Levensbeschouwelijke vorming

W. (Willemieke) de Jong

Studieleider Pedagogiek

Telefoon:
0182-540392 0182-540392
LinkedIn:
Twitter:

W. (Willemieke) de Jong doet onderzoek naar een pedagogisch-didactische methodiek voor levensbeschouwelijke vorming in het primair onderwijs.

Hoofdvraag

Is het mogelijk, en zo ja op welke wijze, binnen onderwijspraktijken van het primair onderwijs gebaseerd op de cultuurhistorische theorie van Vygotskij, levensbeschouwelijke vorming te realiseren met het oog op de subjectwording van leerlingen?

Deelvragen

  1. Hoe kan levensbeschouwelijke vorming binnen de cultuurhistorische theorie worden geconceptualiseerd?
  2. Welke pedagogisch-didactische methodiek is te formuleren (op basis van de uitkomst van deelvraag 1) voor het praktisch-didactisch handelen in het primair onderwijs?
  3. Hoe gebruiken scholen voor primair onderwijs de pedagogisch-didactische methodiek (zoals geformuleerd bij deelvraag 2), gegeven hun verschillende mensbeelden en levensbeschouwelijke uitgangspunten?
  4. Welke aanscherpingen levert  het praktisch gebruik van de pedagogisch-didactische methodiek op voor de theorie van levensbeschouwelijke vorming en wat betekent dit voor de verdere doordenking van de pedagogisch-didactische methodiek?
De promotoren bij dit onderzoek zijn prof. dr. H.J.M. (Bert) van Oers en prof. dr. S. (Siebren) Miedema.

Onderzocht wordt hoe identiteitsvormende activiteiten in het primair onderwijs kunnen worden vormgegeven, op basis van de cultuurhistorische theorie (Vygotskij). Uitgangspunt daarvan is, dat menselijk gedrag in essentie sociaal-cultureel gedrag is en een zingevende dimensie kent.

Daarom kan deze theorie richting geven aan onderwijs dat zich naast kwalificatie ook richt op de vorming van het kind tot autonoom subject, inclusief het leren omgaan met de spanning die daarbij kan ontstaan tussen persoonlijke zingeving en autonomie enerzijds en de waarden van de (multiculturele en of religieuze) omgeving anderzijds. Dat gaat onze scholen ook aan. Zij vormen immers leerlingen vanuit een protestants-christelijk perspectief in een multiculturele samenleving en zoeken naar manieren om dat te verweven met het totale curriculum.

Deze studie levert een empirisch ondersteunde, innovatieve pedagogisch-didactische methodiek op voor
levensbeschouwelijke vorming in het primair onderwijs.

Trefwoorden: onderwijsvernieuwing, identiteitsontwikkeling, zingeving, levensbeschouwing, cultuurhistorische theorie