Aanpak

Ouderbetrokkenheid is een onderwerp dat volop in de belangstelling staat. Iedereen vindt de samenwerking tussen (voor)scholen, leraren en ouders erg belangrijk. Terecht, want er bestaat een relatie tussen betrokken ouders en leerprestaties van kinderen.

Optimale samenwerking

Driestar onderwijsadvies begeleidt scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven om een optimale samenwerking te realiseren.

Ouderbetrokkenheid is een van de belangrijkste pijlers van goed onderwijs. Het is een blijvend onderdeel van de integrale kwaliteitsaanpak van scholen in het primair en voorgezet onderwijs. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen hun talenten meer ontplooien, zich meer welbevinden en betere resultaten halen op school wanneer hun ouders en leraren meer samenwerken. Ook voor het gestalte geven aan de identiteit van de school is heldere communicatie met en betrokkenheid van ouders essentieel.

Programma Versterken wederzijdse betrokkenheid ouders en school

 • Fase 1: Oriëntatie/startpositie van de school
  In deze fase is het belangrijk dat helder wordt wat de school al doet aan ouderbetrokkenheid en hoe de samenwerking tussen ouders en school ervaren wordt. De interventies die ingezet worden, zijn afhankelijk van waar de school staat op het gebied van ouderbetrokkenheid.

  Mogelijke interventies
  • Ouderbetrokkenheid scan;
  • Panelgesprek;
  • Terugkoppeling in team en MR.
 • Fase 2: Visie op ouderbetrokkenheid formuleren
  Sessie met (deel van het team) en delegatie van de ouders. In een interactieve bijeenkomst wordt vanuit missie en visie van de school én de uitkomsten van de vorige fase vastgesteld:
  • Hoe de ouders en de school de wederzijdse samenwerking zien;
  • Waar de samenwerking over gaat;
  • Bij wie verantwoordlijkheden en bevoegdheden liggen;
  • Welke plek het kind in de samenwerking heeft;
  • Waar de prioriteiten in de komende tijd liggen;
  • Etc.
 • Fase 3: Implementatietraject samenstellen
  Op basis van de uitkomsten van fase 1 en 2 wordt een implementatietraject samengesteld waarin één of meerdere aspecten een plaats krijgen.

  ​Aspect 1 - Samenwerken rond opvoeden
  • Avonden voor leraren en ouders rond thema’s, zoals:
   • Seksuele opvoeding;
   • Mediawijsheid;
   • Pesten/sociale veiligheid;
   • Etc.
  • Opvoedkringen
  • Samenwerking tussen school en kerk
  Aspect 2 - Communiceren (Gesprekken en informatiestromen)
  • Teambijeenkomst met een deel van de ouders. Hoe verloopt de communicatie nu en wat kan verbeteren?
  • Naar professionele oudergesprekken. Training van een dag met een acteur voor leerkrachten.
  • (Online) externe communicatie Sessie met directie, paar leerkrachten/ouders. Hoe zet ik online media goed in?
  • Training ouderportaal Parnassys.
  Aspect 3 - Samenwerken rond leren
  • Inspiratiesessie dagdeel I: Voorbeelden voor de school en sessie om ideeën te bedenken die passen bij de school. Acties uitzetten.
  • Inspiratiesessie dagdeel II: Evaluatie uitgezette acties en nieuwe acties uitzetten.
  Aspect 4 - Ouderparticipatie
  •  Adviesgesprek directie en delegatie MR over hoe omgaan met ouderhulp?
  • Training naar een goedwerkende MR
  • De school in de gemeenschap Inspiratiesessie met team en deel van de ouders over de school in de omgeving.
 • Fase 4: Eindcheck
  Bij een succesvolle eindcheck ontvangt de school het certificaat ‘Samen met ouders’. Het certificaat toont aan dat de school voldoet aan de streefdoelen van het ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid en hierop ontwikkeling heeft laten zien.

Bron

Onze theorie is gebaseerd op Epstein.
 • Type A: Parenting (opvoeding). Hier gaat het om de opvoeding en de thuissituatie. In het onderwijs en leren van hun kinderen hebben ouders een belangrijke voorwaardenscheppende rol. Het gaat om de ondersteuning die ouders hun kinderen bieden tijdens hun schoolloopbaan. Ouders begeleiden hun kinderen, voeden ze op en zorgen voor een pedagogisch klimaat. Aspect 1: Samenwerken rond opvoeding.
 • Type B: Communicating (communicatie). Hier gaat het om de communicatie tussen school en ouders. De school moet de ouders op een effectieve manier op de hoogte houden van het onderwijs aan hun kind en de vorderingen van hun kind. Daarnaast informeren de ouders de school over zaken die relevant zijn voor het leren en de ontwikkeling van de kinderen. De school zet zich in om informatie op een begrijpelijke en duidelijke manier brengen. Aspect 2: Koppeling naar communiceren.
 • Type C: Volunteering (vrijwilligerswerk). Hier gaat het om vrijwilligerswerk in en om de school. Dat kunnen ouders bijvoorbeeld doen door te helpen in de klas en door te helpen bij activiteiten in en buiten de school. Overblijfouders en klassenouders horen hier ook bij. Aspect 3: Samenwerken rond leren.
 • Type D: Learning at home (thuis leren). Hier gaat het om het ondersteunen van de leeractiviteiten thuis of in de gemeenschap van de school, het kind, de kerk en de maatschappij, inclusief huiswerk. Aspect 3: Samenwerken rond leren.
 • Type E: Decision making and advocacy (beslissen). Hier gaat het om geïnstitutionaliseerde vormen van ouderparticipatie. Ouders kunnen deelnemen aan de medezeggenschapsraad, de ouderraad en het schoolbestuur waardoor ze betrokken worden bij het beleid en bestuur van de school. Aspect 4: Ouderparticipatie.
 • Type F: Collaborating with the community (samenwerken met de gemeenschap). Hier gaat het om samenwerking met de omgeving. Ouders vervullen namelijk ook een rol in de gemeenschap waarvan zij en de school deel uitmaken. Aspect 4: Ouderparticipatie.