Waarom schrijven we een handboek Christelijk leraarschap? - deel 1 8 februari 2019

In het jubileumjaar van de Driestar (75 jaar) werkt het onderzoekscentrum aan het handboek Christelijk leraarschap. In dit boek, dat in 2020 zal verschijnen, wordt veel van het Driestareigen gedachtegoed op het gebied van leraarschap grondig samengevat.


Auteurs zijn Bram de Muynck, Bram Kunz en Henk Vermeulen. In twaalf afleveringen geven ze een impressie van dit boek, iedere keer met behulp van een tekst. Dit keer een tekst uit het inleidende hoofdstuk ‘Waarom een handboek christelijk leraarschap’. 

In het handboek Christelijk leraarschap doordenken we de praktijk van het leraarschap vanuit een christelijk denkkader. Er zijn voor ons minstens twee redenen waarom deze doordenking vandaag urgent is.

Allereerst is christelijk leraarschap verbonden met een Bijbelse opdracht. Het volk Israël kreeg de opdracht om Gods grote daden door te vertellen aan de volgende generaties. Daarbij moesten ze Gods geboden bij hun kinderen inprenten, zodat deze Hem toegewijd zouden leven. Sinds de komst van Christus en vooral: sinds de uitstorting van de Heilige Geest is deze opdracht verbreed. Alle gelovigen, uit Israël en uit de volken, zijn geroepen om de volgende generatie te vertellen van het heil dat er is in Israëls God. Het zendingsbevel dat Jezus aan Zijn discipelen geeft, gaat gepaard met een onderwijsbevel: ”Gaat dan heen, onderwijst al de volken, hen dopende in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.” Christelijke leraren hebben het voorrecht iets van deze opdracht in hun werk waar te mogen maken. Hoe zij dat doen, is niet slechts een kwestie van het goed kunnen vertellen van Bijbelverhalen of het correct kunnen verwoorden van de heilsboodschap. Ze zijn geroepen om deze boodschap door te laten klinken in alle vakken die ze geven, maar ook om deze boodschap te belichamen en voor te leven. Voor de wijze waarop dat gebeurt, moeten leraren zich eveneens laten informeren door de Bijbel. 

Het tweede motief is dat de complexe opdracht om te onderwijzen in de 21e-eeuwse culturele setting gerealiseerd moet worden. We leven in een geseculariseerde cultuur, die gekenmerkt wordt door individualisering en een dominante aanwezigheid van media en technologie. Dit wordt ook zichtbaar in het onderwijs: niet alleen via overheidsmaatregelen, maar ook door de manier waarop leraren worden gesocialiseerd en opgeleid. Willen we de praktijk van leraarschap in de huidige context op een christelijke manier begrijpen en duiden, dan is een kritische houding nodig. Hedendaagse leraren en leidinggevenden moeten zich oefenen om van tijd tot tijd even afstand te nemen om helder te krijgen wat er precies aan de hand is. Hoe verhoudt zich de opdracht om kinderen voor God op te voeden tot wat er allemaal op het onderwijs afkomt? Dit is een urgente vraag. Sommige verschijnselen zijn zo indringend dat ze het christelijk karakter van onderwijs onder druk zetten. Te denken valt aan de invloed van de meetcultuur, die haar sporen nalaat in de leerstijl van kinderen en in de werkdruk van leraren. Andere voorbeelden dagen het christelijk onderwijs op een andere manier uit: de overheidsmaatregelen ten aanzien van diversiteit en burgerschap en het appel om vooral te werken aan zogenoemde 21e-eeuwse vaardigheden. 

Inhoudelijke reacties worden door de auteurs zeer op prijs gesteld.

Als u een hoofdstuk wilt meelezen, stuur dan een mail naar onderzoekscentrum@driestar-educatief.nl

Meer nieuws

  • Post-hbo-opleiding hoogbegaafdheid: Kinderen echt zien en begeleiden in hun ontwikkeling

   Wil je meer weten over de (hoog)begaafde leerling? Wil je de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen in je school naar een hoger plan trekken? Dan is onze post-hbo-opleiding hoogbegaafdheid iets voor jou!

  • VACATURE: Opleidingsdocent/projectleider (1,0 fte)

   Vind jij het een uitdaging om een nieuw terrein van onderwijs te verkennen en te ontwikkelen? Binnen Driestar educatief starten wij een pilot rondom het thema oudere kind. Wij zoeken iemand die als projectleider betrokken wil zijn bij het ontwikkelen en uitvoeren van deze pilot. Deze pilot wordt uitgevoerd met studenten van de pabo en de lerarenopleiding voortgezet onderwijs in samenwerking met het werkveld.

  • Burgerschapswet: uitstel, maar geen afstel

   Kort geleden stond het nieuwe wetsvoorstel burgerschapsonderwijs op de agenda van de Tweede Kamer. Omdat de coronacrisis de aandacht van de kamer opeiste, is de geplande bespreking uitgesteld. Voor de scholen is het belangrijk te beseffen dat uitstel geen afstel betekent. Invoering van de uitgebreide verplichting tot het geven van burgerschapsonderwijs staat nog steeds gepland voor augustus 2021. Hoe bereidt jouw school zich daarop voor?

  • Geloven in lesgeven

   Binnenkort verschijnt 'Geloven in lesgeven, didactiek als christelijke praktijk'. Dit boek is een belangrijke impuls voor het gesprek over christelijk onderwijs. Het helpt leraren op een andere manier naar hun didactische praktijk te kijken, zodat de christelijke identiteit het onderwijs nog sterker doortrekt.

  • Update: coronabeleid Driestar educatief

   De omstandigheden rond het coronavirus wisselen voortdurend. Op deze plek lees je een overzicht van de meest recente maatregelen van Driestar educatief, die erop gericht zijn verspreiding van het virus tegen te gaan en gezondheid van collega’s, studenten en bezoekers maximaal te waarborgen.