Flexibilisering binnen de lerarenopleiding voortgezet onderwijs (lvo) 6 juni 2019

Verschillende werkgroepen zijn vorig jaar gestart met het onderzoek naar mogelijkheden om het studietraject voor de deeltijdlerarenopleiding binnen Driestar hogeschool te flexibiliseren. Daarbij haken we aan bij een actuele tendens in onderwijsland en de wens van studenten en scholen om de opleiding meer aan te laten sluiten bij vooropleiding, de ervaring en de huidige situatie van studenten.

Het doel is te komen tot het aanbieden van trajecten die de kwaliteit van de opleiding waarborgen en voldoende recht doen aan de verworvenheden van de student.
We constateren dat er nu al veel mogelijk is, bijvoorbeeld:

 • Studenten met een pabodiploma krijgen vrijstelling van negen modules binnen het programma generiek (voorheen pedagogiek/didactiek).
 • Studenten kunnen kiezen voor versnelling van de opleiding door de combinatie van twee leerjaren binnen het generieke programma.
 • Verkorte routes voor studenten met een vwo-diploma en het juiste vakkenpakket.
 • Opdrachten kunnen in overleg binnen de vastgestelde kaders van de opleiding aangepast worden.
 
Inmiddels is er onderzoek gedaan en zijn er experimenten gestart met de volgende onderwerpen:
 • Maatwerkprogramma’s voor duale en pdg-studenten.
 • Bevordering van eigenaarschap zodat de student meer eigenaar is van zijn/haar leertraject.

Toekomstverwachting

In de breedte van de hogeschool zijn werkgroepen bezig met het formuleren van beroepstaken, zoals effectief leiding geven aan een groep leerlingen/studenten, samen met anderen leerlingen ondersteunen en het ontwerpen van onderwijs.
Aan de beroepstaken koppelen we leeruitkomsten die concreet aangeven wat van een startende docent wordt verwacht. Ze vervangen in de toekomst de moduledoelen van de voorgaande jaren.
Voorbeeld:
Een student die via centrale aanmelding bij Driestar hogeschool binnenkomt, kiest een opleiding, waarna een intakegesprek plaatsvindt met de coördinator of studieleider van de opleidingsvorm: bijvoorbeeld deeltijd lvo. Dan wordt duidelijk aan de hand van bewijsstukken welke leeruitkomsten in het verleden door de student al zijn behaald. De student krijgt gelegenheid zich op deze leeruitkomsten te laten toetsen. Bij een voldoende uitslag hoeft de module niet meer gevolgd te worden. Voor het resterende programma biedt de hogeschool een maatwerktraject aan.

Al met al een hele operatie met veel perspectieven voor studenten die naast hun werk ook een studie in deeltijd gaan volgen. Het vraagt van management, docenten en studenten inzet en wijsheid om in gezamenlijke verantwoordelijkheid de juiste afwegingen te maken voor een effectief en flexibel studietraject.
Heeft u vragen over het project, neem dan contact op met Arend Flier, projectleider flexibilisering.
Als u wilt verkennen of een flexibel studietraject voor u mogelijk is, dan kunt u contact opnemen met Johan Strijbis, coördinator duaal en zijinstroom.

Meer nieuws

  • Buiten schilderen

   Wist je dat verftubes hebben gezorgd voor een kentering in de kunstgeschiedenis? Niet alleen die tubes uiteraard, maar de uitvinding daarvan heeft wel een belangrijke rol gespeeld.

  • Uitslag Studiekeuze123 - 81% (zeer) tevreden!

   Ruim de helft van de eerstejaars studenten krijgt spijt van zijn studiekeuze. Met Studiekeuze123.nl neemt het hoger onderwijs actie om te zorgen voor betrouwbare en objectieve informatie. De uitslagen voor dit jaar zijn weer bekend.

  • Cadeautip voor leerlingen 10-14 jaar en ouder

   Op zoek naar een boekje om aan de leerlingen van jouw school mee te geven, bijvoorbeeld als cadeau voor het examen of voor het afscheid van groep 8? Denk eens aan het boek "Waarom ben jij gereformeerd? De geloofsbelijdenis voor tieners." Het boek legt in eenvoudige taal belangrijke delen van de Nederlandse Geloofdsbelijdenis uit.

  • Voorwaarden inzet BOUW! ONL, op zorgniveau 3

   BOUW! is een uniek computergestuurd interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 kunnen worden voorkomen.

  • NIEUW - Prentenboek Stijn blust de brand

   Stijn wil graag filmpjes kijken op de tablet, maar mama vindt dat nu niet goed. Boos gaat hij naar buiten: saai! Dan is daar Isa, die een leuk plan heeft…