Een jong kind kenmerkt zich door een eigen ontwikkelingsgang. Wil je voor deze doelgroep een gedegen onderwijsaanbod ontwikkelen? Een aanbod dat je vervolgens vorm kunt geven in je eigen praktijk? In deze opleiding verbeter je je leerkrachtvaardigheden en breid je deze uit in de context van je eigen school. Deze opleiding is praktijkgericht met een gefundeerde theoretische onderbouwing.

Van junior naar senior

In anderhalf jaar tijd kun je van een junior leerkracht jonge kind uitgroeien tot een senior leerkracht jonge kind. Deze opleiding richt zich op leerkrachten met ervaring in de onderbouw en behoefte hebben aan verdieping en uitbreiding van hun kennis en vaardigheden. Daarnaast is deze opleiding interessant voor leerkrachten die de overstap van midden- of bovenbouw naar kleuters maken.

De opleiding van Driestar hogeschool is geregistreerd bij het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland. Na afronding van de opleiding ontvang je een diploma PHBO jonge kind specialist en word je ingeschreven bij het Abituriëntenregister. 
Naast een algemeen deel is er een specifiek deel, waarin je met eigen leervragen aan de slag gaat.

Twee speerpunten

 • Het handelen van de leerkracht in de klas. Je hebt hierbij een onderzoekende houding en onderzoekt wat er in de klas moet gebeuren met betrekking tot het bereiken van de gestelde doelen (in de meest brede zin van het woord).
 • Kwaliteitsborging en het zelfregulerende vermogen van het onderbouwteam en de organisatie. Hierbij gaat het om wat er tussen collega’s, binnen het team van collega’s, op locatieniveau en in de wijdere organisatie moet gebeuren om de ontwikkeling van het jonge kind optimaal te stimuleren.
Omdat leren een sociaal proces is, waarin door middel van dialoog en interactie kennis opgebouwd wordt, wordt gewerkt in leerteams. Opdrachten worden in de eigen onderwijspraktijk uitgevoerd. Binnen de authentieke werksituatie ontstaat op deze wijze een krachtige leeromgeving. In dit schema is de post-hbo-opleiding jonge kind schematisch weergegeven.

De opleiding bestaat uit negen lesdagen. In het uitklapmenu hieronder lees je alles over deze negen onderdelen. 

Dag 1

Kennismaking met elkaar
Opzet en visie opleiding
Kenmerken van het jonge kind
Visie op onderwijs aan jonge kinderen
 

Dag 2

Samenstellen van leerteams
Basiscommunicatie en interactie
Interactie gericht op de taal/denkontwikkeling van kinderen
Spelontwikkeling
Spel en de eigen praktijk
 

Dag 3

Reflecteren

Groepsmanagement
Leraar bewustzijn en handelen in relatie tot de drie basisbehoeften
Functionaliteit van de hoeken
Instructie – regels en routines – zelfstandig werken.
Motoriek
 • Ontwikkeling in samenhang
 • Kleine motoriek
 • Grote motoriek

Dag 4

Sociaal emotionele ontwikkeling bij jonge kinderen: plenaire presentatie
 • Waar hebben we het over?
 • Relatie tot andere ontwikkelingsgebieden
 • Relatie met persoonsvorming/ identiteitsvorming
Pedagogisch klimaat     
Levensbeschouwelijke identiteit van je school
Godsdienstige vorming op school
 • Doel van het christelijk onderwijs
 • De leerkracht
 • Het kind
 • Bidden met kinderen/ praten met kinderen/ vieren met kinderen

Dag 5

Kenmerken van goed taalonderwijs
 • Werken aan doelen
 • Taalstimulerende leeromgeving
Interactief voorlezen en digitale prentenboeken:
 • woordenschat (gebruik bekende woorden en aanleren nieuwe woorden,
 • luisteren,
 • gesprekjes voeren
 • fonemisch bewustzijn, alfabetisch principe en oriëntatie opgeschreven taal.
 • Denk stimulerende Gespreksmethodiek
Handelingsgericht werken
 • HGW in de onderbouw
 • Stimulerende en belemmerende factoren
 • Onderwijsbehoeften
 • Groepsoverzichten en groepsplannen

Dag 6

Jonge kinderen en het belang van executieve functies
 • Wat zijn executieve functies?
 • Hoe herkennen we executieve functies?
 • Praktijk
Jongens versus Meisjes
 • Seksespecifieke eigenschappen
 • Betekenis voor de praktijk in de klas

Dag 7

Onderzoekspresentaties

In deze bijeenkomst gaan we aan het werk rondom eigen gekozen onderwerpen.
 • Het moet verdiepend of vernieuwend zijn ten opzichte van alle andere onderwerpen die aan de orde zijn gekomen.
 • Het moet passen binnen de doelen van de opleiding en als zodanig ook verantwoord worden vergelijkbaar met hoe dat in de overige bijeenkomsten is beschreven.
 • Studenten nemen het voortouw en kunnen docenten voor ondersteuning/coaching/ hulp inroepen.
 • De planning van de dag wordt in onderling overleg gemaakt. Daarbij geldt dat er een afwisseling moet zijn van actieve werkvormen en minder actieve werkvormen.

Dag 8

Rekenonderwijs in groep 1 en 2
 • In kaart brengen van de eigen beginsituatie
 • Vaststellen van leerdoelen
 
Meetkunde met jonge kinderen
 1. Presentatie
 2. Uitwerken van een opdracht lokaliseren in tweetallen
 3. Construeren op eigen niveau
 4. Methoden en bronnenboeken
Meten met jonge kinderen
 1. Presentatie
 2. “Gewicht in jouw praktijk”
 3. Wikken en wegen op eigen niveau
Meetonderwijs in de praktijk
 • Terug naar je eigen praktijk van morgen

Dag 9

Eindpresentatie en diplomering

In de eindpresentatie laat je op overtuigende en creatieve manier zien wat je belangrijkste leeropbrengsten van de opleiding zijn
 

Opbouw en structuur

De opleiding bestaat uit negen lesdagen. Inhouden zijn o.a.:
 • Kenmerken van het jonge kind
 • Interactie en communicatie
 • Spel
 • HGW/OGW
 • Groepsmanagement
 • Motoriek
 • Persoonsontwikkeling
 • Identiteit en geloofsopvoeding
 • Executieve functies
 • Cognitieve ontwikkelingsgebieden
 • Verschil jongens/meisjes

Je neemt naast de lesdagen deel aan leerteams die zelfstandig opdrachten van de opleiding met elkaar uitvoeren en elkaar feedback geven op gemaakte opdrachten. De groep wordt begeleid door een studiecoach die jouw voortgang nauwlettend in de gaten houdt en feedback geeft op je ontwikkelproces. Ook maakt coaching on the job onderdeel uit van de begeleiding.

Naast je persoonlijke ontwikkeling betrek je ook de onderbouw bij je ontwikkelproces en bespreek je een aantal keer je studie met je management. Het is de bedoeling dat je met één van je ontwikkeldoelen aan de slag gaat op je school en je team daarbij betrekt. We noemen dat een lerend netwerk.

Studiebelasting

De studiebelasting is als volgt:

 • intake en assessment: 2 uur
 • docentcontacturen: 48 uur
 • literatuur: 100 uur
 • praktijkuren: 200 uur

Contacturen bestaan uit de tijd dat je daadwerkelijk aanwezig bent op de opleiding. Zelfstudie-uren bestaan uit het bestuderen van de literatuur, werken in leerteams en uitvoeren van opdrachten in de beroepspraktijk.

Locaties en data

De opleidingsdagen zijn van 9.00-16.00 uur in Gouda.
Er wordt verwacht dat je tijdens alle bijeenkomsten aanwezig bent.

Deze opleiding zal starten in september 2020. Data worden vastgesteld uiterlijk mei 2020.

De data voor de tweedejaars die gestart zijn in 2018-2019:

 • maandag 23 september 2019
 • donderdag 7 november 2019
 • maandag 13 janauri 2020

Studiekosten

De studiekosten voor deze opleiding bedragen € 2.495,-
Dit is inclusief de lunch op de cursusdagen.

Testimonials

Ervaringsverhalen Post-hbo-opleiding Jonge kind

Iedere maand uitkijken naar de studiedag om weer meer de diepte in te gaan om het jonge kind nog beter te leren kennen. De literatuurstudie en de inspirerende uitleg van de docenten hebben ertoe bijgedragen dat de inrichting van mijn klas totaal is veranderd. – Tineke Steenbergen
 
Voordat ik aan deze opleiding begon was ik een kleuterleerkracht die veel sprak en een ‘juffenrol’ aannam. Nu heb ik geleerd om meer vanuit de kinderen te laten komen en zelf minder aan het woord te zijn. Inspiratie, gezelligheid, openheid, kwetsbaarheid en emoties zijn terug te vinden tijdens de opleidingsdagen – Irma Kroon
 
Hier ontstaat mijn visie op kleuters. Mijn visie beïnvloed mijn handelen in de klas. Mijn praktijk verandert. Mijn kinderen ontwikkelen, groeien en genieten! – Annemieke Naaktgeboren
 
Deze opleiding heeft mij als leerkracht bewuster en sterker gemaakt door het samen leren. De kinderen krijgen nu een leerkracht die nog beter tegemoet kan komen aan hun onderwijsbehoeften. – Mirjam van Die
 
Je visie wordt enorm vergroot en versterkt en je leert jezelf beter kennen. De leerstof is heel divers: van zelfstandigheid tot vrij spel, van motoriek tot muziek. Door mijn eigen ontwikkeling zie ik nu ook veel meer groei bij mijn kinderen – Annette van Dijk
 
Voor de groep staat een enthousiaste, bewuste leerkracht. Na deze opleiding ben ik nog niet klaar met leren, maar ik merk dat je in het onderwijs blíjft leren. Ik leer de kinderen, de kinderen laten mij leren! – Annelies de Jong
 
Door de opleiding ben ik tot nadenken gezet over de zin (visie) van zowel mijn dagelijks handelen in de groep als van het onderbouwteam. Hierdoor is mijn klasinrichting veranderd, maar ook mijn manier van werken. Daarnaast heb ik door extra vergaderingen over spel ook wat binnen het onderbouwteam een verandering in gang kunnen zetten. – Anoniem
 
Door het volgen van deze opleiding ben ik mijn dagelijks handelen bewust gaan bekijken: waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? Tijdens de studiedagen was het heerlijk om met elkaar ervaringen te delen en ideeën op te doen. Tips voor in de praktijk zijn ook altijd welkom en bruikbaar. Ik heb meer geleerd over het jonge kind en ontdekt dat zij een plekje in mijn hart hebben! – Diana Speksnijder

De studie is praktisch; je kunt er meteen mee aan de slag. Door dingen uit te proberen ontdek je dat je anders gaat kijken naar, en denken over, je eigen praktijk. Ik ben nu als juf beter in staat om aan te sluiten bij het kind. – Rianne de Mik

Inschrijven voor de post-hbo-opleiding Jonge kind kan via dit formulier

Proefstuderen

Twijfel je of de studielast van een post-hbo-opleiding behapbaar is voor jou? Of weet je niet of de opleiding wel goed past bij jouw ontwikkeling? Kom dan proefstuderen! Je schrijft je vrijblijvend in en volgt de eerste twee opleidingsdagen samen met de andere studenten. Ben je enthousiast, dan maak je de opeiding gewoon af. Past de opleiding niet bij je, dan kun je kosteloos stoppen. Schrijf je in via dit formulier om gebruiken te maken van de mogelijkheid om te proefstuderen bij deze opleiding.