Waarom schrijven we een handboek Christelijk leraarschap? - deel 1 8 februari 2019

In het jubileumjaar van de Driestar (75 jaar) werkt het onderzoekscentrum aan het handboek Christelijk leraarschap. In dit boek, dat in 2020 zal verschijnen, wordt veel van het Driestareigen gedachtegoed op het gebied van leraarschap grondig samengevat.


Auteurs zijn Bram de Muynck, Bram Kunz en Henk Vermeulen. In twaalf afleveringen geven ze een impressie van dit boek, iedere keer met behulp van een tekst. Dit keer een tekst uit het inleidende hoofdstuk ‘Waarom een handboek christelijk leraarschap’. 

In het handboek Christelijk leraarschap doordenken we de praktijk van het leraarschap vanuit een christelijk denkkader. Er zijn voor ons minstens twee redenen waarom deze doordenking vandaag urgent is.

Allereerst is christelijk leraarschap verbonden met een Bijbelse opdracht. Het volk Israël kreeg de opdracht om Gods grote daden door te vertellen aan de volgende generaties. Daarbij moesten ze Gods geboden bij hun kinderen inprenten, zodat deze Hem toegewijd zouden leven. Sinds de komst van Christus en vooral: sinds de uitstorting van de Heilige Geest is deze opdracht verbreed. Alle gelovigen, uit Israël en uit de volken, zijn geroepen om de volgende generatie te vertellen van het heil dat er is in Israëls God. Het zendingsbevel dat Jezus aan Zijn discipelen geeft, gaat gepaard met een onderwijsbevel: ”Gaat dan heen, onderwijst al de volken, hen dopende in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.” Christelijke leraren hebben het voorrecht iets van deze opdracht in hun werk waar te mogen maken. Hoe zij dat doen, is niet slechts een kwestie van het goed kunnen vertellen van Bijbelverhalen of het correct kunnen verwoorden van de heilsboodschap. Ze zijn geroepen om deze boodschap door te laten klinken in alle vakken die ze geven, maar ook om deze boodschap te belichamen en voor te leven. Voor de wijze waarop dat gebeurt, moeten leraren zich eveneens laten informeren door de Bijbel. 

Het tweede motief is dat de complexe opdracht om te onderwijzen in de 21e-eeuwse culturele setting gerealiseerd moet worden. We leven in een geseculariseerde cultuur, die gekenmerkt wordt door individualisering en een dominante aanwezigheid van media en technologie. Dit wordt ook zichtbaar in het onderwijs: niet alleen via overheidsmaatregelen, maar ook door de manier waarop leraren worden gesocialiseerd en opgeleid. Willen we de praktijk van leraarschap in de huidige context op een christelijke manier begrijpen en duiden, dan is een kritische houding nodig. Hedendaagse leraren en leidinggevenden moeten zich oefenen om van tijd tot tijd even afstand te nemen om helder te krijgen wat er precies aan de hand is. Hoe verhoudt zich de opdracht om kinderen voor God op te voeden tot wat er allemaal op het onderwijs afkomt? Dit is een urgente vraag. Sommige verschijnselen zijn zo indringend dat ze het christelijk karakter van onderwijs onder druk zetten. Te denken valt aan de invloed van de meetcultuur, die haar sporen nalaat in de leerstijl van kinderen en in de werkdruk van leraren. Andere voorbeelden dagen het christelijk onderwijs op een andere manier uit: de overheidsmaatregelen ten aanzien van diversiteit en burgerschap en het appel om vooral te werken aan zogenoemde 21e-eeuwse vaardigheden. 

Inhoudelijke reacties worden door de auteurs zeer op prijs gesteld.

Als u een hoofdstuk wilt meelezen, stuur dan een mail naar onderzoekscentrum@driestar-educatief.nl

Meer nieuws

  • Verdeeldheid over het afschaffen van toelatingstoetsen op de pabo

   In diverse media is gesuggereerd dat de toelatingstoetsen voor de pabo worden afgeschaft. Minister Van Engelshoven heeft in een overleg met de Tweede Kamer duidelijk gemaakt dat daar op dit moment geen sprake van is.

  • Driestar educatief neemt deel aan stadsdebat Gouda

   Hoe gaan we als samenleving om met opvattingen die als strijdig worden gezien met de democratie? Wat is het effect daarvan op de cohesie in de stad en wat zijn gevolgen voor polarisatie?

  • Driestaferelen in vijf bedrijven

   De reünie op 7 september was dé aftrap voor het jubileumjaar van ‘De Driestar’. 75 jaar Driestar levert genoeg leuke, ontroerende of gewoon interessante verhalen op. Neem het verhaal van Arie van Groningen student pedagogische academie De Driestar(1973-1976), achtereenvolgens onderwijsadviseur en docentenopleider bij Driestar educatief (2002 tot heden).

  • Leraren bedankt!

   Afgelopen zaterdag was het de Dag van de leraar! Om leraren een beetje extra in het zonnetje te zetten gingen we vrijdag langs bij basisschool De Wartburg in Woudenberg.

  • Vier nieuwe uitgaven in onze webwinkel

   Vier nieuwe uitgaven in onze webwinkel