Jan van Doleweerd lector godsdienstig vormingsonderwijs 24 juni 2020

De zoektocht naar de associate lector voor het lectoraat van PC GVO en Driestar educatief is afgerond. Jan van Doleweerd start per 1 september in deze functie. Hij zal met het lectoraat een bijdrage leveren aan de professionalisering van PC GVO-docenten en van leraren in het bijzonder onderwijs.

Doelstelling lectoraat

Jan van Doleweerd (59) gaat het godsdienstpedagogisch en -didactisch handelen onderzoeken van PC GVO-docenten. Hij zal daarbij nauw samenwerken met een kenniskring die de breedte van het veelkleurige PC GVO-veld weerspiegelt.
 
De onderzoeksopbrengsten van het lectoraat zullen in de eerste plaats ten goede komen aan de toerusting van de PC GVO-docenten en aan concrete tools voor hun praktijk. Maar ze zullen ook breder worden ontsloten. Zo kunnen ook impulsen worden geven aan de handelingsbekwaamheid van leraren in het bijzonder onderwijs, en aan het bredere (academische) gesprek over de waarde van godsdienstig vormingsonderwijs in een seculiere context.

Warm welkom

Van Doleweerd is gepromoveerd theoloog. Op dit moment werkt hij als godsdienstdocent aan Driestar hogeschool. Hij zal zijn docentschap en zijn positie als associate lector combineren. Jan brengt veel ervaring en expertise mee. Hij draagt thema’s als pluriformiteit en inclusiviteit, volop actueel in de PC GVO-context, een warm hart toe en heeft ‘pionieren’ in het bloed zitten.
Wouter Knoester, coördinator van PC GVO, is blij met de benoeming van Van Doleweerd en heet hem vast een warm welkom. “Met dit lectoraat willen we PC GVO-docenten nog beter toerusten voor hun werk. Bij die toerusting moet aandacht zijn voor zowel bronnen als samenleving. Wij denken dat Jan met zijn ervaring, motivatie en kennis uitstekend in staat is om daarbij een sleutelrol te vervullen”, aldus Knoester.

Inbedding bij Driestar educatief

Het lectoraat krijgt een plek binnen het onderzoekscentrum van Driestar educatief. Rens Rottier, voorzitter van het college van bestuur, vindt dat het lectoraat bijdraagt aan de missie van Driestar educatief: “We willen dienstbaar zijn aan de wereld om ons heen. De opbrengsten van het lectoraat helpen ook bij het toerusten van onze studenten om in de samenleving als christen te participeren”. Rottier verwijst daarbij naar de diversiteit van de samenleving en het belang van het onderlinge gesprek.
 
Stichting PC GVO is het Protestants Centrum voor Godsdienstig Vormingsonderwijs. Docenten PC GVO verzorgen facultatief protestants godsdienstig vormingsonderwijs op openbare basisscholen. Dit schooljaar volgen ruim 22.000 leerlingen lessen PC GVO. PC GVO verbindt het levensverhaal van leerlingen met Bijbelse verhalen. De leerling wordt geholpen om, in gesprek met de traditie, toenemend eigen antwoorden te vinden op levensvragen. Zo dragen PC GVO-docenten bij aan de identiteitsontwikkeling van leerlingen. Én aan het vermogen van leerlingen om samen te leven met anderen in onze pluriforme maatschappij.

Meer nieuws

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!

  • Begin je nieuwe schooljaar waardevol!

   Ooit ontdekt dat elke les die je geeft iets te maken heeft met een Bijbelse waarde? Mooi om dat deze zomervakantie eens te laten bezinken. Ontdek hier hoe waardenonderwijs jou kan helpen bij het vormgeven van de christelijke les.