Tijdens de AD-opleiding Pedagogisch Educatief Professional word je als MBO-er in twee jaar tijd klaar gestoomd tot pedagogisch en educatief professional om te werken met de kinderen en tieners.

Volg de Hbo-opleiding AD-PEP

Ben jij die MBO-er die eigenlijk wel door wil gaan met een HBO- studie, maar opziet om nog vier jaar te studeren? Of werk je al een poosje en zou je meer kennis willen hebben om de soms moeilijke groepen beter te kunnen begeleiden? Of voor dat éne speciale kind een goede begeleiding willen ontwikkelen? Zoek je meer uitdaging in je kennis of op je werk?

Tijdens de AD-opleiding Pedagogisch Educatief Professional word je opgeleid tot pedagogisch en educatief professional om te werken met de kinderen en tieners. De opleiding richt zich op jeugdigen van 2-18 jaar.  Het is een tweejarige opleiding in het Hoger Beroepsonderwijs (niveau 5). Tijdens de opleiding AD-PEP leer je de theorie te verbinden met de praktijk. Op school krijg je de theorie aangeboden en je gaat op de werkvloer er mee aan de slag. Je leert om met verschillende instanties buiten de instelling om te gaan en oog te krijgen voor kwaliteitsverbetering binnen de instelling.
 

De opleiding

De Associate Degree Pedagogisch Educatief Professional heeft bij Driestar hogeschool een aantal speerpunten:

 • Invulling aan het beroep en de beroepstaken geven vanuit een christelijke levensbeschouwing;

 • Gericht op de ondersteuningsbehoeften van alle jeugdigen, maar in het bijzonder kinderen en jongeren met specifieke ondersteuningsbehoeften;

 • Effectief samenwerken in multidisciplinaire teams;

 • Methodisch werken – denkt en werkt op tactisch niveau, met de voeten in de praktijk en bewaart met zijn hoofd het overzicht, koppelt denken aan doen;

 • Een stevige professional;

 • Een lerende professional;

In de opleiding staat de ontwikkeling van de professionele identiteit centraal. Dit heeft alles te maken met de vier beroepstaken, die voor een AD-er belangrijk zijn (zie onderstaand figuur). 

 1. Leiding geven aan een groep.
 2. Begeleiden van leer- en ontwikkelingsprocessen.
 3. Samen jeugdigen ondersteunen en beroepstaak.
 4. Werken in een team/organisatie.   

In jaar 1 en 2 komen alle beroepstaken en jouw ontwikkeling aan de orde in verschillende vakken. De ervaren en gemotiveerde docenten, vanuit Hoornbeeck College en Driestar hogeschool, geven je les.
Eén jaar bestaat uit 4 periodes. De theoretische kennis doe je op tijdens de colleges en zelfstudie. Een paar vakken: Leiding geven aan een groep, (Afwijkende) ontwikkeling van jeugdigen en Begeleiden van leer- en ontwikkelingsprocessen. Ook krijg je een studieloopbaanbegeleider aangewezen die regelmatig met jou je professionele ontwikkeling bespreekt.

In het tweede jaar worden keuzevakken aangeboden. Met deze keuzevakken kun jij je specialiseren op het gebied van jouw eigen werkplek of juist een heel andere werkplek. Ook kun je denken aan de voorbereiding van een mogelijke (verkorte) vervolgstudie, zoals Hbo-pedagogiek of de pabo. 

Wat kun je na je studie doen?

Wat kun je na je studie doen

AD-PEP  biedt allerlei mogelijkheden op de arbeidsmarkt:

 • In de Kinderopvang wordt een HBO-er op de werkvloer verplicht. Je kunt een belangrijke rol krijgen in de communicatie tussen ouders en instanties. Ook heb je een adviserende stem naar je collega’s toe of juist een voortrekkersrol.
 • Binnen een school (of in het speciaal onderwijs) werk je met kleine groepjes leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Ook stuur je mede- onderwijsassistenten aan. In het voortgezet onderwijs kun je bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage leveren in een satellietklas of clustergroep. Deze opleiding leidt niet op om zelfstandig voor de klas te staan.
 • Binnen Gehandicaptenzorg kun je b.v. een groep kinderen begeleiden in een kinderdagcentrum.
 • Binnen Jeugdhulp kun je een groep jongeren in een pedagogische instelling aansturen en overleg hebben met professionals.

Kortom: alle werkvelden die zich bezighouden met pedagogiek en educatie.
Mogelijke vervolgopleidingen (met eventuele toelatingstoetsen) zijn leraar basisonderwijs en HBO- Pedagogiek. Deze kun je verkort volgen na het behalen van dit niveau-5 diploma. In leerjaar 2 zal hier aandacht aan geschonken worden.   

Studieduur

Elke vrijdag is er een collegedag bij Driestar hogeschool in Gouda. Het overige deel van de week kun je werken (minimaal 16 uur) en thuis studeren.   
Elk jaar bestaat uit 60 EC (1EC = 28 uur), in totaal 1680 uur, bestaande uit:

 • colleges en zelfstudie (in jaar twee ook je eindopdracht) - 25 EC

 • praktijklijn met opdrachten in je werkveld - 25 EC

 • professionele identiteit – 10 EC

Begeleiding

Een groot gedeelte van je opleiding voer je uit op je werkplek. Je wordt begeleid door je werkbegeleider die intensief contact heeft met de opleiding en een praktijk begeleidende docent, meestal je SLB-er. Als je werkplek niet geschikt is voor het uitvoeren (van een onderdeel) van de beroepstaken kun je tijdelijk stage lopen op een andere werkplek. Een deel hiervan is verplicht. Diverse werkvelden hebben zich bereid verklaard zich te willen inzetten voor zo’n stage.

Het collegegeld bedraagt €1664 per jaar. Het is mogelijk om in overleg met je werkgever de studiekosten vergoed te krijgen. Voor een deeltijdopleiding kun je geen studiefinanciering  krijgen. Uiteraard is het mogelijk om de studiekosten van de belasting terug te vragen.

Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend voor de halvering van het collegegeld van eerstejaars studenten. Meer informatie over de voortgang van dit wetsvoorstel kan je vinden via deze link. Kijk in deze infographic of jij in aanmerking komt voor de halvering van het collegegeld. 

In dit schema kun je zien hoeveel collegegeld jij moet betalen.

Het collegegeld mag op twee manieren worden voldaan:

 1. Je machtigt Driestar educatief het bedrag in één keer van je rekening af te schrijven. Het bedrag wordt dan eind september (of zo snel mogelijk daarna) van de rekening afgeschreven.
 2. Je machtigt Driestar educatief het bedrag in tien termijnen van je rekening af te schrijven. In dat geval ben je € 20 administratiekosten verschuldigd. Dit wordt geïncasseerd bij de 1e termijn. De bedragen worden vanaf eind september elke maand van je rekening afschreven t/m eind juni. Incasso collegegeld vindt plaats op de 27e van de maand (of de vrijdag ervoor als de 27e op zaterdag of zondag valt).

Betaling door werkgever
Betaalt een bedrijf/werkgever namens jou het collegegeld? Dan heb je de mogelijkheid een factuur aan te vragen die rechtstreeks door jouw werkgever wordt voldaan. Download hier het formulier.
Je blijft als student zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling van het collegegeld. Wanneer jouw werkgever niet tijdig betaalt, word jij als student daarop aangesproken.

Aanmelden

Het volgende startmoment is januari 2020. Je kunt je hiervoor al inschrijven.
 
Je kunt je aanmelden via het centrale aanmeldsysteem van alle hogescholen en universiteiten: Studielink. In het programma Studielink vul je al jouw gegevens in. Zorg dat je alle gevraagde informatie goed invult. Aangemeld zijn is overigens nog iets anders dan ingeschreven zijn. We schrijven je pas officieel in, als je je collegegeld hebt betaald.
 
Na je aanmelding krijg je een intakegesprek. Dit gesprek vindt plaats op onze hogeschool. Het intakeformulier en de werkplekscan tref je hier aan. Vul beide documenten in en neem deze mee naar het intakegesprek. Lees hier de aandachtspunten voor het intakegesprek. 

Vooropleiding

Voor de AD-opleiding is de wettelijke toelatingseis dat je in het bezit bent van een mbo-diploma niveau 4.

Instemmen met de grondslag

We verwachten van onze studenten dat zij instemmen met de grondslag van Driestar hogeschool: de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid. In het intakegesprek komt de vraag aan de orde of jij je thuis voelt in het levensbeschouwelijk kader van onze hogeschool.

Aanmeldprocedure

De aanmeldprocedure is als volgt:

Login op Studielink met je DigiD: driestar-educatief.studielink.nl

 1. Vul de persoonsgegevens in.
 2. Selecteer de opleiding Associate Degree.
 3. In studielink krijg je bij ‘mijn studielink’ de to-do-lijst te zien met de acties die je moet opvolgen.
 4. Voer de betaalgegevens in nadat je een bericht hebt gekregen dat je inschrijving is verstuurd naar de onderwijsinstelling.
 5. Laatste actiepunt voor je inschrijving is het digitaal machtigen van je collegegeld.
 6. Daarna vindt er een controle plaats van je persoonsgegevens en de vooropleiding door de hogeschool.
 7. Binnen een aantal weken krijg je bericht van de hogeschool met daarin de aanmeldgegevens.
 8. Met elke aankomende student wordt een intakegesprek gevoerd.
 9. Je ontvangt in het najaar informatie over de AD-opleiding.
 10. Na ontvangst van de digitale machtiging ben je student aan Driestar hogeschool.

Als je vragen hebt over het inschrijven via Studielink kun je terecht op de website vraagbaak Studielink.
Je kunt ook contact opnemen met studentzaken.

Omdat het een deeltijdopleiding is, kom je niet in aanmerking voor studiefinanciering.