Mediawijs met het Media Attitude Model 5 januari 2015

Door de komst van moderne media worden opvoeders geconfronteerd met talloze vragen op het gebied van mediagebruik en eigen houding ten opzichte van media. Het lectoraat Nieuwe media in vorming en onderwijs heeft het Media Attitude Model ontwikkeld. Dit model wil opvoeders helpen bij het formuleren van een wijze en duurzame opstelling richting media en mediagebruik in opvoeding en onderwijs.

Mediawijs

Het Media Attitude Model is opgesteld om kinderen, jongeren en ouderen te helpen om mediawijs te worden. Het model sluit aan op al bestaande modellen over mediawijsheid, maar geeft ook aanvullingen op het vlak van zelfreflectie, de eigen houding ten opzichte van media en de (christelijke) waarden en normen. Veel van deze toegevoegde componenten vinden haar oorsprong in de Bijbel en in de vroege Griekse cultuur. Want veelal behoeven nieuwe vraagstukken slechts aloude antwoorden in een nieuwe context. Zeker als deze antwoorden ontspringen aan de Bron van alle wijsheid, God.     

Vier media-attituden als basis

Het hart van het Media Attitude Model wordt gevormd door vier media-attituden (pelgrimschap, verdieping, altruïsme en holisme) die een duurzame basishouding in mediagebruik vertolken. Daarnaast bestaat het model uit de deelgebieden ‘kennis en gebruik van media’, ‘inzicht in invloeden van media’ en ‘reflectie op het gebruik van media’. Deze deelgebieden bestaan elk uit vier domeinen (het persoonlijke, cognitieve, sociale en organisatorische domein) die op hun beurt worden uitgewerkt in concrete media-competenties.

Lees het volledige artikel hier

De komende maanden werkt het lectoraat aan een concrete invulling van het theoretisch kader, zodat het Media Attitude Model praktisch kan worden ingezet in opvoeding en onderwijs om kinderen en jongeren te helpen om op alle terreinen van het leven mediawijs te worden. Vragen? Neem contact op met Melinda Jansen, projectleider van het lectoraat Nieuwe media.

Meer nieuws