Implementatie Ontwikkelingslijnen 0-4 jaar in Konnect, met doorgaande lijn naar ParnasSys

Wanneer je de Ontwikkelingslijnen 0-4 jaar aanschaft, hoort daar een scholingstraject bij. Dit scholingstraject is er specifiek op gericht om met kinderen van 0-4 jaar de ontwikkeling te volgen en vervolgstappen te bepalen met behulp ontwikkelingslijnen 0-4 jaar.

Je krijgt begeleiding bij het optimaal gebruiken van de mogelijkheden van het systeem om kwalitatief goed aanbod en goede begeleiding te realiseren. Ook helpen we je een doorgaande lijn van jullie organisatie naar de basisschool te creëren. Je maakt gebruik maken van een duidelijk observatiesysteem voor kinderen van 0-4 jaar met een doorgaande lijn naar de kleutergroepen, waar ook op deze wijze gewerkt wordt.

Doelstellingen scholing

Als leidinggevende ben je na dit scholingstraject in staat om de overgang van de kinderopvang/peuterspeelzaal naar de basisschool zo goed mogelijk te laten verlopen. De pedagogisch medewerkers zijn na het traject in staat om:
 • Momenten te creëren om de ontwikkeling van kinderen te observeren;
 • De ontwikkeling van jonge kinderen te herkennen in hun gedrag op de verschillende ontwikkelgebieden;
 • De ontwikkeling van kinderen weer te geven in een registratiemodel;
 • Handelingsgerichte adviezen te geven bij een stagnerende, achterblijvende of versnelde ontwikkeling;
 • De samenhang tussen de ontwikkeling van de verschillende ontwikkelgebieden te zien;
 • Naar aanleiding van het profiel een beredeneerd activiteitenaanbod te maken.

Globale inhoud en opzet van het scholingstraject

We raden aan om minimaal drie bijeenkomsten te plannen. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt de module gepresenteerd. De werkwijze wordt verbonden aan jullie visie met betrekking tot de ontwikkelingsstimulering van jonge kinderen.
 
De inhoud van de volgende bijeenkomsten wordt in overleg vastgesteld. Er kan een keuze gemaakt worden uit diverse onderwerpen:
 • Het bespreken en uitdiepen van de verschillende ontwikkelingslijnen
 • Het maken van een verdiepingsslag als het gaat om observeren en begeleiden van de sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Hoe je de doelen gaat observeren en registreren van de doelen.
 • Analyseren van individuele en/of groepsoverzichten en het maken beredeneerd aanbod maken naar aanleiding van de uitkomsten. Differentiatie in aanbod krijgt hierbij veel aandacht.
 • Hoe je kunt rapporteren aan ouders.
 • De verbinding van de doelen met de inrichting van de ruimte en het thematisch werken.
 • De doorgaande lijn naar de basisschool.
 • Het opstellen van een borgingsdocument.
Tijdens de laatste bijeenkomst zal worden besproken welke vervolgacties gewenst zijn. Veel organisaties kiezen in de praktijk voor een meerjarig implementatietraject, om thema's als observeren, vroegsignalering, kennis van ontwikkelgebieden, thematisch werken en differentiatie meer uit te kunnen diepen.
 
De onderwijsadviseur die de bijeenkomsten zal uitvoeren neemt voorafgaand aan het traject telefonisch contact op met de organisatie om de inhoud van de scholing goed af te stemmen en door te nemen welke stappen de organisatie voorafgaand aan de eerste bijeenkomst moet doorlopen om te zorgen dat er goed gestart kan worden.