Wat verstaan we onder schoolonderwijs?- deel 4 3 juni 2019

In het jubileumjaar van de Driestar (75 jaar) werkt het onderzoekscentrum aan het handboek Christelijk leraarschap. In dit boek, dat in 2020 zal verschijnen, wordt veel van het Driestareigen gedachtegoed op het gebied van leraarschap grondig samengevat.


Auteurs zijn Bram de Muynck en Bram Kunz, met als redacteur Henk Vermeulen. In twaalf afleveringen geven ze een impressie van dit boek, iedere keer met behulp van een tekst. Dit keer enkele passages uit de inleiding op het vierde hoofdstuk ‘Christelijk leraarschap als pedagogische praktijk’.

Schoolonderwijs

‘In dit hoofdstuk bespreken we de vraag wat we verstaan onder christelijk onderwijs. In de titel hebben we dit nader gepreciseerd met schoolonderwijs. Onderwijs is niet persé voorbehouden aan het instituut school. In onze culturele context is dit echter wel de situatie waarin christelijk leraarschap voornamelijk gestalte krijgt. Daarom spreken we nadrukkelijk over schoolonderwijs.

Met de vraag naar de betekenis van dit schoolonderwijs doelen we dan niet zozeer op de juridische legitimatie, de vraag dus of er in het huidige onderwijsbestel al dan niet ruimte zou moeten zijn voor een christelijke school. (..) Het gaat ons om een inhoudelijke legitimatie. Als we ervan uitgaan dat er christelijke scholen zijn en mogen zijn, wat zijn daarbij dan de idealen die nagestreefd worden? Wat maakt de school tot een christelijke school? We veronderstellen dat de meeste gebruikers van dit boek in een dergelijke setting werken. Zij moeten zich tot de school als geheel verhouden.

Christelijk leraarschap

In onze opvatting is er echter ook sprake van een christelijk leraarschap als een christelijke leraar in een andere setting werkt. Ook in die situatie moet de leraar zich tot de identiteit van de school verhouden. We geven er in dit boek geen specifieke aandacht aan. Beschouwingen over deze situatie zijn te vinden in Edlin, The cause of Christian Education, 2014, pp. 293-309 en Van Brummelen, Walking with God in the classroom, 2009, pp. 259-274. In dit hoofdstuk staat de school als instituut centraal. Omdat de behandeling plaatsvindt in een boek over de praktijk van het leraarschap nemen we in de uitleg steeds het perspectief van de leraar. Bij de verkenning van de vraag naar de betekenis en taak van de christelijke school zullen we al snel ontdekken dat we allerlei verwante vragen moeten beantwoorden. Bijvoorbeeld de vraag wat het bestaansrecht van een school is, van welke signatuur ook. Maar ook de vraag of de betekenis van een school altijd gelijk blijft. Kan het zo zijn dat de betekenis van een school van tijd tot tijd gerevitaliseerd moet worden?’

Tot zover een stukje tekst uit het vierde hoofdstuk. Omdat het handboek een leerboek zal worden voor masterstudenten, wordt er veel uitgelegd over missie en visie van de school, over identiteit en over de manier waarop christelijke leraren (opnieuw) commitment kunnen krijgen met de missie van de school. Als je een hoofdstuk wilt meelezen, stuur ons dan een e-mail. Inhoudelijke reacties worden door de auteurs zeer op prijs gesteld.

Dit is deel 4 uit een serie berichten over het handboek. Je kunt deel 1deel 2 en deel 3 ook nog nalezen.

Meer nieuws

  • Maak kennis met Dirk Verweij

   Sinds 1 oktober is Dirk Verweij als nieuwe manager gestart bij Driestar onderwijsadvies, naast Marian Ruitenberg. In dit bericht stelt hij zich voor.

  • Hoge tevredenheid dyslexiebehandeling

   Driestar educatief heeft de uitslag van het cliënttevredenheidsonderzoek van Parantion binnen gekregen. Opnieuw zijn ouders zeer tevreden over onze diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie. Daar zijn we als organisatie dankbaar voor. We vroegen Elienne Kik, moeder van Thomas die recent zijn behandeling afrondde, om een reactie.

  • Onderzoek naar leermiddelen

   In cursusjaar 2018-2019 peilden we de behoeften omtrent leermiddelen onder docenten in het reformatorisch VO. De vragenlijst werd ingevuld door 236 respondenten. Uit hun antwoorden blijkt dat het overgrote deel van de docenten behoefte heeft aan een complete methode. Aan minder traditionele werkvormen is minder behoefte.

  • Driestar educatief op Kuysersconferentie

   Van 3 tot en met 5 oktober bezochten Bram de Muynck, Bram Kunz en Piet Murre de tweejaarlijkse Kuyersconferentie in Grand Rapids (VS). Bij deze conferentie komen leraren, opleiders en onderzoekers samen om onderzoek en inzichten met elkaar te delen. Het thema van dit jaar was ‘Shaping Christian Learning’.

  • Waarom Berta en Bernhard deelnamen aan de Zomerschool

   Allebei zijn ze werkzaam bij Driestar educatief, en allebei deden ze mee aan de Zomerschool voor christelijke young professionals. De Zomerschool wordt al jaren georganiseerd door Driestar hogeschool, Erdee Media Groep, VGS en RMU. Berta Keuken en Bernhard van der Knijff blikken terug. “Het heeft me aangezet tot dieper nadenken over dingen.”