestar educatief heeft een strategische alliantie met de Stichting Woord en Daad om structureel samen te werken op het terrein van onderwijs en ontwikkelingssamenwerking. Gezamenlijk leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijs in ontwikkelingslanden en binnen de eigen achterban. Gedragsverandering, kennisontwikkeling en wederkerigheid zijn daarbij enkele belangrijke kernwoorden. Activiteiten onder deze samenwerking vallen onder het INCE (International Network for Christian Education).

Samenwerking met andere stichtingen
Naast deze strategische alliantie werken we ook samen met andere stichtingen die in het buitenland werkzaam zijn. Daar waar kennis op het vlak van onderwijs gemist wordt, vullen wij als kennisinstituut de werkzaamheden van de stichting aan. Dit doen we door onze kennis op onderwijs in te zetten. Dit komt tot uiting in advies, onderzoek, training en stages voor studenten.

Hieronder een weergave van enkele internationale programma’s die wij als Driestar educatief momenteel bieden. Wij maken daarbij een onderscheid tussen de programma’s en activiteiten binnen hogeschool, onderwijsadvies, managementadvies.

Driestar managementadvies

Internationale conferenties

We organiseren verschillende internationale conferenties gezamenlijk met partners uit ons netwerk. De European Conference on Christian Education in the Netherlands (ECCEN) is een tweejaarlijkse conferentie die we organiseren met de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap en de VGS.
Daarnaast organiseren we verschillende andere conferenties/congressen op verschillende gebieden met verschillende partners.

Intensive course

Dit zijn kortlopende cursussen van twee weken waarin we intensief op verschillende thema’s inhaken. Dit is een internationaal programma waarin aandacht is voor verschillende contexten van de deelnemers uit verschillende landen.  Momenteel zijn er de volgende twee intensive programmes:
- Quality education
- Educational Leadership

Driestar onderwijsadvies

Nascholingscursussen voor buitenlandse studenten in Gouda

We bieden buitenlandse studenten cursussen aan en nascholing. Dit zijn cursussen (intensive courses) van twee weken waarbij de deelnemer in internationale setting op verschillende thema’s zoals kwaliteit van onderwijs en leiderschap. Meer informatie hierover is te vinden op onze Engelstalige website.

ParnasSys in het buitenland

ParnasSys is een uiterst compleet leerlingadministratie- en leerlingenvolgsysteem via internet en wordt in Nederland gebruikt door ruim 4.000 scholen en is met een marktaandeel van meer dan 60% het meest gebruikte leerlinginformatiesysteem in het basisonderwijs. In het buitenland wordt ook belangstelling getoond voor een dergelijke oplossing. We bieden trainingen aan op scholen in het buitenland die ParnasSys inzetten.

Studiereizen

Vanuit Driestar Onderwijsadvies organiseren we studiereizen voor schoolleiders naar het buitenland in samenwerking met de VGS.

Trainingen ter plaatse

Driestar Educatief geeft cursussen in ontwikkelingslanden in samenwerking met Stichting Woord en Daad en andere stichtingen. Zo is er bijvoorbeeld de cursus ‘Parent as partners’ waarin wij docenten trainen ouders meer bij de school te betrekken.
In de cursus ‘The art of teaching’ reflecteren docenten op hun rol en didactische vaardigheden.

Daarnaast leveren wij maatwerkcursussen in verschillende landen, daarbij kunt u denken aan een cursus over leiderschap.

Driestar hogeschool

International Class

Jaarlijks bieden wij een International Class aan van drie maanden. Een internationale mix van studenten die zo veel mogelijk verschillende landen, die drie maanden intensief met onze driestar studenten optrekken.
In deze periode staat het thema christelijk onderwijs centraal. Zo worden studenten over en weer uitgedaagd om gezamenlijk na te denken over dit boeiende thema. Deze International Class maakt deel uit van een internationale minor en wordt aangeboden in het vierde jaar van de pabo-opleiding. Deelnemers van de lerarenopleiding kunnen hier ook aan deelnemen.

Internationale routes voor studenten

Driestar hogeschool heeft de ambitie om onze studenten verder te laten kijken dan het Nederlandse onderwijs. Studenten worden geacht om ook onderwijs en collega’s in andere landen te ontmoeten. De internationale route is daarom een verplicht onderdeel van de opleiding. Studenten gaan op studiereis in het buitenland, op individuele internationale stage of nemen deel aan een uitwisselingsprogramma, zoals Erasmus.

Erasmusprogramma van de Europese Commissie

Sinds december 2011 heeft Driestar hogeschool de Erasmus University Charter for Higher institutions (ECHE - Driestar educatief) toegekend gekregen. Dit betekent dat we in samenwerking met partneruniversiteiten studenten en docenten kunnen uitwisselen. Lees hier meer over het Erasmus Policy Statement. 

Studiereizen voor studenten

Jaarlijks organiseert Driestar hogeschool een reis naar Oekraïne en Israël. Vanuit de lerarenopleiding worden er taalreizen georganiseerd naar talenscholen in Engeland.