Flexibilisering binnen de lerarenopleiding voortgezet onderwijs (lvo) 6 juni 2019

Verschillende werkgroepen zijn vorig jaar gestart met het onderzoek naar mogelijkheden om het studietraject voor de deeltijdlerarenopleiding binnen Driestar hogeschool te flexibiliseren. Daarbij haken we aan bij een actuele tendens in onderwijsland en de wens van studenten en scholen om de opleiding meer aan te laten sluiten bij vooropleiding, de ervaring en de huidige situatie van studenten.

Het doel is te komen tot het aanbieden van trajecten die de kwaliteit van de opleiding waarborgen en voldoende recht doen aan de verworvenheden van de student.
We constateren dat er nu al veel mogelijk is, bijvoorbeeld:

 • Studenten met een pabodiploma krijgen vrijstelling van negen modules binnen het programma generiek (voorheen pedagogiek/didactiek).
 • Studenten kunnen kiezen voor versnelling van de opleiding door de combinatie van twee leerjaren binnen het generieke programma.
 • Verkorte routes voor studenten met een vwo-diploma en het juiste vakkenpakket.
 • Opdrachten kunnen in overleg binnen de vastgestelde kaders van de opleiding aangepast worden.
 
Inmiddels is er onderzoek gedaan en zijn er experimenten gestart met de volgende onderwerpen:
 • Maatwerkprogramma’s voor duale en pdg-studenten.
 • Bevordering van eigenaarschap zodat de student meer eigenaar is van zijn/haar leertraject.

Toekomstverwachting

In de breedte van de hogeschool zijn werkgroepen bezig met het formuleren van beroepstaken, zoals effectief leiding geven aan een groep leerlingen/studenten, samen met anderen leerlingen ondersteunen en het ontwerpen van onderwijs.
Aan de beroepstaken koppelen we leeruitkomsten die concreet aangeven wat van een startende docent wordt verwacht. Ze vervangen in de toekomst de moduledoelen van de voorgaande jaren.
Voorbeeld:
Een student die via centrale aanmelding bij Driestar hogeschool binnenkomt, kiest een opleiding, waarna een intakegesprek plaatsvindt met de coördinator of studieleider van de opleidingsvorm: bijvoorbeeld deeltijd lvo. Dan wordt duidelijk aan de hand van bewijsstukken welke leeruitkomsten in het verleden door de student al zijn behaald. De student krijgt gelegenheid zich op deze leeruitkomsten te laten toetsen. Bij een voldoende uitslag hoeft de module niet meer gevolgd te worden. Voor het resterende programma biedt de hogeschool een maatwerktraject aan.

Al met al een hele operatie met veel perspectieven voor studenten die naast hun werk ook een studie in deeltijd gaan volgen. Het vraagt van management, docenten en studenten inzet en wijsheid om in gezamenlijke verantwoordelijkheid de juiste afwegingen te maken voor een effectief en flexibel studietraject.
Heeft u vragen over het project, neem dan contact op met Arend Flier, projectleider flexibilisering.
Als u wilt verkennen of een flexibel studietraject voor u mogelijk is, dan kunt u contact opnemen met Johan Strijbis, coördinator duaal en zijinstroom.

Meer nieuws

  • Zomersluiting Driestar educatief

   Tussen 22 juli en 16 augustus vieren wij zomervakantie en zijn onze locaties gesloten. Vanaf 19 augustus zijn we weer open en bereikbaar.

  • Benoeming Dirk Verweij manager onderwijsadvies

   Het college van bestuur en de raad van toezicht van Driestar educatief benoemt per 1 oktober 2019 de heer D.C. (Dirk) Verweij als manager onderwijsadvies. We zijn blij en dankbaar dat we een nieuwe manager hebben gevonden in de vacature die ontstaat door het vertrek van Gerben Heldoorn.

  • Traject Groepsleerkracht onderbouw start november 2019

   De start van het traject Groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis/kader is verzet van september naar november 2019. Heb jij een pabodiploma en geef je les aan onderbouw vmbo-basis/kader of ben je van plan om in deze sector te gaan werken? Meld je dan nog aan voor 10 oktober 2019!

  • De eenjarige post-hbo-ib-opleiding start weer in september!

   Ben jij ib'er en zou je eigenlijk wel meer willen groeien in je rol? Denk er deze zomervakantie dan eens goed over na of onze eenjarige post-hbo-opleiding voor ib'ers niet wat voor jou is.

  • Terugblik symposium 25 jaar TaalpuntNL

   Op maandag 24 juni vierden we met auteurs, docenten en belangstellenden 25 jaar TaalpuntNL: de methode Nederlands voor het christelijk voortgezet onderwijs. De naam TaalpuntNL bestaat overigens nog geen 25 jaar; in 1994 werd 'Fundamentaal' ontwikkeld op basis van de geamendeerde kerndoelen. Bij de herziening in 2005 kreeg de methode haar huidige naam.