Visie, missie en strategie

Onze missie: wie wij zijn

Driestar educatief is een christelijk praktijkgericht kenniscentrum dat een inspirerende bijdrage levert aan het onderwijs in binnen- en buitenland. Dat doen wij met opleidingen, diensten en producten van Driestar hogeschool en Driestar onderwijsadvies.

Driestar educatief inspireert, vormt en ondersteunt (aankomende) leraren, leidinggevenden aan scholen en opvoeders om goed christelijk onderwijs te geven.

Onze visie: hoe we te werk gaan

Brongericht
Driestar educatief werkt vanuit de overtuiging dat de Bijbel de blijvende vitale Bron is die ons basisrichtlijnen geeft voor onderwijs en opvoeding. We zien het als onze opdracht om onderwijsontwikkelingen telkens opnieuw vanuit deze richtlijnen te doordenken. En in de samenleving het eigen geluid van het protestants-christelijk en reformatorisch onderwijs te laten horen. Die opdracht weegt des te meer in een omgeving waarin niet de Bijbel, maar de mens zelf als norm wordt gezien.

Samenwerken
We werken nauw samen met organisaties, onderwijsinstellingen en klanten in binnen- en buitenland. Samenwerken betekent enerzijds dat wij openstaan voor wat anderen ons aanreiken, anderzijds het ontwikkelen van nieuw aanbod op het gebied van opleiding en onderwijsadvies.

Eigenzinnig
Driestar educatief spant zich in om in de onderwijsmarkt haar gezonde positie verder uit te bouwen, tegen de stroom in. We doen dit door het leveren van kwaliteit en excellentie in onze opleidingen en advisering, waarbij onze identiteit bepalend is, en door te werken aan duurzame, authentieke ontwikkelingen.

Strategisch beleidsplan 2016-2019 / 2019-2021

In Voor(t)varend is onze koers uitgewerkt in zeven richtinggevende uitspraken, die op hun beurt zijn uitgewerkt in kaders voor ons strategisch beleid. Deze kaders worden ingekleurd door concrete voornemens, die we in dit beleidsplan ‘praktijken’ noemen, maar ze bieden ook nog veel ruimte voor een nadere invulling gaandeweg. Indicatoren geven de planning en het budget aan. 

  • Bekijk het strategisch beleidsplan hieronder, of download het document hier als pdf.
  • Download hier het supplement bij het huidige strategisch jaarplan
  • Bekijk hier de kwaliteitsafspraken van Driestar educatief.


Identiteit en kernwaarden

Driestar educatief is een organisatie met een heldere, christelijke identiteit, die herkenbaar aanwezig is in de dagelijkse praktijk. De Bijbel is norm, richtsnoer en inspiratiebron voor ons denken en handelen. Gods Woord is ‘levend en krachtig’ (Hebreeën 4:12), en geeft daarom richting aan doordenking en vormgeving van ons onderwijs en advisering en de daarmee samenhangende kennisontwikkeling.

Onze identiteit is gegrond op de Bijbel en op de reformatorische belijdenis. Dit krijgt zijn uitwerking in de houding waarmee wij ons werk doen en de kernwaarden die voor ons leidend zijn.

Houding
Driestar educatief werkt aan haar missie vanuit een houding die gekenmerkt wordt door:

  • Coram deo: het besef dat we leven voor Gods aangezicht.

  • Rentmeesterschap: het besef dat we talenten ontvangen en die als een goed rentmeester zorgvuldig in te zetten op de plaats die we hebben gekregen.

  • Afhankelijkheid: het besef dat wij leven in een gebroken wereld en geheel afhankelijk zijn van Gods genade en de kracht die we van Hem ontvangen.

Kernwaarden
Voor medewerkers van Driestar educatief geldt een vijftal kernwaarden als praktische uitwerking van deze identiteit. De kernwaarden geven richting aan ons persoonlijk gedrag, ons samenwerken en aan onze presentie als organisatie.

Toewijding: we weten ons in alles afhankelijk van de Heere God, de Schepper en Onderhouder van ons leven. We werken vanuit het besef door Hem geroepen te zijn om met onze gaven God en onze naaste te dienen. We gedragen ons als goede rentmeesters door zorgvuldig om te gaan met onze gaven, mogelijkheden en bronnen.

Betrouwbaarheid: we voelen ons verantwoordelijk voor onze inzet en de kwaliteit van ons werk. We willen daarop ook aangesproken worden en zijn betrouwbaar in onze beloftes en afspraken.

Wijsheid: we willen vanuit de Bijbelse wijsheid denken en handelen, we oriënteren ons voortdurend op wat de christelijke bronnen ons bieden. We proberen te onderscheiden wat er echt toe doet, niet met elke trend mee te gaan, maar deze steeds te beoordelen in het licht van onze identiteit en daarin bewuste keuzen te maken. We willen ons vak goed uitoefenen en blijven leren.

Bewogenheid: de mens is geschapen in relaties met anderen. We vormen met elkaar een werkgemeenschap waarin we in goede harmonie samenwerken en oog hebben voor elkaar. We zijn betrokken op onze omgeving en dragen graag bij om de situaties van hen die achtergesteld zijn en hen die kwetsbaar zijn te verbeteren.

Moed: we laten actief ons eigen geluid horen als het gaat om onze opvattingen over goed (christelijk) onderwijs en vorming. We durven nieuwe wegen te gaan en we proberen meerwaarde te bieden. We tonen durf waar identiteitsgebonden onderwijs bedreigd wordt.

Jaarverslag

Zijn we als organisatie op koers? Dat is een vraag die we regelmatig aan onszelf stellen. Plannen maken is één, kritisch terugblikken of ze verwezenlijkt zijn is iets anders. Door dit te doen, constateren we wat goed gaat en waarover we tevreden mogen zijn én welke zaken we juist kunnen verbeteren.
In het jaarverslag blikken we uitgebreid terug op het voorbijgegane jaar en kun je lezen hoe Driestar educatief gevaren is.

Wil je het jaarverslag downloaden als pdf? Klik hieronder op de links om de verschillende jaarverslagen/bestuursverslagen te downloaden.