Zoek naar documenten binnen compendium

In deze kennisbank van het onderzoekscentrum vind je een schat aan kennis over christelijk leraarschap.

Wat is het?

De kennisbank christelijk leraarschap is een database waarin materialen beschikbaar gesteld worden die ontwikkeld zijn in het onderzoekscentrum Christelijk Leraarschap (en in het voorgaande lectoraat Christelijk leraarschap).

Wat is er in te vinden?

In deze database vind je informatie vanuit alle onderzoeken van het onderzoekscentrum terug. Daarnaast bevat de kennisbank gebruiksmateriaal voor persoonlijke bezinning en het gesprek in teams. Het gaat om relatief korte stukken tekst, filmpjes en praktijkvoorbeelden. Ook kun je in deze databank lesvoorbeelden en dagopeningen vinden.

Hoe zit het in elkaar?

Ieder bestand is voorzien van een oplegger, waarin de inhoud is samengevat. Als je op een kernwoord zoekt, kom je via de oplegger bij het betreffende bestand. De oplegger geeft zo nodig ook aan waar de publicatie elders te vinden is. 

Wie heeft er iets aan?

Leraren, teamleiders en/of directeuren zoeken informatie over concrete onderwerpen die passen binnen het brede thema van christelijk leraarschap. Lerarenopleiders zoeken materialen voor hun les. Studenten zoeken materiaal voor een scriptieonderwerp.

Hoe wordt het actueel gehouden?

Een beheerder van het onderzoekscentrum voegt materiaal toe, dat aan de genoemde criteria voldoet. Dit kan materiaal zijn gebaseerd op nieuw onderzoek in het onderzoekscentrum, maar het kan ook materiaal zijn dat in ander verband ontwikkeld is binnen Driestar educatief.

Wat is de relatie met onderzoek?

Sommige materialen zijn gebaseerd op visievorming naar aanleiding van lezingen, workshops, lessen of presentaties voor studenten of mensen in de praktijk. Andere materialen zijn gebaseerd op een empirisch onderzoek. 

Welke gedachtegang zit er achter?

Bij de samenstelling van de kennisbank speelt de visie op christelijk leraarschap een rol en het onderzoek naar het leren van christelijke leraren. 

Veel leesplezier gewenst!

Alle documenten in dit compendium verschijnen onder de Creative Commons licentie CC BY-NC-ND 4.0.
 

Rapportages

Onder dit tabblad zijn de onderzoeksrapportages te vinden:

De draagkracht van leerkrachten

Dit artikel gaat over het onderzoek naar de factoren die maken dat een leerkracht ‘draagkracht’ ervaart om passend onderwijs te geven.

Download dit document

Christelijke identiteit in de vakles (Duits)

Dit artikel gaat over het onderzoek naar het effect van het alternatieve onderwijsmodel op de leerresultaten van Duits en het effect van de speciale lessen identiteit op de identitaire vorming van de leerlingen.

Download dit document

Welkomstgesprekken

In dit document worden handreikingen gegeven om de samenwerking tussen school en ouders op het gebied van leren en identiteit te versterken vanuit een onderzoek naar welkomstgesprekken op het Wartburg college.

Download dit document

Verklein de kloof tussen onderwijs en zorg: vier tips op een rij

Dit artikel gaat over het praktijkonderzoek naar de mogelijkheden tot duurzame samenwerking tussen onderwijs en zorg met vier aanbevelingen.

Download dit document

Vormend onderwijzen

In dit exploratieve onderzoek is via interviews met docenten, ouders en leerlingen kennis opgedaan over de praktijk van het vormend onderwijzen.

Download dit document

Persoonlijke vorming en het beroep

Rapportage over de bijdrage van leerlijn 1 (leerlijn persoonlijke vorming binnen Driestar hogeschool) aan de persoonlijke vorming van studenten in relatie tot hun beroep.

Download dit document

Onderwijs in waarden

In dit document worden de bevindingen weergegeven van een onderzoek dat is opgesteld om meer zicht te krijgen op hoe waarden het beste kunnen worden overgedragen op leerlingen.

Download dit document

Good practices van passend onderwijs

Brochure met vijf portretten van scholen die op eigen wijze vorm geven aan passend onderwijs. De beschrijvingen zijn bedoeld om leerkrachten en directies in het po te inspireren.

Download dit document

Docenten over persoonsvorming

Dit artikel gaat over het onderzoek naar de beelden die docenten in het voortgezet onderwijs hebben bij het begrip persoonsvorming.

Download dit document

Teacher leaders strijden voor zichtbaarheid

Onderzoek gedaan onder alumni van twee hbo-masteropleidingen Leren en Innoveren waar leraren worden opgeleid tot teacher leaders.

Download dit document

Rapportage Professionalisering christelijke leraren - J.W. de Kloe & H.L. Boele – de Bruin

Rapportage van onderzoek naar de professionele ontwikkeling van christelijke leraren.

Download dit document

De gids in beeld - A. de Muynck e.a.

Dit onderzoek is een verkenning van het christelijk leraarschap anno 2012. Doel is inzicht krijgen in hoe de christelijke leraar zichzelf ziet en wat hij belangrijk vindt.

Download dit document

Docenten over persoonsvorming van jongeren

Dit artikel gaat over het onderzoek naar de beelden die docenten in het vo hebben bij het begrip persoonsvorming. Met enkele suggesties voor leraren en schoolleiders.

Download dit document

Laat idealen de lesinhoud bepalen - L. Boele-de Bruin Dit

Een artikel over een onderzoek naar idealen, een geschikte manier om inzicht te krijgen in de manier waarop leraren christelijk onderwijs gestalte willen geven.

Download dit document

Het functioneringsgesprek als stimulans in de beroepsidentiteit - A.J. Verwijs

Onderzoek naar de vraag hoe functioneringsgesprekken bijdragen aan de identiteitsontwikkeling van docenten.

Download dit document

Lessen

Hieronder zijn enkele lesvoorbeelden te vinden: 

Een leesles over een prentenboek - A. Breugem-Mackay

Deze les is een leesles die geschikt is voor de onderbouw van de basisschool. De les gaat over het prentenboek Wat nu, Olivier? Van Phyllis Rooy en Christopher Denis.

Download dit document

Les taalverwerving over eeuw, eeuwenlang, eeuwig - A. van ‘t Hof

Deze taalles die geschikt is voor de onderbouw van de basisschool (evt. voor de zorgklas). De les gaat over moeilijke woorden die met tijd en eeuwigheid te maken hebben.

Download dit document

Een les over taal, rekenen en filosofie - E. Kloosterman

Deze les is een les die gaat over de filosofie van de tijd en de eeuwigheid en is geschikt voor de bovenbouw van de basisschool.

Download dit document

Een les Engels: een venster op de hemel - P. Murre

Deze les Engels is geschikt voor de pabo. De les gaat over gedichten over de Eerste Wereldoorlog en hun diepere notie van ‘het vaderland’.

Download dit document

Een les Engels: Freedom Writers - E. Meerkerk

Deze les gaat over een aangrijpende film op een harde, Amerikaanse school, die als spiegel fungeert voor de klas inzake de onderlinge omgang (onderbouw voorgezet onderwijs vmbo).

Download dit document

Een les Nederlands: het romantisch verlangen als venster op de hemel - G. van de Wege

Een les over het verlangen als kernbegrip van de Romantiek en van het christelijk geloof (bovenbouw voortgezet onderwijs).

Download dit document

Een les rekenen: ontdekkingen aan de schaduw - N. den Besten

Deze les rekenen/wiskunde is geschikt voor de pabo. De les gaat over het meten en berekenen van het wondere verschijnsel van de schaduwen.

Download dit document

Een les rekenen: de maten van de ark - P. Knöps

Deze les is een rekenles die geschikt is voor de bovenbouw van de basisschool. De les gaat over de maten van de ark en hun symbolische betekenis.

Download dit document

Een les wiskunde: hoe Kepler naar de wereld keek - A. v/d Roest

Deze wiskundeles geschikt is voor de bovenbouw van het vwo. De les gaat over vijfvlakken aan de hand van Kepler.

Download dit document

Een les scheikunde: de stof water geeft een venster op de hemel - H. Vuik

Deze les is geschikt voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De les gaat over de vraag hoe wonderlijk water is.

Download dit document

Een les biologie levende cellen onder de microscoop - D. Janse

Deze biologieles is geschikt voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De les gaat over de wondere wereld die je onder de microscoop kunt zien.

Download dit document

Een les geschiedenis: de gedenkbalk - E. Mackay

Een les over de vraag welke historische gebeurtenissen in het familieleven van de leerling bijzonder genoeg zijn om te worden ingekerfd in een gedenkbalk en of Gods hand daarin aanwijsbaar is.

Download dit document

Een les kunstbeschouwing: kunst als hemelvenster - W. Verbeek

Deze les is een les kunstbeschouwing die geschikt is voor de pabo. De les gaat over een schilderij van Lambert Jacobs.

Download dit document

Een muziekles over Haydns Schöpfung - P. Knöps

De les gaat over het bekende muziekstuk van Haydn waarin muziek en scheppingsgeloof met elkaar worden verbonden.

Download dit document

Een les cuma: de Verlichting tussen licht en donker - E. Mackay

Deze les is een les cuma die geschikt is voor de pabo. De les gaat over de 18e-eeuwse Verlichting en haar diepere tijdgeest.

Download dit document

Een les godsdienst: de Schrift die opengaat als een wereld - B. Kunz

Deze les godsdienst is geschikt voor de pabo. De les gaat over het Woord als een universum op zich.

Download dit document

Een les maatschappijleer: omhoogkijken - H. Vermeulen

Deze les is geschikt is voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De les gaat over de vraag hoe leerlingen staan tegenover de moderne media en cultuur.

Download dit document

Een les pedagogiek: leren vol betekenis - A. Kraai

Deze les is een les pedagogiek die geschikt is voor de pabo. De les gaat over de vraag wat betekenisvol leren is.

Download dit document

Een vakoverstijgende les over de ijsvogel - A. Holster

Deze les is geschikt voor de bovenbouw van de basisschool. De les benadert de ijsvogel biologisch, historisch en symbolisch en gaat onder meer over ons koningshuis.

Download dit document

Bijbelstudies

Hieronder zijn enkele Bijbelstudies, meditaties en dagopeningen te vinden: 

Bijbelstudies voor leraren - A. de Muynck

Deze tekst legt uit waarom het belangrijk is om als christelijke leraar Bijbelstudie te doen, en bevat twee uitgewerkte voorbeelden.

Download dit document

Bijbelstudie op school - H. Westerink

Op een christelijke school is de vorming vanuit Gods Woord van belang. Dit artikel beschrijft de ervaringen van de Jacobus Fruytier scholengemeenschap met Bijbelstudies op school.

Download dit document

Heeft je onderwijs meerwaarde? - A. de Muynck

Meditatie over Lukas 1:1-4 over ‘naarstig onderzoeken’. Christelijk opgevoede kinderen moeten niet alleen de feiten steeds beter weten, hun kennis moet zich verdiepen.

Download dit document

De dagopening: een deur naar betekenissen - A. de Muynck

Een artikel over de geschiedenis en de functie van de dagopening in het onderwijs.

Download dit document

Voor het eerst naar school - A. de Muynck

Meditatie over 1 Samuël 1:20-28. Van een christelijke school mogen ouders iets verwachten. Er is de belofte van God: Hij geeft Zijn zegen daar waar Zijn Woord opengaat.

Download dit document

Vijf wijze en vijf dwaze meisjes - L.N. Rottier

Meditatie over Mattheüs 25:1-13. Laat je niet in slaap sussen. Ontwaak en ga tot Hem. Leef uit de verwachting van de wederkomst van Christus.

Download dit document

Sola Scriptura: alleen het Woord, en door het Woord alleen - W. Lindhout

Meditatie over 2 Petrus 1:1-21. Wie biddend leest in de Bijbel, ontmoet daar God. Dat vraagt om eerbied en ontzag.

Download dit document

Aangenaam bij de Heere en ook bij de mensen - L.N. Rottier

Meditatie over de vraag hoe we om moeten gaan met ongewenst gedrag en de belangrijke rol die gebed hierin speelt.

Download dit document

Leer de jongen de eerste beginselen - L.N. Rottier

Meditatie over Spreuken 22:1-6. Leraren moeten leerlingen onderwijzen in de leer die naar de Bijbel is, de boodschap van zonde en van genade.

Download dit document

Brood op het water: hoop - W. Lindhout

In deze meditatie wordt opgeroepen tot activiteit (zaaien en brood uitwerpen, Prediker 11:1 en 6) met als doel kinderen strijdbaar maken.

Download dit document

Angstige ouders - A. de Muynck

Meditatie over het loslaten van je kinderen. Sommige ouders hebben hier moeite mee, ook als hun kind passie heeft voor de Bijbel en voor godsdienst.

Download dit document

Biddag voor kinderen - A. de Muynck

Kinderen zijn belangrijk voor ouders. Dat is ook te lezen in het boek Job (1:1-22). In deze meditatie gaat het over de betrokkenheid van ouders en het bidden voor hun kinderen.

Download dit document

De doornen en distelen van de leraar - A. de Muynck

In ieder beroep komen doornen en distels voor, dingen die de voortgang belemmeren (Genesis 3:16-24). In deze meditatie wordt gekeken naar de obstakels die je als leraar tegen komt.

Download dit document

Niet voor niets! - J. Noteboom

Meditatie over 1 Korinthe 15:50-58. Als je bezig bent om jongeren te vormen en te leren gehoorzamen, kan het lang duren voordat de vruchten hiervan zichtbaar worden.

Download dit document

Altijd bidden voor iedereen - A. de Muynck

Meditatie over danken en bidden voor leerlingen aan de hand van de brief aan de Filippensen (Filipp. 1:3-11). Met reflectievragen.

Download dit document

Gij zult ze uw kinderen inscherpen - J. Noteboom

Meditatie over Deuteronomium 6:1-9. We moeten onze leerlingen de woorden van God inscherpen. Bij alles wat je ziet en ervaart, probeer je Zijn woorden toe te passen.

Download dit document

Geen ‘ogendienst’, maar Herendienst - L.N. Rottier

Meditatie over Kolossenzen 3:18-4:1 waarin een verband gelegd wordt tussen het dienen van de Heere en het dienstbaar zijn in het werk van alledag.

Download dit document

Kinderen wekken ergernis, maar loven God - A. de Muynck

Meditatie over Mattheüs 21:12-17. Volwassenen kunnen zich eraan ergeren als kinderen hun gedrag nadoen. Maar kinderen erkennen in hun naïviteit God, in hun spel maken ze God groot.

Download dit document

Geen ideale opvoeder - A. de Muynck

Meditatie over opvoeden met Jacob als voorbeeld (Genesis 42:29-38). Niemand is een ideale opvoeder. Toch groeiden kinderen op. Het is de Heere die hun leven leidt.

Download dit document

Een mens - J. Noteboom

Meditatie aan de hand van Mattheüs 9:9-13. Jezus kijkt verder dan de buitenkant en ziet een mens, een adamskind. Zien wij ook een mens in iedere leerling?

Download dit document

Duurzaam onderwijs - A. de Muynck

Meditatie over het evalueren van je werkzaamheden aan de hand van Jesaja 59. Wat wij doen heeft geen duurzaam karakter, wat God heeft gedaan wel.

Download dit document

De sleutel van de kennis - A. de Muynck

Jezus verwijt de wetgeleerden dat ze de sleutel van de kennis hebben weggenomen: ze ontnemen anderen de toegang tot het Koninkrijk (Lukas 11:37-54).

Download dit document

Een groot Profeet - W. Lindhout

In deze meditatie wordt een vergelijking gemaakt tussen Christus en Mozes (Deuteronomium 18:15-19). De woorden van de Profeet Jezus zijn van levensbelang.

Download dit document

Een Zoon - W. Lindhout

Een meditatie over de geboorte van Gods Zoon (Lukas 1:1-4 en 2:1-7). Door Zijn genade mag je een kind van God zijn, die de zekerheid van Gods redding kent.

Download dit document

De Hand - W. Lindhout

In deze meditatie gaat het over handelen en de keuzes die je hierbij hebt. En over Gods Hand in en over ons leven (Genesis 39:1-6 en 21-23).

Download dit document

Een opdracht - L.N. Rottier

Hoe kun je als leraar de harten van de leerlingen voeden? Hierin ben je afhankelijk de Heere. Je mag Zijn zegen ontvangen over de gaven die we van Hem hebben gekregen.

Download dit document

Wijsheid van God - A. de Muynck

Meditatie over Psalm 119:97-104. Liefde tot Gods Woord geeft je een bepaalde onafhankelijkheid en zelfbewustheid. Gods Woord gaat boven alles uit.

Download dit document

Wijsheid nodig? - J. Noteboom

Meditatie over Jakobus 1:1-8. Salomo vraagt van de Heere een ‘verstandig hart’. Ook wij worden opgeroepen om in ons dagelijks werk ootmoedig God om wijsheid te vragen.

Download dit document

Wie ziet me? Ik heb geen mens! - J. Noteboom

Meditatie over Johannes 5:1-15. Ook kinderen kunnen zich eenzaam en onopgemerkt voelen. Heb je als leraar wel echt oog en hart voor je leerlingen?

Download dit document

Van harte - L.N. Rottier

Meditatie over Deuteronomium 6:1-7. Om de boodschap (om God lief te hebben) door te kunnen geven, moeten opvoeders zelf van harte God liefhebben en dienen.

Download dit document

Troosten - J. Noteboom

Meditatie over Genesis 5:28-32. Het leven wordt vaak gekenmerkt door gebrokenheid en verdriet. De beloofde en gekomen Verlosser geeft dan troost en bemoediging.

Download dit document

Te licht of te zwaar - A. de Muynck

Meditatie over Lukas 7:18-35. Johannes’ boodschap is te zwaar: je moet je zonden belijden, dan kan je gedoopt worden. Maar Jezus’ boodschap lijkt te licht, hij laat zich in met tollenaren en zondaren.

Download dit document

Professionaliteit en spiritualiteit - A. de Muynck

Meditatie over professionaliteit (Daniël 6:4 en 11). Het is belangrijk om trouw je werk te doen en betrouwbaar te zijn. Een stille omgang met God hebben, help bij het dagelijks werk.

Download dit document

Opvoeders bekeren zich - A. de Muynck

Meditatie over de relatie tussen ouders en kinderen (Lukas 1:5-17). We verwachten veel van kinderen, maar het is aan de ouders om de eerste stap tot verzoening te zetten.

Download dit document

Bronnen

Welke andere bronnen, dan de Bijbel, dienen als inspiratiebron voor de christelijk leraar? Wat hebben pedagogen de christelijke leraar van vandaag te zeggen? Hieronder enkele inspiratiebronnen:

Aurelius Augustinus - E. Mackay

Dit venster uit de Pedagogische Canon voor de christelijke leraar is gewijd aan Aurelius Augustinus als pedagoog.

Download dit document

Met plezier lesgeven (Augustinus) - C.W. Schimmel

Dit artikel beschrijft Augustinus’ visie op de betekenis van de school en de leraar in de context van het Romeinse onderwijs.

Download dit document

Onderwijs geven: doe het met vreugde (Augustinus) - J. Proos

Dit artikel belicht een aantal algemene thema’s uit Augustinus’ leven die een relatie hebben met de onderwijspraktijk van nu. Zijn belangrijkste advies daarin is: geef vreugdevol les!

Download dit document

Idealen en praktijken (Augustinus e.a.) - P.M. Murre en A. de Muynck

In dit artikel worden de inzichten van diverse pedagogen (Plato, Augustinus, Herbart, Newman, Van Koetsveld en Bavinck) geordend aan de hand van zes aspecten.

Download dit document

Herman Bavinck (1854 -1921) - L.D. van Klinken

Dit venster uit de Pedagogische Canon voor de christelijke leraar is gewijd aan Herman Bavinck.

Download dit document

Het bereiden van brood (Bavinck) - P.M. Murre

Dit artikel gaat in op Bavinck’s vraag: welke leerstof doet ertoe? Bavinck zoekt vanuit een historische en filosofische oriëntatie naar antwoorden. Met reflectievragen.

Download dit document

Johann Amos Comenius - L.D. van Klinken

Dit venster uit de Pedagogische Canon voor de christelijke leraar is gewijd aan Johann Amos Comenius als pedagoog.

Download dit document

Het paradijs in de klas (Comenius) - J. de Olde

Dit artikel gaat over het onderwijsideaal van Johan Amos Comenius. Het paradijs in de klas terugbrengen. Kinderen moeten weer het beeld Gods gaan vertonen, hun onderlinge omgang met elkaar en met God moet weer net zo volkomen worden als in het paradijs.

Download dit document

Aan allen alles leren (Comenius) - H. Vermeulen

Dit artikel geeft inzicht in Comenius’ visie op onderwijs. Onderwijs moet er toe dienen dat allen, dankzij het onderwijs de juiste plaats innemen voor hun Schepper. Met reflectievragen.

Download dit document

Isaäc van Dijk (1847 - 1922) - E. Mackay

Dit venster uit de pedagogische canon voor christelijke leraren is gewijd aan de theoloog en pedagoog Isaäc van Dijk (1847 – 1922).

Download dit document

Isaäc van Dijk als pedagoog - E. Mackay

Deze tekst is gewijd aan de ethische theoloog en pedagoog Isaäc van Dijk, auteur van Vota academica.

Download dit document

De opvoeding van kinderen (Erasmus) - P. Goedegebure

Aanleg, opleiding en oefening. Een artikel over Erasmus’ opvattingen over opvoeding. Erasmus onderstreept het grote belang van onderwijs en eruditie. Met reflectievragen.

Download dit document

August Hermann Francke (1663–1727) - L.D. van Klinken

Dit venster uit de Pedagogische Canon voor de christelijke leraar is gewijd aan August Hermann Francke als pedagoog.

Download dit document

August Herman Francke - L.D. van Klinken

Deze tekst gaat over de pedagogische ideeën van August Hermann Francke.

Download dit document

Opvoeden tot eer van God (Francke) - P. Zevenbergen

Dit artikel geeft Francke’s piëtistische kijk op opvoeding. Onderwijzers moeten kinderen vermanen tot een godzalige en wijze levenswandel. Met reflectievragen.

Download dit document

Johannes Hermanus Gunning Wzn. - E. Mackay

Dit venster uit de Pedagogische Canon voor de christelijke leraar is gewijd aan de christelijke pedagoog Johannes Hermanus Gunning Wzn. en zijn pedagogische idealen.

Download dit document

Johann Friedrich Herbart - O.W. Dubois

Dit venster uit de pedagogische canon voor christelijke leraren is gewijd aan de pionier van de wetenschappelijke pedagogiek Herbart.

Download dit document

Non multa, sed multum (Herbart) - R. Toes

In dit artikel wordt ingegaan op het methodisch overbrengen van kennis. De pedagoog Herbart was een van de eerste pedagogen met aandacht voor het leerplan. Met reflectievragen.

Download dit document

Willem Gerrit van de Hulst (1897-1963) - E. MacKay

Dit venster uit de Pedagogische Canon voor de christelijke leraar is gewijd aan de pedagogiek van de onderwijzer en kinderboekenschrijver W.G. van de Hulst.

Download dit document

Een kwekeling-in-nood (V/d Hulst) - E. Mackay

Een artikel over schoolmeester/kinderboekenschrijver W.G. van de Hulst (1897-1963).

Download dit document

Jacobus Koelman (1631-1695) - H. Vermeulen

Een venster over de pedagogische opvattingen van Jacobus Koelman. In lijn met de ideeën van de Nadere Reformatie gaf hij aanwijzingen hoe ouders hun kinderen voor God konden opvoeden.

Download dit document

Kinderen voor God opvoeden (Koelman) - H. Vermeulen

Een artikel over Koelmans standpunt dat opvoeding een opdracht van God is. Koelman legt de nadruk op godsdienstige opvoeding. Met reflectievragen.

Download dit document

Predikant, pionier, pedagoog (V. Koetsveld) - J. de Jong-Slagman

Een artikel over het respecteren van het kind in zijn eigenheid. De predikant en pedagoog Van Koetsveld had oog voor zwakke kinderen. Met reflectievragen.

Download dit document

Philipp Abraham Kohnstamm (1875-1951) - L.D. van Klinken

Dit venster uit de Pedagogische Canon voor de christelijke leraar is gewijd aan PH.A. Kohnstamm als pedagoog.

Download dit document

Philips van Marnix (1540-1598) - L.D. van Klinken

Dit venster uit de Pedagogische Canon voor de christelijke leraar is gewijd aan Marnix van Sint-Aldegonde als pedagoog.

Download dit document

Wat is de belangrijkste taak van de school? (Newman) - C. Ferreira

Dit artikel geeft Newman’s visie op de relatie tussen geloof en vakinhoud. Newman spreekt over universele kennis en het vormen van de geest. Met reflectievragen.

Download dit document

Benedictus van Nursis (480-547 na Chr.) - E. Mackay

Dit venster uit de Pedagogische Canon voor de christelijke leraar is gewijd aan Benedictus van Nursia en het onderwijsideaal zoals dat binnen de kloostertraditie vorm kreeg.

Download dit document

Hoofd, hart en handen (Pestalozzi) - G. Beunk

Een artikel over Pestalozzi. Hij pleit voor een kindgerichte benadering. Onderwijs moet zich richten op de hele persoon met hoofd, hart en handen. Met reflectievragen.

Download dit document

Plato (428/7-348/7 voor Chr.) - E. Mackay

Dit venster uit de Pedagogische Canon voor de christelijke leraar is gewijd aan de Griekse filosoof en pedagoog Plato.

Download dit document

Verlangen naar het licht (Plato) - E. Mackay

De pedagogiek van Plato als spiegel voor het heden. Plato ziet de ideale leraar als iemand die de leerling helpt de waarheid te ontdekken. Met reflectievragen.

Download dit document

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) - O.W. Dubois

Dit venster uit de pedagogische canon voor christelijke leraren is gewijd aan de pedagogische ideeën van Rousseau, vooral ontleend aan zijn boek Émile.

Download dit document

De ‘natuur’ volgen? (Rousseau) - K. Schimmel

Dit artikel gaat in op de pedagogische kernvraag: Hoe doen we recht aan het eigene van een leerling? Rousseau hecht belang aansluiten bij de ontwikkeling van de leerling. Met reflectievragen.

Download dit document

Lev Semjonovitsj Vygotskij (1896-1934) - L.D. van Klinken

Dit venster uit de Pedagogische Canon voor de christelijke leraar is gewijd aan Lev Vygotksij als onderwijskundige.

Download dit document

Jan Waterink (1890-1966) - L.D. van Klinken

Dit venster uit de Pedagogische Canon voor de christelijke leraar is gewijd aan Jan Waterink als pedagoog.

Download dit document

Gereformeerd volksopvoeder (Waterink) - P. Verhoeve

Dit artikel gaat over Waterink, een gereformeerde pedagoog die opvoeding ziet als bemiddeling tussen de geloofsleer en de praktijk van alledag. Met reflectievragen.

Download dit document

Het Nieuwe Testament - E. Mackay

Dit venster uit de Pedagogische Canon voor de christelijke leraar is gewijd aan het Nieuwe Testament en de pedagogische idealen die daar uit naar voren komen.

Download dit document

Het Oude Testament - E. Mackay

Dit venster uit de Pedagogische Canon voor de christelijke leraar is gewijd aan het Oude Testament en de pedagogische idealen die daar uit naar voren komen.

Download dit document

Wees sterk - Calvijn (redactie J. Proos)

Artikel waarin Calvijn behartigenswaardige woorden schrijft over de twee kanten: machteloos en zwak in ons zelf, maar sterk in de Heere.

Download dit document

Vaders - Calvijn (redactie J. Proos)

Artikel waarin Calvijn het niet heeft over allerlei regels voor ouders, maar hij zegt iets van de persoon, het karakter, van de opvoeder.

Download dit document

Gehoorzamen - Calvijn (redactie J. Proos)

Artikel waarin Calvijn aangeeft dat kinderen hun ouders eerbied, liefde en gehoorzaamheid horen te bewijzen.

Download dit document

Liegen - Calvijn (redactie J. Proos)

Artikel waarin Calvijn ons oproept om de leugen af te leggen en in oprechte gemeenschap met elkaar te leven.

Download dit document

Rijk zijn - Calvijn (redactie J. Proos)

Artikel waarin Calvijn duidelijk maakt dat het voor een christen niet past om rijkdom te begeren.

Download dit document

De goede strijd - Calvijn (redactie J. Proos)

Artikel over een tekst van Calvijn over het leven van een christen als strijder. Een christen dient in dit leven gerechtigheid, geloof en liefde na te streven.

Download dit document

Gierigheid - Calvijn (redactie J. Proos)

Artikel over Calvijns visie dat gierigheid een groot kwaad is.

Download dit document

Jong-zijn en leidinggeven - Calvijn (redactie J. Proos)

Artikel waarin Calvijn ingaat op Paulus’ oproep aan Timotheüs om op zijn levenswandel te letten, een slecht imago is funest voor een (jonge) dienaar van Christus.

Download dit document

Voorbede doen - Calvijn (redactie J. Proos)

Artikel over Calvijns visie op Paulus’ oproep om voor alle mensen voorbede te doen.

Download dit document

Geroepen door Christus - Calvijn (redactie J. Proos)

Artikel over Calvijns visie op de roeping van Paulus als apostel.

Download dit document

Petrus en Judas - Calvijn (redactie J. Proos)

Artikel over Calvijns visie dat de Heere Jezus de bron voor de verlossing van de mens is. Zowel voor Petrus als voor Judas was herstel mogelijk.

Download dit document

Jezus roept Zijn discipelen - Calvijn (redactie J. Proos)

Artikel waarin Calvijn duidelijk maakt dat een christelijke leerkracht de roeping heeft om zijn christen-zijn gestalte te geven binnen het onderwijs.

Download dit document

Kennis tot wijsheid - Calvijn (redactie J. Proos)

Artikel waarin Calvijn aangeeft hoe we in ons onderwijs kennis kunnen gebruiken om leerlingen op te voeden tot wijsheid.

Download dit document

Vertrouwen - Calvijn (redactie J. Proos)

Artikel waarin Calvijn ons een spiegel voorhoud hoe ons diepste vertrouwen op God moet zijn. Zowel in voor- als tegenspoed mogen we Gods beschermende hand zien.

Download dit document

De Heer is mijn Herder - Calvijn (redactie J. Proos)

Artikel waarin Calvijn weergeeft hoe hij de leiding van de Herder mag ervaren. We mogen veilig en in vrede onder Zijn hoede rusten.

Download dit document

Het zaad zal Hem dienen - Calvijn (redactie J. Proos)

Artikel waarin Calvijn het werk van de Heilige Geest ziet als een voortdurend werk, dat geslacht na geslacht wordt verkondigd. God zal Zijn naam steeds voortplanten.

Download dit document

Roddelen - Calvijn (redactie J. Proos)

Artikel waarin Calvijn kwaadspreken als het belangrijkste kwaad tegen onze naasten ziet. God vraagt ons het goede gerucht te verspreiden.

Download dit document

Twee soorten mensen - Calvijn (redactie J. Proos)

Artikel waarin Calvijn aangeeft dat er maar twee soorten mensen zijn: rechtvaardigen en goddelozen.

Download dit document

Bekering - Calvijn (redactie J. Proos)

Artikel over Calvijns visie op bekering. Calvijn schrijft over een geestelijke ervaring die hem totaal veranderde. Hij voelt zich door God geroepen om op de voorgrond te treden.

Download dit document

God schiep de mens - Calvijn (redactie J. Proos)

Artikel over Calvijns visie op de mens. De mens is uniek geschapen door God en gemaakt naar Zijn beeld.

Download dit document

Over het gebed - Calvijn (redactie J. Proos)

Artikel over Calvijns motivatie voor gebed. Het ware geloof kan niet zonder het aanroepen van God. God is de eigenaar en milde schenker van alle goed en Hij nodigt ons uit om van Hem te vragen.

Download dit document

Christelijke vrijheid - Calvijn (redactie J. Proos)

Artikel over Calvijns visie op christelijke vrijheid. Hij ziet deze vrijheid als noodzakelijk stuk van de leer. Er is een juist begrip nodig om goed met deze vrijheid om te gaan.

Download dit document

Het toekomende leven - Calvijn (redactie J. Proos)

Artikel over Calvijns visie op de ijdelheid van dit leven. We hoeven niets van dit leven te verwachten, maar moeten het toekomende leven overdenken.

Download dit document

Kruisdragen - Calvijn (redactie J. Proos)

Artikel over Calvijns oproep dat ieder zijn kruis moet opnemen. Het kruis staat symbool voor het lijden dat elke christen zal overkomen.

Download dit document

Zelfverloochening - Calvijn (redactie J. Proos)

Artikel over Calvijns visie op het doel van ons leven. Wij zijn geen heer en meester van onszelf, maar behoren toe aan God.

Download dit document

Bekeren en boetvaardigheid - Calvijn (redactie J. Proos)

Artikel over Calvijns omschrijving van het begrip bekering. Hij legt de nadruk op de innerlijke vernieuwing van ons gemoed en op het feit dat vergeving niet mogelijk is zonder boetedoening.

Download dit document

Over het geloof - Calvijn (redactie J. Proos)

Artikel over Calvijns omschrijving van het begrip ‘geloof’ (Sola Fide). In het ware geloof gaat het om Christus als de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Hem.

Download dit document

De toepassing van het heil - Calvijn (redactie J. Proos)

Artikel over Calvijns visie op het heil. De Heilige Geest is de band die ons met Christus verbindt.

Download dit document

Gods werk in ons hart - Calvijn (redactie J. Proos)

Artikel over Calvijns visie op onze wil. Hij vergelijkt (net als Augustinus) onze wil met een paard, het maakt alles uit wie de berijder is: de satan of God is.

Download dit document

Over de wilsonvrijheid - Calvijn (redactie J. Proos)

Artikel over Calvijns uitleg van de vrije en de geknechte wil. Ondanks het feit dat we geen vrije wil hebben, moeten we toch streven naar het goede.

Download dit document

Over de val en de erfzonde - Calvijn (redactie J. Proos)

Artikel over Calvijns visie op de Bijbelse vorm van zelfkennis. De mens is verdorven en is afhankelijk van Gods genade (Sola Gratia).

Download dit document

Bewijzen voor het gezag van de Schrift - Calvijn (redactie J. Proos)

Artikel over Calvijns visie dat de Schrift alle menselijke wijsheid te boven gaat. Het ‘Sola Scriptura’ is één van de pijlers van de Reformatie.

Download dit document

Over het gezag van de Schrift - Calvijn (redactie J. Proos)

Artikel over Calvijns visie dat de Bijbel haar gezag aan God ontleent, niet aan de (Rooms-katholieke) kerk. Calvijn spreekt over de Schrift als ‘Gods eigen stem’.

Download dit document

De kennis van God uit de Schrift - Calvijn (redactie J. Proos)

Artikel over Calvijns aanwijzing hoe tot kennis van God te komen. Wie God werkelijk is, maakt Hij ons alleen door de Schrift duidelijk.

Download dit document

De kennis van God vanuit de natuur - Calvijn (redactie J. Proos)

Artikel over Calvijns’ visie op de wereld als Gods schepping. God openbaart zich zo duidelijk in de natuur dat ons elke verontschuldiging ontnomen wordt.

Download dit document

De ingeschapen kennis van God - Calvijn (redactie J. Proos)

Artikel over Calvijns’ visie op de natuurlijke Godskennis. Ieder mens heeft volgens Calvijn van nature een algemeen religieus besef.

Download dit document

Over het kennen van God - Calvijn (redactie J. Proos)

Artikel over Calvijns’ uitleg over het verschil tussen het erkennen van God en het geloven in God. Vroomheid is vereist voor het kennen van God.

Download dit document

Twee soorten kennis - Calvijn (redactie J. Proos)

Artikel over Calvijns leer over God. Zonder kennis van onszelf is er geen kennis van God.

Download dit document

De nieuwe leer is toch oud, inleiding op de institutie - Calvijn (redactie J. Proos)

Artikel over Calvijns apologie. Calvijn gaat in tegen de term nieuwe leer. Het gaat om Gods Woord en dat Woord is al eeuwen oud.

Download dit document

Een apologie, inleiding op de institutie - Calvijn (redactie J. Proos)

Artikel over Calvijns apologie tot de Franse koning Frans I. Calvijn betoogt dat de vervolgingen van de aanhangers van de nieuwe leer ongegrond zijn.

Download dit document

Houd de groep erbij! - Augustinus (redactie J. Proos)

Artikel over Augustinus’ visie op de leerkracht. Als de leraar zelf geïnspireerd is door de lesstof, dan komt de aandacht van de groep vanzelf.

Download dit document

Adaptief onderwijs - Augustinus (redactie J. Proos)

Artikel over Augustinus die de leraar Deogratias bemoedigt. Hij benoemd verschillende leerproblemen en geeft hiervoor een remedie. Een persoonlijk band met leerlingen is van groot belang.

Download dit document

Kennen van de doelgroep - Augustinus (redactie J. Proos)

Artikel waarin Augustinus’ didactische tips voor het geven van onderricht aan bod komen. Weet goed wat de hoofdpunten zijn en geef die door aan de leerlingen.

Download dit document

Christendom voor beginners - Augustinus (redactie J. Proos)

Artikel over Augustinus’ visie op godsdienstonderwijs. Hoe kun je kennis op een passende manier overbrengen.

Download dit document

Weg die steen! - Augustinus (redactie J. Proos)

Artikel over Augustinus’ visie op het zondigen van mensen en hoe ze daarvan terug kunnen komen. Augustinus zegt dat christenen medechristenen kunnen afhouden van het doen van zonde.

Download dit document

Delen als Tobit - Augustinus (redactie J. Proos)

Artikel over Augustinus’ oproep tot delen. Hij vraagt zijn gemeenteleden om goede werken te doen en gebruikt Tobit als voorbeeld (apocrief boek).

Download dit document

Een vrije dag voor God - Augustinus (redactie J. Proos)

Artikel waarin Augustinus aandacht besteed aan de manier waarop Jezus met de sabbat omging. Hij wil zijn gemeenteleden een goede visie op de rustdag meegeven.

Download dit document

Het nut van herhaling - Augustinus (redactie J. Proos)

Artikel waarin Augustinus’ positieve mening over het nut van herhaling aan de orde komt. Herhaling maakt sommige dingen weer nieuw.

Download dit document

Het Woord aan het woord - Augustinus (redactie J. Proos)

Artikel over Augustinus’ visie op spreken als het belangrijkste communicatiemiddel tussen mensen. Het Woord van God vergelijkt hij met de zon, alleen dan nog krachtiger.

Download dit document

Over de basis van het geluk - Augustinus (redactie J. Proos)

Artikel over Augustinus waarin hij aangeeft dat we vaak op de verkeerde manier zoeken naar geluk. Werkelijk geluk en vrede is te vinden in het doen van het goede.

Download dit document

Hollen of stilstaan - Augustinus (redactie J. Proos)

Artikel over Augustinus’ visie op arbeid. Hij wekt ons op om naar eer en geweten, en met liefde, onze plicht te doen. Werken is van voorbijgaande aard is, de toekomst brengt rust.

Download dit document

Wat is het beste deel? - Augustinus (redactie J. Proos)

Artikel over Augustinus’ visie op timemanagement. Hij plaatst Marta (actie) en Maria (rust) niet tegenover elkaar, maar weet ze te verbinden. Beide taken zijn goed, maar Maria kiest het betere deel.

Download dit document

Ook doden kunnen weer leven - Augustinus (redactie J. Proos)

Artikel over Augustinus’ uitleg van de opwekkingen uit de doden. Augustinus zegt dat geestelijk dode zondaren ook tot leven gewekt kunnen worden.

Download dit document

De temmer getemd - Augustinus (redactie J. Proos)

Artikel over Augustinus’ antwoord op de vraag of een mens zichzelf kan temmen. Volgens Augustinus kan alleen God ons leren om onze tong in toom te houden.

Download dit document

Over het stichten van vrede - Augustinus (redactie J. Proos)

Artikel over Augustinus’ positieve aanpak van ruzie, namelijk door vrede stichten. Hiervoor moet er eerst vrede en rust in ons hart zijn.

Download dit document

Spreken over de Triniteit - Augustinus (redactie J. Proos)

Artikel over Augustinus’ bespreking van het onderwerp Triniteit en het feit dat wij geschapen zijn naar het beeld van God. Moeilijke onderwerpen hoeven niet geschuwd te worden.

Download dit document

Onderricht in kerk en stadion - Augustinus (redactie J. Proos)

Artikel over Augustinus’ uitleg over kerkverzuim. Hij brengt dit in verband met de spelen in het amfitheater.

Download dit document

Onze Vader, die in de hemelen zijt - Augustinus (redactie J. Proos)

Artikel over Augustinus’ uitleg van de tekst ‘die in de hemelen zijt’. Hij denkt hierbij niet aan een verblijfplaats van God in de hoogte, maar aan een plaats bij de heiligen hier op aarde.

Download dit document

Houd ook de andere wang voor - Augustinus (redactie J. Proos)

Artikel over Augustinus’ visie op onenigheid. De oorzaak van de ruzie moet opgelost worden en dat kan alleen door een liefdevolle houding. Er moet naar vergeving gezocht worden.

Download dit document

Tegenstrijdigheden in de Schrift - Augustinus (redactie J. Proos)

Artikel over Augustinus’ conflict met de Manicheeërs. Zij beweren dat het Oude en het Nieuwe Testament strijdig met elkaar zijn. Augustinus is het daar niet mee eens.

Download dit document

Het sterven van Monnica - Augustinus (redactie J. Proos)

Artikel over Augustinus’ beschrijving van het overlijden van zijn moeder. Een tekst die van belang is voor het overdenken van een christelijk leven en sterven.

Download dit document

Geestelijke verrukking - Augustinus (redactie J. Proos)

Artikel over een gesprek van Augustinus met zijn moeder. Het is een voorbeeld van geestelijke extase, een emotionele geloofservaring.

Download dit document

Volkomen bekering - Augustinus (redactie J. Proos)

Artikel over Augustinus’ bekeringsverhaal. Bekering heeft altijd tot gevolg dat je een leven leidt tot Gods eer.

Download dit document

Twee willen - Augustinus (redactie J. Proos)

Artikel over Augustinus’ visie op onze wil. Volgens Augustinus is er niet één wil die goed of kwaad is, hij spreekt over twee willen in ons: geest en vlees

Download dit document

Verootmoediging - Augustinus (redactie J. Proos)

Artikel over Augustinus’ existentiële ervaringen. Deze ervaringen waren voor hem onderdeel van zijn geloofsdoorbraak.

Download dit document

De kracht van goede voorbeelden - Augustinus (redactie J. Proos)

Artikel over goede voorbeelden. Augustinus nam een voorbeeld aan kluizenaars. Hij ontzegt zichzelf alles (ook privébezittingen), maar houdt contact met de wereld.

Download dit document

Het antwoord van de bisschop - Augustinus (redactie J. Proos)

Artikel over Monnica’s roep om hulp aan de bisschop om haar zoon terug te brengen bij het geloof. Augustinus is vervuld van de nieuwe ketterij, maar komt uiteindelijk tot bekering.

Download dit document

De droom van Monnica - Augustinus (redactie J. Proos)

Augustinus was negen jaar toehoorder bij de sekte van de Manicheeërs. Dit artikel gaat over Monnica's droom. Zij zag deze droom als een goddelijk teken dat het goed zou komen.

Download dit document

De schrift is te eenvoudig - Augustinus (redactie J. Proos)

Artikel over Augustinus’ teleurstelling dat de Heilige Schrift geen knap opgebouwd betoog is. Dankzij Ambrosius ziet hij dat je door een allegorische Schriftuitleg wel tot diepe inzichten komt.

Download dit document

De perendiefstal - Augustinus (redactie J. Proos)

Artikel over Augustinus’ beleving van zonde. De perendiefstal bewees hem dat hij zelf verdorven was en dat hij gered moest worden door Gods genade.

Download dit document

Moeilijke schooljaren - Augustinus (redactie J. Proos)

Artikel over Augustinus’ herinnering aan zijn zwarte schooljaren. Hij is ervan overtuigd dat alle onderwijs onvoldoende was omdat het niet tot Gods eer was.

Download dit document

Het leren spreken - Augustinus (redactie J. Proos)

Artikel over Augustinus’ gedachten over het proces van leren spreken. Het is God die de wijsheid in de geest geeft om dingen te leren.

Download dit document

Jeugdzonden - Augustinus (redactie J. Proos)

Artikel over Augustinus’ visie dat kinderen van nature verdorven zijn. Alleen door Gods genade en Christus’ verdienste is er behoud.

Download dit document

De oorsprong van het leven is bij God - Augustinus (redactie J. Proos)

Artikel over Augustinus’ belijdenis dat hij een schepsel van God is en dat de mens van God afkomstig is.

Download dit document

Gods zorg voor het prille leven - Augustinus (redactie J. Proos)

Artikel over Augustinus’ stelling dat God Zich vanaf het eerste begin intensief met de mens bezighoudt.

Download dit document

Smeken om ontferming - Augustinus (redactie J. Proos)

Artikel over Augustinus’ visie op ontferming. Alleen door bidden, smeken en boetvaardigheid kun je tot God komen.

Download dit document

God is vol majesteit - Augustinus (redactie J. Proos)

Artikel over Augustinus beschrijving van de macht en majesteit van God in de vorm van tegenstellingen.

Download dit document

God is overal - Augustinus (redactie J. Proos)

Tekst over Augustinus’ antwoord op de vraag ‘waar is God te vinden?’

Download dit document

God is in ons - Augustinus (redactie J. Proos)

Tekst over Augustinus’ visie op Gods aanwezigheid in deze wereld.

Download dit document

God Prijzen - Augustinus (redactie J. Proos)

Artikel over Augustinus’ zoektocht naar God. Hij begint zijn boek Confessiones met het prijzen van God.

Download dit document

Handreikingen

Handreiking voor het organiseren van een teambijeenkomst - L. Boele-de Bruin

Met deze handreiking wordt beoogd het organiseren van een teambijeenkomst over christelijk leraarschap te vergemakkelijken.

Download dit document

Wantrouwen of met dankbaarheid aanvaarden? - A. de Muynck

Handreiking voor het beoordelen van pedagogische, onderwijskundige en psychologische concepten.

Download dit document

Het functioneringsgesprek als stimulans in de beroepsidentiteit - A.J. Verwijs

Handreiking voor het voeren van een functioneringsgesprek.

Download dit document

Samen leren niet aan het toeval overlaten - A. de Muynck

Oudere en jongere medewerkers op school kunnen veel van elkaar leren. Dit artikel beschrijft hoe samen leren bevorderd kan worden.

Download dit document

Gids zijn in een meetcultuur - A. de Muynck

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je tegen meten en toetsen aan kunt kijken vanuit christelijk perspectief.

Download dit document

Is de pedagoog slaaf van het systeem? - A. de Muynck

In dit artikel wordt uitgelegd dat de pedagoog werkt op de grens van systeem- en leefwereld en dat hij hier op een verstandige manier positie in moet kiezen.

Download dit document

Met twee benen in de wereld - M. Hoencamp

Vragen aan een christelijke leraar op een niet-christelijke school. Met reflectievragen.

Download dit document

Tool - Vragenlijst - Wat maakt christelijk onderwijs christelijk - D.H. Janse

Dit document geeft sturing aan vragen die een sectie zich kan stellen in het kader van christelijke identiteit en curriculum.

Download dit document

Overig

Hieronder zijn diverse bronnen te vinden over het thema Christelijk onderwijs:

Meer door minder (Lectorale rede) - P.M. Murre

Lesgeven vanuit christelijk perspectief is een belangrijk, veelzijdig en ingewikkeld thema, zeker als we daarbij denken aan vakinhoud en didactiek. In dit boek benadert Piet Murre dit thema van verschillende kanten.

Download dit document

Waarom geef ik straf? - L.D. van Klinken

Een artikel over de gewetensvormende waarde van straf.

Download dit document

Wat vind jij ervan? - A. de Pater

Een artikel over de leerkracht als duider van maatschappelijke situaties en ontwikkelingen.

Download dit document

Pedagogische briefwisseling - P.M. Murre, A. de Muynck en H. Vermeulen

In een negental brieven gaan Piet Murre, Bram de Munck en Henk Vermeulen in op de thema’s die spelen in het onderwijs anno nu.

Download dit document

New science that men lear - P.M. Murre en A. de Muynck

Dit artikel maakt duidelijk waarom aanstaande leraren klassieke denkers op het gebied van onderwijs en opvoeding moeten bestuderen.

Download dit document

(Samen)werken aan christelijk leraarschap - H.L. Boele – de Bruin

In dit artikel wordt besproken welke activiteiten christelijke leraren belangrijk vinden voor hun ontwikkeling als christelijke leraar en welke activiteiten zij praktiseren.

Download dit document

Ontmoeten is gewoon doen - A. de Pater

Voor de ontwikkeling van kinderen in een multiculturele samenleving is het van belang dat ze leren omgaan met andersdenkenden.

Download dit document

Geopend dagpauwoog - E. Mackay

Een pleidooi voor aandachtig, innerlijk onderwijs aan de hand van twee gedichten van Ida Gerhardt.

Download dit document

Identiteit in de vakken, een interview - D.H. Janse

Een interview gehouden aan de hand van de tool ‘vragenlijst – wat maakt christelijk onderwijs christelijk.’ Vanuit vier invalshoeken worden vragen gesteld aan een vak uit de exacte hoek.

Download dit document

Christelijk onderwijs: voor de heen en de terugreis

Wat is de waarde van christelijk onderwijs?

Download dit document

Good practices van passend onderwijs

Vijf portretten van scholen die op eigen wijze vorm geven aan passend onderwijs. De beschrijvingen zijn bedoeld om leerkrachten en directies in het basisonderwijs te inspireren.

Download dit document

Land van de duizend bronnen - H. Vermeulen

Een artikel over het bronmodel identiteit en de identiteitsscan.

Download dit document

Christelijke onderwijspraktijken in verschillende landen - W. Reijnhoudt, M. Spruyt, A. de Muynck

Wereldwijd verschillen christelijke onderwijspraktijken veel van elkaar. Dit artikel geeft een overzicht van de verschillen.

Download dit document

Christelijk onderwijs in Israël - L. Bos, A. van der Pligt, L. Verdoold

Dit artikel geeft inzicht in het christelijk-Arabisch onderwijs in Israël.

Download dit document

Een Zambiaanse spiegel - M. Spruyt-de Kloe en W. Reijnoudt

Artikel over de situatie op een christelijke basisschool in Zambia, te gebruiken als spiegel voor context, identiteit en motivatie op eigen school.

Download dit document

Filmpje Filipijnen: Bible teaching

Deze film (9 min.) gaat over de praktijk van het Bijbelonderwijs in de Filipijnen. De Pastor van AMG licht toe wat het doel is van Bijbelonderwijs en welke thema’s belangrijk zijn.

Download dit document

Filmpje Filipijnen: Transformation

Deze film (11 min.) laat zien hoe teacher Chenny lesgeeft op een christelijke kostschool.Ze is zich ervan bewust dat God haar als instrument voor transformatie wil gebruiken.

Download dit document

Filmpje Filipijnen: Poverty

Het filmpje (9 min.) start met beelden van armoede in de thuissituatie van kinderen. Het doel van AMG wordt toegelicht, wat onderwijs en de Bijbel kan betekenen.

Download dit document

Filmpje Filipijnen: Pedagogy

Deze film (11 min.) geeft een inkijkje in het reilen en zeilen van de Visions of Hope Christian School. Het is de visie van de directeur om te werken aan formeel onderwijs én karakterontwikkeling.

Download dit document

Middeleeuwen tot en met Reformatie - W. Otten

Artikel over de vraag hoe het protestants-christelijk onderwijs in het Nederland van de eenentwintigste eeuw kan terugkijken op de periode middeleeuwen tot en met Reformatie.

Download dit document

Normatieve pedagogiek - S. Miedema

Artikel over Kohnstamms visie op onderwijs. Zijn perspectief op leren heeft een personalistische benadering.

Download dit document

Klassieke Oudheid en vroege kerk - R.J.A. Doornenbal

Artikel waarin duidelijk wordt dat veel gedachtegoed uit de huidige onderwijsvernieuwingen reeds aan te treffen zijn bij de klassieken.

Download dit document

Oude Testament - W. Verboom

Dit artikel gaat in op de vraag hoe in het Oude Testament over leren wordt gesproken. Leren is de levensweg gaan als een leerweg overeenkomstig Gods geboden en beloften.

Download dit document

Een brongerichte benadering - A. de Muynck en B. Kalkman

Dit artikel geeft een beeld van de ontwikkeling rond het ‘nieuwe leren’. Het bevat richtingwijzers voor doordenking van de vraag waarin het eigene van christelijke onderwijs zichtbaar kan worden.

Download dit document

Nadere Reformatie - W.J. op ‘t Hof

In dit artikel gaat over de visie op onderwijs van de drie vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie, te weten Teellinck, Koelman en De Swaef.

Download dit document

Nieuwe Testament - T.M. Hofman

Artikel waarin duidelijk wordt dat het Nieuwe Testament een schat aan informatie aanreikt over leren, onderwijzen en opvoeden.

Download dit document

Jodendom - I.B.H. Abram

Artikel over de relatie tussen leraar en leerling, hun rol in onze samenleving en over leerprocessen.

Download dit document

Verlichting - J. Hoogland

Artikel over de tijd van de Verlichting. Een periode waarin aandacht voor leren een centrale plaats krijgt in cultuur en samenleving.

Download dit document

Onderwijs is leven wekken - H. Vermeulen

Gedachten over onderwijs naar aanleiding van een Zuid-Afrikaanse sculptuur ‘Onderwijs is lewe wek’.

Download dit document