Christelijk leraarschap is geen vanzelfsprekende zaak. Nooit geweest, maar nu minder dan ooit. Daarom is het voortdurend belangrijk om na te denken wat christelijk leraarschap in deze tijd inhoudt. Op welke manier krijgt de verbinding tussen professie en confessie in de praktijk gestalte? Met die vraag houdt het lectoraat Christelijk leraarschap zich bezig, zowel in binnen- als in buitenland.

Met die vraag houdt het lectoraat Christelijk leraarschap zich bezig. ‘Wees een gids. Op weg naar een nieuw elan voor christelijk leraarschap’ is dan ook niet voor niets het credo van het lectoraat. Het lectoraat werkt aan de realisatie van de volgende doelstellingen:

 • door bronnen uit de traditie toegankelijk te maken en deze aan te vullen met eigen onderzoeksgegevens over het christelijk leraarschap;
 • door te bevorderen dat leraren reflecteren op hun eigen christelijke belijdenis door de bronnen uit de traditie te gebruiken;
 • door kritische reflectie: het bevragen van de christelijke leraren welke beelden zij hebben bij de integratie van de christelijke identiteit en het lesgeven;
 • door toerustingsmateriaal te ontwikkelen voor opleiding en onderwijspraktijk om de christelijke leraar te ondersteunen;
 • door het onderzoeken van goede praktijkvoorbeelden waarin leraarschap en christelijk geloof geïntegreerd worden, die gegevens opleveren waardoor de onderwijspraktijk van anderen veranderd en versterkt kan worden.

In de uit te voeren activiteiten wil het lectoraat herkenbaar zijn door een professionele benadering, het leveren van kwalitatief hoogwaardige producten, en een dienstverlenende opstelling naar de betrokkenen binnen de instituten, zowel nationaal als internationaal.

Lees meer over onze missie en visie.

Missie

Het lectoraat ‘Christelijk leraarschap’ heeft als missie christelijke leraren te steunen in het maken van verbinding tussen hun levensbeschouwelijke identiteit en hun dagelijks han­delen. De aandacht richt zich op de leraar in opleiding, op de startende leraar en op de erva­ren le­raar in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonder­wijs en het hoger onderwijs. De vra­gen die centraal staan, zijn: ‘Wat houdt het christelijk le­raar­schap in?’,  ‘Hoe integreer ik mijn christelijke belijdenis in mijn lesgeven?’, ‘Hoe profes­sionaliseert de christelijke leraar zich op het grensgebied van zijn professionele en religieuze identiteit?’ en ‘Hoe levert de christelijke leraar met zijn beroepsidentiteit een bijdrage aan kwalitatief goed onderwijs?’

We richten ons op de versterking van die aspecten van de beroepsidentiteit die als volgt te benoemen zijn: ‘de levensbe­schou­welijke identiteit’, ‘de idealen’ en ‘de bezieling’ van een christelijke leraar. Daarbij houden we rekening met de contextuele bepaaldheid van de beroepsuitoefening. Deze kan gekenmerkt worden door het type school waarin men werkt (po, vo, mbo, sbo), de culturele setting waarin men werkt (Nederland of ander land), of de uitgangspunten van de organisatie waar men werkt (al dan niet met een christelijke identiteit).  We beschouwen de christelijke leraar als een reflec­tieve en onderzoekende professional die ook een potentiele vernieuwer is in de eigen con­text. In het verlengde van de versterking van het christelijk leraarschap is er ook aandacht voor de ­ontwikkeling van christelijke pedagogiek en didactiek.
Kort gezegd heeft het lectoraat als doel een stimulerende bijdrage te leveren:

 • aan de doordenking van het christelijk leraarschap;

 • aan de versterking van het christelijk onderwijs, zowel nationaal als internationaal; onder versterking verstaan we het vergroten van de reflectieve en innovatieve kracht van dit onderwijs in de eigen context;

 • aan de vorming van christelijke leraren wat betreft de integratie van het christelijk belij­den in het dagelijks handelen.

De omgeving vraagt steeds meer van de leraar. Het lectoraat ‘Christelijk leraarschap’ helpt met behulp van onderzoek om de verschillende eisen in onderlinge balans te brengen, waar­door de kwaliteit van de leraar verder kan verbeteren. De verschillende eisen zijn onder an­dere: vak­bekwaamheid, vakdidactische bekwaamheid, de vragen die passend onderwijs aan de leraar stelt, de impact van Leraar 2020 en de andere actieplannen van het minis­terie van Onder­wijs, Cultuur en Wetenschap.

De missie is een nadere uitwerking van de missie van Driestar educa­tief. In de periode 2012-2013 hebben de lectoraatsprojecten het karakter van kennis­ontwikkeling (zowel theorievorming, visievorming als onderzoek). In de periode 2014-2015 zal het accent liggen op doorvertaling naar de praktijk van de christelijke leraar en de leraren­opleiding.

Visie

Leraar en christen-zijn

Christen zijn betekent ‘van Christus zijn’. De christelijke leraar is geroepen om te leven vanuit het besef dat hij afhankelijk is van de Heere God en dat hij verlangt te leven en te werken uit de genade van Christus Jezus. In woorden en daden blijkt zijn gerichtheid op God. Een aantal kenmerken is: de leraar heeft ontzag voor Gods woorden en werken, de leraar heeft God en zijn naaste lief, de leraar verlangt ernaar om Christus te volgen, de leraar toont dankbaarheid over de zegeningen die hij ontvangt.

De christelijke leraar leeft vanuit het besef dat hij geschapen is, en met toewijding mag wonen en werken in een door God geschapen werkelijkheid. Hij gaat met zijn leerlingen om als medeschepselen van God. Hij mag hen de weg wijzen naar een leven uit genade om Christus’ wil en hij wil hen tegelijkertijd opvoeden tot verantwoordelijke burgers die hun taak op aarde verstaan.

De christelijke leraar heeft oog voor de wereldwijde roeping van het christelijke onderwijs en rust leerlingen toe tot verantwoordelijk staan in de samenleving. De leraar heeft een christelijk wereldbeeld en weet dat dit consequenties heeft voor zijn dagelijks handelen.

De christelijke leraar en zijn beroep

De christelijke leraar is een bezielende leraar die de taak heeft om kinderen en jongeren te leiden en te begeleiden in hun vorming en ontwikkeling. Hiervoor is nodig dat de leraar als pedagoog, didacticus en vakdeskundige met leerlingen en inhouden omgaat. De leraar is niet alleen tevreden met het bijbrengen van kennis, maar wil ook de leerlingen laten ‘verwortelen’ in de godsdienstige en culturele traditie. De christelijke leraar is zich bewust van de rijke (christelijke) traditie waarin hij staat en kan vanuit de beschikbare bronnen leven en werken.

De leraar bezit als vakdeskundige een schat aan vaardigheden en kennis om deze traditie en de diversiteit van de geschapen werkelijkheid te ontsluiten. Elk vak dat binnen het onderwijs wordt gegeven, weerspiegelt iets van de werkelijkheid als geschapen werkelijkheid. Vanuit elk vakgebied kan daarom ook een venster op God worden geopend.

De christelijke leraar kiest bewust onderwerpen uit die richtinggevend zijn bij de vorming van zijn leerlingen, en die door kritische reflectie/beschouwing iets laten doorschemeren van zijn christelijk wereldbeeld. Het onderwijs dat hij geeft kenmerkt zich door kritische reflectie, diepgang en samenhang. Voortdurend is de christelijke leraar op zoek naar de verbinding van zijn christen-zijn en de praktijk van het lesgeven.

Onderzoeksprofiel

Inhoud

Het profiel wordt gestuurd door een thematische spits op christelijk leraarschap. Het theore­tisch kader is samengevat in de lectorale rede (De Muynck, 2012). Christelijk leraarschap wordt opgevat als een holistisch en dynamisch construct waarin de drie hoofdcomponenten van subjectieve onderwijstheorie (cognitief aspect), attitude (conatief en emotioneel aspect) en praxis (handelingsaspect) haar eigen inbreng hebben. De conceptualisering van christelijk leraarschap steunt op bestaande theorievorming in elk van deze aspecten (onder andere Kel­chtermans, 1994, 2012; Schaap, 2011; Palmer, 1998, De Muynck, 2008). Als geheel heeft het construct christelijk leraarschap verwantschap met de begrippen ‘professionele identiteit’ (o.a. Beijaard, 2009) en normatieve professionaliteit (o.a. Van Ewijk & Kunneman, 2013). We gaan er vanuit dat voortgaande visievorming op het concept christelijk leraarschap gevoed wordt door het onderzoek dat wordt uitgevoerd en door ontmoetingen met het veld.

Uitwer­kingen in visievormingen zijn – gezien de vragen uit het veld – vooral nodig op het gebied van identiteit in de schoolvakken, omgaan met meetcultuur en omgaan met diversiteit. In het academische forum wil het lectoraat zich concentreren op de volgende deelaspecten: Mens­beeld in professioneel zelfbeeld, Professionele behoeften op identiteit, Identificatie en atti­tudevorming, Christelijke leraarschap worldwide en Christelijk leraarschap in de professionele leergemeenschap.

Ordening van onderzoeks- en ontwikkelwerk

De on­derzoeken en andere activiteiten zijn in een vijftal categorieën onderverdeeld (zie figuur 1). De namen van de eerstverantwoordelijke kenniskringleden zijn toegevoegd. Gegevens van de onderzoekers zijn te vinden onder het tabblad Lector en Kenniskring. Onder B en C is met enkele woorden een aanduiding gegeven van het onder­zoeksdesign.

A   Visievorming en bronnen-ontsluiting
 • Theorievorming over christelijk leraarschap en visievorming (De Muynck);
 • De pedagogische canon (Mackay & Van Klinken);
 • Promotieonderzoek Wijsheidsbegrip (Heino - De Muynck promotiebegeleiding).
 B   Het inventariserend onderzoek
 • Onderzoek naar idealen en behoeften christelijke leraar (kwantitatief en kwalitatief onder­zoek) (Boele)
 • Christian Education Worldwide (literatuurstudie en onderzoek middels casestudy, waarin onder andere vragenlijstonderzoek en interviews, De Kloe & Reijnoudt)
C   Het veranderingsgericht praktijkonderzoek
 • III.1. Impact international class op professionaliteitsontwikkeling (exploratief, kwalita­tief onderzoek, documentenanalyse, De Muynck & Bor);
 • III.2. Identiteit van christelijk leraarschap in functioneringsgesprekken – (kwalitatief onderzoek met stimula­ted video-recall, Verwijs);
 
 
 
 
 • III.3. Vormend effect tutoraat op leraarschap in LVO (kwalitatief onderzoek met stimula­ted video recall. Dit onderzoek is vanwege tekort aan menskracht bij de onder­zoekspartner LVO gecancelled);
 • III.4. Christelijk leraarschap en de leerstof (kwalitatief onderzoek met documentanaly­se en interviews, Janse);
 • III.5. Tolerantie en diversiteit (Promotieonderzoek, kwalitatieve case-studies, Markus, De Muynck begeleiding);
 • III.6 Christelijk leraarschap en de toegeruste leraar in PO (ontwerpgericht onderzoek – De Pater);
 • III.7 Onderzoek Edu4Change in samenwerking met Woord en Daad, MKC/Hope Ethiopie (training juli 2013 – afronding zomer 2014 – kwalitatief onderzoek onder leiding van De Muynck);
 • III.8 Kwaliteit van Christelijk onderwijs in Burkina Faso in samenwerking met AESEB (De Kloe & Boele).
 D. Materialen ter versterking van de opleidingen (betekenis voor onderwijs en scholing).
 • Hier ligt een verbinding met onderdeel A: de pedagogische canon zal ook worden ge­bruikt in de opleiding. Alle onderdelen onder E zijn ook beschikbaar voor gebruik in de Bachelor en Masteropleidingen. Het leerboek over Opbrengstgericht en Handelingsgericht werken en de boeken Vitale idealen, deel 1 en 2 zijn ook met het oog op de opleidingen geschreven.
 • Inhoud toerustingsmodule (opleidingsconcept geschreven door De Muynck; module-bijdragen van Vermeulen en Mackay).
E   Materialen voor toerusting van de leraar (betekenis voor beroepspraktijk en maatschap­pij)
 • Vitale idealen deel I – Vermeulen, Murre (LVO), De Muynck
 • Vitale idealen deel II - Vermeulen, Murre (LVO), De Muynck
 • Vensters op de hemel - Mackay
 • Visie- diversiteit en gedragsproblemen - Van Klinken
 • Leerboek Handelingsgericht en opbrengstgericht werken (Coutinho – verschenen mei 2013) – De Muynck
 • SURF project over visie op toetsen met lector Bulterman (CHE) – De Muynck
 • Essenties 2.0 - Vermeulen
 • Producten professionalisering - Boele

Onderzoeksmethodologie

We gaan er vanuit dat ieder onderzoek haar eigen methode vraagt, afhankelijk van vraag­stelling en kennisbelang. Voor visievorming en bronnenontsluiting (ad A) wordt voornamelijk literatuurstudie gedaan. Voor het grootschalig inventariserend onderzoek (ad B) heb­ben we gekozen voor mixed methods. Op basis van een kleinschalig interviewonderzoek is een vragenlijst opgezet die vervolgens kwalitatief gevalideerd is. Bij de praktijkonderzoeken (ad C) kiezen we voornamelijk een kwalitatief design, waarin verschillende technieken wor­den toegepast zoals stimulated recall interviews, documentenanalyse en groepsinterviews. De ontwikkelactiviteiten (ad D en E) steunen op literatuuronderzoek, waarbij we streven naar externe validatie door raadpleging in het veld bij aanvang, en door meelezers te vragen gedu­rende het proces.

Resonansgroep

Er is een resonansgroep ingesteld, die gevraagd en ongevraagd feedback geeft op de weten­schappelijke kwaliteit van de producten van het lectoraat. De samenstelling van de resonans­groep is te vinden onder het tabblad Verantwoording.

Inbedding in het werkveld

De onderzoeken worden uitgevoerd door de kenniskringleden en de lector. De helft van de kennis­kringleden is werkzaam bij Driestar educatief, de andere helft komt uit het werkveld. Hierbij is niet alleen het primair en voortgezet onderwijs betrokken, maar ook Woord en Daad, een ontwikkelingsorganisatie die zich onder andere bezighoudt met onderwijs in ont­wikkelings­landen.

Het onderzoek naar idealen en behoeften van de christelijke leraar (ad B) is bedoeld om nauwkeurig af te stemmen op de behoeften van de doelgroep (christelijke leraren). Met dit onderzoek willen we helder krijgen aan welk type ondersteuning zij behoefte hebben. Het onderzoek is voor een deel samen uitgevoerd met een masterstudente van de Universiteit Utrecht. Het on­derzoek Christian Education Worldwide heeft eenzelfde doel in het buiten­land. Het wordt uit­gevoerd door een intern en extern kenniskringlid en betreft leraren op scholen in ontwikke­lingslanden. Aan dit onderzoek wordt ook meegewerkt door studenten van de Internationale Class, die voor hun bachelorsthesis data verzamelen voor dit onderzoek.

De externe kenniskringleden voeren onderzoek uit in hun eigen prak­tijksituatie (ad C). Het praktijkonderzoek naar de invloed van leiderschap op christelijk leraar­schap wordt uitge­voerd door een kenniskringlid werkzaam in het voortgezet onderwijs. Dit geldt eveneens voor het onderzoek naar identiteit en vaksecties. Het onderzoek naar de manier waarop leerkrach­ten de maatschappelijke werkelijkheid duiden, wordt uitgevoerd in het pri­mair onderwijs. Het onderzoek ‘Effect International Class’ is een intern project van de hogeschool. Hierin zijn de effecten van de internationale klas van pabo-studenten onderzocht en gemeten. Dit on­derzoek is uitgevoerd door de lector en een medewerker van de afdeling Internationalisering.

De overige onderzoeken worden uitgevoerd door kenniskringleden en vinden plaats op de ho­geschool. Zo is er bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van de pedagogische canon overleg met de vakgroep Pedagogiek van de pabo. Pabo-studenten (met name uit de honoursclass) doen ieder cursusjaar in het kader van hun studie onderzoek naar thema’s die raken aan het lectoraat. De opdrachten worden geschreven door het lectoraat, de begeleiding vindt plaats door de opleidingsdocent. Op verzoek leest de lector of een kenniskringlid mee. Afhankelijk van de kwaliteit van het resultaat, worden de onderzoeken gebruikt in de materiaalontwikke­ling ad D. en ad E.

Samenwerking

Samenwerking met hbo/wo

Het lectoraat begeleidt verschillende afstudeeronderzoeken van de Universiteit Utrecht de Universiteit Leiden. Daarbij vindt afstemming plaats met de begelei­ders van de universiteiten.
Aan het lectoraat zijn twee promovendi verbonden. Eén onderzoek gaat over begeleidings­kundige implicaties van het Bijbelboek Spreuken (gefaciliteerd door de lvo) en het andere over religieuze tolerantie en christelijk leraarschap (in een samenwerkingsproject met de PThU en de VU).

Voor de begeleiding van de promoties wordt samengewerkt met hoogleraren van de UNISA in Pretoria en de PThU Amsterdam. Het lectoraat is inhoudelijk uitvoerder van de afspraken die voor publicaties gemaakt zijn in de samenwerking met de North West University (Zuid-Afrika).

Samenwerking met andere instellingen

Sinds 2014 participeert het lectoraat in onderzoeken van het Expertisecentrum Persoonlijk Meesterschap, waar onze hogeschool in meedoet. Er is een bijdrage geleverd aan de literatuurstudie en de lector is betrokken bij een vervolg­onderzoek naar de opleiding van studenten en de ontwikkeling van persoonlijk meester­schap.
De cvb-voorzitter heeft samen met het lectoraat en enkele andere medewerkers van Drie­star educatief het initiatief genomen voor de start van een beraadgroep Pedagogische en Theologische Antropologie. Deze beraadgroep heeft als doel pedagogische uitgangspunten te herbronnen met behulp van studies verricht door de Theologische Universiteit Apel­doorn en de facul­teit Theologie van de Vrije Universiteit. In de beraadgroep hebben ook enkele mensen uit het werkveld zit­ting. Er is een studiebijeenkomst gehouden (expert­meeting), waarop de lector een bijdrage heeft geleverd.

Driestar educatief is (middels het lectoraat) een samenwerking aangegaan met het I&K-plat­form. Het platform is een netwerkstructuur tussen een aantal VO-scholen en een drie­tal hbo’s om samen te werken aan identiteit en kwaliteit in de leergebieden. Het lectoraat verwacht hier onder andere via netwerken input te krijgen voor een publicatie over chris­telijke identiteit in de schoolvakken. De projectleider van het lectoraat is lid van de re­giegroep van het I&K-plat­form. De studiedag van 29 januari 2014 – zie hierover elders op deze site– is in samenwerking met dit platform opgezet.
Het lectoraat heeft aansluiting bij een netwerk van onderzoekers op het gebied van christe­lijk onderwijs in het Verenigd Koninkrijk. Een conferentie in Liverpool werd door de gehele kenniskring bezocht. Er werden vanuit het lectoraat twee bijdragen aan geleverd.

Daarnaast zijn er contacten met individuele onderzoekers van verwante organisaties, zoals het Kuyers institute for Christian tea­ching and learning (Calvin College, Grand Rapids, VS). Driestar educatief zal gaan fungeren als ‘hosting insti­tution’ voor het Journal of Christianity and Education. De lector Christelijk leraarschap wordt regional editor van dit tijdschrift.

Het lectoraat organiseert gedurende de lectoraatsperiode (t/m 2015) verschillende symposia over thema’s die samenhangen met het onderwerp Christelijk leraarschap. U kunt ons ook benaderen voor het verzorgen van lezingen of workshops.

Centre of Expertise Persoonlijk Meesterschap

De Rijksoverheid wil een betere aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven. Daarom zijn er op verschillende vakgebieden Centers of Expertise opgericht. Eén daarvan is het Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap (CEPM).

Het Expertisecentrum Persoonlijk Meesterschap (CEPM) heeft als doel kennis te ontwikkelen en te verspreiden die bijdraagt aan de vorming van ‘persoonlijk meesterschap. Lector Bram de Muynck vertegenwoordigt Driestar hogeschool in het CEPM.

Goed onderwijs staat of valt bij leraren die hun vak verstaan, bij goed leraarschap. Of je een leraar een goede leraar noemt, is sterk afhankelijk van de definitie van goed leraarschap. Als leraren er zelf naar wordt gevraagd, dan geven ze aan dat ze professionaliteit in de praktijk onmiddellijk herkennen aan de sfeer in de klas, de interacties met leerlingen en de manier waarop wordt samengewerkt in het team. Goed leraarschap herken je echter niet alleen aan de competenties waarover een leraar beschikt, maar zeker ook aan andere kwaliteiten, zoals: bevlogenheid, enthousiasme, passie, betrokkenheid, etc.

Leraren worden de laatste jaren steeds vaker geconfronteerd met ingrijpende veranderingen die tot doel hebben de schoolorganisatie effectiever, efficiënter en transparanter te maken. De samenleving vraagt hier om (bij monde van de politiek). Dit doet een beroep op leraren, maar veel van hen plaatsen daar kanttekeningen bij. Zij ervaren steeds meer dat zij uitvoerders van beleid zijn geworden en vinden dat hun professionele autonomie wordt ingeperkt. Ze zijn van mening dat er te weinig ruimte is voor reflexiviteit en aandacht voor morele waarden in hun vak. In hun beleving heeft dit tot gevolg dat zij onvoldoende tijd hebben voor de essentie van hun vak. Hierdoor raken zij de zin in hun werk (in de dubbele betekenis van het woord) kwijt. Voor leraren is echter noodzakelijk dat zij in hun streven naar efficiency en effectiviteit hun werk verbinden aan persoonlijke zingeving. We zien hierin de kern van wat we als ‘persoonlijk meesterschap’ beschouwen: leraren die werk doen dat ‘deugt en deugd doet’.
 
Het bovenstaande is uitgewerkt in de literatuurverkenning  Persoonlijk meesterschap. Onderwijs dat deugt en deugd doet. Klik hier om een exemplaar aan te vragen. 

Identiteitsdag 2015

‘Een christelijke taalles bestaat niet?!’ Dat is de vraag waarmee zo’n honderdvijftig docenten uit basis- en voortgezet onderwijs, mbo en hbo, aan de slag gingen op het symposium van het lectoraat Christelijk leraarschap. Met elkaar dachten we na over de manier waarop het geloof van de leerkracht betekenis heeft voor de lesinhoud.

Lezing prof. Trevor Cooling

Prof. Trevor Cooling, zelf biologieleraar geweest, stelde de vraag of christelijk lesgeven wel mogelijk is. In zijn lezing benadrukte hij dat ook lesgeven bouwen aan Gods Koninkrijk is: de leerling wegwijs maken in de lesstof en daarbij steeds handreikingen bieden hoe de leerling het geleerde op een goede manier in de maatschappij kan inzetten. Dat doe je niet door kunstmatig bijbelse gegevens in te voegen in je les, maar door je les te ‘framen’ vanuit een christelijk wereldbeeld.

Lezing dr. Piet Raes

Piet Raes nam ons mee met een stelling: een les een christelijk karakter geven, is een les oriënteren. Met oriënteren bedoelt hij zin geven, richting geven. Waar de lesmethode stopt bij ‘savoir’ (kennis), kan de leerkracht daar ‘saveur’ (smaak) aan geven. Een les over de demografische opbouw van de samenleving verrijkt een christelijke leraar door samen met zijn of haar leerlingen na te denken over het universele van een gezin, mensen waar je bij hoort.

Lezing Ewald Mackay

Na het volgen van workshops sluit Ewald Mackay de avond af met een lezing over ‘Een venster op de hemel’. Christelijke leerkrachten hebben de mogelijkheid om tijdens het les geven een venster op de hemel te openen voor de leerlingen. Ewald Mackay laat in zijn lezing zien dat daar belemmeringen voor zijn, maar dat we ons daar niet door moeten laten weerhouden en ontmoedigen.

Terugkijken?

U kunt de lezingen nu terugkijken!
Voor de lezing van prof. Trevor Cooling klik hier.
Voor de lezing van dr. Piet Raes klik hier

Ook zijn er uitgebreidere verslagen van de lezingen van prof. Trevor Cooling en dr. Piet Raes terug te lezen.

Identiteitsdag 2014

Op 29 januari 2014 organiseerde het lectoraat een studiedag over het thema ‘De leraar maakt het verschil’. Door veel aanwezigen werd de dag als inspirerend ervaren. Het lectoraat is daar blij mee en wil op deze en andere manieren de christelijke leraar  ondersteunen.

Hoofdlezing

David I. Smith hield de hoofdlezing tijdens de bezinningsdag van het lectoraat. Smith signaleert de tendens dat het bij het nadenken over het christelijk onderwijs hoofdzakelijk gaat om twee zaken. Aan de ene kant gaat het om de persoon en het karakter van de christelijke leerkracht. Aan de andere kant gaat het om de gedachten en ideeën over het christelijk geloof en wat de leerkracht daarvan doorgeeft aan de studenten.
In dit filmfragment hoort en ziet u waar het volgens David I. Smith ook om gaat in het christelijk onderwijs.
Professor David I. Smith is director of the ‘Kuyers Institute for Christian Teaching and Learning’ at the Calvin College in Grand Rapids (UK).
Bent u geïnteresseerd in het vervolg van de lezing van David I. Smith? Vraagt u zich af wat de boodschap van Smith betekent voor u en uw team? U kunt contact met ons opnemen  voor een studiebijeenkomst over dit onderwerp. Mail naar C.A.vanDulken@driestar-hogeschool.nl

Workshops

Er zijn verschillende workshops gehouden. Hieronder kunt u een samenvatting terugvinden:

Aan het lectoraat is een lector verbonden, dr. A. (Bram) de Muynck, en een kenniskring bestaande uit personen met verschillen expertises die praktijkgericht onderzoek doen. Lees meer over de betrokkenen.

Lector

Dr. A. (Bram) de Muynck

Bram de Muynck werd op 24 april 1961 geboren te Borssele. Na de middelbare school studeerde hij pedagogiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Deze studie rondde hij af met een onderzoek naar motieven van zorg bij Friedrich von Bodelschwingh. Hij was een aantal jaren als orthopedagoog verbonden aan de schoolbegeleidingsdiensten BGS en DGS te Ridderkerk. In die hoedanigheid was hij werkzaam in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, het onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen en het praktijkonderwijs.

In de periode 1996 tot 2003 gaf hij leiding aan de afdeling hulpverlening van deze organisaties. Van 1986 tot 1996 was hij tevens als docent verbonden aan de MO A-opleiding pedagogiek en de Hogere Kaderopleiding Pedagogiek van de christelijke hogeschool de Driestar te Gouda. Hij is opgenomen in het beroepsregister van GZ-psychologen en Orthopedagoog Generalist. Hij is lid van de ‘commissie generalist’ van de NVO. Bram de Muynck is als supervisor, leersupervisor LVSC, en docent supervisiekunde verbonden aan de supervisorenopleiding voor gedragswetenschappers van GITP-PAO en bij de LVSC opleiding van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE).

Behalve voor orthopedagogiek en voor begeleidingskunde interesseert hij zich voor theoretische pedagogiek, theologie en de levensbeschouwelijke identiteit van het onderwijs. Vanaf 1 september 2003 tot en met december 2011 was hij als lector Onderwijs en identiteit verbonden aan Driestar Hogeschool. Vanaf januari 2012 is hij lector van het lectoraat Christelijk leraarschap. Op 10 april 2008 promoveerde hij op de dissertatie Een goddelijk beroep. Spiritualiteit in de beroepspraktijk van leraren in het orthodox-protestantse basisonderwijs (Vrije Universiteit; promotoren Prof. Siebren Miedema, Prof. Cok Bakker en Prof. Adrie Smaling).

Kenniskring

H.L. (Laura) Boele-de Bruin Msc 

Laura Boele (1988) studeerde Onderwijskunde aan de Universiteit van Utrecht. In het kader van haar masterscriptie deed zij onderzoek naar reflectie in portfolio’s, een veelgebruikt middel van leraren om het leren bij leerlingen of studenten te bevorderen. Met haar onderzoek wilde zij inzicht verkrijgen in de mate en kwaliteit van reflectie en in factoren die van invloed daarop kunnen zijn, zoals de motivatie van de student. Laura’s huidige functie binnen Driestar Educatief is stafmedewerker kwaliteitszorg. Daarvoor was zij project- en beleidsmedewerker voor Pabo en Onderwijsadvies PO bij Driestar Educatief. Met haar ervaring met onderzoek doen en onderwijsontwikkeling ondersteunt zij de dagelijkse praktijk van leraren (in opleiding).

D.H. (Dick) Janse

Dick Janse (1959), wonend in Barendrecht, studeerde Biologie en Aardrijkskunde in Delft. Momenteel is hij als docent biologie werkzaam op de locatie Guido de Brès van het Wartburg College te Rotterdam. Daarnaast is hij docentbegeleider en schoolopleider binnen het Duale Traject van Driestar Hogeschool en lid van de onderwijscommissie op de Guido de Brès. Hij was medeauteur van een reformatorische biologiemethode Biologie Buitengewoon voor de onderbouw. Dick is namens het Wartburg College lid van de kenniskring.

Dick is getrouwd en heeft drie kinderen. Als bioloog is Dick vaak te vinden met het fototoestel in het vrije veld, op zoek naar het ‘gewone’ van de schepping. Vanaf zijn studietijd geboeid geraakt door de (christelijke) filosofie. Wat zijn de antwoorden die mensen door de tijden heen geven en wat zijn de achtergronden daarvan? Maar meer nog geboeid door het praktische, leven brengende, Woord van God. Hoe werkt dat door in pedagogiek en didactiek?

Het is een uitdaging om dat te vertalen naar de praktijk van alledag binnen het onderwijs. Onderwijs is kort gezegd: van onwetenden wetenden maken. Het christelijke zit in zinvinding en de betekenisverlening. Welke betekenis wordt via de vakken en via de docenten meegegeven op de christelijke scholen? Welke betekenis wordt aangereikt vanuit de maatschappij, de media, de kerk en de gezinnen? Hoe werkt dat door bij de leerlingen? Het is voor Dick een uitdaging om binnen de kenniskring dienstbaar te zijn aan het christelijk onderwijs.

Dr. L. D. (Leunis) van Klinken

Leunis van Klinken (1950) volgde zijn opleiding tot onderwijzer aan de kweekschool De Driestar in Gouda. Hij begon zijn loopbaan in 1972 in Veenendaal aan de dr. C. Steenblokschool. Van 1975 tot 1985 gaf hij leiding aan deze school. In 1985 stapte hij over naar het ds. G.H. Kerstencentrum in Veenendaal. Hij volgde in de avonduren de studie orthopedagogiek, die hij in 1991 op universitair niveau afrondde. In 2009 promoveerde hij aan de VU op het proefschrift Dienstbaar aan het onderwijs, een studie naar de negentiende eeuwse protestants-christelijke pedagogische tijdschriften.

Als onderwijsadviseur heeft hij meegewerkt aan de ontwikkeling van de methoden Er is geschied en Taalfontein. Momenteel houdt hij zich bezig met systeembegeleiding en interim management.

Hij houdt regelmatig lezingen en publiceerde diverse artikelen, met name in het onderwijsblad Criterium. Politiek is hij actief in de gemeenteraad van Veenendaal als leider van de SGP-fractie.

Drs. M. (Marike) de Kloe

Marike de Kloe (1980) volgde de pabo-opleiding bij Hogeschool De Driestar en ging daarna werken in het basisonderwijs. In deeltijd heeft ze de studie Onderwijskunde afgerond aan de Universiteit Utrecht en een Master in Management of Development behaald aan de Open University in het Verenigd Koninkrijk. Vanaf 2005 is ze werkzaam bij Stichting Woord en Daad. Marike was hier medewerker en hoofd van het onderwijsprogramma, en werkt sinds 2012 op de afdeling Resultaatmanagement & Leren. Deze afdeling richt zich op systemen voor planning en monitoring van projectresultaten, evaluaties en onderzoek. Marike is namens Woord en Daad projectleider van Edu4change, een samenwerkingstraject met Driestar Educatief, gericht op lerarentraining en curriculumontwikkeling in Afrika. 

In de kenniskring van het lectoraat heeft Marike vooral aandacht voor Christelijk leraarschap wereldwijd en het verder uitwerken van de internationale aspecten.

Dr. E. (Ewald) Mackay

Ewald Mackay (1964) staat al meer dan twintig jaar voor de klas als leraar geschiedenis, cuma en filosofie, zowel binnen het voortgezet als hoger onderwijs. Hij studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden en voltooide een post-doctorale studie Filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde in 1997 aan de Theologische Faculteit van de Universiteit Utrecht op een wetenschapsfilosofisch proefschrift, getiteld Geschiedenis bij de bron. Een onderzoek naar de verhouding van christelijk geloof en historische werkelijkheid. In de bundel Gedenkstenen in de Jordaan. Een bundel opstellen over geschiedenis, traditie en cultuur (2000) en in tal van artikelen en lezingen bouwde hij voort op dit proefschrift. Ewald schreef diverse artikelen en boeken, o.a. Meesterschap in spiegelbeeld. Beschouwingen over persoonlijke vorming binnen het cultuuronderwijs (2007) en Het Grote Huis. Christelijke geloofstraditie in een (post)moderne wereld (2013).

Meer en meer is Ewald zich vanuit de onderwijsleerpraktijk gaan verdiepen in de pedagogiek. Zijn diepste drijfveer en ideaal daarbij is dat onderwijs ‘beelding van de ziel´ van de leerling is. Het gaat in het onderwijs niet om het klaarstomen voor een carrière, maar om een geestelijk ideaal van waaruit je je leerlingen bronnen aanreikt waarmee ze zich kunnen voeden en waardoor ze in de praktijk kunnen staan. Die bronnen zijn voor hem de bronnen van de grote traditie van het christelijk geloof. Via deze bronnen kunnen wij als leraren bij de leerlingen een venster openen op het diepere en hogere geheim achter de dingen: een metafysisch venster op de werkelijkheid. Deze visie staat haaks op de moderne tijdgeest met haar opbrengstgerichte leren. Veel leraren hebben grote moeite met dit kenniseconomische denken en vragen of zoeken om steun vanuit een pedagogisch instituut als Driestar Educatief. Hoe kun je vanuit de praktijk van alledag nu toch binnen je onderwijs bij je leerlingen een metafysisch venster openen op de werkelijkheid? Aan de doordenking en beantwoording van deze vraag wil Ewald zich graag wijden in de kenniskring.

Ir. A. (Aris) de Pater

Aris de Pater (1956) voltooide een technische studie aan de Technische Universiteit van Delft. Daarna heeft hij bijna twintig jaar leidinggevende functies vervuld in het internationale bedrijfsleven. In 2003 stapte hij over naar het primair onderwijs en werd hij directeur van de Ds. J. Fraanjeschool te Barneveld. Daarnaast bekleedt hij diverse nevenfuncties waaronder voorzitter van het bestuur van basisschool het Mosterdzaadje te Gortel.

Sinds april 2013 is hij lid van de kenniskring van het lectoraat Christelijke leraarschap van Driestar hogeschool te Gouda en neemt hij een deelonderzoek voor zijn rekening. Hij doet onderzoek naar de mate waarin de leraar de maatschappij en maatschappelijke ontwikkelingen duidt en de leerlingen leert te duiden. De referenties voor het duiden zijn de Bijbel en de gereformeerde belijdenisgeschriften. De opbrengst van het onderzoek bestaat uit een onderzoeksrapport en materiaal om leraren in de praktijk én in de opleiding toe te rusten om te kunnen duiden. De leraar speelt in dat duiden een cruciale rol in de vorming van de leerlingen die hun plaats als christen innemen in onze seculiere maatschappij

Drs. W. (Willemieke) Reijnoudt-Klein

Willemieke Reijnoudt (1980) volgde de Pabo van Driestar Hogeschool. Vervolgens studeerde zij Onderwijskunde aan de Universiteit van Utrecht. Daarnaast was ze werkzaam in het basisonderwijs als leerkracht van de bovenbouw. Sinds 2003 werkt ze bij Driestar Educatief, waar ze gestart is als onderwijskundig beleidsmedewerker.

In de periode van 2007-2011 was ze kenniskringlid van het Lectoraat Exemplarisch onderwijs en verzorgde ze cursussen exemplarisch onderwijs. Het accent binnen haar taken lag in deze jaren op het begeleiden van leraren en studenten op het gebied van Exemplarisch onderwijs en het voeren van gesprekken met leerlingen. Binnen het lectoraat ontwikkelde ze voornamelijk expertise op het gebied van betekenisvol onderwijs, motivatie bij leerlingen en het voeren van gesprekken met leerlingen. Daarbij heeft ze diverse bijdragen geleverd aan de ontwikkeling van betekenisvol onderwijs, waarbij het accent lag op onderwerpen die zin en betekenis geven aan de ontwikkeling van kinderen.

Momenteel verzorgt  ze lessen pedagogiek en onderwijskunde aan pabo-studenten en is ze verbonden aan het lectoraat Christelijk leraarschap. Haar interesse gaat uit naar de vormende kant van het onderwijs; onderwijs dat leerlingen méér meegeeft dan enkel functionele kennis.

Eén van de onmisbare factoren in zulk onderwijs, is de leraar zelf die het onderwijs vormgeeft en die daarmee de harten van de leerlingen wil raken. In het leerproces is de identiteit van de leraar en zijn/haar opvatting over het leraarschap van grote betekenis. Het bespreekbaar maken van de visie op leraarschap versterkt leraren in hun beroep. De vorming van zulke leraren is van essentieel belang, niet in het minst in het christelijk onderwijs.

Het  lectoraat Christelijk leraarschap biedt de uitdaging om de leraar binnen het christelijk onderwijs toe te rusten. Daarnaast biedt het werken met studenten volop mogelijkheden om hen handreikingen te bieden op weg naar (christelijk) leraarschap. Het geheim van de christelijke leraar is het besef dat hij leert van de Grote Leermeester Zelf en dat hij deel uitmaakt van de schepping. Dat besef maakt dat je anders kijkt naar onderwijs, naar kennis, naar vorming en naar leerlingen.

Drs. H. (Henk) Westerink

Henk Westerink  (1953) voltooide de Pedagogische Academie op de Driestar in 1974. Daarna werd hij onderwijzer in Staphorst en in 1979 werd hij leraar Engels op het Van Lodenstein College in Amersfoort. In 1984 werd hij leraar Engels en brugklascoördinator op de Jacobus Fruytier SG in Apeldoorn waar hij sindsdien heeft gewerkt in diverse functies. Op dit ogenblik is hij directeur havo, lyceum en tto op de Fruytier.

In 1988 voltooide hij zijn doctoraalstudie Engels aan de Katholieke Universiteit Nijmegen met een scriptie over “The Puritan background of John Bunyan’s Pilgrim’s Progress”.  Tevens werd hij in dat jaar docent Engels aan de MO-opleiding van de Driestar. Tot op dit ogenblik is hij lerarenopleider Engels en vakdidacticus op de LVO van Driestar Hogeschool.
Al vele jaren is hij bezig met christelijk leraarschap als directeur op de Fruytier en op de LVO. Wat hem vooral boeit is de vraag wat leraren drijft in hun verlangen om met hart en ziel les te geven vanuit God’s Woord. Het motto van de Visie 2016 die hij in Apeldoorn samen met zijn teamleiders heeft ontwikkeld is: “Les- en leidinggeven met hart en ziel”. In de kenniskring  ziet hij vooral de doorwerking van christelijk leraarschap in de praktijk van het VO en de LVO als zijn taak. Bovendien wil hij deze kennis graag gebruiken in zijn internationale netwerken.


 

 

Projectleider

Drs. H. (Henk) Vermeulen

Henk Vermeulen (1958) studeerde Geschiedenis, Nederlands en Maatschappijwetenschappen in Amsterdam en Utrecht. Na zijn studie is hij als docent in het voortgezet onderwijs gaan werken. Dat doet hij nog steeds, hoewel het zwaartepunt van zijn werkkring inmiddels bij Driestar Educatief ligt. Daar is hij studieleider van de lerarenopleiding geschiedenis en onderwijsadviseur.

Als onderwijsadviseur heeft hij meegewerkt aan diverse schoolboeken voor het voortgezet onderwijs. Met name bij de methode Bronwijzer, geschiedenis voor de onderbouw, is hij sinds lang betrokken; eerst als auteur, later als eindredacteur en ten slotte als projectleider. Daarnaast is hij coördinator van de cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming (GPV-cursus) voor beginnende docenten. Hij publiceerde enkele boeken over historische thema’s, en vele artikelen over onderwijs-gerelateerde onderwerpen in DRS Magazine, het blad waar hij sinds 2004 hoofdredacteur van is.

Publicaties

2014

Lector

Bulterman-Bos, J. & Muynck, A. de (2014). Vorming en Toetsing in het (hoger) beroepsonderwijs. Amsterdam: Buijten en Schipperheijn (Dixitreeks, deel 8). [Formation and assessment in (higher) vocational training]

Post, S. De Muynck, A. & Smit, A. (2014). Drempels slechten: verslag van twee pilots met betrekking tot zorgmijding in bevindelijk gereformeerde gemeenschappen in Zeeland.Middelburg: Scoop – SDP|Advies. [Removing thresholds. Report of two pilots regarding help seeking problems in orthodox reformed communities]

Post, S. De Muynck, A. & Smit, A. (2014). Drempels slechten: uitdagingen en mogelijkheden.Symposiumbundel 16 april 2014. Middelburg: Scoop – SDP|Advies. [Removing thresholds: challenges and opporunities].

Muynck, A. de (2014). Timothy for teachers. A series of 20 Bible studies. Gouda: Lectoraat Christelijk Leraarschap.

Muynck, A. de & Bor, E. (2014). Crossing the borders makes sense. Report of a study into theeffects of an international class. Gouda: Lectoraat Christelijk Leraarschap.

Muynck, A., Miedema, S. & Avest, ter, I. (2014). Education and Religion in the Netherlands In: Wolhuter, C. & De Wet, C. (ed). International comparative perspectives on religion and education. Bloemfontein: SunPress,  pp.107-125

Middelkoop M. & Muynck, A. de (2014). Parents as Partners. Nieuw Meesterschap Praktijkgericht onderzoek in onderwijs en opvoeding,  (4) /3, 31-33

Brinke, J.J. ten & Muynck, A. de (2014). Verleende volmachtNieuwe gehoorzaamheid in gezin, school, kerk en samenleving. Heerenveen: Groen (Artios-reeks). [Given warranty. New obedience in family, school, church and society].

Muynck, A. de (2014). A light for our path. Scriptural meditations for teachers. Gouda: Driestar Educatief.

Vermeulen, H. (red.) (2014). Gids laat je gidsen. Gouda: Lectoraat Christelijk Leraarschap Driestar Educatief.


Kenniskring

Verwijs, A. J. (2014). Functioneringsgesprek als stimulans in de beroepsidentiteit. Onderzoeksrapport Lectoraat Christelijk Leraarschap / Penta Nova.

Boele - de Bruin, H.L. (2014). Christian teachers' professional ideals. Publicatie lectoraat Christelijk leraarschap.

Murre, P.M., Muynck, A. de & Vermeulen. H. (2014). Vitale idealen, voorbeeldige praktijken. Grote pedagogen over opvoeding en onderwijs. Deel 2. [Vital ideals, examplary practices. Great pedagoges about education. Volume 2] Amsterdam: Buijten en Schipperheijn.

Mackay, E. (2014). Venster op de hemel. Barneveld: De Banier.

archief

2013

Muynck, A. de (2013) Hebben wij wel een bijbels mensbeeld? [Do we have a biblical antropology?] Discipel. Contactblad Stichting KIMON

Muynck, A. de (2013). De keerzijde van professionalisering. [The back side of professionalisation]. Resumerend artikel Themanummer Sociale vorming. DRS-Magazine 41/5, 35-37.

Muynck, A. de, Both, D.D & Visser-Vogel, E. (2013). Opbrengstgericht leren, meer dan presteren. Een integrale aanpak van OGW en HGW. [Data driven education: more than achieving. An integral approach of Data Driven and Action Driven education].  Amsterdam: Coutinho.

Stolk, J., Dijke-Reijnoudt, P.A.J., Muynck, A. de (2013). Handboek Christelijke Opvoeding Deel 3. Heerenveen: Groen.  [Handbook of Christian Family Education Volume 3] ISBN 97890 58299 895.

Muynck, A. de & Stolk, J. (2013). Opvoeden in een samenleving zonder God. [Raising children in a world without God] Stolk, J., Dijke-Reijnoudt, P.A.J., Muynck, A. de. Handboek Christelijke Opvoeding Deel 3. Heerenveen: Groen, pp. 36-62. [Handbook of Christian Family Education Volume 3].

Dingemanse, A. & Muynck, A. (2013). De godsdienstige opvoeding van pubers en jongeren. [Religious education of adolescents]. In: Stolk, J., Dijke-Reijnoudt, P.A.J., Muynck, A. de. Handboek Christelijke Opvoeding Deel 3. Heerenveen: Groen, pp. 200-229.  [Handbook of Christian Family Education Volume 3].

Voet, N.C. van der. & Muynck, A. (2013). Problemen op school. [Problems at school]. In: Stolk, J., Dijke-Reijnoudt, P.A.J., Muynck, A. de. Handboek Christelijke Opvoeding Deel 3. Heerenveen: Groen, pp. 200-229.  [Handbook of Christian Family Education Volume 3].

Johannes L. van der Walt, Ferdinand J. Potgieter, Bram de Muynck and Charl C. Wolhuter (2013). Towards A Typology of Sources of Inspiration of Student Teachers. Journal of Social Sciences, 36(1): 41-48 (2013).

Muynck, A. de (2013). Wees een bescheiden en leesbare brief [Be a humble but readable letter]. DRSMagazine, jaargang 41/7, p. 24

Muynck, A. de. Opinieartikel Reformatorisch Dagblad. Onderwijs mag geen instrument zijn voor politiek. [Education should not a an instrument for politicians]. (N.a.v. Wilna Meijer, Onderwijs, weer weten waarom, SWP uitgevers, 2013). RD maandag 24 juni 2013, p. 6-7.

Muynck, A. de (2013). Een christen leerkracht is niet van elastiek [A christian teacher is not of elastic]. Gedenkbundel Veerkracht, 50 jaar Bijbelgetrouw onderwijs in Amsterdam, p.9-10.

Muynck, A. de & Baarda, P.D. (2013). Is goede hulpverlening ook inspirerend? Een verkennend onderzoek naar inspiratie door hulpverleners in de leerlingenzorg. [Is good care inspiriational care? An explorative study into inspiration of student counselors]. Psyche & Geloof 24/4, pp. 224-233.

Muynck, A. de (2013). Het helmpje en de achterbank. Maakbaarheid in opvoeding en onderwijs. [ Feasibility in educaton]. In Worp, B.J.T. van der, Het maakbare leven. Geschapen om te scheppen? Leiden: Panoplia C.S.F.R.-Leiden, pp 67-76.

Vermeulen, H. (2013). Maak het gesprek over het geschiedenisonderwijs vooral concreet. Resumerend artikel Themanummer Geschiedenis. DRS-Magazine 41/8.

Castelijns, J., & Hoencamp, M.L.M. (red.) (2013). Onderwijs dat deugt en deugd doet. Literatuurstudie Projectgroep 2. Helmond: Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap.

Muynck, A. de (2013). Effectrapportage International Class. Gouda: Lectoraat Christelijk Leraarschap.

Boele – de Bruin, H.L. & De Kloe, J.W. (2013) Christelijke leraren en hun professionele ontwikkeling. Onderzoek naar professsionaliseringactiviteiten ter versterking van christelijk leraarschap. Publicatie lectoraat Christelijk Leraarschap.

 
BIJDRAGEN TERDEGE [CONTRIBUTIONS FAMILY MAGAZINE]
 • ‘Ik weet het net zo goed als jij’ (over gezag) 13 maart 2013, jaargang  30, nummer 12, p. 48-49)
 • ‘Waarom knielen wij niet in de kerk?’ (19 juni 2013, jaargang 30, nummer 19/20; p. 42-43)
 • ‘Een bijzondere school’ (11 september 2013, jaargang 30, nummer 25; p.72-73
 • ‘Kinderen die vragen’ (11 december 2013, jaargang 31, nummer 5/6; p. 176-177.

2012

Muynck, A. de (2012).  Werkzame bronnen. [Working sources]. Eindrapport lectoraat Onderwijs en Identiteit, deel 1. Gouda: Driestar Educatief.
 
Muynck, A. de (ed). (2012).  Inspiration,  Religion and Teacher Training. Report of the lectorate Onderwijs en Identiteit, Volume 2. Gouda: Driestar Educatief. ISBN/EAN 9789077889558
 
Muynck, A. de (2012). Introduction. Muynck, A. de (ed).  Inspiration,  Religion and Teacher Training Report of the lectorate Onderwijs en Identiteit, part 2. Gouda: Driestar Educatief, pp. 4-13.
 
Muynck, A. de, Van der Walt, J.L , Györgyiné Koncz, J., Fodorné Nagy, S., Roeleveld, M.E., Visser-Vogel, E., Wolhuter, C.C. & Potgieter, F.J. (2012). What inspires student teachers for their future profession? Report of an empirical study . Muynck, A. de (ed).  Inspiration,  Religion and Teacher Training Report of the lectorate Onderwijs en Identiteit, part 2. Gouda: Driestar Educatief, pp.35-52.
 
Wolhuter. C.C., Van der Walt, L.J., Muynck, A. de, Visser-Vogel, E., Györgyine Koncz, J., Fodorne Nagy, S., Potgieter. F. (2012). What inspires student teachers for their future profession? Report of a comperative study . Muynck, A. de (ed).  Inspiration,  Religion and Teacher Training Report of the lectorate Onderwijs en Identiteit, part 2. Gouda: Driestar Educatief, pp 53-71.
 
Muynck, A. de (red.) (2012).  Identiteit is overal. Een bundeling deelonderzoeken [Identity is everywhere. Collected subreports]. Eindrapport lectoraat Onderwijs en Identiteit, deel 3. Gouda: Driestar Educatief.
 
Muynck, A. de (ed.) (2012).  Identity and Education from a Dutch perspective. Report of the lectorate Onderwijs en Identiteit, part 4. Gouda: Driestar Educatief.
 
Wolhuter. C.C., Van der Walt, L.J., Muynck, A. de, Visser-Vogel, E., Györgyine Koncz, J., Fodorne Nagy, S., Potgieter. F. (2012). What inspires student teachers for their future profession? Report of a comperative study . International Journal of Educational Research and Technology Volume 2, Issue 2, December 2011: 01 – 11. ISSN 0976-4089
 
Baarda, P.D.. Muynck, A. de (2012).  Wanneer zijn orthopedagogen inspirerende hulpverleners?
Werkzame bronnen. [When are special needs educationalists inspiring counselors]. Eindrapport lectoraat Onderwijs en Identiteit, deel  5. Gouda: Driestar Educatief.
 
Muynck, A. de & Visser- Vogel, E. (2012).  Opbrengstgericht werken: instrument van maakbaarheid of hulpmiddel voor inspiratie?  [Data driven Education. Instrument of feasability or inspiring instrument?] Eindrapport lectoraat Onderwijs en Identiteit, deel 6. Gouda: Driestar Educatief.
                 
Visser, L.B., Vreeswijk-Van Veldhuizen, A. van & Muynck, A. de (2012).  Kunnen lerarenopleiders studenten leren nadenken over levensbeschouwing? [Can teacher trainers students help student teachers to think philosophically about life?] Eindrapport lectoraat Onderwijs en Identiteit, deel 7. Gouda: Driestar Educatief.
 
Muynck, A. de (2012). Theologen moeten helpen om mensbeeld en opvoeding te verbinden. Opiniebijdrage Reformatorisch Dagblad. 25-02-2012. [Theologians should help to connetc ideals of man with education.] http://www.refdag.nl/opinie/theologen_moeten_helpen_om_mensbeeld_en_opvoeding_te_verbinden_1_625379
 
Muynck, A. de & Rottier, L.N. (2012). Een artikel om trots op te zijn. Artikel 23 als waarborg voor pedagogisch vitaliteit [An article to be proud of. Article 23 of the Dutch Constitution as a garantue for pedagogical vitality]. Lessen, maart 2012 (26/32). Speciale uitgave van het Tijdschrift Nederlands Onderwijsmuseum in boekvorm.
 
Dijk, I. van & Muynck, A. de (2012). Supervisie geven en supervisie krijgen. Samenspel voor beroepsvorming van pedagogen, orthopedagogen en onderwijskundigen. [To give and to receive clinical supervision. The play within professional formation of pedagoges and (special) educationalists]. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen. Voor leden van de NVO te downloaden van de website www.nvo.nl.
 
Murre, P.M., Muynck, A. de & Vermeulen. H. (2012). Vitale idealen, voorbeeldige praktijken
Grote pedagogen over opvoeding en onderwijs. [Vital ideals, examplary practices. Great pedagoges about education] Amsterdam: Buijten en Schipperheijn. ISBN 9789058817979.
 
Muynck, A. de (2012). Wees een Gids! Naar een nieuw elan van Christelijk leraarschap. Lectorale rede. Gouda: Driestar Educatief.
 
Muynck, A. de (2012). Be a guide! Towards new zeal for Christian teaching. Public lecture. Gouda: Driestar Educatief.
 
Bram de Muynck, Laura de Bruin, Leunis van Klinken, Marike de Kloe, Ewald Mackay. Willemieke  Reinhoudt, Henk Vermeulen en André Verwijs (2012). De gids in beeld. Een verkennend onderzoek naar percepties, vragen en praktijken van christelijke leraarschap. [A picture of the guide. An explorative inquiry into perceptions, questions and practices of Christian teaching]. Gouda, Lectoraat Christelijk Leraarschap.
 
Muynck, A. de (2012). Jonah was my religious teacher. The paradoxical character of the gospel challenges transformation and transmission holding hands. In Avest, I. ter (ed.). On the Edge: (Auto) biography and Pedogogical Theories on Religious Education, Rotterdam Boston Taipei, Sense Publishers, pp. 127-136.
 
Muynck, A. de (2012). Wat doen we nú  met de interpretaties over tóen? [What can we do nòw with previous interpretations?] In: Hoogland, J.. Blokhuis, P. & Broer, N.A. Vorming als gedeeld ideaal. Praktijk van de christelijke vorming van hbo-studenten [Formation as a shared ideal. The practice of Christian formation of college-students]. Zwolle: Gereformeerde Hogeschool.
 
Muynck, A. de (2012) BIJDRAGEN TERDEGE [CONTRIBUTIONS FAMILY MAGAZINE]
 • Vertel het de leerkracht als je je zorgen maakt over je kind, 20 Juni 2012 (over relatie leerkrachten en ouders), jaargang 29, nummer 19/20, p. 104-105
 • Leer weer eens iets uit je hoofd, 26 september 2012, p.32-33 (over memoriseren)
 • De schoenen van de Keizer, 12 December 2012, p. 44-45 (over leiderschap)

Waarom monitoring?

Door het lectoraat wordt (toegepast) onderzoek verricht. Daardoor wordt gewerkt aan kennisontwikkeling op het thema 'christelijk leraarschap'. Dit is de uitdrukkelijke bedoeling van een lectoraat in het hbo. Als hogeschool willen we uitgroeien tot een kennisinstituut die (toegepaste) kennis ontwikkelt, publiceert, een bijdrage levert aan de curricula van de opleidingen en een bijdrage levert aan de doorgaande professionalisering van de studenten.

Interne en externe monitoring

Door middel van ons lectoraatsplan, jaarplannen, -verslagen en frequente rapportages houden we het lectoraat Christelijk leraarschap op koers. Naast deze interne monitoring willen we ons ook extern verantwoorden. Dat is een verantwoording aan de maatschappelijke omgeving wiens belang de hogeschool wil dienen. 

Resonansgroep

Bij het lectoraat Christelijk leraarschap is een resonansgroep betrokken. Deze resonansgroep bestaat uit externe deskundigen die het lectoraat gevraagd en ongevraagd van advies kunnen voorzien. De resonansgroep reflecteert op de koers van het lectoraat, het maatschappelijk belang ervan en let ook op de aansluiting van het onderzoek van het lectoraat bij ander actueel (wetenschappelijk) onderzoek.

De resonansgroep bestaat uit de volgende leden:

 • dr. A. Huijgen, universitair docent systematische theologie Theologische Universiteit Apeldoorn
 • prof. dr. ir. H. Jochemsen, directeur Prisma en hoogleraar christelijke wijsbegeerte aan de Wageningen Universiteit
 • drs. R. Lock-Hasselaar, adviseur interculturele communicatie
 • prof. dr. S. Miedema, emeritus hoogleraar Algemene pedagogiek en Godsdienstpedagogiek aan de Vrije Universiteit
 • dr. P. Raes, filosoof en publicist over onderwijsthema's, werkzaam bij het Bisdom Gent (Vlaanderen)

WAKL

De externe verantwoording krijgt ook gestalte op het algemene niveau van de lectoraten van Driestar educatief. De relatie met de wetenschappelijke wereld geven we sinds 2009 vorm door middel van een Wetenschappelijke Adviesraad voor Kennisontwikkeling en Lectoraten (WAKL). Het gaat daarbij om één adviesraad voor alle lectoraten van Driestar educatief. Kennisontwikkeling en daarmee samenhangende aspecten maken nadrukkelijk deel uit van de besprekingen van de raad.

 • dr. A. Goudriaan, assistent professor aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit
 • ir. J. Lock, CEO van Stichting Woord & Daad
 • prof. dr. J.J. Polder, CSO aan het RIVM en bijzonder hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit van Tilburg
 • prof. dr. M.J. de Vries, hoogleraar didactiek en bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Technische Universiteit Delft