Nieuwe Mens of nieuwe mens ?

In de gereformeerde gezindte ligt terecht veel nadruk op de wedergeboorte van de zondaar. Het doopformulier zet ermee in: 'Wij zijn kinderen des toorns, tenzij wij van nieuws geboren worden.' Dit roept de vraag op hoe onze persoonlijke wedergeboorte zich verhoudt met de Nieuwe Mens, Jezus Christus.

Is de Nieuwe Mens alleen bereikbaar via de nieuwe mens? Moeten er eerst iets in ons gebeuren, voordat we zaligheid vinden buiten onszelf? Wat is onze ultieme houvast: De nieuwe mens of de Nieuwe Mens?   Dit onderdeel van het Studium Generale-programma wordt georganiseerd door het Hersteld Hervormd Seminarium. Er zijn drie avonden die je allemaal of los kunt bijwonen.

Eerste avond: 12 januari 2024

Door: prof. dr. W. van Vlastuin

We kunnen de eerder gestelde vragen ook formuleren met een andere zinsnede uit het doopformulier: 'De Geest eigent ons toe wat we in Christus hebben.' Eigenlijk is dit een heel vreemde formulering voor moderne mensen.

Wij zijn geneigd om te zeggen dat de Geest het eerst moet toe-eigenen en dan hebben we het heil, maar het lijkt wel of het doopformulier het omdraait. Dat roept opnieuw de vraag op: Wat is ons heil? Is Christus ons heil, of is de wedergeboorte ons heil? Is het heil buiten ons of is het in ons? Over deze indringende vragen willen we samen nadenken op de eerste avond.

Tweede avond: 26 januari 2024

Door: dr. B.J. Spruyt
Dieper in de Nieuwe Mens dan in de nieuwe mens 


In de christelijke traditie is er altijd veel nadruk gevallen op het belang van de innerlijkheid, op wedergeboorte en bevinding. Maar binnen die traditie zijn er ook altijd stemmen op gegaan die gewezen hebben op het onzekere en wisselvallige van de menselijke ervaring, en die op een – wat we zouden kunnen noemen – ‘bevinding achter de bevinding’ hebben gewezen.

Augustinus prees zich in dit verband gelukkig dat God dieper in hem was dan hij in zichzelf. Dergelijke uitlatingen vinden we ook bij Luther, Pascal, Kohlbrugge, ds. Doornenbal en C. S. Lewis. Over die uitlatingen zal dit college gaan.

Derde avond: 16 februari 2024

Door: PD Dr. Jan van de Kamp
De diepte in de nieuwe mens


Als we vergelijken hoe de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561) en de Dordtse Leerregels (1619) over de wedergeboorte spreken dan zien we niet alleen een verschuiving in accent (van wedergeboorte in ruimere naar wedergeboorte in engere zin), maar ook in gewicht en benadering.

In de Dordtse Leerregels worden veel meer woorden aan de wedergeboorte gewijd en wordt de diepte in de nieuw mens ontleed. Volgens de leerregels bewerkt God de bekering niet alleen door het Evangelie uiterlijk (extern) te prediken en het verstand te verlichten, 'maar Hij dringt ook tot in de binnenste delen des mensen met de krachtige werking van denzelfden wederbarenden Geest': in het hart, de wil en de affecties (gevoelens (III/IV.12-13).

In gereformeerde stichtelijke geschriften vanaf circa 1600 komt er ook steeds meer aandacht voor deze diepte in de nieuwe mens, namelijk voor de affectieve dimensie van de omgang met God in het komen tot Christus en het leven met Hem.

In deze lezing onderzoeken we in hoeverre en hoe vanaf ca. 1550 tot ca. 1630 (zo'n 10 jaar na het verschijnen van de Dordtse Leerregels) in Nederlandse gereformeerde stichtelijke werken de diepte van de nieuwe mens gethematiseerd wordt.

Ook vragen we ons af hoe we dit in bijbels licht moeten zien: is de aandacht voor het werk van de Geest en voor de ervaring van de nieuwe mens nauw verbonden met de eenheid van de nieuwe mens met Christus of worden de eerstgenoemde zaken verzelfstandigd?

Locatie en tijden 

De Studium Generale-lezingen vinden plaats in het gebouw van Driestar educatief te Gouda. De avonden starten om 19.45 uur. Onze adresgegevens vind je hier

Kosten 

De kosten bedragen € 12,- per avond. 

Meer informatie en aanmelden

Heb je nog vragen? Neem contact op via dit e-mailadres of bel 0182-540333. Lees meer over Studium Generale.

De inschrijving is gesloten.