Vind jij het ook belangrijk om passend onderwijs aan alle kinderen te bieden, aansluitend bij hun kwaliteiten en mogelijkheden? Wil je ook een leraar zijn, die goed met complexe situaties in de groep om kan gaan? De Master Passend Meesterschap leidt je op tot een deskundige professional die met een flexibele en onderzoekende houding adequaat kan handelen in complexe onderwijssituaties.
 

Passend onderwijs voor alle kinderen
In augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingevoerd. Binnen de master Passend Meesterschap wordt passend onderwijs gezien als goed onderwijs voor alle kinderen, met respect voor de eigen unieke kenmerken, interesses, mogelijkheden en leerbehoeften. Dit sluit aan bij het Salamanca statement van Unesco (Salamanca, 1994) dat ook door Nederland is ondertekend. Uitgangspunt van dit ‘statement’ is dat alle leerlingen zoveel als mogelijk naar het reguliere onderwijs gaan en er, zoveel als mogelijk, wordt gewerkt vanuit ontwikkelingsmogelijkheden bij leerlingen, hoe beperkt ze ook kunnen zijn. Toewerken naar meer inclusief onderwijs, biedt meer kansen aan kinderen en de uitdaging om gelijkwaardigheid vorm te geven. Het biedt mogelijkheden om verschillen tussen mensen niet uit te vergroten, maar juist te waarderen en te benutten hoe divers die ook kunnen zijn.

Lees hier meer over de master Passend Meesterschap

Doel van de Master Passend Meesterschap
De MPM rust je toe om oplossingen te vinden voor diverse, complexe situaties in de groep. Je ontwikkelt competenties van een excellente leraar en daarmee de kwaliteiten die nodig zijn om goed onderwijs te ontwerpen voor en met álle kinderen, hoe divers de onderwijsbehoeften ook zijn. Passend onderwijs vraagt dan ook van leraren een inclusieve houding en het denken vanuit talenten en gaven. Door het denken vanuit mogelijkheden daag je leerlingen uit om zelf kennis te construeren en stimuleer je metacognitieve vaardigheden als probleemoplossend vermogen en creativiteit. Naast gerichte aandacht voor het individuele kind gaat het ook om de context van de klas als geheel en als deel van de school en de gemeenschap. Als ‘learning partners’ werken kind, ouders en professionele betrokken samen aan het realiseren van onderwijs dat is afgestemd op het (leer)gedrag van het kind om zo ieder kind toe te rusten voor een volwaardige plek in de maatschappij. De leerkracht is daarbinnen de regisseur van het onderwijs. Samenwerken, communiceren en zorg dragen voor elkaar zijn dan ook belangrijke vaardigheden. Hiertoe worden inzichten uit de positieve psychologie en uit de pedagogiek van de hoop ingezet.

Inhoud en leren in de Master Passend Meesterschap
De focus in de MPM ligt op de leraar als persoon. Het gaat om het toerusten van de leraar tot een professional die bekwaam is in het omgaan met complexe situaties in de eigen groep. Dit vraagt een onderzoekende houding gericht op de eigen attitude, kennis en vaardigheden in relatie tot de groep, school en keten. Reflectie op het eigen handelen in de praktijk is dan ook onderdeel van de bijeenkomsten.
Vanuit een onderzoekende en oplossingsgerichte houding leer je hoe je juist de sterke kanten en talenten van kinderen kunt gebruiken als inzet voor de ontwikkeling van de hele groep en hoe je de leeromgeving zo optimaal mogelijk in kunt richten voor alle kinderen. Ook leer je de sterke kanten van collega’s, ouders en externe professionals in te zetten, gericht op versterking van de leeromgeving van de kinderen.
Daarbij horen de volgende competenties:

  • Van waarderen van diversiteit bij leerlingen naar profiteren van diversiteit.
  • Kinderen worden gezien als learning partners en krijgen met betrekking tot de eigen ontwikkeling een stem in het onderwijsproces. De leraar blijft hierbij de regisseur en neemt een meer coachende rol in.
  • Samenwerking met anderen, gericht op de ontwikkeling van alle kinderen.
Je krijgt kennis over onder andere ontwikkelingspsychologische theorieën, pedagogische stromingen, communicatietheorieën en onderzoeksvaardigheden. Een greep uit de onderwerpen die zoal aan bod komen: visie op gedrag en leren, werken vanuit het talentmodel, de leerlingen als partners in leren en onderzoek, oplossingsgerichte interventies in de klas, deep learning en systemisch denken; samenwerken in de keten.
Naast de vaste kennisbasis, biedt de opleiding ruimte om naar eigen keuze inhoud en verdieping aan te brengen in overleg tussen studenten en docenten.

Werkwijze
De MPM sluit aan bij de dagelijkse praktijk in de groep, school en de keten. Tijdens de opleiding sta je als professional centraal. Complexe situaties uit je beroepspraktijk worden tijdens de bijeenkomsten uitgewerkt. Leervragen, dilemma’s en casuïstiek uit je eigen onderwijspraktijk neem je mee naar de opleiding en na gezamenlijk onderzoek neem je inzichten en ideeën mee terug naar de school en je groep. Het is een competentiegerichte opleiding, waarbij de student zelf verantwoordelijk is voor het leerproces.
Tijdens de lesdagen worden diverse werkvormen ingezet. Je kunt hierbij denken aan colleges, thema-netwerken, begeleide intervisie en begeleide leerkring. Opdrachten voer je uit in je eigen beroepspraktijk.

De MPM in vergelijking met andere onderwijsmasters
De Master Passend Meesterschap leidt leraren op tot een generalistische master ín de klas, waar bij andere masters veelal sprake is van een specialist. Denk hierbij aan een gedragsspecialist of een specialist jonge/oude kind. Als generalistische master, die zich richt op goed onderwijs in de klas, ben je een educatieve onderzoeker die ervaringen uit de klas deelt met andere professionals. In de MPM leer je verschillen te waarderen én te benutten in het realiseren van passend onderwijs en daarmee ga je verder dan het rekening houden met verschillen tussen leerlingen. Er is nadrukkelijk aandacht voor een externe oriëntatie. Dit zie je terug in de omvang die het heeft in de opleiding. Deze oriëntatie draagt bij aan een rijke, inspirerende omgeving waarin je onderzoek doet en antwoorden vindt.

Docenten
De opleiding wordt verzorgd door lectoren en docenten van de meewerkende hogescholen. Zij hebben ruime ervaring op het gebied van passend onderwijs.

Radiant
De MPM wordt aangeboden door Radiant, een coöperatie van negen Nederlandse hogescholen. Bij de ontwikkeling en uitvoering van de master Passend Meesterschap werken Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool De Kempel, Driestar educatief, Iselinge Hogeschool, Katholieke Pabo Zwolle, Marnix Academie, Hogeschool Thomas More en Viaa Zwolle nauw samen.

Kwaliteit
De opleiding is geaccrediteerd door de NVAO. Na voldoende beoordeling op alle opdrachten en toetsen en je de opleiding hebt afgerond, ontvang je de mastergraad Master of Education (MEd).

Voorwaarden tot toelating tot het eerste jaar
  • ten minste een afgeronde bacheloropleiding voor het onderwijs;
  • een werkplek;
  • de intakeprocedure wordt met een positief studieadvies afgerond.

Locatie
Studiedagen: Marnix Academie Utrecht
Bij voldoende aanmelding kunnen besturen op locatie een traject arrangeren.

De opleiding wordt aangeboden in samenwerking met de Radiant partners Thomas More Hogeschool en Driestar Hogeschool. Ook hier worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Klik voor informatie op de naam van de hogeschool.

Download hier de brochure 
Download hier de flyer
 

Kosten
Het collegegeld voor schooljaar 2019-2020 is € 2.083,- indien je geen eerdere master op het gebied van onderwijs of zorg hebt gevolgd. Heb je wél eerder een master op dit gebied gevolgd, dan bedraagt het collegegeld € 7.295,-. Dit is inclusief materiaalkosten, maar exclusief verblijfkosten van de tweedaagse (€ 300,- inclusief btw), de kosten voor de boeken (ongeveer € 350,- per jaar) en eventuele studiereis.

Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend voor de halvering van het collegegeld van eerstejaars studenten. Let op: de Tweede en Eerste Kamer moeten de plannen nog goedkeuren. Kijk in deze infographic of jij in aanmerking komt voor de halvering van het collegegeld. 


Lerarenbeurs/Teambeurs
Voor deze master kan vanaf 1 april 2018 een Lerarenbeurs bij DUO of Teambeurs bij de DUS-I worden aangevraagd. Het BRIN-nummer van de Marnix Academie is 10 IZ, CROHO/ISAT-nummer 49288.

Check hier of je in aanmerking komt voor subsidie.

Planning
Start: september 2020
Dinsdagen van 10.00-17.00 uur
Planning volgens rooster. 
Studiebelastingsuren: 1680

Heb je voorkeur voor les op locatie Gouda of Rotterdam naast hoofdlocatie Utrecht, dan kan je dit bij inschrijving kenbaar maken.
 

Voorlichtingen en proefstuderen

Heb je interesse gekregen om de master Passend Meesterschap te gaan volgen, maar wil je nog meer informatie over deze opleiding? Kom dan naar één van de voorlichtingsmomenten.

Hartelijk welkom in Gouda, Utrecht of Zwolle!

Driestar hogeschool, Burgemeester Jamessingel 2, Gouda
Dinsdagavond 14 mei 2019

Marnix Onderwijscentrum, Vogelsanglaan 1, Utrecht
16 april 2019 om 19.30u
21 mei 2019 om 19.30u
26 juni 2019 om 19.30u


Thomas More Hogeschool
Woensdag 10 april 2019 om 19.00 uur
Donderdag 6 juni 2019 om 19.00 uur

Proefstuderen

Wil je weten wat studeren aan de masteropleiding Passend Meesterschap inhoudt? Dan kun je na naast het bezoeken van de voorlichtingsbijeenkomsten, ook komen proefstuderen. Bij het proefstuderen ervaar je echt wat de Master Passend Meesterschap inhoudt en kun je direct alle vragen stellen. De proefstudeerdagen zijn 17 april, 15 mei en 29 mei. 

Schrijf je hier in voor het proefstuderen bij de Master Passend Meesterschap.