Christelijk Leraarschap biedt bijzonder, hartelijk en passend onderwijs! 27 maart 2014

Bij de term ‘Bijzonder Onderwijs’ kan gedacht worden aan de christelijke scholen, die vanuit levensovertuiging invulling willen geven aan hun onderwijsprogramma.

Door André Verwijs, lid kenniskring Christelijk leraarschap

Bijzonder onderwijs!

Er is echter nog een andere reden waarom het christelijk onderwijs ‘bijzonder’ genoemd kan worden. In Nederland mogen we wel zeer verwonderd zijn over de uitzonderingspositie die we in de wereld innemen; in welk ander land wordt reformatorisch onderwijs volledig bekostigd door de overheid? Alleen op dat ‘speldenknopje’ dat Nederland heet!
In het buitenland neemt het christelijk onderwijs ook een uitzonderingspositie in, omdat het daar juist níet bekostigd wordt door de overheid en derhalve veel offers vraagt van zowel christelijke leraren, leerlingen als ouders.
Christelijk leraarschap biedt bijzonder onderwijs!

Hartelijk onderwijs

De vraag dringt zich op in welk van de bovengenoemde scenario’s christelijke leraren zich het meest betrokken weten op hun beroepsidentiteit. Bij wie is er het meest sprake van een eenheid tussen confessie (wat men gelooft/belijdt) en professie (wat men doet)? Als het goed is, vindt er in beíde scenario’s een streven naar een optimale verbinding plaats; christelijk leraarschap met hart en ziel!  
Palmer (2007) houdt een pleidooi voor onderwijzen vanuit je hart, hetgeen ál je denken en handelen beïnvloedt: “We all know that a knife can be used with enormous skill to murder somebody. We also know that a knife can be used with enormous skill in order to heal somebody; it’s not the hand that moves the knife, it’s the heart that moves the hand” (p. 26, videosegment 1).
Christelijk leraarschap biedt hartelijk onderwijs!

Passend Onderwijs

Het beste Christelijk onderwijs werd door Christus Zelf, als dé Leraar, gegeven. Tijdens Zijn omwandeling op aarde gaf Hij altijd onderwijs, passend bij de cultuur en de context. Wanneer Zijn discipelen uit hoogmoed wilden weten wie van hen de meeste zou zijn in Zijn Koninkrijk, dan liet Hij ze kijken naar een kind: “Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Zo wie dan zichzelven zal vernederen gelijk dit kindeken, deze is de meeste in het Koninkrijk der hemelen.” (Matth. 18:3-4).
Passend onderwijs begint met het goed kijken naar een kind. Vervolgens bepaalt dat bij de vraag wat ík als christelijk leraar nodig heb om dat kind adequaat te begeleiden en/of te onderwijzen. Passend onderwijs werkt dus als een reflector; het werpt terug op jezelf.  
Christelijk leraarschap biedt passend onderwijs!
 
 
Referentie: Palmer, P.J. (2007). The courage to teach guide for reflection and renewal. San Francisco: Jossey-Bass.