Nieuwe subsidieregeling IFO - Internationalisering en Engels in PO

Vanaf 15 april kun je als school de IFO-subsidie aanvragen. IFO staat voor 'internationalisering funderend onderwijs' en is de opvolger van IPV. Ben je leerkracht, coördinator Engels of schoolleider en wil je na de zomer nascholing Engels, nieuw materiaal aanschaffen of internationalisering breder gaan inzetten? Vraag dan deze subsidie aan.

De regeling Internationalisering funderend onderwijs heeft als doel om scholen te motiveren om internationalisering duurzaam te integreren in het schoolbeleid, met een doordachte visie en aanpak.

Voorwaarden

De activiteiten moeten plaatsvinden in het schooljaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
  • De aanvrager toont aan een plan te hebben om internationalisering te verankeren in schoolbeleid of heeft internationalisering al verankerd in het schoolbeleid.
  • De aanvrager geeft aan dat de activiteiten plaatsvinden binnen het reguliere onderwijsprogramma.
  • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn niet al gesubsidieerd vanuit het subsidieprogramma Erasmus+.
  • Er is door de aanvrager niet al in de drie aaneengesloten voorafgaande jaren subsidie ontvangen op grond van deze regeling of de Subsidieregeling Internationalisering po en vo.
  • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd hebben geen betrekking op Tweetalig primair onderwijs.
  • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd vallen niet onder de reguliere bekostiging.
Meer informatie vind je op: Internationalisering funderend onderwijs (IFO)
Zoek je tips voor de aanvraag, kijk dan eens bij: Tips voor subsidie aanvragen (Nuffic)

Subsidie aanvragen voor de huidige cursus

De IFO-subsidie komt in de plaats van IPV. Tot 11 mei kun je als school nog de IPV-subsidie aanvragen. Voorwaarde is wel dat de subsidie (voor een deel) dit schooljaar moet worden besteed. Meer informatie vind je op: Internationalisering po en vo (IPV)

Vraag ons advies

Wij denken graag mee over de aanvraag die je als school wilt doen. We bieden diverse cursussen nascholing Engels aan en adviseren scholen hoe ze het vak Engels het beste kunnen neerzetten in de school (belangrijk voor de aanvraag!). Neem contact op met Sjoerd van den Berg (Onderwijsadvies Engels) voor een telefoon- of videogesprek of kijk voor ons aanbod van cursussen op aanbod nascholing Engels.