Subsidieregeling IFO - Internationalisering en Engels

Voor nascholing, begeleiding en visitaties kunnen basisscholen IFO-subsidie aanvragen.
IFO staat voor 'internationalisering funderend onderwijs'. Ben je leerkracht, coördinator Engels of schoolleider en wil je nascholing Engels, nieuw materiaal aanschaffen of internationalisering breder gaan inzetten? Vraag dan deze subsidie aan. Als je wilt, kunnen wij meedenken met adviezen en tips.


De regeling Internationalisering funderend onderwijs heeft als doel om scholen te motiveren om internationalisering duurzaam te integreren in het schoolbeleid, met een doordachte visie en aanpak.

Aanvragen

Je kunt subsidie aanvragen voor:

  • starten met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto). Bij vvto wordt maximaal 15% van de onderwijstijd in de vreemde taal gegeven;
  • samenwerking tussen po en vo op het gebied van internationalisering, of om een doorlopende leerlijn van vvto naar tto te ontwikkelen;
  • het invoeren of (verder) uitwerken van internationaliserende onderwijsconcepten. ‘International Primary Curriculum’ is daar een voorbeeld van. Het Global Citizen Network en het invoeren van het vak Chinese taal en cultuur zijn andere voorbeelden;
  • activiteiten waarbij leerlingen of docenten internationale competenties ontwikkelen.

Als je voor deze activiteiten al subsidie ontvangt van Erasmus+, kun je geen IFO-subsidie aanvragen. Je kunt geen subsidie aanvragen voor mobiliteit.

Voorwaarden

De aanvraag wordt gedaan door het primair onderwijs (po), voorgezet onderwijs (vo) of agrarisch opleidingscentrum (vmbo met profiel groen). De activiteiten moeten plaatsvinden in het schooljaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
  • De aanvrager toont aan een plan te hebben om internationalisering te verankeren in schoolbeleid of heeft internationalisering al verankerd in het schoolbeleid.
  • De aanvrager geeft aan dat de activiteiten plaatsvinden binnen het reguliere onderwijsprogramma.
  • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn niet al gesubsidieerd vanuit het subsidieprogramma Erasmus+.
  • Er is door de aanvrager niet al in de drie aaneengesloten voorafgaande jaren subsidie ontvangen op grond van deze regeling of de Subsidieregeling Internationalisering po en vo.
  • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd hebben geen betrekking op Tweetalig primair onderwijs.
  • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd vallen niet onder de reguliere bekostiging.
Meer informatie vind je op: Internationalisering funderend onderwijs (IFO)

7 tips voor het aanvragen van subsidie

1. Stel een duidelijk doel
Hoe helderder je voor ogen hebt wat je wilt bereiken, hoe gemakkelijker het is om een aanvraag in te dienen. Waarom is het belang voor je leerlingen, het team en de school als geheel? Wat wil je aan het eind van de subsidieperiode bereikt hebben? Hoe beter je hierover hebt nagedacht, hoe sterker én kansrijker je voorstel. Wees je er ook bewust van dat de invoering van vvto of een nieuw onderwijsconcept als IPC tijd kost. Daarom is een meerjarenbeleidsplan voor het verkrijgen van subsidie verplicht.

2. Volg de stappen bij het online aanvraagformulier
In dit aanvraagformulier word eenvoudig stap voor stap meegenomen om de juiste informatie in te voeren:
Online aanvraagformulier. Je vindt daar ook enkele voorbeeldformulieren. 

3. Zorg voor steun van je management
Op welke manier je het onderwijs op jouw school ook (verder) wilt internationaliseren, steun van de schoolleiding is onmisbaar. Het coördineren van een nieuw project kost tijd en vraagt om ondersteuning. Wees er dus zeker van dat je voldoende uren ter beschikking krijgt en dat het management achter je doel staat.

4. Maak een degelijk beleidsplan
Als je school al een beleidsplan heeft liggen, met daarin een duidelijke omschrijving van de internationaliseringsplannen, scheelt dat je werk. Ligt zo’n beleidsplan er nog niet, dan is het een aanbeveling om onze Cursus coordinator Engels te volgen. Een format voor een meerjarenbeleidsplan vind je in de Handreiking Internationalisering (661,74 kB).

5. Weet wie de aanvraag doet
Vraag je samen met een andere school subsidie aan voor het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn? Dan dient de school die het meest ervaren is met internationalisering (en dus al jarenlang vvto aanbiedt) de aanvraag in te dienen.

6 .Vraag advies
Twijfels of vragen over de procedure, of heb je een ander internationaliseringsconcept in gedachten dan hierboven genoemd? Neem dan contact op met Nuffic via Dienst Uitvoering Subsidies.
of bel 070 4260 260.

7. Na de aanvraag: houd je vorderingen bij
Aanvraag gedaan én subsidie toegewezen? Houd dan vanaf het begin de vorderingen goed bij. Na de afronding van het project dien je een activiteitenverslag in te vullen. Dat gaat des te gemakkelijker wanneer je alle voortgang goed hebt gedocumenteerd.

Vraag ons advies

Wij denken graag mee over de aanvraag die je als school wilt doen. We bieden diverse cursussen nascholing Engels aan en adviseren scholen hoe ze het vak Engels het beste kunnen neerzetten in de school (belangrijk voor de aanvraag!). Neem contact op met Diana Geurts (Onderwijsadvies Engels) voor een telefoon- of videogesprek of kijk voor ons aanbod van cursussen op aanbod nascholing Engels.