ZIEN! en de onderwijsinspectie

Per 1 augustus 2017 is het nieuwe onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs in werking getreden. Dat beschrijft hoe het toezicht op het onderwijs wordt ingericht. ZIEN! kun je bij meerdere onderdelen hieruit inzetten!

De inspectie gebruikt een waarderingskader met vijf kwaliteitsgebieden: Onderwijsproces (OP), Schoolklimaat (SK), Onderwijsresultaten (OR), Kwaliteitszorg en ambitie (KA), en Financieel beheer (FB). Elk kwaliteitsgebied is onderverdeeld in standaarden. In het nieuwe inspectiekader wordt een onderscheid gemaakt, grofweg tussen wat een school moet (basiskwaliteit) en wat een school mag en zelf wil (eigen aspecten van kwaliteit). ZIEN! kan zowel bijdragen aan de basiskwaliteit als aan de eigen aspecten van de kwaliteit.
Hoe ZIEN! benut kan worden per standaard van de inspectie is in het volgende document te lezen:
>> Download overzicht ZIEN! en inspectie

Handreiking

Eén van de inspectie-eisen is het beschrijven van de sociale competenties die je wilt nastreven als school. Daarvoor kun je gebruik maken van ZIEN!. We schreven een handreiking hoe je dit kunt doen. Meer hierover lees je in dit artikel.
>> Download beleidsnotitie sociale competenties
 
Als school kun je dit document gebruiken en aanpassen aan je eigen werkwijze, om je zo te verantwoorden naar de inspectie wat betreft het sociaal-emotioneel functioneren op school. Het nieuwe onderzoekskader biedt vele mogelijkheden om als school keuzes te maken over de inrichting van het onderwijs. ZIEN! kan daar een waardevolle bijdrage aan leveren.

Monitoring sociale veiligheid

De leerlingvragenlijsten ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat en de aanvulling ZIEN! Leerling 5-8 Veiligheidsbeleving zijn geschikt voor de monitoring van sociale veiligheid. Gegevens kunnen hiermee automatisch uitgewisseld worden met de inspectie. Je leest er meer over op de pagina over de leerlingvragenlijsten. Voor de monitoring moet een betrouwbare en valide vragenlijst gebruikt worden. Uit onderzoeken blijkt dat onze leerlingvragenlijsten betrouwbaar en valide zijn. De verantwoordingen zijn te downloaden op de pagina over de leerlingvragenlijsten. Een COTAN-beoordeling is niet vereist voor deze vragenlijsten.

Leerlingvragenlijsten naar COTAN

Eind november 2016 zijn de verantwoordingen van de leerlingvragenlijsten ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat en ZIEN! Leerling 5-8 Sociale vaardigheden ingediend bij COTAN (Commissie Testaangelegenheden Nederland) voor een beoordeling. Op dit moment (dec 2017) is de beoordeling helaas nog niet bekend. De verantwoordingen zijn te downloaden op de pagina over de leerlingvragenlijsten.

COTAN-beoordeling leerkrachtvragenlijst

ZIEN! (de leerkrachtvragenlijst) is in augustus 2012 positief beoordeeld door de COTAN. Dat betekent dat het een betrouwbaar en valide instrument is dat een deugdelijke (landelijke) normering hanteert.
Naast de formele beoordeling heeft de COTAN ook een uitgebreide toelichting geschreven. Enkele citaten daaruit:
  • ‘De betreffende software ziet er goed verzorgd en gebruiksvriendelijk uit. Aan zowel de technische als inhoudelijke handleiding is veel zorg besteed’.
  • ‘de beschrijving van het ontwikkelingsproces en de ruimte die daarin wordt gemaakt voor de inbreng van de leerkracht om de ontwikkeling te stimuleren en remediëren spreekt aan en vormt een sterk punt van het instrument. Daarmee wordt immers een duidelijke verbinding gelegd tussen ‘meten’ en ‘doen’.
  • ‘de leerlingprofielen kunnen per leerling maar ook per groep leerlingen bekeken worden. Beide mogelijkheden stellen de leerkracht in staat het handelen ‘in te steken’ op de bevindingen’.
  • ‘Op basis van de gehanteerde procedures lijkt representativiteit [van de normgroepen, Z.] voldoende gegarandeerd. Daar komt bij dat er sprake is van een vrij grove normering in termen van kwartielscores, zodat eventuele kleine afwijkingen weinig betekenis hebben’
Er worden ook enkele suggesties gedaan voor aanvullend onderzoek (bijvoorbeeld met betrekking tot de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid), of het uitgebreider beschrijven van hypothesen en onderbouwingen. Mocht in de toekomst worden besloten om (bijvoorbeeld na een nieuwe normering) opnieuw de verantwoording bij COTAN in te dienen, dan zullen deze suggesties zoveel mogelijk verwerkt worden.
De volledige beoordeling van COTAN en de toelichting daarbij zijn voor abonnees van de COTAN-database te raadplegen via de website www.cotandocumentatie.nl.

ZIEN! gebruiken voor lwoo-aanvraag

Wanneer je een leerling aan wilt melden voor het lwoo, moet je sociaal-emotionele problematiek aantonen m.b.v. twee instrumenten. Daarvoor mag van RVC-vo ook de ZIEN!-leerkrachtvragenlijst gebruikt worden. Omdat de leerlingvragenlijsten nog geen positieve COTAN-beoordeling hebben, mogen deze vragenlijsten nog niet gebruikt worden voor de aanvraag lwoo. Wil je hierover meer informatie? Lees dan het nieuwsbericht in de staatscourant of het verantwoordingsdocument van de RVC-vo.