In vier jaar word jij tijdens pabo deeltijd opgeleid tot een goede leerkracht die met enthousiasme en de nodige kennis voor de klas staat en jouw leerlingen iets mee kan geven voor de toekomst!​

Topopleiding_2018_website.png

Is deeltijd studeren iets voor jou?

De deeltijdstudie leraar basisonderwijs leidt op voor hetzelfde diploma als de voltijdstudie, maar er zijn minder contactmomenten. In deeltijd studeren is interessant als je naast je studie bijvoorbeeld:

 •  Onderwijsassistent of klassenassistent bent.
 •  Na of naast een ander beroep of de zorg voor je gezin voor de klas wilt.
 •  Na een andere hbo- of wo-opleiding het onderwijs in wilt.

Meer informatie over de verschillende studieroutes binnen pabo deeltijd vind je onder het tabblad Studieroutes. 

Het reguliere deeltijdprogramma duurt vier jaar. Tijdens een intakegesprek praten we over je vooropleiding en de competenties die je bezit.

Waar mogelijk krijg je op basis daarvan vrijstellingen of kun je een andere route volgen, zoals:

 • Een tweejarige route voor wo- en hbo-gediplomeerden.
 • Een driejarige route voor vwo-gediplomeerden.
 • Een driejarige route voor gediplomeerde onderwijsassistenten en havo-gediplomeerden. Voor deze route moet je met positief resultaat een assessment afleggen. Dit bestaat uit de landelijke reken- en taaltoets en een cognitieve capaciteitentoets.
 • Duale route.

Na het behalen van je bachelordiploma kun je bij ons doorstuderen voor een master of één van de post-hbo-opleidingen volgen.

Route als zij-instromer

Voor wie is deze route interessant?
Je hebt een benoeming als leraar op een school voor primair onderwijs. Tegelijk studeer je. Je eigen les- en schoolpraktijk zijn dus belangrijke leermiddelen. Je kunt als zij-instromer in maximaal twee jaar je onderwijsbevoegdheid halen, door een op maat gesneden traject te volgen!

Voor deze route kom je in aanmerking als:
 • Je een relevante vooropleiding op hbo- of wo-niveau hebt afgerond.
 • Je werkervaring hebt in een andere sector, maar graag wilt overstappen naar het onderwijs.
 • Je een benoeming hebt als leraar in het primair onderwijs.
 • Er een reële mogelijkheid is dat je binnen twee jaar je eerder verworven competenties (evc) kunt aanvullen tot een volledige startbekwaamheid. 
Hoe zit de route in elkaar?
Je volgt een normale sollicitatieprocedure bij de school. Nadat je benoemd bent, meldt de school je aan voor een geschiktheidsonderzoek (zij-instroomassessment). Dit is een vrij uitgebreid onderzoek, waarin duidelijk wordt welke competenties je hebt en wat je nog verder dient te ontwikkelen.

Als startpunt voor het geschiktheidsonderzoek stel je een omvangrijk en goed onderbouwd portfolio op. Daarin zitten een aantal verschillende onderdelen, zoals: een uitgebreid CV (overzicht van opleidingen, (werk)ervaring, gevolgde cursussen en trainingen, eerder verworven competenties) en een beschrijving waarin je zichtbaar maakt waar je staat op de beroepscompetenties van de docent. Dit alles onderbouw je met verwijzing naar bewijsmateriaal. Meer informatie hierover ontvang je bij de start van het traject.

Onderdeel van het geschiktheidsonderzoek is een docentenontwikkelingsprogramma (DOP-test). Dit is een multimediatest, waarbij het vooral om jouw inzicht in sociaal complexe situaties gaat. Wat is bijvoorbeeld jouw inzicht in de omgang en communicatie met leerlingen. Ook worden jouw cognitieve capaciteiten, werkstijlen en motivatie/interesse onderzocht.

Praktijkonderzoek
Het praktijkonderzoek bestaat uit drie onderdelen.

1. Een praktijksituatie
Na een voorbereiding geef je les aan een groep leerlingen op een school. Dit mag niet de school zijn waar je hebt gesolliciteerd. Twee assessoren beoordelen jouw lesgeven.

2. Een interview naar aanleiding van een portfolio
Op basis van het door jou ingevulde portfolio nemen we een persoonlijk interview met je af.

3. Mini-assessments
Tijdens enkele simulaties/rollenspellen kijken we aan de hand van een praktijkvoorbeeld hoe je reageert op de (toekomstige) praktijk van het leraar-zijn.

Werken en leren tegelijk
Als uit het onderzoek blijkt dat je inderdaad geschikt bent om twee jaar (in combinatie met het werken voor de klas) een onderwijsbevoegdheid te behalen, ontvang je een geschiktheidsverklaring. Met deze verklaring kan de school je benoemen. Je mag er twee jaar over doen om volledig bevoegde leraar te worden. Je legt dan aan het einde van deze periode een bekwaamheidonderzoek af.

Ondertussen sta je voor de klas. Je sluit een overeenkomst met de school waar je gaat werken en onze lerarenopleiding over het scholings- en begeleidingstraject, dat we speciaal voor je samenstellen. Je bent verplicht dit te volgen en de school is op haar beurt verplicht je daartoe in staat te stellen. Je staat dus nooit de hele week voor de klas.

Financiering
De kosten van de opleiding voor een zij-instromer zijn normaliter voor rekening van de werkgever. Hiervoor bestaat een subsidieregeling van DUO van € 20.000,- die de werkgever kan aanvragen per zij-instromer. Meer informatie hierover is te vinden op de website van DUO.

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie over de inhoud en praktische zaken met betrekking tot de opleiding en het geschiktheidsonderzoek kun je contact opnemen met Nico den Besten.

>> Download hier het aanvraagformulier voor het geschiktheidsonderzoek
 

Inhoud van de opleiding

In jaar 1 en 2 van de pabo (voor verkorte routes: jaar 1) volg je de basisopleiding. In jaar 3 en 4 begint de specialisatie door je te focussen op het jonge kind of op het oudere kind. Deze specialisatie geef je zelf vorm door bepaalde schoolvakken te kiezen waarin je je extra verdiept en door de minor te kiezen die bij jou past. Meer informatie over deze specialisaties in jaar 3 en 4 vind je hier.

De inhoud van de opleiding is vergelijkbaar met die van de reguliere studieroute. Je hebt jaarlijks vier perioden die zijn opgebouwd uit lesweken, stageweken en tentamenweken. Tijdens de lesweken verzamel je zo nieuwe kennis en ideeën, en oefen je vaardigheden, die je kunt toepassen in je stage.

Tijdens je stages zie je het hele weekprogramma van de basisschoolgroepen voorbij komen. Je loopt een jaar lang stage op dezelfde basisschool, maar iedere periode in een andere groep. Bij Driestar hogeschool vinden we het belangrijk dat er ontmoetingen plaatsvinden tussen studenten en/of docenten waardoor je veel van en met elkaar leert.

Leerlijnen in de pabo

Het programma van de pabo is opgebouwd uit drie leerlijnen.

 • Persoonlijke vorming - leerlijn 1
  In deze leerlijn leg je de basis voor een goede beroepshouding. Het draait om jouw eigen staan in de maatschappij zodat je goede keuzes kunt maken voor de kinderen en de school. Niet het lesgeven, maar je eigen ontwikkeling staat centraal.
   
 • Beroepsvorming - leerlijn 2
  Deze leerlijn is het hart van de opleiding. Je leert nadenken over waarde(n)vol onderwijs en hoe je dat in de praktijk vormgeeft. Je werkt vanuit zeven thema’s, die alles te maken hebben met het beroep van leerkracht: de pedagogische relatie tussen de leerkracht en de leerling, de rol van gezag in die relatie, het creëren van stimulerende leeromgevingen, het organiseren van leeractiviteiten, de ontwikkeling van de leerling, zijn uniciteit en zijn verantwoordelijkheid. Daarnaast leer je praktische vaardigheden als presenteren, instructie geven en bordschrijven.
   
 • Schoolvakken - leerlijn 3
  Dit is de leerlijn waarin de schoolvakken op het programma staan: godsdienst, Nederlands, rekenen, bewegingsonderwijs, beeldende vorming, muziek, natuuronderwijs en techniek, geschiedenis, aardrijkskunde en Engels. De werkvormen en de lesstof zijn ‘praktijknabij’: je kunt ze zo gebruiken in de basisschool.

Wat verwachten we van jou?

Aan het begin van je studie vragen we gelijk al veel van je zelfstandigheid. Toch is de docent in de basisopleiding nog sturend aanwezig. Hoe verder je komt, hoe meer jezelf de verantwoordelijkheid in je studie op je neemt en zelf de goede leervragen gaat stellen. Op deze manier ben je na vier jaar in staat om zelfstandig een klas aan te sturen. Je wordt uitgedaagd om zelfstandig op onderzoek uit te gaan en je mening te relateren aan je christen-zijn. We gebruiken daarvoor vormen van samenwerkend leren, presenteren, dialogen, bronnen, experimenten en gastcolleges.

Colleges

Het collegejaar is verdeeld in vier periodes. De colleges worden vanaf het cursusjaar 2019/2020 op maandag gegeven, tussen 13.30 uur en 21.45 uur. Ook zijn er één keer per periode op een woensdag van 13.30 uur tot 21.45 uur colleges. Studenten lopen daarnaast in het eerste, tweede en derde leerjaar per periode 1 aaneengesloten week en 5 dagdelen naar keuze stage. In het vierde leerjaar heb je twee weken voorbereiding op de liostage en vier weken liostage.

Het is de bedoeling dat de studenten zelf op zoek gaan naar een stageplek. 

Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op met de heer N. den Besten.

Cambridge certificate of English

Heel wat jaren geleden begroette de Nederlandse minister-president Peter Gerbrandy zijn Engelse collega met de woorden: ‘I hate you welcome in this town where all the oranges are buried’. Niet zo handig…
Op school is het belangrijk om je leerlingen goed Engels te leren. Het krijgt binnen het onderwijs een steeds belangrijkere rol! Om te zorgen dat je daar op voorbereid bent kun je deze cursussen volgen. Een must voor pabostudenten die gaan lesgeven op een basisschool waar Engels aangeboden wordt vanaf de onderbouw!

Intensieve training van vaardigheden
Deze praktische cursussen geven je genoeg gelegenheid om te oefenen. De nadruk ligt op mondelinge vaardigheden, maar ook lees-, schrijf- en luistervaardigheid worden intensief getraind. 
Afhankelijk van de groep waarin je op basis van een instaptoets geplaatst wordt kun je uiteindelijk een internationaal erkend Cambridge Certificate of English halen.
Er wordt getraind voor twee verschillende examens: Cambridge First Certificate of Cambridge Advanced. Afhankelijk van jouw niveau sluit je de cursus na één of twee jaar af met één van deze examens.

De cursus
Het betreft een cursus van 12 cursusavonden. Deelname aan de cursus kost €100 (inclusief materiaal). Dit is exclusief de kosten van het examen.

Meer informatie
Meer informatie onder andere over data en tijden vind je op Eduweb. Voor inhoudelijke vragen over de cursus kun je terecht bij Henrieke van Schothorst.

Startstuderen.nl

In 2014 is Startstuderen.nl gelanceerd door minister Jet Bussemaker. De website helpt scholieren en studenten op weg bij het kiezen van een studie in het hoger onderwijs en alles wat daarbij komt kijken. 
 
Startstuderen.nl is een centraal informatiepunt dat scholieren en studenten helpt bij het vinden van informatie voor een goede studievoorbereiding. Daarbij gaat het niet alleen om de studiekeuze, maar ook om geldzaken en huisvesting. Op de website is te zien wat de plannen zijn van de overheid voor het hoger onderwijs en hoe het daarmee staat. Ook biedt de website een checklist, zodat scholieren en studenten weten waar ze aan moeten denken als ze willen studeren in het hoger onderwijs. Het ministerie van OCW en DUO hebben de website ontwikkeld samen met de scholieren- en studentenbonden (LAKS, ISO, JOB, LSVb en LKvV).

Startstuderen-nl.jpg

Kom een avond proefstuderen!

Heb je interesse in de deeltijdopleiding dan ben je van harte welkom om een avondcollege bij te wonen.
Je bent welkom op een maandag- of woensdagavond.

 • Maandag: 15.50-20.30 uur
 • Woensdag: 18.30-21.45 uur

Meld je aan bij Marit van Bemmel
 

Als je je inschrijft voor een studie, betaal je collegegeld.

Op deze pagina leggen we zo duidelijk mogelijk uit welk collegegeldtarief voor jou van toepassing is. Dit hangt af van een aantal factoren zoals eerder gevolgde opleidingen. de opleiding en de opleidingsvorm die je wilt volgen.

Collegegeld

Informatie collegegelden 2018-2019
In de regelgeving wordt gesproken over twee soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld.

Bedragen studiejaar 2018-2019

Opleidingsvorm Wettelijk
collegegeld
Instellings
collegegeld
Voltijd € 2.083 € 3.882
Deeltijd € 1.664 € 3.882
Duaal € 2.083 € 3.882


In dit schema kun je zien hoeveel collegegeld jij moet betalen.

Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend voor de halvering van het collegegeld van eerstejaars studenten. Dit voorstel is goedgekeurd en daarmee is de halvering van het collegegeld voor eerstejaars hoger onderwijs definitief! Kijk in deze infographic of jij in aanmerking komt voor de halvering van het collegegeld. 

Overige studiekosten
Naast het collegegeld zijn er ook overige studiekosten zoals studie- en moduleboeken en de werkweek (voltijdopleiding). Voor het eerste jaar is dat ca. € 1.500 (nieuwprijs studie- en moduleboeken); voor overige jaren ca. € 500.
Voor de werkweek van pabo 1 (voltijd) ben je ca. € 100 kwijt.

Het instellingscollegegeld

Voor een tweede bachelor- of masteropleiding geldt sinds 2010 dat je geen wettelijk collegegeld maar een instellingscollegegeld betaalt. Dit is bepaald in artikel 7.46 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De hoogte van het instellingscollegegeld wordt vastgesteld door het College van bestuur en kan variëren per opleiding of groep studenten. Bij aanpassing van het instellingscollegegeld wordt vooraf het advies van de medezeggenschapsraad gevraagd.
De hogeschool ontvangt voor deze studenten geen bijdrage vanuit de overheid. Daarom wordt in de vaststelling rekening gehouden met de daadwerkelijke kosten om een hbo-opleiding te kunnen aanbieden. Er is één uitzondering op deze regeling. Dit geldt als je met je tweede opleiding bent begonnen terwijl je de eerste opleiding nog niet had afgerond. Deze studenten betalen collegegeld ter hoogte van het wettelijk collegegeld

Betalingsmogelijkheden

Betalingsmogelijkheden
Hoe betaal je het collegegeld?

De betaling van het collegegeld wordt via StudieLink geregeld. Driestar educatief maakt voor de incasso van het collegegeld gebruik van een digitale machtiging in StudieLink.
 
Het collegegeld mag op twee manieren worden voldaan:

 1. Je machtigt Driestar educatief het bedrag in één keer van je rekening af te schrijven. Het bedrag wordt dan eind september (of zo snel mogelijk daarna) van de rekening afgeschreven.
 2. Je machtigt Driestar educatief het bedrag in tien termijnen van je rekening af te schrijven. In dat geval ben je € 20 administratiekosten verschuldigd. Dit wordt geïncasseerd bij de 1e termijn. De bedragen worden vanaf eind september elke maand van je rekening afschreven t/m eind juni. Incasso collegegeld vindt plaats op de 27e van de maand (of de vrijdag ervoor als de 27e op zaterdag of zondag valt).

Betaling door werkgever
Betaalt een bedrijf/werkgever namens jou het collegegeld? Dan heb je de mogelijkheid een factuur aan te vragen die rechtstreeks door jouw werkgever wordt voldaan. Download hier het formulier.
Je blijft als student zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling van het collegegeld. Wanneer jouw werkgever niet tijdig betaalt, word jij als student daarop aangesproken.

Handleiding digitale machtiging collegegeld

Digitale machtiging collegegeld
Je betaalt collegegeld voor ieder studiejaar dat je bent ingeschreven bij Driestar hogeschool. De betaling regel je zelf online met een digitale machtiging in StudieLink.
Een uitgebreide stappenplan is te vinden op de website van Studielink.

Samengevat moet je de volgende acties uitvoeren: 

 • Log in op StudieLink: www.driestar-educatief.studielink.nl
 • Schrijf je (her)in voor het collegejaar 2017-2018
 • Ga naar “Voer je betaalgegevens in” via “Mijn To do lijst”
 • Het collegegeld wordt vastgesteld door de hogeschool
 • Bevestig je machtiging

Belangrijke informatie!

 • Om gebruik te maken van de digitale machtiging moeten je persoonsgegevens zijn gecontroleerd.
 • Betaalt een bedrijf/werkgever namens jou het collegegeld via machtiging of factuur? Stuur dan een mail naar onze afdeling Financiën.
 • Betaalt iemand anders voor jou het collegegeld (bv. een ouder) of betaal je zelf maar ben je minderjarig? Dan moet die andere persoon de digitale machtiging ondertekenen met zijn/haar eigen DigiD.
 • Je kunt de ingevulde betalingsgegevens na bevestiging in StudieLink niet meer wijzigen.
 • Wil je na het bevestigen van de digitale machtiging toch je betalingsgegevens wijzigen? Stuur dan een mail naar onze afdeling Financiën.
 • Volg je ook een opleiding aan een andere onderwijsinstelling. Dan heb je mogelijk recht op vrijstelling van collegegeld i.v.m. een Tweede Inschrijving. Lever dan een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) voor 1 september in bij de afdeling studentzaken van Driestar hogeschool.

Vragen
Voor vragen over digitale machtiging van het collegegeld kun je terecht bij onze afdeling Financiën.

Tweede inschrijving

Tweede inschrijving
Het is mogelijk om twee (of meer) studies naast elkaar te volgen. Alleen bij de opleiding van eerste inschrijving ben je dan collegegeld verschuldigd. Hieronder staan de verschillende mogelijkheden van een tweede inschrijving:

Eerste en tweede inschrijving aan Driestar hogeschool
Je betaalt collegegeld voor je eerste inschrijving. Je hoeft verder niets te regelen voor je tweede inschrijving. Wanneer het bedrag voor de opleiding van eerste inschrijving lager is dan het bedrag bij tweede inschrijving (bijvoorbeeld bij deeltijd en voltijd) moet je het verschil bijbetalen. Je ontvangt dan een aanvullende factuur.

Eerste inschrijving elders, tweede inschrijving aan Driestar hogeschool
Als je een eerste inschrijving aan een andere universiteit of hogeschool hebt moet je het volledige collegegeld betalen bij die instelling. Je kunt als tweede inschrijver bij Driestar hogeschool per 1 september worden ingeschreven als je bij de instelling van eerste inschrijving het collegegeld hebt betaald. In dit geval dien je een Bewijs Betaald Collegegeld op te vragen bij die hogeschool of universiteit. Deze lever je in bij de afdeling studentenzaken. Wanneer het bedrag bij de instelling van eerste inschrijving lager is dan het bedrag bij tweede inschrijving aan Driestar hogeschool (bijvoorbeeld bij deeltijd en voltijd) moet je het verschil bijbetalen. Je ontvangt dan een aanvullende factuur.

Eerste inschrijving aan Driestar hogeschool, tweede inschrijving elders
Het is ook mogelijk dat je een eerste inschrijving aan Driestar hogeschool hebt en een tweede inschrijving elders. In dat geval kun je een Bewijs Betaald Collegegeld aanvragen bij de afdeling financiën. Deze lever je in bij de andere hogeschool of universiteit.

Studiefinanciering

Studiefinanciering
Vragen over financiering kan je rechtstreeks stellen aan DUO. Let op dat je je studiefinanciering en studentreisproduct op de goede datum laat ingaan: 1 september (ook al beginnen de meeste introducties in augustus).

Lerarenbeurs
Ben je bevoegd leraar in het primair of voortgezet onderwijs, of het middelbaar of hoger beroepsonderwijs? Dan kun je een lerarenbeurs aanvragen als je je professionele niveau wilt verhogen, je vakkennis wilt verbreden of je wilt specialiseren. De lerarenbeurs vergoedt (deels) de kosten voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Bovendien kan je werkgever met de lerarenbeurs een vergoeding krijgen om je vervanging tijdens studieverlof te bekostigen.

Het BRIN (Basis Registratie Instellingen) nummer van Driestar hogeschool is 15BK. Naast het brinnummer geef je de opleidingscode van de pabo door: 34808.

Tegemoetkoming leraren
Studenten die niet in aanmerking komen voor studiefinanciering, kunnen maximaal twee jaar een tegemoetkoming in de studiekosten krijgen op grond van de regeling Tegemoetkoming leraren (TL). De hoogte is afhankelijk van je belastbaar inkomen.

Levenlanglerenkrediet
Studenten die niet in aanmerking komen voor studiefinanciering, een lening of een aanvullende beurs kunnen onder bepaalde voorwaarden toch geld lenen om het collegegeld te betalen.

Vragen

Kijk hieronder met welke vraag je waar terecht kunt.

Vragen rond Studielink
Studielink: VRAAGbaak, veel gestelde vragen digitaal gerubriceerd
Studielink: website met veel informatie
Staat je vraag er niet bij, neem dan contact op met Afdeling Studentzaken (zie voor gegevens hieronder)

Vragen rond studiefinanciering en studentenreisproduct (OV):
DUO: site met alle info rond studiefinanciering en studentreisproduct (OV).
DUO-Informatielijn: tel. 050-5997755 (op werkdagen bereikbaar tussen 9.00-17.00u) of vragen@duo.nl

Vragen over je DigiD:
DigiD: aanvragen
DigiD: vraag en antwoord rond DigiD
DigiD-helpdesk: tel. 0800-0230435 (gratis en bereikbaar op werkdagen tussen 8.00-22.00u) of info@digid.nl (vermeld in je mail je telefoonnummer)

Vragen rond collegegeld, machtiging en studiekosten:
Afdeling Financiën: tel. 0182-760304 of bij Jan Verheul.

Om in deeltijd te studeren moet je vóór 1 september van het aanmeldingsjaar 21 jaar zijn. Een uitzondering geldt als je een benoeming hebt als onderwijsassistent voor minimaal 2 dagen per week.


 

Introductie en start cursusjaar

Opening studiejaar
De pabo deeltijdstudenten verwachten we op maandag 2 september voor het introductieprogramma. Dit programma start om 15.00 uur. Inloop vanaf 14.30 uur.
Dinsdag 3 september is de opening voor alle studenten in de Sint-Janskerk in Gouda. Deze bijeenkomst begint om 15.00 uur. Voor de deeltijdstudenten is deze bijeenkomst facultatief.

Boekenlijst - event. wijzigingen voorbehouden. Definitieve lijst volgt half juli.
Boekenlijst pabo 1 samen opleiden, deeltijd en duaal vierjarig 2019-2020
Boekenlijst pabo deeltijd en duaal verkort twee en driejarig 2019-2020

Je kunt je de boeken bestellen bij Boekhandel Smit in Gouda. Bestellen als (a.s.) student, levert je levert je 5% korting op. Let op de voorwaarden. Natuurlijk kun je de boeken ook bij een andere boekhandel bestellen. Verder wijzen we je op www.marktplaats.nl of www.bol.com. Kijk ook op de Facebookpagina van de hogeschool (alleen met FB-account). De meeste boeken gebruik je meerdere jaren. Daarom zijn de kosten voor studieboeken van de overige studiejaren veel lager.

Uiterlijk half juli wordt alle informatie over de introductieweek, de boekenlijst en klasindeling opgestuurd.

Studiekeuzecheck

Aanmelden voor 1 mei

Als je volgend jaar gaat studeren is het belangrijk om nu al te starten met de voorbereidingen hiervoor. Het is immers van belang dat je de opleiding kiest die aansluit bij jou interesses  Tot 1 mei kun je je aanmelden voor de hbo-opleiding die je wilt gaan volgen. Je moet je aanmelden via Studielink (zie ook Procedure). Na 1 mei kan de instelling beslissen of je tot de opleiding wordt toegelaten.

Voorbereiding
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een flyer en een video gemaakt over welke stappen je het beste kunt doorlopen in het studiekeuzeproces. Zo kun je bijvoorbeeld proefstuderen of een Open Dag bezoeken om te kijken of een opleiding bij jou past. Onze hogeschool organiseert Open Dagen en Meeloopdagen. Heb je dus interesse in een opleiding bij ons, kom dan naar een van deze dagen toe.

Studiekeuzecheck:

 • Een student die zich voor 1 mei inschrijft, heeft recht op studiekeuze-activiteiten.
 • De activiteiten monden uit in een advies van de hogeschool.
 • Studenten die zich na 1 mei aanmelden hebben tot 15 juni de mogelijkheid om gebruik te maken van het traject van studiekeuze.
 • Studenten die zich na 15 juni aanmelden zullen het proefstuderen missen en mogelijk de kans voor het maken van een reken- en taaltoets.

Van elke student die kiest voor de pabo dag- of deeltijdopleiding wordt verwacht dat hij/zij het volgende traject loopt alvorens toegelaten te worden tot de opleiding:
 
 • Het meemaken van een open avond, open dag of voorlichting op het vo.
 • Een dag of avond proefstuderen d.w.z. colleges volgen, gesprekken aangaan met medestudenten en met docenten.*
 • Een dag meelopen op een basisschool.
 • Het maken van de reken- en taaltoets. Dit vindt zo mogelijk voor het intakegesprek plaats.
 • Intakegesprek, waarbij de genoemde punten worden meegenomen. De student  moet een motivatie schrijven voor de studiekeuze en deze aan de intaker overhandigen.

* soms zul je een keuze moeten maken tussen bovengenoemd punt 1 en 2.

 • De student krijgt binnen een week een digitaal bewijs van het gesprek, waaruit blijkt dat er een goede of minder goede studiekeuzekeuze is gemaakt.
 • Studenten die een verkort traject willen volgen terwijl ze een afgeronde havo (cijfer 7.5 gemiddeld) of mbo-oa (7.2 gemiddeld) opleiding hebben, moeten een assessment afleggen.
 • Studenten die geen christelijke achtergrond hebben, krijgen naast een gesprek ook een tekst uit de Bijbel incl. een andere bron te bestuderen.
 • De aspirant-student moet in principe ingeschreven zijn alvorens een taal –en rekentoets te maken of een assessment.

Procedure

De aanmeldprocedure is als volgt:

Login op Studielink met je DigiD: driestar-educatief.studielink.nl

 1. Vul de persoonsgegevens in.
 2. Selecteer de opleiding van je keuze. Let hierbij op de juiste opleidingsvorm (voltijd, deeltijd of duaal).
 3. In studielink krijg je bij ‘mijn studielink’ de to-do-lijst te zien met de acties die je moet opvolgen.
 4. Voer de betaalgegevens in nadat je een bericht hebt gekregen dat je inschrijving is verstuurd naar de onderwijsinstelling.
 5. Laatste actiepunt voor je inschrijving is het digitaal machtigen van je collegegeld.
 6. Daarna vindt er een controle plaats van je persoonsgegevens en de vooropleiding door de hogeschool.
 7. Binnen een aantal weken krijg je bericht van de hogeschool met daarin de aanmeldgegevens en informatie over de entreetoetsen.
 8. Met elke aankomende student wordt een intakegesprek gevoerd.
  1. Formulier voor alle routes, met uitzondering van samen opleiden. Studenten die kiezen voor deze opleiding krijgen een apart bericht over de intake.
 9. Begin juli D.V. ontvang je informatie voor het nieuwe cursusjaar. Informatie over de introductiedagen, de boekenlijst wordt medio mei op de website gepubliceerd.
 10. Na ontvangst van de digitale machtiging ben je student aan Driestar Hogeschool.

Als je vragen hebt over het inschrijven via Studielink kun je terecht op de website vraagbaak Studielink.
Je kunt ook contact opnemen met studentzaken.

Indien je voor studiefinanciering in aanmerking komt, moet je apart een verzoek indienen.

Toelatingseisen

Vooropleiding

Voor de pabo is de wettelijke toelatingseis dat je in het bezit bent van een havo-, vwo of mbo-diploma (minimaal niveau 4).

Toelatingseisen
Sinds augustus 2015 gelden er toelatingseisen gelden voor de pabo’s. Dit betekent dat havoleerlingen en mbo-studenten moeten aantonen over voldoende kennis te beschikken van de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Dit kunnen zij doen door toelatingstoetsen voor die vakgebieden te maken. Havoleerlingen hoeven deze toetsen alleen te maken voor de vakken waarin zij niet havo-eindexamen hebben gedaan. Voor natuur en techniek geldt dat zij voldoen aan de kenniseis wanneer zij eindexamen hebben gedaan in natuurkunde of biologie. Meer informatie vind je op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Toetsvensters
Er zijn verschillende toetsvensters. Dit zijn perioden waarin pabo’s de mogelijkheid bieden om op hun locatie de toelatingstoetsen te maken:
 • 7 t/m 12 januari
 • 8 t/m 13 april
 • 3 t/m 8 juni
 • 8 t/m 13 juli
 • 12 t/m 14 augustus (als je de toets(en) tijdens dit toetsvenster voor de eerste keer maakt, is er geen mogelijkheid voor een herkansing).
Het resultaat van de toetsen, positief of negatief, wordt landelijk geregistreerd. Bij een positief resultaat ontvang je een certificaat dat 1,5 jaar geldig is bij alle pabo's. Je kunt zelf kiezen bij welke pabo je de toelatingstoets doet.

Spreiding bij het maken van de toetsen
Je hoeft niet alle toetsen in dezelfde toetsvenster te maken. Je kunt ervoor kiezen om iedere toets in een andere toetsvenster te maken.

Herkansing
Je hebt recht op één herkansing voor elke toelatingstoets. Als je voor het eerst de toetsen maakt in augustus is er vanzelfsprekend geen recht meer op een herkansing. Als je dan (één van) de toetsen niet haalt, kun je niet starten met de opleiding.

Driestar hogeschool biedt voor studenten die een herkansing hebben een bijscholingsprogramma. De data hiervan zijn nog niet bekend. Inschrijven hiervoor kan alleen als je een herkansing hebt voor een toelatingstoets. Je schrijft je in via Studentzaken

Bijscholingsprogramma
Driestar hogeschool biedt in mei en juli een bijscholingsprogramma voor de verschillende vakken. Wil je goed voorbereid de toets maken? Schrijf je dan hier in!

Schrijf je in ieder geval tijdig in voor een opleiding aan onze hogeschool via Studielink! Daarna krijg je informatie over het inschrijven voor deze toelatingstoetsen.


Geen diploma MBO niveau 4, HAVO of VWO?

Ben je 21 jaar of ouder en heb je geen van deze diploma’s, dan kun je ook worden toegelaten na een positief afgelegd toelatingsonderzoek. Zo’n onderzoek bestaat uit een intelligentie- en capaciteitentest, een test tekstbegrip Nederlands en een test rekenen. De kosten voor het toelatingsonderzoek bedragen € 100. Bij toelating en inschrijving van een opleiding aan onze hogeschool, krijg je de helft van dit bedrag retour. Daarnaast geldt ook de nieuwe toelatingseis.

Je kunt het toelatingsonderzoek maken op één van de volgende data:

 • Maandag 18 maart 2019
 • Maandag 15 april 2019
 • Vrijdag 24 mei 2019
 • Maandag 17 juni 2019
 • Woensdag 28 augustus 2019

Tijd: 13.00 - 16.30 uur.
Je kunt je aanmelden via studentzaken.

Instemmen met de grondslag

We verwachten van onze studenten dat zij instemmen met de grondslag van Driestar hogeschool: de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid. In het intakegesprek komt de vraag aan de orde of jij je thuis voelt in het levensbeschouwelijk kader van onze hogeschool.

Aanvullende eis voor toelating tot de deeltijdopleiding

Om ingeschreven te worden voor het eerste jaar van de deeltijdpabo moet je vóór 1 september 21 jaar zijn. Een uitzondering geldt als je een erkend diploma havo, vwo, OA niveau 4 hebt en een benoeming als onderwijsassistent voor minimaal 2 dagen per week, met minimaal één dag de verantwoordelijkheid voor een groep.

Reglementen

Onderwijs- en examenreglement

Driestar hogeschool heeft voor de pabo opleiding een onderwijs- en examenreglement (OER) vastgesteld. Je vindt de reglementen op deze pagina

Studentenstatuut

Als student heb je een aantal rechten en plichten. Deze zijn opgesomd in het studentenstatuut. We gaan er vanuit dat studenten kennis hebben genomen van de inhoud van deze documenten.