Leerstoel Christelijke pedagogiek van Driestar educatief naar Theologische Universiteit Apeldoorn 10 juni 2021

Het College van Bestuur van Driestar educatief (DE) heeft in 2016 een leerstoel ‘Christelijke pedagogiek’ opgericht en deze als bijzondere leerstoel ondergebracht bij de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). Per 1 september 2021 zal dit een reguliere leerstoel aan de TUA worden.

Besluit synodemnk.jpg

De huidige bijzonder hoogleraar, prof. dr. A. de Muynck, zal benoemd worden als regulier hoogleraar. Het betreft een benoeming voor 0,5 fte. Dat heeft de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken dinsdag 8 juni besloten. Naast hoogleraar aan de TUA blijft dr. A. de Muynck als lector ook verbonden aan Driestar educatief.

Dienstbaar aan samenleving

De leerstoel levert in de context van de praktische theologie een bijdrage aan de academische bezin­ning op vraagstukken die verband houden met opvoeding, vorming en toerusting in de drieslag van gezin, school en kerk. Daarbij is er specifieke belangstelling voor vormingsprocessen van sleutelfiguren in die verbanden, zoals ouders, ambtsdragers en professionals. De leerstoelhouder doet dit door een eigen aandeel te leveren in de wetenschappelijke theorievorming, gebaseerd op bronnenstudies en empirisch onderzoek (zowel kwalitatief als kwantitatief). Behalve aan kerk en wetenschap wil de TUA met deze leerstoel ook dienstbaar zijn aan de huidige samenleving.

Continuering leerstoel

Rector van de TUA, prof. dr. H.J. Selderhuis, vindt de pedagogische inbreng een belangrijke aanvulling op de aanwezige theologische disciplines en een versterking van het onderwijsaanbod van de TUA. De voorzitter van het college van bestuur van Driestar educatief, drs. L.N. Rottier, is blij met de continuering van de leerstoel en ziet met belangstelling uit naar een verdere samenwerking.

Meer nieuws

  • Diplomering post-hbo-opleiding Hoogbegaafdheid & Differentiatie

   Donderdag 27 mei j.l. was het zover, 15 studenten namen hun diploma in ontvangst na het volgen van de opleiding rond hoogbegaafdheid. Deze studenten mogen zich nu specialist hoogbegaafdheid & differentiatie noemen. Doordat zij bij ons een landelijk erkende opleiding hebben gevolgd staan deze specialisten geregistreerd in het landelijk register.

  • Lectoraatsdag 29 september 2021: Als desem in het deeg, verhalen die vormen en verbinden

   PCGVO en Driestar educatief hebben een lectoraat ingericht over protestants vormingsonderwijs op de openbare basisschool. Op de lectoraatsdag van 29 september zal de installatie van associate lector dr. Jan van Doleweerd plaatsvinden.

  • Aanmelden vernieuwde Wonderlijk gemaakt Basis

   De lesmethode Wonderlijk gemaakt Basis is vernieuwd. Voor de gebruikers van de huidige methode gaat er wat veranderen. In dit nieuwsbericht lees je meer over deze veranderingen en wat je moet doen om toegang te krijgen tot het herziene materiaal.

  • Gods werkelijkheid betrekken bij lessen

   Leerstof en vakinhoud gaan over de werkelijkheid. Daarmee gaan ze ook over Gods werkelijkheid. Welke rol speelt de leerling in deze werkelijkheid? Die vraag heeft alles met christelijk burgerschap te maken. De zeven principes van de Didactische diamant helpen om een vakles vanuit christelijk perspectief vorm te geven.

  • 'Krachtenbundeling nodig bij opleiden leraren'

   Onze kinderen opvoeden en onderwijzen in de vreze des Heeren- dat vraagt om Bijbelgetrouwe leerkrachten. Samenwerking binnen het christelijk-reformatorisch onderwijs is meer dan ooit nodig, schetsen betrokkenen, om ook in de toekomst voldoende nieuwkomers en zijinstromers te kunnen blijven opleiden.