Wil je opgeleid worden tot startbekwaam docent in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?

Dat kan binnen het PDG-traject. Na afloop ben je opgeleid tot de bekwaamheid zoals beschreven in de sbl-competenties.

Het Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift geeft de lesbevoegdheid aan voor het middelbaar beroepsonderwijs.

De overkoepelende thema’s voor de cursus zijn ontleend aan het Landelijk Raamwerk Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift:
1. Ambachtelijk meesterschap
2. Begeleiding van de mbo-student
3. Beroepspraktijk
4. Visie op beroepspraktijk en docentschap
5. Eigen ontwikkeling

Deze generieke thema’s zijn vervlochten met de thema’s van het pedagogisch-didactisch programma van de tweedegraadsopleidingen van Driestar educatief. Onder het tabblad Studie-informatie staat meer over de thema's en een samenvatting van de inhoud van de verschillende modules.

De christelijke identiteit speelt een duidelijke rol en komt in het curriculum expliciet naar voren. Eveneens leggen we in deze cursus de basis voor pedagogisch-didactisch inzicht en handelen dat een docent nodig heeft.


De cursus bestaat uit in principe zestien dagbijeenkomsten van zes uur en start normaal gesproken in september.

Organisatie

Naast het volgen van de modules neemt intervisie en persoonlijke ontwikkeling op basis van een opgesteld plan een grote plaats in. Dat plan stel je op nadat je een sterkte-zwakte analyse gemaakt hebt van je functioneren. De intervisie of supervisie op de hogeschool staat onder leiding van twee docentopleiders van Driestar educatief. Daarnaast zijn er twee contactmomenten, waarin studenten een individueel (begeleidings)gesprek met hun tutor. Het pdg-traject wordt afgerond met een eindassessment op basis van een portfolio.

Toetsing

De cursus leidt op tot startbekwaam docent in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De bekwaamheid is beschreven in de sbl-competenties.

De kennis en vaardigheden worden tussentijds getoetst in:
• twee tentamens
• drie meesterproeven in de loop van de cursus
• een meesterproef tijdens het eindassessment

Tijdens de cursusdagen maken we gebruik van gefilmde eigen (fragmenten van) lessen. Tijdens centrale bijeenkomsten bekijken we die gezamenlijk en reflecteren we erop. Voor het eindassessment lever je als deelnemer een portfolio in dat je persoonlijke ontwikkeling laat zien. Tevens moeten de tentamens en meesterproeven met een voldoende of goed zijn gewaardeerd, voordat een student aan het eindassessment kan deelnemen.

De uitslag van het eindassessment is bepalend voor het succesvol afronden van de cursus. Het Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift geeft de lesbevoegdheid aan voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Inhoud van de modules

De modules hebben samengevat de volgende inhoud:

Leeromgeving & Organisatie

Een omgeving waarbinnen optimaal geleerd kan worden en waar de student persoonlijk tot ontwikkeling kan komen, is wel de rijke, krachtige leeromgeving die de leraar leert vormgeven vanuit eenvoudige situaties tot meer complexe leeromgevingen. De onderwijspraktijk is uitgegroeid tot een organisatie, die te onderscheiden is op micro-, meso- en macroniveau. De leraar leert deze organisatie te beheersen en de organisatie van het leerproces zodanig vorm te geven dat de student optimaal kan functioneren.

Relatie & Gezag

De pedagogische term ‘relatie’ is wezenlijk voor de leraar. Het geeft de verbondenheid weer tussen Schepper, schepsel en schepping. Daarbij geldt: God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Ieder mens heeft God en de ander nodig. De ‘relatie’ groeit door het leren zorgdragen voor elkaar, voor jezelf en voor de schepping vanuit een dienende houding. Uitgangspunt in de opleiding is dat vanuit de verticale relatie (de relatie met God) de horizontale relatie pas echt tot zijn recht mag komen. Wanneer er sprake is van een relatie tussen de leraar en de student, moet de leraar zich bewust zijn van de ‘gezagsverhouding’ tussen beide. De leraar leert voorbeeldgedrag te tonen naar de student toe en door middel van opvoedingsidealen het gezag over de student op een natuurlijke wijze te verwezenlijken.

Ontwikkeling & Uniciteit

Binnen een krachtige leeromgeving, waarin de leraar oog leert krijgen voor de student, zal hij/zij rekening moeten houden met de individuele ontwikkeling van de student. De leraar richt de leeromgeving op een dusdanige wijze in, dat de student tot ontwikkeling kan komen van hoofd, hart en handen. De leraar leert elke student te zien als een uniek schepsel van God, dat een unieke samenstelling aan gaven en eigenschappen heeft meegekregen. De docent leert in te zoomen op de talenten van elke student apart, waardoor de student z’n eigen ontwikkeling kan volgen.

Verantwoordelijkheid & Relatie

Binnen de opleiding wordt door verantwoordelijkheid te nemen, samen te werken en samen te leren de leraar meer en meer toegerust. Daardoor bieden zij op hun beurt studenten in het mbo gelegenheid te leren hun verantwoordelijkheid te nemen en te dragen voor de ander, de omringende werkelijkheid en bovenal de Heere God (verticale relatie).


Driestar educatief biedt het traject aan voor groepen. Kostenbepaling vindt plaats per traject. De cursist ontvangt aan het begin van het traject een cursusmap. Bij de prijs is koffie/thee en lunch tijdens de cursusdagen inbegrepen.

Inschrijven voor het PDG-traject kan via dit formulier