Verklein de kloof tussen onderwijs en zorg: vier tips op een rij 15 februari 2018 Door Anton de Jong

Door de toenemende diversiteit in onderwijsbehoeften moeten scholen steeds weer nieuwe wegen vinden om kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften optimaal te begeleiden. Dat geldt voor zowel speciale als reguliere scholen.  Met name bij kinderen die specifieke (medische) zorg nodig hebben, kunnen problemen ontstaan, omdat de financiering van onderwijs en zorg is gescheiden. Door de verschillende geldstromen kan samenwerking tussen scholen en zorginstellingen lastig zijn. Er is het risico dat zorg en onderwijs op twee eilanden blijven opereren, terwijl een duurzame samenwerking nodig is voor optimale ontwikkeling van zorgleerlingen.

Deze blog is in samenwerking geschreven met Dr. N.J. (Neely Anne) de Ronde-Davidse, lector passend leraarschap Driestar educatief en M.S. (Rosanne) Aantjes MSc, trainee Driestar educatief.

Onlangs deden we een praktijkonderzoek naar mogelijkheden tot duurzame samenwerking tussen onderwijs en zorg. Duurzame samenwerking zou namelijk de administratie en overlegdruk verminderen en het kind ten goede komen. Het onderzoek was specifiek gericht op het vormgeven van deze samenwerking binnen één school. Op basis van dat onderzoek geven we je graag vier aanbevelingen mee om de samenwerking tussen zorg en onderwijs te bevorderen.

1. School is in the lead (Ekins e.a., 2017)
Start met de meest cruciale succesfactor: de school neemt de leiding in de verbinding met het kind, het onderwijs en de zorg. Dat schept duidelijkheid voor alle betrokkenen, inclusief de ouders.

2. Strategische overeenkomst op bestuurlijk niveau
De bereidheid voor samenwerking begint bij een strategische overeenkomst tussen de bestuurders van de betrokken organisaties. Daarvoor is van belang dat die overeenkomst door alle partners wordt gesloten. Een collectief gedragen ambitie, inclusief een plan om dat tot op de werkvloer door te laten werken, vormt hiervoor de basis.  

3. Eén-kind-één-plan (Rapport van het Departement voor Onderwijs uit Groot-Brittannië, 2006; Durrant e.a., 2014)
Voeg het ontwikkelings- en ondersteuningsperspectief samen in een gezamenlijk plan voor het kind. Zorg dat alle betrokkenen toegang hebben tot dit plan en dit kunnen bewerken.

4. Eén coördinator binnen de samenwerking: onderwijs – zorg – ouders
Zet een coördinator in die kan schakelen tussen onderwijs, zorg,  ouders en gemeente. Hiermee wordt een vast aanspreekpunt gecreëerd voor zorgondersteuners, leraren,  ouders en de gemeente. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat ouders, die toch al veel zorgen hebben, zelf alle betrokken instanties moeten bereiken.  Voor deze coördinator-functie lijkt een schoolmaatschappelijk werker geschikt.

Loslaten van vaste structuren

Zorg en onderwijs opereren in de huidige structuur veelal los van elkaar. De hierboven geschetste aanpak vraagt om het loslaten van vaste structuren. Het bouwen van een brug tussen zorg en onderwijs is cruciaal om een vrije doorstroom tussen beide sectoren te creëren.
 
Dit onderzoek is uitgevoerd door Driestar managementadvies in samenwerking met het Onderzoekscentrum van Driestar educatief. Weten hoe jij de volgende stap zet in duurzame samenwerking? Neem dan contact met ons op!