Implementatie Leer-en ontwikkelingslijnen jonge kind (4-7 jaar) in ParnasSys

Wanneer je een abonnement neemt op de module leerlijnen in ParnasSys, hoort daar een scholingstraject bij.

Dit scholingstraject is er specifiek op gericht om met kinderen van 4-7 jaar de ontwikkeling te volgen en het onderwijs te plannen met behulp van de leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind. Je krijgt begeleiding bij het optimaal gebruiken van de mogelijkheden van het systeem om kwalitatief goed onderwijs te realiseren.

Doelstellingen scholing

Het onderbouwteam is in staat om:
 • momenten te creëren om ontwikkeling van kinderen te observeren;
 • de ontwikkeling van jonge kinderen te herkennen in hun gedrag op de verschillende ontwikkelingsgebieden;
 • de ontwikkeling van kinderen weer te geven in een registratiemodel;
 • handelingsgerichte adviezen te geven bij een stagnerende of achterblijvende ontwikkeling;
 • de samenhang tussen de ontwikkeling van de verschillende ontwikkelingsgebieden te zien.
 • naar aanleiding van een groepsprofiel beredeneerd leerstofaanbod te maken.

Globale inhoud en opzet van het scholingstraject

Een scholingstraject is altijd maatwerk. Dit wordt aangepast aan de uitgangspunten en beginsituatie van de school. Onderstaande opzet beschrijft de onderdelen die minimaal aan bod zouden moeten komen.

Intake

De onderwijsadviseur die de bijeenkomsten gaat uitvoeren zal vooraf telefonisch contact met jullie opnemen om de inhoud van de scholing goed af te kunnen stemmen.

Bijeenkomst 1

Tijdens de eerste bijeenkomst gaan we in op de visie van de school, en presenteren we de module leerlijnen. We verkennen ook de inhoud van (een deel van) de leer- en ontwikkelingslijnen. Globaal kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:
 • Waarom ontwikkeling volgen / onderwijs plannen?
 • Wat wil je bereiken met je onderwijs?
 • Het belang van betrokkenheid en welbevinden.  We maken een verbinding met ZIEN!. We maken afspraken over hoe betrokkenheid en welbevinden in kaart gebracht gaan worden. Eventuele acties worden vastgelegd in een plan.
 • Presentatie van de module leerlijnen: mogelijkheden op leerling- en groepsniveau
 • We maken een start met één of meerdere cluster(s) van inhoudelijke lijnen en verkennen de inhoud daarvan.
 • We maken een start met het invullen in ParnasSys, zodat iedereen even geroken heeft aan de techniek.

Bijeenkomst 2

Tijdens de tweede bijeenkomst gaan we dieper in op het werken met de leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind. We leren je hoe je goed kunt observeren, registeren en analyseren, maar ook hoe je je aanbod vorm kunt geven en kunt beschrijven in ParnasSys. Onderwerpen tijdens de training zijn bijvoorbeeld:
 • Evalueren van gemaakte afspraken tijdens bijeenkomst 1.
 • Hoe observeer je? Dit doen we bijvoorbeeld aan de hand van gesprekken over gemaakte videobeelden (betrokkenheid/inhoudelijke lijn)
 • Het analyseren van groepsoverzichten
 • Hoe maak je een beredeneerd leerstofaanbod maken voor de lijnen die zijn geobserveerd. Waaraan voldoet een goede activiteit? Hoe beschrijf je dit in ParnasSys?
 • Hoe en wanneer kun je differentiëren in het aanbod?
 • We introduceren het volgende cluster lijn(en) van de leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind.

Bijeenkomst 3

Tijdens de derde afsluitende bijeenkomst kunnen de volgende onderdelen aan bod komen:
 • Evalueren van gemaakte afspraken tijdens bijeenkomst 2
 • We gaan inhoudelijk in op de gekozen lijn(en) met behulp van beeldmateriaal en praktijkcasussen.
 • Inspiratie voor de leerkrachten en bewustwording van de mogelijkheden de module en ParnasSys verder bieden.
 • Differentiatie in aanbod
 • We maken samen een borgingsdocument waarin alle schoolafspraken rondom het werken met de leer- en ontwikkelingslijnen komen te staan.
Tijdens de laatste bijeenkomst zal ook worden besproken welke vervolgacties gewenst zijn. Veel scholen kiezen in de praktijk voor een meerjarig implementatietraject, om thema’s als observeren, kennis van ontwikkelingsgebieden, thematisch werken en differentiatie meer uit te kunnen diepen.
 
De kosten van deze scholing zijn afhankelijk van het gekozen traject. Voorafgaand aan het traject zal een offerte worden opgesteld.