Passende professionalisering

Vanuit de afdeling leerlingenzorg van het Driestar College is er een scholingsvraag om leraren binnen de trajectgroepen toe te rusten wat betreft kennis en vaardigheden om de complexer wordende gedragsproblematiek te kunnen blijven opvangen.

Flankerend aan het scholingstraject doen we een onderzoek naar de impact van deze scholing. Er wordt gekeken naar het effect op de teamcultuur, op het bekwaamheidsgevoel van de leraren en op het omgaan met de gedragsproblematiek door de leraren.

Kern van dit project: onderzoek wat het effect is van de scholing om leraren toe te rusten met kennis en vaardigheden om met gedragsproblematiek om te gaan.