Ontdekkingsreis burgerschapsonderwijs

Wil je een impuls geven aan het burgerschapsonderwijs op jouw school? Boek dit burgerschapstraject! 

Kosten: €4500,-
Uren (sbu): 16,5 sbu
Locatie: eigen locatie

Route
J.J. (Hanna) De Jong-Markus

Docent en onderzoeker

Telefoon:
0182-760367 0182-760367
LinkedIn:


In deze Burgerschap-ontdekkingsreis ga je concreet aan de slag met de collega’s rond burgerschap waarbij rekening zal worden gehouden met de nieuwe wettelijke kaders. Een professionaliseringstraject in zeven dagdelen On-The-Roads, aansluitend op de christelijke identiteit, gericht op kennis vergroten van belangrijke thema’s binnen burgerschap en met concrete aanpakken voor leerkracht en leerling. De zeven bijeenkomsten zijn verdeeld over anderhalf jaar.

Vraag

Het team van jouw school wil concreet en aantoonbaar aan de slag met burgerschapsonderwijs. Hierbij wil je de identiteit, missie en visie van uw school kernachtig naar voren laten komen. Voor christelijke scholen geldt daarom een invulling van burgerschapsthema’s vanuit een helder Bijbels kader.

Aanbod

Driestar onderwijsadvies biedt een traject met On-The-Roads aan waarin een concrete, heldere aanpak van burgerschapsonderwijs als ontdekkingsreis wordt geïntroduceerd. Inhoudelijke expertise op belangrijke thema’s in burgerschapsonderwijs, concrete aanpakken voor leerkracht en leerling en aansluiting op de christelijke identiteit staan centraal.

Doelstellingen

 • Ga op reis om – in termen van burgerschap – te ontdekken hoe de leerkracht en school optimaal burgerschapsonderwijs vormgeeft aan de leerling.
 • Het burgerschapsonderwijs wordt volledig ontworpen in aansluiting op de identiteit, missie en visie van de school
 • Het team doet kennis op van (de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van) burgerschapsonderwijs
 • Het team professionaliseert op het gebied van waardenonderwijs, als didactische aanpak voor het overdragen van Bijbelse en democratische waarden
 • Het team heeft vanuit de Bijbelse identiteit kennis van de omgang met verschillende culturen en religies
 • Het team heeft kennis van een respectvolle en Bijbelse omgang met seksuele diversiteit

Meer informatie en aanmelden

De bijeenkomsten worden afwisselend verzorgd door Henk Vermeulen (regisseur identiteit en vorming), Hanna Markus (onderzoeker) en Rosanne Aantjes (onderwijsadviseur). Aanmelden kan via onderstaande aanmeldformulier. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hanna Markus.

Inhoud traject

 • 1. Consult met management en/of coördinator burgerschap

  Vraag de identiteitskaart ‘Citizenship’ aan voor een nulmeting om zo zorg te dragen voor een optimale aansluiting op de identiteit en context van de school.

  Dit consult richt zicht op een oriëntatie op het traject, ‘Op Burgerschap-ontdekkingsreis’. Het management en/of
  de coördinator(en) Burgerschap gaat in gesprek met een van onze onderwijsadviseurs om het traject optimaal
  aan te sluiten op de school. Het huidige schoolplan en de huidige visie vormt daarom het uitgangspunt voor het
  traject, zodat deze volledig is aangesloten op de identiteit, context, schoolomgeving en schoolpopulatie van de
  school. De vervolgbijeenkomsten worden voorbereid – al zijn tijdens de route natuurlijk aanpassingen mogelijk.

  Tijdens de gehele Burgerschap-ontdekkingsreis komt de identiteitskaart ‘Citizenship’ terug en wordt deze verder doorontwikkeld door het team. De identiteitskaart vormt een belangrijke tool voor de integratie van het
  burgerschapsonderwijs in uw lespraktijk, hier ‘Integratie long-term’ genoemd.
 • 2. Inspiratiebijeenkomst

  Burgerschap: van koepelterm naar hands-on-plan voor de onderwijspraktijk

  Inhoud

  Burgerschap wordt vaak als koepelterm voor allerlei onderwerpen genoemd. Tijdens deze On-The-Road
  met het team ontdekt men wat burgerschap nu echt betekent, concreet inhoudt en waarom het van groot belang is voor de school en voor iedere leerling persoonlijk. In deze bijeenkomst wordt een vervolgstap gezet in de inventarisatie wat al wordt gedaan aan het burgerschapsonderwijs en hoe en waarin jullie dit een impuls willen geven.

  Doelgroep

  Team; leerkrachten, IB-ers, coördinatoren en schoolleiders 

  Uitkomst

  1. Jij en je team professionaliseren op kennisniveau van burgerschap. Jullie leren de achtergrond en hoofdthema’s van burgerschapsonderwijs kennen, de laatste wetenschappelijke inzichten (die voor jouw lespraktijk relevant zijn) en hoe dit toe te passen is in jouw lespraktijk;
  2. Jullie brengen in beeld wat jullie al doen aan burgerschap en hoe jullie dat voortzetten;
  3. Jij en je collega’s ontwikkelen het vage begrip burgerschap door naar een concrete aanpak in jullie school, aansluitend op de bestaande inhouden. Dit ontwerp baseert zicht op de eigen visie van de school op burgerschap. 

  Integratie long-term

  Concrete schoolkenmerken en activiteiten vormen een vervolg op dit plan. Deze concrete schoolkenmerken en activiteiten worden verwerkt door het team in de identiteitskaart ‘Citizenship’ en vormen de rode lijn door het traject, zodat de impuls van het burgerschapsonderwijs geborgd wordt op de lange termijn.
 • 3. Van A naar B: waardenonderwijs als OV

  Waardenonderwijs als motor en transport van burgerschapsonderwijs

  Inhoud

  Waarden vormen een belangrijk onderdeel van christelijk onderwijs en van burgerschapsonderwijs. In christelijk
  onderwijs staan Bijbelse waarden centraal, zoals naastenliefde, respect en duurzaamheid. In burgerschapsonderwijs staan democratische basiswaarden centraal, zoals vrijheid van meningsuiting,
  verdraagzaamheid en het afwijzen van discriminatie.
  Het integreren van waarden in het gehele onderwijs vormt een uitdaging. Vaak gebeurt dit onbewust.
  Waardenonderwijs bevat didactische aanpakken om bewust en concreet waarden over te dragen. Theoretische
  kennis, concrete aanpakken en het herontwerpen van lessen vormen onderdelen van On-The-Road 3.

  Doelgroep

  Specifiek gericht op leerkrachten, ook mogelijk voor coördinatoren, onderwijsassistenten, schoolleiders

  Uitkomst

  1. De leerkracht heeft kennis van Bijbelse waarden en van de basiswaarden van de democratische rechtstaat.
  2. De leerkracht is zich bewust van kansen om waarden te integreren in de huidige lessen.
  3. De leerkracht reflecteer op Bijbelse wijze over mensenrechten, basiswaarden en democratie

  Integratie long-term

  De leerkracht gaat concreet aan de slag met verschillende didactische aanpakken. Juist de dagelijkse lessen
  vormen daarvoor de basis, waarbij deze een herontwerp krijgen zodat christelijke waarden naar voren komen. De verbinding met de Bijbel wordt daardoor helder en natuurlijk gelegd. Uiteraard komt waardenonderwijs ook kernachtig naar voren in de schoolactiviteiten en schoolkenmerken van OTR 1, zie Integratie long-term. De
  identiteitskaart ‘Citizenship’ vormt opnieuw de tool en het team ontwikkelt deze door.
   
  Relevant kerndoel:
  De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen (kerndoel 37).

  Indien gewenst kan deze bijeenkomst uitgebreid worden met meerdere bijeenkomsten. 
 • 4. Ontmoetingen op reis: culturen en religies

  Ahmed en Martin: een moslim en christen samen op straat

  Inhoud

  De Nederlandse samenleving is vol culturele en religieuze diversiteit. Jouw leerlingen zijn nú burger in deze pluriforme samenleving. Omgang met andere culturen en religies is daarom een essentieel onderdeel van burgerschapsonderwijs. Hoe doe je dat? Hoe voorkom je vooroordelen en rechtse radicalisering? Hoe ga je om met de Islam in jouw klas? Welke plek krijgen asielzoekers in de school?
  Juist met de Bijbelse identiteit wordt ons denken en gedrag in de omgang met andere culturen en religies bijzonder mooi gestuurd. Inspirerende activiteiten als rollenspellen, het creëren van ontmoeting, conflicthantering en de inzet van jeugdliteratuur vormen afwisselende onderdelen van deze On-The-Road 4. 

  Doelgroep

  Team; leerkrachten, IB-ers, onderwijsassistenten, coördinatoren en schoolleiders 

  Uitkomst

  1. De leerkracht krijgt kennis van culturen en religies in de Nederlandse samenleving
  2. De leerkracht leert op Bijbelse wijze om te gaan met andere religies en culturen
  3. De leerkracht leert rechtse radicalisering te herkennen en hierop te anticiperen in de klas 

  Integratie long-term

  Door een reflectie op huidige schoolactiviteiten krijgt de omgang met culturele en religieuze diversiteit een plaats, zie OTR 1.
   
  Relevant kerndoel:
  De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit (kerndoel 38).
 • 5. Inter-consult

  Reflectie op de ontdekkingsreis: hoe is het verloop en is de bestemming helder?

  Samen met een onderwijsadviseur burgerschapsvorming kijkt u naar de rode lijn van het traject. Sluit het programma voldoende aan op de school en de context van de school? Zijn er recente gebeurtenissen rond de school die aandacht verdienen? Dit inter-consult vormt een belangrijke schakel tussen de start en het einde van het traject. Specifieke wensen en ervaringen worden meegenomen in de tweede helft.
 • 6. Ontmoetingen op reis: de Nederlandse christenburger en seksuele diversiteit

  Seksuele diversiteit en de christelijke school: hoe doen we dat?

  Inhoud

  Als het gaat om diversiteit, dan is seksuele diversiteit een thema dat vaak op de voorgrond wordt gezet in onze
  samenleving. Hoe ga je daarmee om in de klas? In deze bijeenkomst ontdek je de mogelijkheden om leerlingen
  te laten kennismaken met wat er om hen heen leeft vanuit een christelijk mens- en wereldbeeld. We besteden
  aandacht aan hoe je voor een veilig en open klimaat zorgt als lastige thema’s aan de orde zijn. Daarbij denken
  we ook aan hoe je de omgeving hierin betrekt, zoals je eigen collega’s, ouders en misschien de kerk. We willen
  dat leerlingen weerbaar zijn, en dat ze met respect en naastenliefde op de ander gericht zijn. We sluiten aan bij
  de methode ‘Wonderlijk gemaakt’.

  Doelgroep 

  Team, leerkrachten, IB-ers, onderwijsassistenten, coördinatoren en schoolleiders

  Uitkomst

  1. De leerkracht krijgt meer inzicht hoe hij/zij seksuele diversiteit bespreekbaar maakt in de klas.
  2. De leerkracht heeft kennis van onderwijsstrategieën om lastige thema’s bespreekbaar te maken
  3. De leerkracht heeft kennis van relevante onderdelen van de lesmethode Wonderlijk gemaakt om les te geven over seksuele diversiteit
  4. De leerkracht heeft kennis van relevante onderdelen van de lesmethode Wonderlijk gemaakt om les te geven over seksuele diversiteit en kan dit verbinden met andere lessen in het kader van
   burgerschapsonderwijs.

  Integratie long-term

  Op de identiteitskaart verwerkt, doordat een reflectie op huidige schoolactiviteiten plaatsvindt, zie OTR 1.
  NB. De identiteitskaart is in geen enkel geval van toepassing op de identiteit van leerlingen. Het gaat hier
  specifiek over de schoolactiviteiten passend bij de identiteit van de school en het team.
   
  Relevant kerndoel:
  De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit (kerndoel 38).
 • 7. Slot-consult

  Einde van de reis; tassen uitpakken en inburgeren lange termijn

  Inhoud

  Aan het einde van de reis pakken we de tassen weer uit. Wat is tijdens onze reis in onze bagage terecht
  gekomen? Welke souvenirs geven we een bijzondere plek en hoe maken we deze ‘souvenirs’ blijvend van nut? Bij het integreren in ons land van aankomst hoort natuurlijk de ontwikkelde identiteitskaart. Bij de eerste
  bijeenkomst is de identiteitskaart ‘Citizenship’ aangevraagd. Gedurende de Burgerschap-ontdekkingsreis is deze door het team doorontwikkeld. Tijdens deze laatste bijeenkomst rondt het team de identiteitskaart af als een duidelijke weergave van de opgedane ontwikkeling en vormgeving van het burgerschapsonderwijs – optimaal passend bij de eigen school.

  Doelgroep

  Geheel team

  Uitkomst

  1. Het team heeft helder in beeld welke kennis en inzichten de ontdekkingsreis heeft opgeleverd en welke impact het On-the-Road-traject heeft op de school.
  2. Een plan wordt opgesteld voor een duurzaam vervolg en integratie aan de hand van de Integratie longterm’s en de ontworpen identiteitskaart.

  Integratie long-term

  Duurzame integratie van alle onderdelen in schoolactiviteiten en schoolkenmerken en mogelijk plannen voor een vervolgtraject 2020-2021.
Meld je hier aan voor het traject Impuls burgerschapsonderwijs. Na je aanmeldingen nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.
 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
School of organisatie    
     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.