ZIEN! en ouders

De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen speelt zich niet alleen op school af, maar ook thuis. Het is daarom belangrijk om ouders te betrekken bij hoe het kind op school functioneert en in gesprek te gaan over of ouders hun kind hierin herkennen. Als ouder is het ook belangrijk dat je betrokken bent op hoe het kind op school functioneert. Dan kun je daar thuis ook op inspelen. Zowel ouders als leerkrachten kunnen daarbij heel goed de functionaliteiten van ZIEN! inzetten.

Schoolkrantartikel

Een eerste manier om ouders te betrekken bij het sociaal-emotioneel functioneren van hun kind, is door een artikel over ZIEN! te plaatsen in de schoolkrant of nieuwsbrief. We hebben daarvoor een voorbeeld geschreven. We stellen het bewust in Word beschikbaar, zodat je zelf indien je dat wenst dingen kunt toevoegen of weglaten. Het schoolkrantartikel is te vinden bij de downloads op onze website.

Ouderavond

Een ouderavond is een moment van ontmoeting en informatieverstrekking om te werken aan educatief partnerschap, bijvoorbeeld rondom het thema ‘sociaal emtionele ontwikkeling’. Nodig één van de ouderwijsadviseurs van Driestar onderwijsadvies uit en neem ouders mee in het proces: “Wat heeft uw kind van de leerkracht in samenwerking met de ouder nodig om te komen tot cognitieve en sociaal-emotionele groei?”

Onze ervaring leert dat ouders dit een fijne manier van werken vinden: ze krijgen informatie over de werkwijze van de school, ze nemen eens een kijkje in de keuken. Ouders en leerkrachten krijgen meer waardering voor elkaar wanneer ze van elkaar horen wat er allemaal leeft onder de kinderen en wat er allemaal gedaan wordt op school en thuis. Kenmerkend voor een ouderavond over ZIEN! is dat ouders en leerkrachten op een open en ontspannen manier met elkaar informatie verwerven en delen. Ouders vinden het heel belangrijk dat er verder gekeken wordt dan alleen de cijfers, aandacht voor welbevinden en betrokkenheid en de sociale vaardigheden is onmisbaar!

Natuurlijk willen we de ouders ook graag iets meegeven. We vertellen ze meer over sociaal gedrag, hoe we dat meten met ZIEN!, maar ook hoe zij zelf de ontwikkeling kunnen stimuleren. We reiken ze concrete en praktische handvatten aan. Zo kun je vervolgens sámen met ouders werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling!

In gesprek met ouders

Op veel scholen gaan de leerkrachten minstens één keer per jaar in gesprek met ouders over het sociaal-emotioneel functioneren van hun kind. Voor sommige leerkrachten is dat vanzelfsprekend en iets positiefs. Andere leerkrachten vinden het erg spannend. ZIEN! helpt je er graag bij. We bieden daarom verschillende mogelijkheden om dat gesprek zo waardevol mogelijk te maken.

Ouderrapportage

Je wilt ouders – tijdens een gesprek – een overzicht geven van hoe hun kind gescoord heeft op de verschillende ZIEN!-dimensies. Daarvoor is een speciaal overzicht ontwikkeld: de ouderrapportage. Voor alle ZIEN!-dimensies krijgen ouders de stellingen met ingevulde score te zien, met in een staafgrafiek de score op de dimensie. De paren die horen bij egocontrole en egoveerkracht, staan gespiegeld tegenover elkaar, om aan te geven hoe ouders het overzicht kunnen lezen. Bij elke dimensie staat een blokje met uitleg voor ouders. Bij dit overzicht hoort een toelichtende tekst. Hierin worden de verschillende elementen van de ouderrapportage toegelicht. Je kunt er als school daarom ook voor kiezen om de rapportage aan ouders mee te geven. Je kunt de toelichting vinden bij de downloads op onze website.

Handreiking

Zeker als het gaat om meer gecompliceerde situaties en gesprekken, ervaren veel leerkrachten en professionele opvoeders het als lastig op een adequate manier met ouders in contact te treden en tot een prettige samenwerking te komen. We schreven een uitgebreide handreiking die je daarbij van dienst kan zijn. Deze kun je vinden bij de downloads op onze website.

Scholing

Om schoolbreed het voeren van oudergesprekken goed vorm te geven, is het goed om het team hier ook vaardig in te maken en handvatten te geven. Driestar onderwijsadvies verzorgt ook scholingen rondom oudergesprekken en ZIEN!.

Oudervragenlijst

ZIEN! heeft ook een vragenlijst ontwikkeld die ouders zelf in kunnen vullen over hoe het sociaal-emotioneel functioneren van hun kind thuis is. Deze vragenlijst heeft dezelfde dimensies als de vragenlijst voor de leerkracht. Ga je als leerkracht in gesprek met ouders over het sociaal-emotioneel functioneren, dan zijn de scores op de vragenlijst van de leerkracht, de ouder en eventueel het kind zelf een mooi uitgangspunt voor het gesprek. Zowel leerkracht als ouder kan vertellen hoe hij het kind ziet. Je kunt ook praten over verschillen die jullie waarnemen. Zo krijg je een totaalbeeld van het kind.

De vragenlijst is op dit moment beschikbaar in Excel en pdf. Het voordeel van het Excelbestand is dat ouders meteen de uitslag kunnen bekijken in tabel en grafiek, en de vragenlijst gemakkelijk door kunnen sturen naar de leerkracht. Je kunt ouders bovendien vragen om zelf de vragenlijst te downloaden van deze website, of de vragenlijst via e-mail aan hen sturen. Voor de ouders is een instructie bij de vragenlijst beschikbaar in pdf of op het eerste blad van het Exceldocument. Alle bestanden zijn te vinden bij de downloads. Op termijn hopen we de oudervragenlijst digitaal beschikbaar te kunnen stellen via ParnasSys.

Oudersuggesties

Ook ouders kunnen zelf hun kind helpen in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het mooiste is wanneer leerkracht en ouders dit samen willen aanpakken. Een leerkracht kan naar aanleiding van de scores in ZIEN!, besluiten op school ondersteuning te bieden aan een kind. We adviseren de leerkracht om allereerst de gehele groep goed in beeld te houden en ondersteuning zoveel mogelijk groepsbreed aan te bieden. Ouders kunnen ook zelf ondersteuning bieden op bepaalde dimensies, als uit de vragenlijst(en) blijkt dat de leerkracht daar een lagere score op behaald heeft. Daarvoor schreven we oudersuggesties: tips wat je thuis kunt doen om ontwikkeling op een bepaalde dimensie te stimuleren. Alle suggesties voor ouders kun je vinden op deze website, bij de downloads. Daarnaast zijn ze ook beschikbaar in ParnasSys, via de knop ‘Ouders’ op het startscherm van ZIEN!.

Inzage in ZIEN!-gegevens

Wettelijk gezien hebben ouders het recht op inzage in de gegevens die een school verzamelt en verwerkt van hun kind. Dat geldt ook voor de gegevens in ZIEN!. Omdat de basisschool de gegevens verwerkt, is de school ook verantwoordelijk om dit goed te regelen. Ouders moeten op de hoogte worden gesteld van de manier waarop de school omgaat met persoonsgegevens zoals toetsresultaten en ook gegevens over het sociaal-emotioneel functioneren zoals verwerkt in ZIEN!. De uitgever van ZIEN! wijst er dringend op dat de basisschool verantwoordelijk is om regels over de verwerking van gegevens op te nemen in het schoolreglement of in de schoolgids. Het gaat dan om antwoorden op de volgende vragen: Hoe kunnen ouders verzoeken om inzage in de gegevens? Hoe lang worden gegevens bewaard? Hoe kunnen ouders een verzoek doen om verwijdering van gegevens?
Daarnaast adviseert de uitgever van ZIEN! aan scholen om ouders toestemming te vragen voor het verwerken van de gegevens over hun kind in het algemeen, maar ook in het programma ZIEN!. Dat kan door middel van een brief van de school aan de ouders, bijvoorbeeld bij de aanmelding van een leerling. In deze brief is het goed om uit te leggen wat ZIEN! is en wat de leerkracht met ZIEN! doet, maar ook hoe de regels zijn rond inzage en verwijdering van gegevens. Het is eventueel ook een optie om periodiek een artikel over ZIEN! op te nemen in de schoolkrant, zodat de ouders op de hoogte worden gesteld.