Aanpak

Ouderbetrokkenheid is een onderwerp dat volop in de belangstelling staat. Iedereen vindt de samenwerking tussen (voor)scholen, leraren en ouders erg belangrijk. Terecht, want er bestaat een relatie tussen betrokken ouders en leerprestaties van kinderen.

Optimale samenwerking

Driestar onderwijsadvies begeleidt scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven om een optimale samenwerking te realiseren.

Ouderbetrokkenheid is een van de belangrijkste pijlers van goed onderwijs. Het is een blijvend onderdeel van de integrale kwaliteitsaanpak van scholen in het primair en voorgezet onderwijs. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen hun talenten meer ontplooien, hun welbevinden verbetert en zij betere resultaten halen op school wanneer hun ouders en leraren meer samenwerken. Ook voor het gestalte geven aan de identiteit van de school is heldere communicatie met en betrokkenheid van ouders essentieel.

Hoe versterk je wederzijdse betrokkenheid van ouders en school?

 • Oriëntatie/startpositie van de school
  Bij aanvang is het van belang dat helder wordt wat de school al doet aan ouderbetrokkenheid en hoe de samenwerking tussen ouders en school ervaren wordt. Dit is nodig om maatwerk te leveren en het traject met elkaar vorm te geven. Afname van een vragenlijst ouderbetrokkenheid en/of een panelgesprek behoren hierbij tot de mogelijkheden.

  We raden aan ons aanbod in trajectvorm af te nemen, omdat wij in de praktijk zien dat dit de implementatie van het onderwerp ouderbetrokkenheid op de school ten goede komt. Desalniettemin kunnen deze ook afzonderlijk worden aangeboden. Een aantal van onderstaande trainingen komen overeen met de modules zoals ontwikkeld voor de post-hbo-opleiding Coördinator Ouderbetrokkenheid.
 • Training: Ontwikkelen, verwoorden en uitdragen van een (gedeelde) visie op ouderbetrokkenheid
  Tijdens deze training wordt het gesprek gevoerd met (een deel van) het team en een aantal ouders. In deze interactieve bijeenkomst kunnen – vanuit missie en visie van de school - de volgende punten aan bod komen:
  • Hoe de ouders en de school de wederzijdse samenwerking zien;
  • Waar de samenwerking over gaat;
  • Bij wie verantwoordlijkheden en bevoegdheden liggen;
  • Welke plek het kind in de samenwerking heeft;
  • Waar de prioriteiten in de komende tijd liggen;
  • Etc.
  Dit wordt vervolgens meegenomen in het verwoorden van een gezamenlijke visie waarbij wij de school begeleiding bieden. Nadat de startpositie van de school en gewenste visie helder zijn verwoord kan een implementatietraject samengesteld worden waarin één of meerdere van onderstaande onderwerpen een plaats krijgen.
 • Implementatietraject samenstellen
  Op basis van de uitkomsten van eerdergenoemde trainingen wordt een implementatietraject samengesteld waarin één of meerdere trainingen een plaats krijgen.

  Training 1 - Samenwerken rond opvoeden
  Hoe kan er optimaal worden samen gewerkt met school en ouders rondom de opvoeding van het kind? In een dagdeel of een avond wordt er door zowel leraren als ouders gesproken over thema’s als seksuele opvoeding, mediawijsheid en pesten/sociale veiligheid. Denk bij mediawijsheid aan het toerusten van het kind in mediagebruik. Ook kan de samenwerking tussen school en kerk aan bod komen – hoe kan men meer betrokken zijn en/of worden met elkaar in deze maatschappij?

  Training 2 - Communiceren
  Op professionele wijze met ouders spreken is erg belangrijk en komt de relatie tussen school en ouder ten goede. Tijdens deze training(en) zal er geoefend worden met het initiëren en voeren van gesprekken, waarin een goede basis ontwikkeld wordt die ook toepasbaar is in lastige situaties (zoals ‘slecht nieuws gesprekken’). Hierbij zal tevens een acteur betrokken zijn. Verder kan de externe communicatie aan de orde komen samen met directie en paar leerkrachten/ouders – hoe wordt online media goed ingezet? Denk hierbij ook aan een communicatieapp als Parro en het Ouderportaal van ParnasSys.

  Training 3 - Activiteiten ter bevordering van ouderbetrokkenheid
  Met de visie van de school op ouderbetrokkenheid als uitgangspunt ontwikkelt het team in een dagdeel verschillende activiteiten welke ouderbetrokkenheid bevorderen. Hier zullen ook enkele ouders bij betrokken worden. Verder denken we na over hoe we deze activiteiten naderhand evalueren en borgen voor de lange termijn.

  Training 4 - Ouderparticipatie
  Wat is ouderparticipatie en hoe krijgt dit gestalte op school? We raden aan deze training in combinatie met de derde uit te voeren – activiteiten ter bevordering van ouderbetrokkenheid. Ook kan worden nagedacht hoe een goedwerkende MR gerealiseerd kan worden. En hoe staat de school in de gemeenschap? We kunnen hiervoor een inspiratiesessie met het team en deel van de ouders voor de school realiseren.

  Het volgen van een (aantal van) bovenstaande trainingen levert een blijvende bijdrage aan ouderbetrokkenheid op jouw school, waardoor kinderen hun talenten meer ontplooien, hun welbevinden verbetert en zij betere resultaten halen wanneer ouders en leraren meer samenwerken.

  Ken je de Reformatorische Oudervereniging al? De ROV behartigt de belangen van ouders bij de overheid en andere organisaties.