Wie hoopt op engelen, houdt het lang vol met mensen 22 januari 2024 Door Leonard Both, onderzoeker kenniskring Herbergzaam onderwijs

“Dat de broederlijke liefde blijve. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd.” Deze woorden uit Hebreeën sporen aan om ruimhartig onderdak te bieden aan mensen in een gebroken wereld en om een gulle herbergier te zijn voor rustzoekende reizigers, voordat zij hun reis vervolgen. Dat is een mooie taak en ook vaak een ingewikkelde opdracht: Wie komen er en hoeveel?, Welke ingewikkelde vragen hebben ze en hoe lang blijven ze? De titel van deze blog, ontleend aan dr. H.R. van der Kamp,  helpt mij en anderen om het vol te houden.

Op 7 december 2023 hebben directie en teamleiders van de Gomarus met collega’s van team leerlingenzorg nagedacht over de waarde ‘herbergzaamheid’.  We hebben in de spiegel gekeken naar de mate van herbergzaamheid op onze school. Hoe gastvrij zijn wij voor (nieuwe) leerlingen en voor (nieuwe) collega’s? Er is veel waaruit gastvrijheid blijkt: grote betrokkenheid op elkaar als collega’s en op leerlingen, een goed functionerende leerlingenzorg, de bereidheid te investeren in passend onderwijsondersteuning enzovoort. Het is belangrijk dit blijvend te waarderen!

Er is echter ook werk aan de winkel. Hoe houden we het vol om herbergzaam te zijn met een toenemende problematiek bij leerlingen, personeelstekort en reductie, nieuwe collega’s, stijgende kosten om begeleiding te bieden, lange wachtlijsten bij jeugdzorginstellingen en grenzen aan belastbaarheid van docenten. En dit alles is niet een-twee-drie opgelost.

De Gomarus kan dit niet alleen. Dat hoeft ook niet. Vanuit een aantal onderwijsorganisaties is een lectoraat in het leven geroepen: het lectoraat Herbergzaam onderwijs. Het doel is om leraren te ondersteunen bij het bieden van onderwijsondersteuning voor leerlingen binnen de verschillende scholen (primair en voortgezet (speciaal) onderwijs en mbo en hbo). Een veelomvattende opdracht, waarbij het nogal eens schuurt met de weerbarstige praktijk van elke dag.

Zelf ben ik een van de leden van de bij het lectoraat behorende kenniskring. Ik vind het mooi mij hiervoor in te zetten en vanuit het voortgezet onderwijsperspectief te zoeken naar een antwoord op vragen als:

  • In hoeverre kan en wil je als school groeien in dienstbaarheid, in herbergzaamheid?
  • Wie en wat zijn hiervoor helpend of juist belemmerend?
  • Welke ondersteuning is daarbij nodig?
Het thema is actueel en krijgt veel aandacht, ook in de landelijke politiek, dan vaak onder de noemer ‘passend onderwijs’ en ‘inclusief onderwijs’. Het lectoraat bestrijkt vier jaar. In die tijd hopen we maandelijks als kenniskring samen te komen om concrete stappen te zetten en deze te evalueren, met de bedoeling de leraar voor de klas te helpen bij dit thema. Het mooie vind ik dat inzet voor herbergzaam onderwijs raakt aan een kernwaarde van christelijk-reformatorisch onderwijs: in de praktijk van elke dag gestalte geven aan innerlijke bewogenheid met leerlingen en collega’s in een gebroken wereld, in navolging van de Heere Jezus.

Lectoraat Herbergzaam onderwijs

Maak kennis met het lectoraat Herbergzaam onderwijs via onderstaande video:

 
 

Meer interessante blogs van het lectoraat