Onze lector Inclusieve klassen over advies onderwijsraad ‘Steeds inclusiever’. 25 juni 2020

De Onderwijsraad heeft het advies ‘Steeds inclusiever’ uitgebracht. Onze lector Inclusieve klassen, Neely Anne de Ronde, heeft input aangeleverd voor dit advies. Het advies biedt een perspectief hoe het onderwijs op langere termijn inclusiever wordt voor leerlingen en studenten met een beperking.

Het advies sluit aan bij de evaluatie passend onderwijs die onlangs ook is afgerond. Er wordt ingezet op door ontwikkeling van het systeem van passend onderwijs naar een inclusiever systeem waarbij drie elementen centraal staan: Het bieden van passende ondersteuning, op een school dichtbij huis, samen met kinderen zonder beperking. Daarbij staat de ondersteuning en toerusting centraal, niet de medische classificatie.

De Ronde benoemt dat inclusiever onderwijs verder gaat dan de inclusie van leerlingen met een beperking, het gaat om onderwijs voor iedereen (education for all). Wereldwijd zou iedereen toegang tot thuisnabij onderwijs moeten hebben, maar in veel landen is er nog geen sprake van inclusie. Meisjes, kinderen met HIV, kinderen met een beperking, kinderen uit arme gezinnen worden nog regelmatig uitgesloten van onderwijs. In Nederland ligt de focus nu op kinderen met een beperking. Dat is een brede, maar classificeerbare groep met ontwikkelingsproblemen als dyslexie, of een stoornis in het autistisch spectrum, maar het gaat ook om chronische vermoeidheid, diabetes, depressieve klachten, et cetera.

Om dit inclusievere ideaal te bereiken doet de onderwijsraad drie aanbevelingen:

 1. Waarborg ondersteuning en toerusting op álle scholen
 2. Breng onderwijssoorten dichterbij elkaar
 3. Breng bekostiging, toezicht en regelgeving in lijn met het streven naar inclusiever onderwijs.
Er ligt een mooie uitdaging om samen met leerkrachten, ib’ers, schoolleiders, ouders en leerlingen hier een bijdrage aan te leveren. Uiteraard vraagt het om aanpassingen in het systeem, maar het vraagt ook om de wil om je toe te rusten om je onderwijs voor alle leerlingen meer passend te krijgen. We helpen scholen graag om samen met hen die ontwikkeling in gang te zetten.

Het hele rapport ‘Steeds inclusiever’ is hier te downloaden.

Meer nieuws

  • Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

   Tijdens de zomervakantie is Driestar educatief vier weken volledig gesloten, van week 30 tot en met 33. Als je in die periode contact zoekt met Driestar educatief geldt het volgende:

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!