Waarom schrijven we een handboek Christelijk leraarschap? - deel 1 8 februari 2019

In het jubileumjaar van de Driestar (75 jaar) werkt het onderzoekscentrum aan het handboek Christelijk leraarschap. In dit boek, dat in 2020 zal verschijnen, wordt veel van het Driestareigen gedachtengoed op het gebied van leraarschap grondig samengevat.


Auteurs zijn Bram de Muynck, Bram Kunz en Henk Vermeulen. In twaalf afleveringen geven ze een impressie van dit boek, iedere keer met behulp van een tekst. Dit keer een tekst uit het inleidende hoofdstuk ‘Waarom een handboek christelijk leraarschap’. 

In het handboek Christelijk leraarschap doordenken we de praktijk van het leraarschap vanuit een christelijk denkkader. Er zijn voor ons minstens twee redenen waarom deze doordenking vandaag urgent is.

Allereerst is christelijk leraarschap verbonden met een Bijbelse opdracht. Het volk Israël kreeg de opdracht om Gods grote daden door te vertellen aan de volgende generaties. Daarbij moesten ze Gods geboden bij hun kinderen inprenten, zodat deze Hem toegewijd zouden leven. Sinds de komst van Christus en vooral: sinds de uitstorting van de Heilige Geest is deze opdracht verbreed. Alle gelovigen, uit Israël en uit de volken, zijn geroepen om de volgende generatie te vertellen van het heil dat er is in Israëls God. Het zendingsbevel dat Jezus aan Zijn discipelen geeft, gaat gepaard met een onderwijsbevel: ”Gaat dan heen, onderwijst al de volken, hen dopende in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.” Christelijke leraren hebben het voorrecht iets van deze opdracht in hun werk waar te mogen maken. Hoe zij dat doen, is niet slechts een kwestie van het goed kunnen vertellen van Bijbelverhalen of het correct kunnen verwoorden van de heilsboodschap. Ze zijn geroepen om deze boodschap door te laten klinken in alle vakken die ze geven, maar ook om deze boodschap te belichamen en voor te leven. Voor de wijze waarop dat gebeurt, moeten leraren zich eveneens laten informeren door de Bijbel. 

Het tweede motief is dat de complexe opdracht om te onderwijzen in de 21e-eeuwse culturele setting gerealiseerd moet worden. We leven in een geseculariseerde cultuur, die gekenmerkt wordt door individualisering en een dominante aanwezigheid van media en technologie. Dit wordt ook zichtbaar in het onderwijs: niet alleen via overheidsmaatregelen, maar ook door de manier waarop leraren worden gesocialiseerd en opgeleid. Willen we de praktijk van leraarschap in de huidige context op een christelijke manier begrijpen en duiden, dan is een kritische houding nodig. Hedendaagse leraren en leidinggevenden moeten zich oefenen om van tijd tot tijd even afstand te nemen om helder te krijgen wat er precies aan de hand is. Hoe verhoudt zich de opdracht om kinderen voor God op te voeden tot wat er allemaal op het onderwijs afkomt? Dit is een urgente vraag. Sommige verschijnselen zijn zo indringend dat ze het christelijk karakter van onderwijs onder druk zetten. Te denken valt aan de invloed van de meetcultuur, die haar sporen nalaat in de leerstijl van kinderen en in de werkdruk van leraren. Andere voorbeelden dagen het christelijk onderwijs op een andere manier uit: de overheidsmaatregelen ten aanzien van diversiteit en burgerschap en het appel om vooral te werken aan zogenoemde 21e-eeuwse vaardigheden. 

Inhoudelijke reacties worden door de auteurs zeer op prijs gesteld.

Als u een hoofdstuk wilt meelezen, stuur dan een mail naar onderzoekscentrum@driestar-educatief.nl

Meer nieuws

  • Benoeming Dirk Verweij manager onderwijsadvies

   Het college van bestuur en de raad van toezicht van Driestar educatief benoemt per 1 oktober 2019 de heer D.C. (Dirk) Verweij als manager onderwijsadvies. We zijn blij en dankbaar dat we een nieuwe manager hebben gevonden in de vacature die ontstaat door het vertrek van Gerben Heldoorn.

  • Traject Groepsleerkracht onderbouw start november 2019

   De start van het traject Groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis/kader is verzet van september naar november 2019. Heb jij een pabodiploma en geef je les aan onderbouw vmbo-basis/kader of ben je van plan om in deze sector te gaan werken? Meld je dan nog aan voor 10 oktober 2019!

  • De eenjarige post-hbo-ib-opleiding start weer in september!

   Ben jij ib'er en zou je eigenlijk wel meer willen groeien in je rol? Denk er deze zomervakantie dan eens goed over na of onze eenjarige post-hbo-opleiding voor ib'ers niet wat voor jou is.

  • Terugblik symposium 25 jaar TaalpuntNL

   Op maandag 24 juni vierden we met auteurs, docenten en belangstellenden 25 jaar TaalpuntNL: de methode Nederlands voor het christelijk voortgezet onderwijs. De naam TaalpuntNL bestaat overigens nog geen 25 jaar; in 1994 werd 'Fundamentaal' ontwikkeld op basis van de geamendeerde kerndoelen. Bij de herziening in 2005 kreeg de methode haar huidige naam.

  • Word jij een dyslexiespecialist 2.0?

   Bram (7 jaar) gaat na de zomervakantie naar groep 4. Hij heeft veel moeite met het oppakken van het leesproces. Ook spelling is voor hem lastig. Al het hele jaar zit hij in de intensieve instructiegroep voor lezen. Wanneer is het moment om de zorg te intensiveren? Moet er bij Bram ook gedacht worden aan dyslexie en hoe verloopt dat traject dan precies?