Cursus Dyslexia friendly school

Ook jouw school kent een aantal dyslectische kinderen. Hoe kunnen deze kinderen zo vroeg mogelijk gesignaleerd worden en hoe gaat je team deze kinderen zo adequaat mogelijk begeleiden?   Deze en andere vragen worden beantwoord in deze cursus.

Kosten: € 3120,-
Uren (sbu): Zie onder
Locatie: Op locatie

Route
P.J.A. (Petra) van Nederpelt

NVO Orthopedagoog-generalist
Teamleider Dyslexie

Telefoon:
0182-760743 0182-760743
LinkedIn:


In Engeland mag een school de titel van ‘dyslexia friendly’ voeren als voldaan wordt aan de volgende eisen:

 • het team kan dyslexie herkennen en adequaat kan handelen bij mogelijke kenmerken;
 • het team is op de hoogte van enige theoretische kennis van dyslexie;
 • er is iemand in de school die zich specialist voor dyslexie kan noemen;
 • het team kan adequaat kinderen met dyslexie begeleiden.

Door middel van deze cursus kun jij bijdragen aan een dyslexie vriendelijk klimaat op je school. Dit komt onder andere tot uiting in een teamvisie op dyslexie, kennis nemen van de landelijke protocollen leesproblemen en dyslexie en door een dyslexiekaart met compensatie- en dispensatie mogelijkheden voor je school op te stellen. Daarnaast vind je het erg belangrijk dat er op schoolniveau afspraken zijn gemaakt over het herkennen en omgaan met dyslectische leerlingen en dat er een doorgaande (herkenbare) lijn van groep 1 tot en met 8 is voor dyslectische leerlingen.

 

Doelen

Met de cursus ‘dyslexia friendly schools’ realiseren we de onderstaande doelen. Het team:
 • is op de hoogte van enige theoretische kennis van dyslexie;
 • kent de landelijke protocollen voor leesproblemen en dyslexie voor groep 1 tot en met 4 en groep 5 tot en met 8;
 • kan dyslexie herkennen en adequaat reageren bij signalen die op dyslexie wijzen;
 • kent de route van de onderwijsadviesdienst voor het vaststellen van dyslexie;
 • kan na de diagnose dyslexie de juiste compenserende en dispenserende maatregelen voor een dyslectische leerling inzetten;
 • is op de hoogte van behandelmogelijkheden op school;
 • kan een dyslectische leerling die de basisschool verlaat op een goede wijze overdragen aan het voorgezet onderwijs;
 • is in staat om een schoolspecifiek beleidsplan te maken waar iedereen zich in vinden en aan houden kan.

Daarnaast is aan het einde van de cursus een schoolgebonden toetskalender en een dyslexiekaart met compensatie- en dispensatiemogelijkheden gemaakt.  

 

Opbouw cursus

De cursus bestaat uit vier teambijeenkomsten. Daarnaast krijgt het team diverse huiswerkopdrachten waarvan twee keer een aantal onderdelen tijdens een eigen teamvergadering aan elkaar moet worden gepresenteerd.
Tijdens alle bijeenkomsten is er ruimte voor schoolspecifieke vragen. Naast de teambijeenkomsten is er aan het begin en na de vierde bijeenkomst een gesprek met de leescoördinator (meestal de Intern Begeleider) van de school. In het eerste gesprek wordt de beginsituatie van de school in kaart gebracht; in het tweede gesprek wordt het traject geëvalueerd en worden lijnen voor de toekomst uitgestippeld. Na het cursusjaar kan er een ‘onderhoudscontract’ met de onderwijsadviesdienst aangegaan worden. Dit contract houdt in dat gedurende drie jaar lang de begeleider één keer per jaar op school komt om de gang van zaken rond dyslexie te evalueren, nieuwe inzichten te bespreken en vragen van de school over dyslexie te beantwoorden. Belangrijke vragen met hun antwoorden worden onder de ‘dyslexia friendly schools’ verspreid.