RAOS

Ben jij een schoolverlater met een mbo (niveau 4), havo of vwo-diploma? Heb je een of twee jaar geleden na je opleiding een andere keus gemaakt en wil je nu toch het onderwijs in? Heb je hart voor jongeren en je vak? Ben je enthousiast en wil je praktisch aan de slag? Kun je zelfstandig werken en bezit je een goede hoeveelheid discipline? Dan is de route van Opleiden in de School (OidS) van RAOS iets voor jou!

Sinds 2001 werken wij als reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs en Driestar hogeschool intensief samen aan het opleiden van nieuwe docenten in een opleidingsschool. Deze opleidingsschool vormt een krachtig partnerschap met als participanten enerzijds zes reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs (opleidingslocaties) en anderzijds Driestar hogeschool. Kijk bij studie-informatie voor meer informatie hierover.

 

RAOS (de Reformatorische Academische Opleidingsschool) is een samenwerkingsverband tussen Driestar hogeschool en zeven christelijke en/of reformatorische vo-scholen. Sinds 2001 werken wij intensief samen aan het opleiden van nieuwe docenten in een opleidingsschool.

Algemeen

We weten ons als scholen aan elkaar verbonden op het gebied van identiteit en visie op onderwijs. Kenmerkend voor het curriculum van ons samenwerkingsverband is dat er een substantieel deel van de opleiding plaatsvindt op de opleidingslocatie van de opleidingsschool, namelijk 40%. Naarmate de studie vordert, neemt het uitvoeren van onderzoek een grotere plaats in. Deze manier van werken werpt duidelijk vruchten af. Door studenten op de scholen te laten participeren zorgen we voor een goede aansluiting van de studie op het beroep. Er ontstaat een lerende gemeenschap waar de leraren in opleiding en zittende docenten baat bij hebben. Excellentie wordt bevorderd bij iedere student op zijn niveau met zijn of haar talenten.

Het onderwijs in Nederland wordt gegeven in een internationale omgeving. Het onderwijs- en kennisniveau van ons land is daarom van cruciaal belang voor nu en de toekomst. Uit het internationaal vergelijkende PISA-onderzoek is gebleken dat de absolute scores van Nederlandse leerlingen op PISA 2009 minder goed waren dan die in 2003. Daarnaast blijkt dat het andere goed presterende landen beter lukt om hun leerprestaties te verhogen. Als opleidingsschool willen we een bijdrage leveren aan het langdurig hoogwaardig houden van ons onderwijs in deze internationale context. Het is van belang dat studenten en leerlingen het vanzelfsprekend vinden om een onderzoekende houding te hebben en daarnaast een leven lang te leren om een bijdrage te leveren aan de kennissamenleving. De academische opleidingsschool geeft impulsen aan docenten, management en leerlingen om te komen tot een kwalitatief hoger niveau.

In de afgelopen jaren hebben we met elkaar een opleidingsschool neergezet waar we best trots op zijn. De komende jaren zullen we de academische opleidingsschool verder uitbouwen en professionaliseren.

Visie

De keuze voor het leraarschap wordt vaak bepaald door een innerlijke motivatie. Als aan deze motivatie ‘gehoor wordt gegeven’, start het leerproces van de student. Belangrijk bij het opleiden van leraren is het aansluiten bij de zone van naaste ontwikkeling van de student. Op die manier wordt gevolg gegeven aan een natuurlijke behoefte in het leerproces. Het is aan de opleidingsschool om een leeromgeving te creëren waarin de student optimaal kan ontwikkelen.

Er zijn verschillende opleidingsmodellen waarmee de student zich kan ontwikkelen. De variant die sinds enkele decennia weer opgeld doet, is Opleiden in de school (OidS). Werkplekleren staat hierin centraal.

In onze optiek is het concept van OidS een goede variant voor het opleiden van leraren, omdat de praktijknabijheid gegarandeerd is en er een directe verbinding is tussen de leerwerkervaring en de opleiding. Direct, in de betekenis van inhoudelijk verbonden en qua tijd dicht bij elkaar liggend. Nadelen kunnen zich voordoen als een student te weinig kennisneemt van het geheel van het onderwijs of als de kwaliteit van de schoollocatie onder druk staat.

OidS sluit aan bij de visie van de RAOS op het leraarschap, zoals dat verwoord is in Essenties van christelijk leraarschap. Het pedagogisch-didactisch programma is een op maat gesneden leertraject dat grotendeels in de praktijk van de schoollocatie gevolgd wordt. De opleiding sluit aan bij de kennis en vaardigheden van de student en is gericht op ontwikkelen van die competenties die noodzakelijk zijn voor het optimaal functioneren als leraar, zoals een onderzoekende houding. Een goed samenwerkingsmodel is nodig om de voordelen van OidS  te realiseren.

Hieronder vind je aanvullende studie-informatie verdeeld in een aantal belangrijke onderwerpen.

Wat is Opleiden in de School?

Opleiden in de School (OidS) betekent dat je leren en werken combineert. Je leert bij Driestar hogeschool en je werkt op jouw schoollocatie. Je schoollocatie is een school voor voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs, waarmee Driestar hogeschool een samenwerkingsverband heeft. Dat samenwerkingsverband met zeven christelijke en/of reformatorische vo-scholen heet Reformatorische Academische Opleidingsschool (RAOS).

Op je schoollocatie leer je in de praktijk, via stages en later ook in parttime functies. Zo doe je al tijdens je studie veel ervaring op en leer je praktijkgericht. Je doet hierbij ook steeds praktijkgericht onderzoek.
Je wordt opgeleid tot een christelijke leraar en je verdiept je in een vak dat je leuk vindt. Je wordt daarbij goed begeleid door een schoolopleider, een werkplekbegeleider en een onderzoeksbegeleider. Voor deze studieroute kun je een lening aanvragen bij Duo en ontvang je een OV-jaarkaart. 

Vakken

Je kunt bij ons een van de volgende vakken volgen: Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, economie of geschiedenis. Daarnaast kun je godsdienst (in samenwerking met CGO) volgen (zie onder) en de vakken aardrijkskunde, biologie, Frans, natuurkunde voor de onderbouw en technische beroepen in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam.

Samenwerkingsverbanden

De scholen waarmee we binnen de RAOS samenwerken zijn:

Daarnaast zijn er nog twee andere samenwerkingsverbanden:
 • Hoornbeeck Driestar Opleidingsschool (Hodos), Driestar hogeschool met het Hoornbeeck college (mbo – vestigingen in Amersfoort, Apeldoorn, Gouda, Kampen, Rotterdam en Goes (zie ook www.Hodos-nederland.nl
 • Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS), met drie instituten en alle scholen voor vo en mbo in Zeeland (zie ook www.zaos.nl).

Naast deze samenwerkingsverbanden bestaat er een samenwerking met de Cursus Godsdienst Onderwijs (CGO), waar je een bachelor voor godsdienst kunt behalen. Bij CGO volg je (op woensdagavond) het vakdeel en bij Driestar hogeschool en op een vo- of mbo-school volg je het generieke deel. Zie ook http://www.cgo.nu

Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht bij de instituutscoördinator OidS, de heer J.M. Strijbis (j.m.strijbis@driestar-educatief.nl).

Hoe lang duurt de opleiding?

De route OidS duurt vier jaar.

De eerste twee studiejaren bereiden je voor op het zelfstandig voor de klas staan. In het eerste en tweede jaar samen geef je minimaal 75 lessen op je schoollocatie en loop je stage in het buitenland. Daarnaast doe je één dag per week maatschappelijke ervaring op in een (soms betaalde) baan buiten het onderwijs.
Het derde en vierde studiejaar loop je stages in het (niet-christelijk) voortgezet onderwijs en basisonderwijs. Je leert het leraarschap van meer kanten kennen en doet veel ervaring op. Daarnaast werk je voor een beperkt aantal uren als leraar in opleiding (Lio) of als onbevoegd docent op je schoollocatie. Dan geef je les aan je ‘eigen’ klassen en word je ook betaald voor je werk.
 

Bijverdienen

In verband met de maatschappelijke stage die je als OidS-student moet doen in het kader van je studie en eventuele andere baantjes of inkomstenbronnen die je hebt, is het belangrijk om te weten dat je een vrij fors, maar wel gelimiteerd bedrag mag bijverdienen.
 

Aanvullende eisen

Voor het vak waarin je opgeleid wilt worden, dien je op je cijferlijst minstens een 7 te staan (voor wiskunde geldt wiskunde-b). Heb je een havo of vwo-diploma zonder wiskunde B, of wiskunde B met het cijfer 6, dan dien je naast de intake een toelatingstoets voor het vak te doen. Dat geldt ook als je vóór 2015 examen deed en voor wiskunde minstens een 7 had. Heb je geen havo- of vwo-diploma behaald, en zal je dat ook niet binnenkort behalen? Dan dien je naast bovengenoemde intakeprocedure ook te voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de studiekeuzecheck voor het vak waarvoor je opgeleid wilt worden. Informatie over deze eisen, wordt in mei op de website gepubliceerd. Pas nadat je ook aan deze aanvullende eisen hebt voldaan, kun je worden toegelaten tot de opleiding.

Wil je graag de OidS-route van de opleiding volgen? Stuur dan voor aanmelding een e-mail naar de instituutscoördinator OidS-lvo, J.M. (Johan) Strijbis, met daarin in elk geval:

 • Je motivatie;
 • het vak waarvoor je opgeleid wilt worden;
 • je curriculum vitae (cv);
 • drie referenten, met toestemming (bijvoorbeeld huidige mentor + vakdocent + decaan);
 • voorkeur schoollocatie;
 • huidige school/locatie.
Ook ontvangen we graag een recente pasfoto van je.
 
Hoe eerder je je aanmeldt (graag uiterlijk 1 maart), hoe beter we een passende schoollocatie voor jou kunnen zoeken en alles daar omheen goed kunnen regelen. Aanmelding voor 1 mei is voor een gerichte plaatsing sterk aan te bevelen.
 
Na aanmelding zal de heer Strijbis contact met je opnemen en zal er een intakeprocedure, inclusief geschiktheidsassessment, worden gestart. Na toelating heb je ook een gesprek met de studieleider van het vak waarvoor je opgeleid wilt worden. Tot slot schrijf je een brief naar de locatie waar je geplaatst bent. Ook daar heb je een gesprek. Nádat je met goed gevolg de intakeprocedure hebt afgesloten, kun je je via Studielink aanmelden. Informatie hierover vind je op de pagina’s van de vakken op de website van Driestar educatief.
 
 

Praktijkgericht onderzoek neemt vanaf het eerste jaar in de opleiding een prominente plaats in. De onderzoeken die studenten uitvoeren vinden plaats op de schoollocatie. We hebben daartoe een onderzoeksprogramma opgesteld. Dit onderzoeksprogramma bestaat uit drie thema’s waarbinnen onderzoek kan plaatsvinden. Deze thema’s voorzien in een behoefte van de schoollocaties en dienen ter professionalisering van de onderzoekende student (en eventueel collega’s). Hierbij moet vermeld worden dat locatie-overstijgend (RAOS-breed) onderzoek tot de mogelijkheden behoort.

Leraar en christelijke identiteit

Leraren spelen als identificatiefiguren een belangrijke rol in de vorming van leerlingen. Christelijke identiteit is een belangrijke onderscheidende factor van betekenis in het christelijk onderwijs. Binnen dit thema vallen een aantal hoofdzaken uiteen in deelthema’s: identiteit van de leraar, identiteit binnen de vakken en identiteitsontwikkeling van leerlingen bv.

Voorbeelden van onderwerpen binnen dit thema zijn:

 • De plek van christelijke identiteit in het onderwijs en de vakken die we geven
 • De rol van reformatorische ouders in de advisering van een vervolgopleiding
 • Het verband tussen de digitale wereldgelijkvormigheid en de relevantie van God in het leven van onze jongeren

Leraar en professionaliteit

Leraren zijn professionals die veel ruimte krijgen om binnen algemene kaders te zorgen voor kwalitatief goed onderwijs. Zij worden opgeleid om pedagogisch en didactisch goede aansluiting en werkvormen te vinden om de leerlingen te onderwijzen. Het repertoire aan kennis en vaardigheden van docenten is iets wat voortdurend om bij- en nascholing vraagt als gevolg van maatschappelijke en vakinhoudelijke ontwikkelingen. In dit onderdeel ligt het accent op wat de docent kan doen om zijn/haar professionaliteit te verbeteren.

Voorbeelden van onderwerpen binnen dit thema zijn:

 • Aanleren van werkwoordspelling in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs
 • Differentiatie
 • Het verbeteren van spreekvaardigheid bij Duits
 • Huiswerkbegeleiding bij Engels
 • Motivatie van docenten voor professionalisering
 • Opbrengstgericht werken in de onderbouw van de havo
 • Seksuele vorming bij jongeren

Leraar en (school)omgeving

Leraren werken in een school en maatschappelijke omgeving die in beweging is. In dit onderdeel wordt onderzoek gedaan naar ontwikkelingen  in de bredere context van de school. Docenten zijn voor een deel afhankelijk van veranderingen in hun omgeving. Denk aan de invoering van passend onderwijs, digitalisering, aanpassing van de lessentabel, etc. in dit onderdeel ligt het accent op de vraag wat ontwikkelingen in de (school)omgeving voor invloed hebben op kwalitatief goed onderwijs.

Voorbeelden van onderwerpen binnen dit thema zijn:

 • Beste mentoraatsvorm voor bovenbouwleerlingen
 • Communicatie met buurtbewoners
 • Maximaal percentage zorgleerlingen in een regulieren klas
 • Mediagebruik
 • Onderwijsinnovaties

Begeleiding bij onderzoek

Studenten van de RAOS doen vanaf jaar 1 onderzoek binnen de schoollocaties. In jaar 1 t/m 3 zijn dit onderzoeksopdrachten. In elk jaar zit er één onderzoeksopdracht waarin studenten een totaal onderzoek uitvoeren. In jaar 1 ligt de focus op de eerste fasen van het onderzoeksproces, zoals het formuleren van de onderzoeksvraag en deelvragen, literatuuronderzoek en de onderzoeksmethode. In jaar 2 ligt de focus op de volgende fase in het onderzoeksproces: dataverzameling. In jaar 3 ligt de focus op de laatste fasen van het onderzoeksproces: analyseren en concluderen.

De studenten worden bij het uitvoeren van deze onderzoeksopdrachten begeleid door een gecertificeerde onderzoeksbegeleider op de schoollocatie. Op elke schoollocatie zijn er gecertificeerde onderzoeksbegeleiders aanwezig. Zij zijn hiertoe opgeleid door Driestar educatief.

In jaar 4 voeren de studenten hun afstudeeronderzoek uit. De eerste begeleider hierbij is een onderzoeksbegeleider van Driestar hogeschool. De onderzoeksbegeleiders op de schoollocaties zijn tweede begeleider in de zin van ‘ondersteuner’. Zij beantwoorden in principe geen inhoudelijke procesvragen, maar studenten kunnen wel bij hen aankloppen met vragen over bijvoorbeeld literatuur of het uitzetten van onderzoek onder docenten als ze daar hulp bij nodig hebben.

De onderzoeksbegeleiders op de schoollocaties zijn daarnaast tweede beoordelaar van het onderzoek. Dit betekent dat ze tussentijds geen speciale rol hebben, maar wel het eindverslag onder ogen krijgen, dit doornemen en de beoordeling van de eerste begeleider checken en daar tevens hun handtekening onderzetten bij akkoord.

Postadres:

Reformatorische Academische Opleidingsschool
t.a.v. K. Polinder
Postbus 296
8260 AG Kampen
038-87000905

Of stel een vraag via de contactwidget op deze pagina.