RAOS

Sinds 2001 werken wij als reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs en Driestar hogeschool intensief samen aan het opleiden van nieuwe docenten in een opleidingsschool. 

Deze opleidingsschool vormt een krachtig partnerschap met als participanten enerzijds zes reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs (opleidingslocaties) en anderzijds Driestar hogeschool.

Sinds 2001 werken wij als reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs en Driestar hogeschool intensief samen aan het opleiden van nieuwe docenten in een opleidingsschool.

Algemeen

We weten ons als scholen aan elkaar verbonden op het gebied van identiteit en visie op onderwijs. Kenmerkend voor het curriculum van ons samenwerkingsverband is dat er een substantieel deel van de opleiding plaatsvindt op de opleidingslocatie van de opleidingsschool, namelijk 40%. Naarmate de studie vordert, neemt het uitvoeren van onderzoek een grotere plaats in. Deze manier van werken werpt duidelijk vruchten af. Door studenten op de scholen te laten participeren zorgen we voor een goede aansluiting van de studie op het beroep. Er ontstaat een lerende gemeenschap waar de leraren in opleiding en zittende docenten baat bij hebben. Excellentie wordt bevorderd bij iedere student op zijn niveau met zijn of haar talenten.

Het onderwijs in Nederland wordt gegeven in een internationale omgeving. Het onderwijs- en kennisniveau van ons land is daarom van cruciaal belang voor nu en de toekomst. Uit het internationaal vergelijkende PISA-onderzoek is gebleken dat de absolute scores van Nederlandse leerlingen op PISA 2009 minder goed waren dan die in 2003. Daarnaast blijkt dat het andere goed presterende landen beter lukt om hun leerprestaties te verhogen. Als opleidingsschool willen we een bijdrage leveren aan het langdurig hoogwaardig houden van ons onderwijs in deze internationale context. Het is van belang dat studenten en leerlingen het vanzelfsprekend vinden om een onderzoekende houding te hebben en daarnaast een leven lang te leren om een bijdrage te leveren aan de kennissamenleving. De academische opleidingsschool geeft impulsen aan docenten, management en leerlingen om te komen tot een kwalitatief hoger niveau.

In de afgelopen jaren hebben we met elkaar een opleidingsschool neergezet waar we best trots op zijn. De komende jaren zullen we de academische opleidingsschool verder uitbouwen en professionaliseren.

Visie

De keuze voor het leraarschap wordt vaak bepaald door een innerlijke motivatie. Als aan deze motivatie ‘gehoor wordt gegeven’, start het leerproces van de student. Belangrijk bij het opleiden van leraren is het aansluiten bij de zone van naaste ontwikkeling van de student. Op die manier wordt gevolg gegeven aan een natuurlijke behoefte in het leerproces. Het is aan de opleidingsschool om een leeromgeving te creëren waarin de student optimaal kan ontwikkelen.

Er zijn verschillende opleidingsmodellen waarmee de student zich kan ontwikkelen. De variant die sinds enkele decennia weer opgeld doet, is Opleiden in de school (OidS). Werkplekleren staat hierin centraal.

In onze optiek is het concept van OidS een goede variant voor het opleiden van leraren, omdat de praktijknabijheid gegarandeerd is en er een directe verbinding is tussen de leerwerkervaring en de opleiding. Direct, in de betekenis van inhoudelijk verbonden en qua tijd dicht bij elkaar liggend. Nadelen kunnen zich voordoen als een student te weinig kennisneemt van het geheel van het onderwijs of als de kwaliteit van de schoollocatie onder druk staat.

OidS sluit aan bij de visie van de RAOS op het leraarschap, zoals dat verwoord is in Essenties van christelijk leraarschap. Het pedagogisch-didactisch programma is een op maat gesneden leertraject dat grotendeels in de praktijk van de schoollocatie gevolgd wordt. De opleiding sluit aan bij de kennis en vaardigheden van de student en is gericht op ontwikkelen van die competenties die noodzakelijk zijn voor het optimaal functioneren als leraar, zoals een onderzoekende houding. Een goed samenwerkingsmodel is nodig om de voordelen van OidS  te realiseren.

Studeren via Opleiden in de School (OidS) betekent dat je leren en werken combineert. Je doet dat bij Driestar hogeschool in Gouda en op je opleidingslocatie. Je opleidingslocatie is een school voor voortgezet onderwijs en/of middelbaar beroepsonderwijs.

Op de hogeschool in Gouda krijg je vooral onderwijs in het vak waarvoor je opgeleid wilt worden. Op je opleidingslocatie leer je in de praktijk, via stages en later ook in parttime functies. Zo doe je al tijdens je studie veel ervaring op en leer je heel praktijkgericht. Je doet hierbij ook steeds praktijkgericht onderzoek. Je wordt daarbij goed begeleid door een schoolopleider, een onderzoeksbegeleider en een vakcoach.

Voor deze studieroute krijg je studiefinanciering en een OV-jaarkaart.

Wat biedt deze duale lerarenopleiding jou?

Je wordt gevormd tot christelijke leraar en je verdiept je in een vak dat je leuk vindt. We geven je goede persoonlijke begeleiding. Je ontvangt een salaris voor je werk tijdens de laatste twee jaar op je opleidingslocatie.

 

Hoe zit deze studieroute in elkaar?

Een vakinhoudelijke deel
Je verdiept je in het vak dat je wilt geven. Informatie hierover is te vinden op de opleidingspagina's.

Een pedagogisch-didactisch deel
Hier leer je hoe je als een goede en christelijke docent lesgeeft. Hiervoor ben je twee dagen per week op je opleidingslocatie: op dinsdag en een in overleg te bepalen andere dag. Je krijgt je opdrachten vanuit de praktijk. Je bent zelf ‘eigenaar’ van je leerproces en studeert zelfstandig (onder begeleiding). Via het opbouwen van een portfolio bewijs je dat je bepaalde vaardigheden beheerst. Het betekent dus dat je de hele week bezig bent met de opleiding en de duale opleiding in die zin volledig vergelijkbaar is met een voltijdopleiding. Het vakinhoudelijke deel en de verdeling van studiepunten zijn gelijk aan de deeltijdopleiding.

Hoe lang duurt de opleiding?

De duale opleiding duurt vier jaar.

De eerste twee studiejaren
Deze bereiden je voor op het zelfstandig voor de klas staan. In het tweede jaar geef je minimaal 75 lessen op je opleidingslocatie. Ook loop je stage in het buitenland. Daarnaast doe je één dag per week maatschappelijke ervaring op in een (soms betaalde) baan buiten het onderwijs.

Het derde en vierde studiejaar
Je loopt stages in het (niet-christelijk) voortgezet onderwijs en basisonderwijs. Je leert het leraarschap van meer kanten kennen en doet veel ervaring op. Daarnaast werk je voor een beperkt aantal uren als leraar in opleiding (Lio) of als onbevoegd docent op je opleidingslocatie. Dan geef je les aan je ‘eigen’ klassen en word je ook betaald voor je werk.

Wil je graag de OidS-route van de opleiding volgen? Stuur dan voor aanmelding een e-mail naar de instituutscoördinator OidS-lvo, J.M. (Johan) Strijbis, met daarin in elk geval:

 • Je motivatie;
 • het vak waarvoor je opgeleid wilt worden;
 • je curriculum vitae (cv);
 • drie referenten (bijvoorbeeld huidige mentor + vakdocent + decaan);
 • voorkeur schoollocatie;
 • huidige school/locatie.
Ook ontvangen we graag een recente pasfoto van je.
 
Hoe eerder je je aanmeldt (graag uiterlijk 1 maart), hoe beter we een passende schoollocatie voor jou kunnen zoeken en alles daar omheen goed kunnen regelen. Aanmelding voor 1 mei is voor een gerichte plaatsing sterk aan te bevelen.
 
Na aanmelding zal de heer Strijbis contact met je opnemen en zal er een intakeprocedure, inclusief geschiktheidsassessment, worden gestart. Na toelating heb je ook een gesprek met de studieleider van het vak waarvoor je opgeleid wilt worden. Tot slot schrijf je een brief naar de locatie waar je geplaatst bent. Ook daar heb je een gesprek. Nádat je met goed gevolg de intakeprocedure hebt afgesloten, kun je je via Studielink aanmelden. Informatie hierover vind je op de pagina’s van de vakken op de website van Driestar educatief.
 
 

Praktijkgericht onderzoek neemt vanaf het eerste jaar in de opleiding een prominente plaats in. De onderzoeken die studenten uitvoeren vinden plaats op de schoollocatie. We hebben daartoe een onderzoeksprogramma opgesteld. Dit onderzoeksprogramma bestaat uit drie thema’s waarbinnen onderzoek kan plaatsvinden. Deze thema’s voorzien in een behoefte van de schoollocaties en dienen ter professionalisering van de onderzoekende student (en eventueel collega’s). Hierbij moet vermeld worden dat locatie-overstijgend (RAOS-breed) onderzoek tot de mogelijkheden behoort.

Leraar en christelijke identiteit

Leraren spelen als identificatiefiguren een belangrijke rol in de vorming van leerlingen. Christelijke identiteit is een belangrijke onderscheidende factor van betekenis in het christelijk onderwijs. Binnen dit thema vallen een aantal hoofdzaken uiteen in deelthema’s: identiteit van de leraar, identiteit binnen de vakken en identiteitsontwikkeling van leerlingen bv.

Voorbeelden van onderwerpen binnen dit thema zijn:

 • De plek van christelijke identiteit in het onderwijs en de vakken die we geven
 • De rol van reformatorische ouders in de advisering van een vervolgopleiding
 • Het verband tussen de digitale wereldgelijkvormigheid en de relevantie van God in het leven van onze jongeren

Leraar en professionaliteit

Leraren zijn professionals die veel ruimte krijgen om binnen algemene kaders te zorgen voor kwalitatief goed onderwijs. Zij worden opgeleid om pedagogisch en didactisch goede aansluiting en werkvormen te vinden om de leerlingen te onderwijzen. Het repertoire aan kennis en vaardigheden van docenten is iets wat voortdurend om bij- en nascholing vraagt als gevolg van maatschappelijke en vakinhoudelijke ontwikkelingen. In dit onderdeel ligt het accent op wat de docent kan doen om zijn/haar professionaliteit te verbeteren.

Voorbeelden van onderwerpen binnen dit thema zijn:

 • Aanleren van werkwoordspelling in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs
 • Differentiatie
 • Het verbeteren van spreekvaardigheid bij Duits
 • Huiswerkbegeleiding bij Engels
 • Motivatie van docenten voor professionalisering
 • Opbrengstgericht werken in de onderbouw van de havo
 • Seksuele vorming bij jongeren

Leraar en (school)omgeving

Leraren werken in een school en maatschappelijke omgeving die in beweging is. In dit onderdeel wordt onderzoek gedaan naar ontwikkelingen  in de bredere context van de school. Docenten zijn voor een deel afhankelijk van veranderingen in hun omgeving. Denk aan de invoering van passend onderwijs, digitalisering, aanpassing van de lessentabel, etc. in dit onderdeel ligt het accent op de vraag wat ontwikkelingen in de (school)omgeving voor invloed hebben op kwalitatief goed onderwijs.

Voorbeelden van onderwerpen binnen dit thema zijn:

 • Beste mentoraatsvorm voor bovenbouwleerlingen
 • Communicatie met buurtbewoners
 • Maximaal percentage zorgleerlingen in een regulieren klas
 • Mediagebruik
 • Onderwijsinnovaties

Begeleiding bij onderzoek

Studenten van de RAOS doen vanaf jaar 1 onderzoek binnen de schoollocaties. In jaar 1 t/m 3 zijn dit onderzoeksopdrachten. In elk jaar zit er één onderzoeksopdracht waarin studenten een totaal onderzoek uitvoeren. In jaar 1 ligt de focus op de eerste fasen van het onderzoeksproces, zoals het formuleren van de onderzoeksvraag en deelvragen, literatuuronderzoek en de onderzoeksmethode. In jaar 2 ligt de focus op de volgende fase in het onderzoeksproces: dataverzameling. In jaar 3 ligt de focus op de laatste fasen van het onderzoeksproces: analyseren en concluderen.

De studenten worden bij het uitvoeren van deze onderzoeksopdrachten begeleid door een gecertificeerde onderzoeksbegeleider op de schoollocatie. Op elke schoollocatie zijn er gecertificeerde onderzoeksbegeleiders aanwezig. Zij zijn hiertoe opgeleid door Driestar educatief.

In jaar 4 voeren de studenten hun afstudeeronderzoek uit. De eerste begeleider hierbij is een onderzoeksbegeleider van Driestar hogeschool. De onderzoeksbegeleiders op de schoollocaties zijn tweede begeleider in de zin van ‘ondersteuner’. Zij beantwoorden in principe geen inhoudelijke procesvragen, maar studenten kunnen wel bij hen aankloppen met vragen over bijvoorbeeld literatuur of het uitzetten van onderzoek onder docenten als ze daar hulp bij nodig hebben.

De onderzoeksbegeleiders op de schoollocaties zijn daarnaast tweede beoordelaar van het onderzoek. Dit betekent dat ze tussentijds geen speciale rol hebben, maar wel het eindverslag onder ogen krijgen, dit doornemen en de beoordeling van de eerste begeleider checken en daar tevens hun handtekening onderzetten bij akkoord.

Postadres:

Reformatorische Academische Opleidingsschool
t.a.v. K. Polinder
Postbus 296
8260 AG Kampen
038-87000905

Of stel een vraag via de contactwidget op deze pagina.