Leerlijn persoonlijke en maatschappelijke vorming voor professionals in christelijke organisaties

Onze tijd vraagt meer dan ooit om weerbaarheid. Professionals binnen reformatorische organisaties hebben dagelijks te maken met ethische vraagstukken. Om hen te helpen bij hun professie, bieden we deze leerlijn aan. We gaan in op de achtergrond van vraagstukken en denken na over de ruimte voor christelijke organisaties en hoe je daarin je rol kunt innemen. 

Kosten: €1.095,-
Uren (sbu): 50 uur
Locatie: Gouda en Apeldoorn
Tijd: 15.30 - 20.30 uur
Route
W. (Thea) de Mots

senior onderwijsadviseur / (team) coach

Telefoon:
06-53238000 / 0182-540336 06-53238000 / 0182-540336
LinkedIn:
Twitter:


Waarom?

Dat de situatie zo is, weten we al sinds het begin van de jaren tachtig, zo ongeveer. Maar de situatie spitst zich steeds meer toe. Hoe lang blijft er nog ruimte en vrijheid voor christelijke kerken en andere organisaties om Gods boodschap van Wet en Evangelie te verkondigen en in praktijk te brengen? En hoe zit het intern? Zijn wij zelf ook niet zo werelds gaan denken dat onze weerbaarheid navenant is afgenomen?
 
Dr. W. Aalders schreef in 1964 al:
 
Staan in een samenleving die ons niet bevoorrecht en beschermt. De moed moeten leren om een overtuiging te hebben die afwijkt van de meerderheid en niet populair is. In die overtuiging daarom vaak gekwetst en bezeerd worden. Dan niet verbitterd worden, maar een groot incasseringsvermogen bezitten en veel kunnen verdragen. Van ons geloof durven spreken zonder begrip, erkenning, waardering te ontmoeten. Posities in de samenleving moeten prijs geven waar we recht op meenden te hebben. Een eigen levensgedrag trouw blijven, ook als dat afwijkt van de samenleving. Eigen normen en overtuigingen in ere houden. Weerbaar, kritisch, waakzaam staan tegenover de penetrerende invloeden van de moderne communicatiemiddelen. Niet in de ban raken van dingen die een “naam” hebben in de wereld. Uit de toon durven vallen. Non-conformistisch durven zijn. Een dergelijke heroriëntatie wordt van ons gevraagd in een tekenarme tijd.

Uit: In verzet tegen de tijd

Vragen

Daar komt bij dat deze tijd ons ook met nieuwe vragen confronteert. Er zijn nieuwe fronten die om heldere antwoorden en keuzes vragen. Er is niet alleen de liberale, ‘roze’ agenda in de binnenlandse politiek. Er is niet alleen de interne secularisatie. In de binnenlandse politiek dienen zich vragen aan rond het populisme, de toekomst van de zorg en de positie van de christelijke politieke partijen. Onze samenleving is definitief multicultureel, met als gevolg dat dringende vragen over identiteit, identiteitspolitiek en diversiteit hoog op de agenda staan. In de wereldpolitiek voltrekken zich verschuivingen die tot een verwarrende, ondoorzichtige situatie leiden, die een standpuntbepaling bemoeilijken. Het klimaat en het voorheen zo verwaarloosde thema ‘duurzaamheid’ dringen zich aan ons op. In het Midden-Oosten is de situatie chaotisch en is de positie en politiek van Israël omstreden. De resultaten van de wetenschap lijken zo onweerlegbaar dat de discussie tussen geloof en wetenschap – toegespitst bijvoorbeeld op de discussie over schepping en evolutie – zich opnieuw niet laat negeren.

Antwoorden

Professionals binnen reformatorische organisaties verkeren dagelijks in het spanningsveld van al deze vraagstukken, nemen beslissingen, geven feiten door en vormen opinies en meningen. Om dat goed te doen is (bij)scholing over de achtergronden, fronten en antwoorden in al deze discussies geen overbodige luxe.
Vanwege al deze nieuwe vragen en uitdagingen, hebben Driestar onderwijsadvies en de Erdee Media Groep een programma van bijeenkomsten ontworpen waarin de urgentie van deze vraagstukken, de precieze fronten, de achtergronden en de antwoorden vanuit de eigen, christelijke traditie per onderwerp aan de orde komen.
 
Dit traject zal vooral een bijdrage leveren aan je persoonlijke ontwikkeling in relatie tot de context waarin je werkt en de maatschappij waarin we allemaal van betekenis zijn.

Structuur

Elke bijeenkomst is er een verdieping/ theorie rond een maatschappelijk/ relevant onderwerp. Daarbij wordt in elke bijeenkomst de persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd door reflectie op de behandelde onderwerpen, om zo ook te komen tot (meer) zelfinzicht. Reflectie is dan ook een belangrijk onderdeel van deze leergang, ook door coaching-on-the-job. We verdiepen ons ook in een tekst uit onze eigen traditie en stellen, onszelf spiegelend in de bron, verschillen en overeenkomsten vast, en vragen ons af wat de verschillen van ons vragen.
 
Persoonlijk in ontwikkeling komen gebeurt vooral door zogenaamd informeel leren. Formeel leren is bijvoorbeeld naar colleges of voordrachten luisteren, artikelen lezen of opdrachten uitvoeren om de leerstof te verwerken. Beide elementen verbinden we in dit traject. Een deel kenmerkt zich door informeel leren, zoals iets uitproberen en kijken hoe het gaat, met elkaar in gesprek gaan en je ervaringen aan elkaar spiegelen, op jezelf en je gedrag reflecteren en jezelf spiegelen aan anderen. Een vast onderdeel van de bijeenkomsten is een Bijbelstudie. We willen ons door de Bijbel laten voe­den in ons denken en ons persoonlijk laten spiegelen als het gaat om onze waarden.
 
Elke sessie verbindt de persoonlijke betekenis van het onderwerp voor jou met de context waarin je werkt.

Opbrengsten

Het resultaat van deze leergang zal voor elke deelnemer verschillend zijn. Veel hangt af van hoe je er zelf bij betrokken bent. De leergang biedt de mogelijkheid om met je eigen ontwikkeling aan het werk te gaan, in relatie tot de aangeboden onderwerpen. Een Arabisch spreekwoord zegt: ‘Je kunt een kameel wel naar het wa­ter brengen, maar hij moet zelf drinken.’ De leergang biedt de mogelijkheden om met je ontwikkeling aan de slag te gaan. Elke deelnemer maakt een ontwikkeling door.

Voorwaarden

Je bent bij alle bijeenkomsten aanwezig, bent actief betrokken en werkt tussentijds (soms met je maatje) aan opdrachten die worden uitgereikt. Je wordt ook uitgedaagd om zelf een actieve bijdrage te leveren en ook aan te geven als je onvoldoende aangesproken of uitgedaagd wordt. De ontwik­keling die je als deelnemer doormaakt, wordt bijgehouden in een leerverslag en mondt uit in een eindproduct waarin de deelnemer inzicht geeft in het eigen leerproces en het resultaat.
 
Het is niet de bedoeling dat de bijeenkomsten in dit programma in klaag- en huilsessies ontaarden. De gestalte van Calimero past ons niet (‘Want zij zijn groot en ik is klein, en dat is niet eerlijk’). Wel gaat het erom de realiteit en urgentie van de huidige situatie in te zien (bewustwording), de achtergronden ervan te doorgronden (intellectuele vorming), de fronten helder te formuleren en in gemeenschap met elkaar op zoek te gaan naar de antwoorden die ons toerusten en weerbaar maken (karaktervorming). Spiegeling is dan ook een vast onderdeel van de bijeenkomsten: we verdiepen ons ook in een tekst uit onze eigen traditie en stellen, onszelf spiegelend in de bron, verschillen en overeenkomsten vast, en vragen ons af wat de verschillen die we zien, van ons vragen.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Thea de Mots. Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier.

Programma

 • I. Introductie en de liberale, roze agenda
  Het doel van deze eerste bijeenkomst is tweedelig. Allereerst denken we met elkaar na over de opzet en bedoeling van het programma, de thema’s en de werkwijze (a). Daarna behandelen we het eerste onderwerp: het liberalisme en de zogeheten ‘roze’ agenda die de liberale partijen in de politiek hebben ontwikkeld (b).
   
  Inleidingen: mogelijke sprekers Diederik van Dijk, Bart Jan Spruyt
   
  a. Startsessie:
  Introductie (het waarom van deze bijeenkomsten)
  Inventarisatie in groepjes (fronten? thema’s? urgentie?)
  Plenaire terugkoppeling, discussie, opstellen/accorderen lijst van thema’s
   
  b. De liberale (roze) agenda
  Wat is die agenda? (bestaat die echt of alleen maar in onze hoofden?)
  Hoe wordt deze agenda uitgewerkt?
  Wat is de cultuur-historische achtergrond ervan?
  In hoeverre gaan wij in deze revolutie mee?
  Wat is het christelijke antwoord op het liberale vrijheidsbegrip?
   
  In elke sessie wordt er verbinding gemaakt wat dit onderwerp voor jou persoonlijk betekent en in verband gebracht met de context waarin je werkt.
 • II. Klimaat en duurzaamheid
  Inleidingen: mogelijke sprekers Wim de Vries, ds. M. van Reenen
   
  Het thema van deze bijeenkomst is onder christenen lang genegeerd. Het is immers geen onderwerp dat zich onmiddellijk opdringt bij een bevolkingsgroep die zich aan het emanciperen is, met de economische vooruitgang die daarbij behoort. Inmiddels ontwaakt het besef dat ‘groen’ niet ‘links’ is. Goede zorg voor Gods schepping (rentmeesterschap) vraagt ook om politieke keuzes, en stelt eisen aan ons persoonlijk leven, tot het scheiden van afval en de keuze voor een zekere ascese aan toe.
   
  Thema’s:
  • Refo’s en (neo)liberalisme
  • Bijbelse visie op rentmeesterschap
  • Praktische consequenties: voedsel, natuurbeheer, energieverbruik
  Vorm:
  • Twee inleidingen
  • Gespreksvragen (in groepjes)
  • Plenaire terugkoppeling
 • III. Wetenschap & geloof
  Inleidingen: mogelijke sprekers Ewald MacKay en Mart Jan Paul
   
  De wetenschap is heilig en boven tegenspraak verheven. Dat betekent dat het evolutionaire wereldbeeld onomstreden is, en dat alles vanuit de chemie kan worden verklaard, ook het geloof. Decennialang werden discussies over wetenschap en geloof ver weg gevoerd, maar met de recente pogingen om geloof en evolutie te harmoniëren is de discussie tot in het hart van de gereformeerde gezindte beland. Maar hoe onweerlegbaar is dat hedendaagse wetenschappelijke wereldbeeld eigenlijk?
   
  Thema’s:
  • Het debat over schepping en evolutie (een terugblik)
  • Hoe ga je daar als opiniemaker mee om?
  • Wat staat er op het spel?
  • Hoe geef je leiding aan debat hierover?
   
  Vorm:
  • Twee inleidingen
  • Discussie over stellingen
  • Plenaire discussie
 • IV. Interne secularisatie
  Inleidingen: mogelijke sprekers Herman Paul, ds. W. Visscher, prof. A. Huijgen

  De zorgen om maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, en de houding die orthodoxe christenen als een definitief kleine minderheid in onze samenleving tegenover al deze kwesties moeten innemen, mag onze ogen er niet voor sluiten dat er zich ook intern kwesties voordoen. De predikanten Paul Visser en Kees van Ekris hebben hun zorg uitgesproken over de stille, innerlijke secularisatie die zich in kerkelijke kring voltrekt. En Herman Paul heeft zich in enkele indringende publicaties gebogen over seculiere verlangens die ook meelevende christenen te pakken kunnen hebben.
   
  Thema’s:
  • De binnenwereldlijke verlangens van het refohart
  • Hoe te keren?
  • Katholiciteit
  • Toekomstverwachting
  • Herkenning – bekering – uitzicht
  Vorm:
  • Twee inleidingen
  • Gespreksvragen
  • Plenaire discussie
 • V. -Info volgt nog-

Aanmeldformulier leerlijn persoonlijke vorming

 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens (voor facturering)  
     
School of organisatie    
     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.