Wat verstaan we onder schoolonderwijs?- deel 4 3 juni 2019

In het jubileumjaar van de Driestar (75 jaar) werkt het onderzoekscentrum aan het handboek Christelijk leraarschap. In dit boek, dat in 2020 zal verschijnen, wordt veel van het Driestareigen gedachtengoed op het gebied van leraarschap grondig samengevat.


Auteurs zijn Bram de Muynck en Bram Kunz, met als redacteur Henk Vermeulen. In twaalf afleveringen geven ze een impressie van dit boek, iedere keer met behulp van een tekst. Dit keer enkele passages uit de inleiding op het vierde hoofdstuk ‘Christelijk leraarschap als pedagogische praktijk’.

Schoolonderwijs

‘In dit hoofdstuk bespreken we de vraag wat we verstaan onder christelijk onderwijs. In de titel hebben we dit nader gepreciseerd met schoolonderwijs. Onderwijs is niet persé voorbehouden aan het instituut school. In onze culturele context is dit echter wel de situatie waarin christelijk leraarschap voornamelijk gestalte krijgt. Daarom spreken we nadrukkelijk over schoolonderwijs.

Met de vraag naar de betekenis van dit schoolonderwijs doelen we dan niet zozeer op de juridische legitimatie, de vraag dus of er in het huidige onderwijsbestel al dan niet ruimte zou moeten zijn voor een christelijke school. (..) Het gaat ons om een inhoudelijke legitimatie. Als we ervan uitgaan dat er christelijke scholen zijn en mogen zijn, wat zijn daarbij dan de idealen die nagestreefd worden? Wat maakt de school tot een christelijke school? We veronderstellen dat de meeste gebruikers van dit boek in een dergelijke setting werken. Zij moeten zich tot de school als geheel verhouden.

Christelijk leraarschap

In onze opvatting is er echter ook sprake van een christelijk leraarschap als een christelijke leraar in een andere setting werkt. Ook in die situatie moet de leraar zich tot de identiteit van de school verhouden. We geven er in dit boek geen specifieke aandacht aan. Beschouwingen over deze situatie zijn te vinden in Edlin, The cause of Christian Education, 2014, pp. 293-309 en Van Brummelen, Walking with God in the classroom, 2009, pp. 259-274. In dit hoofdstuk staat de school als instituut centraal. Omdat de behandeling plaatsvindt in een boek over de praktijk van het leraarschap nemen we in de uitleg steeds het perspectief van de leraar. Bij de verkenning van de vraag naar de betekenis en taak van de christelijke school zullen we al snel ontdekken dat we allerlei verwante vragen moeten beantwoorden. Bijvoorbeeld de vraag wat het bestaansrecht van een school is, van welke signatuur ook. Maar ook de vraag of de betekenis van een school altijd gelijk blijft. Kan het zo zijn dat de betekenis van een school van tijd tot tijd gerevitaliseerd moet worden?’

Tot zover een stukje tekst uit het vierde hoofdstuk. Omdat het handboek een leerboek zal worden voor masterstudenten, wordt er veel uitgelegd over missie en visie van de school, over identiteit en over de manier waarop christelijke leraren (opnieuw) commitment kunnen krijgen met de missie van de school. Als je een hoofdstuk wilt meelezen, stuur ons dan een e-mail. Inhoudelijke reacties worden door de auteurs zeer op prijs gesteld.

Dit is deel 4 uit een serie berichten over het handboek. U kunt deel 1deel 2 en deel 3 ook nog nalezen.

Meer nieuws

  • Meer dan 50 jaar terug in de tijd

   In 1963 binnenstappen op de kweekschool De Driestar, 4 jaar later met een onderwijsbevoegdheid voor het lager onderwijs naar buiten komen. Dat is de historie van Bep van Vliet, geboren Van Dam, als je praat over De Driestar. Meer dan 50 jaar later is de band met De Driestar en het onderwijs er nog steeds.

  • Benoeming Dirk Verweij manager onderwijsadvies

   Het college van bestuur en de raad van toezicht van Driestar educatief benoemt per 1 oktober 2019 de heer D.C. (Dirk) Verweij als manager onderwijsadvies. We zijn blij en dankbaar dat we een nieuwe manager hebben gevonden in de vacature die ontstaat door het vertrek van Gerben Heldoorn.

  • Traject Groepsleerkracht onderbouw start november 2019

   De start van het traject Groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis/kader is verzet van september naar november 2019. Heb jij een pabodiploma en geef je les aan onderbouw vmbo-basis/kader of ben je van plan om in deze sector te gaan werken? Meld je dan nog aan voor 10 oktober 2019!

  • De eenjarige post-hbo-ib-opleiding start weer in september!

   Ben jij ib'er en zou je eigenlijk wel meer willen groeien in je rol? Denk er deze zomervakantie dan eens goed over na of onze eenjarige post-hbo-opleiding voor ib'ers niet wat voor jou is.

  • Terugblik symposium 25 jaar TaalpuntNL

   Op maandag 24 juni vierden we met auteurs, docenten en belangstellenden 25 jaar TaalpuntNL: de methode Nederlands voor het christelijk voortgezet onderwijs. De naam TaalpuntNL bestaat overigens nog geen 25 jaar; in 1994 werd 'Fundamentaal' ontwikkeld op basis van de geamendeerde kerndoelen. Bij de herziening in 2005 kreeg de methode haar huidige naam.