Bijbels onderwijs 20 maart 2014 Door A. (Aris) de Pater, Lid kenniskring lectoraat Christelijk Leraarschap

In de Bijbel worden gebeurtenissen beschreven waar onderwijs gegeven en ontvangen wordt. Mozes onderwijst het volk Israël. Wat hij op de berg gehoord heeft, draagt hij over aan het volk. De Heere Jezus geeft onderwijs aan de discipelen en de schare. Hij geeft door wat Hij van Zijn Vader ontvangen heeft. Het onderwijs van de Heere Jezus vinden we onder andere in Mattheüs 5 t/m 7. Wat kunnen we hieruit in ieder geval leren?

Door Ir. A. (Aris) de Pater, Kenniskringlid Christelijk leraarschap

Spreken met gezag

Het gesproken woord (Woord!) staat centraal. De leerlingen moet geleerd worden om aandachtig te luisteren. Op school, maar ook in het gezin en de Kerk. Wat de Heere Jezus heeft onderwezen en hoe, is voor ons in de Bijbel terecht gekomen. We kunnen het dus lezen en herlezen! Leesonderwijs is van groot belang.  De hoorders luisteren omdat ze geleerd hebben te luisteren, maar vooral omdat de Onderwijzer gezaghebbend spreekt. ‘Want Hij leerde hen, als macht hebbende, en niet als de Schriftgeleerden.’ Natuurlijk is een leerkracht nooit te vergelijken met de Heere Jezus, maar ook de leraar moet met gezag spreken. Dat gezag mag en moet hij ontlenen aan het Woord.

 
Aandachtigheid in stilte

De Onderwijzer maakt gebruik van de mogelijkheden die de natuur biedt om het geluid zover mogelijk te laten dragen. Hij klimt op een berg. Daar kun je Hem zien en door de achtergrond kan de schare horen wat er onderwezen wordt. Als ik dit Bijbelgedeelte lees denk ik altijd: ’Wat moet het dan toch stil geweest zijn’. Er waren immers geen hulpmiddelen dan natuurlijke hulpmiddelen. Als het dan zo stil geweest is, moet ik constateren dat er aandacht was. Men luisterde en men wilde ook luisteren. De ‘leerlingen’ zien het belang van wat hen onderwezen wordt.

 
Boodschap én levenshouding

Geestelijke zaken worden verweven met praktische zaken. De Bijbelse boodschap en de Bijbelse levenshouding dienen een plaats te krijgen in alles wat we doen. Het moet alles doortrekken.
De ‘leerlingen’ wordt geleerd de wereld waarin zij leven te duiden. Op een praktische wijze wordt ingegaan op wat er zoal speelt in de wereld (vaak heel dichtbij) en hoe zij daarop moeten reageren.
Het moge duidelijk zijn dat dit Bijbels onderwijs van belang is voor het deelonderzoek ‘De christelijke leraar als duider van maatschappelijke ontwikkelingen’ van het lectoraat christelijk leraarschap. De Bijbel en daarnaast de gereformeerde belijdenisgeschriften zijn de ‘bronnen’ voor het (leren) duiden!